Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-26 / 21. szám

1969. Január 26, vasárnap K. Aidái mmi Csalódás nélkül öd, latyak, szemerké- lés az egész világ. Lehangoló idő — mondjuk az ilyenre, ha a nép leien téli utcán baktatunk. Men­ten elfelejtjük azonban az időjárás unalmát mihelyt olyan mozgalmas üzem ud­varán járunk, mint a Kecs­keméti Fémmunkás Válla- lalat. Daruk, behemót fém- szerkezetek, gépzúgás, a ködöt sisteregve űző he­gesztő-fények. a szabadbein is sürgő-forgók serege. Az azonban eszünke jut: nem kellemes ilyenkor a munka a szabadban dolgo­zóknak. De még a járkál ás sem, hiszen ragad a íröcs- csenő híg sár, amely vé­kony rétegben a betonutat — platzot is bevonja. Ebből a szürke kinti vi­lágból szólítja be egyik munkás az autószerelő ga­rázsba Burits Pál elsőéves autószerelő tanulót — Gyere csak be. PalL Kerek arcú, magas fia­talember. Sötét haja fedet­len; így szeretnek járni a mostani gyerekek. Egyik kezében szerszám, a má­sikban alkatrész. Így fogja mindkettőt egészen addig, míg le nem ülünk a mű­hely egyik szögletében. Alacsony az ülés. hosszú lábait „melós” módra, sú­lyosan széttartja, markát térdén nyugtatva várja, kérdezzek. — Érettségi után mind­járt szakmunkástanulónak jött? — Nem.i. Közgazdaság- tudományi egyetemre je­lentkeztem. de a felvételi nem sikerült — úgy. — Csalódottnak érzi ma­gát? Engem tesz félszeggé, olyan őszinte derűvel fe­leli. — Én csalódott? ... Miért lennék az? Én választot­tam ezt a szakmát és sze­retem is. — Nem próbálkozik mégegyszer az egyetem­mel? — Lehet... később... Külkereskedelmi vonalon™ Hová telepedtek a „fehér magyarok”? Érdekfeszítőnek ígérke­zik a kecskeméti városi művelődési központ Érde­kes találkozások klubjá­nak következő előadása. A Rákóczi úti művelődési teremben január 31-én, pénteken este fél hatkor László Gyula, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régész professzora „A két honfoglalás” címmel is­merteti majd kutatási eredményeit. „Hunor és Magyar nyo­mában” című művében a tudós már megírta, hogy a honfoglalás nem egy, hanem két szakaszban tör­tént. Vagyis Árpád „fe­kete magyarjainak” 896-os honfoglalása előtt mint­egy 250 évvel már „fehér magyarok” jöttek a Kár­pát-medencébe. A professzor kecskeméti előadásában sokkal többet mond majd el a két hon­foglalásról, mint ameny- nyit könyvében publikált róla. Most jelöli meg elő­ször azokat a vidékeket, amelyeket feltételezése szerint a „fehér magya­rok” már a VII. század második felében elfogul­tak. K. M. De ha felvennének, akkor is halasztást kérnék, mert ezt a szakmát ki akarom tanulni. Micsoda előny az például egy Csepelen dol­gozó külkeresnek, ha ez a szakmája is megvan. — Igaz — mondom egyetértőén, s közben egyik-másik vezető nehez­telő zsémbeskedésére gon­dolok. Felróják, hogy nem egy fiatal csak „ugródesz­kának” tekinti az üzemet... Am erre így is válaszol­hatnánk ... Miért ne? ... Fiatalok... És nagyon sok múlik azon. mit tesz azért egy adott gyár. vállalat, hogy a fiatalok fantáziát, perspektívát lássanak már ott, náluk. Adjanak san­szot. kifutási lehetőséget az ifjúságnak. Olyan légkört, hogy ne kívánkozzanak másfelé. — Itt hogy érzi magát? ]^í őst igazi gyerek. Mo- solyog, mialatt te­kintete körülröppen a kö­zelben állókon. A satunál, a bejáratnál, odébb egy szétszedett járműnél fél­szemmel idefigyelnek a munkások. Valakit biztat­nak: „Fényképet is csinál­tass!” — „Na. akarsz híres ember lenni?” — Jó üzem ez. A fiúk rendesek, ügyesek, öröm tőlük tanulni... A kaja príma — nevet még a sze­me is —, híztam is, mióta itt vagyok. — A volt osztálytársak? — Fiúk — kilencen érett­ségiztünk, tagozatos osz­tály voltunk. Ötöt felvettek az egyetemekre, egy az NDK-ban szintén szak­munkástanuló. egy dolgo­zik, egy, szegény, szanató­riumban, én pedig itt. — Milyenek a fiúk... az egyetemisták? Érti, mire célzok. Azon­nal ingatja a fejét. — Á, nem olyanok, mint­ha én — és tenyerét a föld­höz közelíti. Amikor haza­jönnek, mindig találko­zunk, csuda jól megva­gyunk ... ¥¥ erczegh Béla, szintén fiatal szerelő, aki­iek a keze alatt most dol­gozik —, így vélekedik róla: — Meg vagyunk eléged­ve Palival. Benda Jóska mellett is szokott tanulni — int a másik, ugyancsak ifjú sorban levő szakmun­kásra. — Szereti a szak­mát, értelmes... És be­csüljük, hogy nem játssza meg magát, nem szól visz- sza... — Ott van az a Barkas típusú kisteherautó — mu­tatja. Második szemlés... Pali szedte szét önállóan a motort is. Én csak a ki­emelésnél segítettem, vagy időnként szóltam, melyik csavarnál hogy nyúljon hozzá ... Rábízom... S ez jó, amikor egy tanulóra nyugodtan bízhat ilyen munkát az ember. De ez kell is, hiszen olyan rövid idő az a másfél-két év, míg tanul. Hadd gyakorol­jon, ismerjen meg egész szerelési munkameneteket... Tóth István Magas legyen a vár! A két ünnep között csendes volt az öregcsertői óvo­da, de újév után ismét benépesedtek a világos ter­mek. 34 apróságnak szorítottak helyet az idén az ere­detileg 24 személyre tervezett óvodában. De még ez is kevés. Az ősszel 11 kérelmet el kellett utasítani. Tervezik, hogy később sikerül majd bővíteni a nép­szerű „ovit”. Kérik a szülők, mert tudják, hogy itt jól ellátják a gyerekeket, s hogy aki ide járt, köny- nyebben kezdi az iskolát is. A kicsik pedig efféle meggondolások nélkül is szemmelláthatóan jól érzik itt magukat. 112. A mammutofc béké­sen legeltek az erdőtisztá­son, amely a kráter keleti végében terült el. Ormá­nyukat a fák ágai felé nyújtogatták, magukhoz húzták, letördélték az apró gallyakat és ügyesen eltün­tették a szájukban. Vid és Pim most elindult a tisz­tás szélén, s elérték a ta­vakat, ahol a múltkor az agronómus a medvével ta­lálkozott Az óriás állatok lábai nagyokat cuppogtak a mocsárban. A mammu- tok megálltak. Tudták, hogy milyen csalóka a pu­ha talaj a víz körül. Az óvatos Pim már kihúzta mellső lábait az ingovány- ból, de Vid még le akart tépni egy nyaláb édes ná­dat és ormányát kinyújtot­ta a zsákmány után. Any- nyira lefoglalta a saját dol­ga, hogy Pimnél valami­vel későbben hallotta és látta meg azt, ami gyorsa­ságával biztos halálát okozza. Amikor a soha nem lá­tott égi madár dübörögve kibukott a felhőkből és ke­ringeni kezdett az erdő fö­lött, hogy helyet keressen magának a leszálláshoz, szörnyű félelem fogta el a két állatot. A motorzúgás sokszorosára erősödött a kráterben és visszhangja egyik sziklafaltól a másik­hoz verődve remegtette a levegőt. A kőszálikecskenyáj ne­kiiramodott a köveken és torlaszokon keresztül az erdőnek, ahol menedéket keresett a félelmetes ma­dár elől. A bamamedvék bőgtek a félelemtől. A ró­kák és mosómedvék, a nyu- lak és hiúzok. de még a flegma sündisznók is kí­váncsi mókusok is fejvesz­tetten menekültek. Ki fut­va, ki ugrálva, ki meg csúszva-mászva. A madár pedig egyre lej­jebb és lejjebb ereszkedett és dübörgött, szörnyű pá­nikba kergetve minden élő­lényt. Pim bevetette magát a sűrűbe: Csak az erdő mé­lyén torpant meg, hango­san fújt és folyton hátra- hátra nézett. Hátán a bőr idegesen remegett, szemei­ben téboly ült. Pár percig a tisztáson toporgott, de épp ekkor szállt el alacsonyan fölöt­te a vörös madár és Pim ismét nekiiramodott Futás közben tördelte, döntötte a fákat, tiporta a bokrokat, s vágtatott, mint aki sem utat, sem célt nem lát ma­ga előtt, csak minél mcsz- szebb kerüljön a feje fölött csüngő szörnyűségtől. Le­zúdult a lejtőn és szinte berontott a nyugati krá­terbe, bőgve dübörgött el Szperanszkij háza mellett, berontott a magas erdőbe, végigcsörtetett rajta és el­rejtőzött a kráter falánál tornyosuló magas sziklák között. Itt már kihalt min­den. De ide legalább alig hallatszottak a hangok. Az óV’áe kissé megnyu­godott. Szőre \dsszafekűdt a hátára, elmúlt a reme­gése. A mammut lehatot­ta fejét, ormánya a földet i i brsa li. MZM-rn-m&riisA^ Közpénz AZ IDEI költségvetési I terv vitája során találóan, — s felszólalásának ezzel | is fokozva hatását — ne­vezte közpénznek a költ­ségvetési összegeket az egyik megyei tanácstag. Ez a mostanában újra gyak­rabban használt megfogal­mazás új motívummal, színnel gyarapította a ta­nácskozást végig jellemző felelősségérzetet. Hogy ilyen érzelmi nü- anszok az értelemre is hat­nak, mondjuk úgy — tüze­sebb töltést adnak az érv­vek cseréjének — több ízben is tapasztalható volt a szerdai megyei tanács­ülésen. Csupán néhány mozzanattal próbáljuk ér­zékeltetni, hogy a vélemé­nyek, álláspontok okos szembesítése szinte fizikai­lag is érezhetően formálta, mélyítette, differenciálta a szemléleteket. Felelősségérzet. Termé­szetes, hogy ez fűtötte azt a megyei tanácstagot is, aki a kecskeméti járásnak jutó fix összegű állami tá­mogatást kevesellte. Hi­szen a megye legnagyobb népességű, legnagyobb ta- nyavilágú s bizony még sok mindenben hiányt szenvedő járásról van szó. Ügy érezte a felszólaló, hogy mindezek alapján is kötelessége észrevételt ten­ni. Igaza volt és van... Ha egyrészt a járáson belül te­kintünk körül; másrészt ha az abszolút számokat vet­jük össze a más járásokra is vonatkozó adatokkal. DE MINDJÁRT más megvilágításba kerül a fe­lelősségtudat, amikor 1, a megye egészének fejlődé­sét szem előtt tartva szem­léljük; 2. amikor a megye harmadik ötéves tervének koncepcióját vesszük figye­lembe ... Mert akkor — többek közt — el kell is­merni, hogy például soha­sem a lakosság száma volt a döntő szempont az álla­mi támogatás szétosztásá­nál a járások között. Ha­nem az egész megye fej­lesztése volt a vezérgondo­lat, amelyen belül súly­pontosított célkitűzésként kellett fejleszteni péluául a kiemelt, másodvárosi rangra törekvő, iparosítan­dó helységeket... Nem mel­lőzhető elv egy-egy járás lakcesága kommunális, egészségügyi, kulturális 6tb. ellátottságának mértékéből kiindulva dönteni abban, milyen fokú támogatást kapjon és hol legyen a sorrendben... Ez utóbbi elv még igazságosabb érvénye» sülésére a következő ötéves terv megalkotásánál is biz­ton lesz mód. (Több törő­dés jut a tanyavilágnak is,) És vajon nem a mostani ötéves tervben óéiul tűzött feladataink jelentős részé­nek megvalósításáról mon­danánk le — ha most, a befejezés fázisát hozó idő­szakban, új elosztási elvet alkalmaznánk. KITÜNŐEN tették he­lyére az összegező felszóla­lások, hogyan kell a helyi érdekek, igények súlyát, mértékét mindig a követ­kező nagy egész, a megye fejlesztési célkitűzéseihez szabni. Hogy egy járás, város gyarapodása, elsőbbsége bi­zonyos létesítmények „el­nyerésében” sosem egyedi, elszigetelt fejlődés, hogy hatása kisugárzik más já­rásokra, vidékekre, így azok számára is nyereség, erre is a példák reflektor- fénye vetült a megyei ta­nácsülésen. Vajon a leendő több száz milliós kecskeméti kórház áldásait csak Kecs­kemét lakói élvezik majd? .. .De maradjunk a kecs­keméti járásban: a tisza- kécskei új rendelőintézet osak Tiszakécskéé? Bár­csak magnetofonról tennék most hallhatóvá a lakite­leki dr. Kiss Ágoston vé­leményét erről a „szom­szédban” levő létesítmény­ről. Igen sok segítséget kapnak az intézettől a la­kitelekiek, de az óriási ta­nyavilág is. „Ügy tekinte­nek erre a tiszakécskei ren­delőintézetre, mint az igaz­hívők” — mondotta a lel­kes orvos-tanácstag. —th —n súrolta. Pim fáradt sze­mekkel nézett széjjel ma­ga körül. Sárga, elfonnyadt füvet, kiszáradt fákat, ál­lati tetemeket látott. S ek­kor hirtelen ráeszmélt, hol is van ő tulajdonképpen: nem messzire tőle sötétlett a szörnyű repedés. Élet- ösztöne azt súgta neki. siess el innen! De Pim már nem bírt. Fel akarta emel­ni ormányát, de sajnos, már nem sikerült. Utoljára hangzott fel a völgyben trombitálása. Tele volt két­ségbeeséssel és bánattal. Senki nem válaszolt rá. Pim szemeiben még az élet tükröződött, de hatalmas teste már nem engedelmes­kedett, elnehezült és ide­genné vált a számára. Lá­bai megbicsaklottak. A mammut térdre esett, mint ahogy ősei tették a kőra­káson levő temetőjük előtt, ott, ahonnan elfutott. Ha­talmas teste megingott, és Pim a földre zuhant. Ha­lálos szomorúság ült a sze­meiben. Aztán behunyta őket. Mindörökre... Vid sorsa még ennél is szörnyűbb volt. A soha nem látott madár megje­lenése megmagyarázhatat­lan félelemmel töltötte el. Vid magasba csapta agya­rait és előreugrott. Ugrásá­ba beleadta hatalmas tes­tének minden erejét, A kö­vetkező pillanatban a víz­ben volt. Víz és sár csapott a magasba. Ez volt az utol­só földi mammut utolsó ugrása. Vid csaknem a tó közepén kötött ki. Az iszap engedelmesen megnyílt alatta és a történelemelőtti állat sok tonnás teste las­san lemerült a mélybe. Még egy-két percig a víz fölött látszott a hatalmas fej. Vadul kidülledt sze­meiben még az élniakarás csillogott, még ott zúgott a völgy fölött segélykérő trombitálása, de a mohó mocsár egyre jobban szív­ta magába a mammutot. Már csak az agyarai lát­szanak ki a vízből. Bugybo­rékolni kezdett a sáros víz. felszínén buborékok úsz­káltak. Aztán minden el­csendesedett ... — Ereszkedjünk le oda, a tó mellé. Látja azt a há­zat? A zöld tisztásra. A helikopter óvatosan földre ereszkedett. Szpe- ranszkij háza közelében. Három férfi ugrott ki für­gén a gépből. Izgatottan fu­tottak a ház felé. kitárták ajtaját. Sehol senki! — Hát ez meg mi? Hol vannak az emberek? Néz­zék. tisztán látszik, hogy itt emberek laknak. Ágyak, puskák. De még ebéd is! Ö, micsoda felségei1 ebéd! (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom