Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-04 / 2. szám

Szilveszteri „utólagos" Érült az év forduló ünnepi zaja, a végre időt szakíthattam a saj ó.ermckek átböngészéséhez is. Sok szépet és tanulságosat leltem bennük, egyebek közt az egyik megyei lap karácsonyi számában, amely a várható nyalánkságokhoz igyekezett jó szájízt csinálni. Arról tudósit: „Sláger a... igen, a beigli. A cukrászüzemben különböző minőségű beigliből több mint 5 ki­lométert — azaz inkább több mint ezer rudat — készítenek .. Nekem már az sem Igen tetszik, hogy beigli minősége kü­lönböző. Az a készítmény, amelyikbe én vágom bele rozzant rágószervemet, legyen csak a megszokott, változatlan, egyen­letesen jő minőségű! Ami viszont a méreteket illeti, számol­junk csak utána: ezek szerint egyetlen ottani ilyen tésztaféle­ség hossza megközelíti az S métert! Aztán csodálkozik a famí­lia, ha elcsapja a hasikáját „ Sikeres évet zárt a mélykúti női röplabdacsapat JÖ NÉHÁNY évig hiába I N A P T 4 R 1969. január 4, szombat J Névnap: Titusz Napkelte: 7 óra 32 perc. ( Napnyugta: 16 óra 06 perc. Holdkelte: 16 óra 25 perc. I Holdnyugta: 8 óra 30 perc. I Roffai-mű sikere Értékelték az öntevékeny művészeti csoportok múlt évi tevékenységét. Az érté­kelés eredménye azt mu­tatja, hogy Raj fai Sarolta „Egyszál magam” c. drá­mája az öntevékeny szín­játszók között is igen nép­szerű. A legnagyobb sikert a Vas megyei Művelődési Ház öntevékeny művészeti csoportja az ő müvével aratta. — Mezőgazdasági nö­vénytermesztésre alkal­matlan területeken egyre több termelőszövetkezet telepít erdőt. A dunave- csei járás közös gazdasá­gaiban az elmúlt négy év alatt 114 hektár területen ültettek a termőhelyi adott­ságoknak megfelelő fenyő­fajtákat. Különösen jelen­tős volt a telepítés a múlt esztendőben, 105 hektár gyenge talajú földbe került facsemete. — Széles társadalmi ösz- szefogással bővítik az ál­talános iskolát Borolán. A múlt évben elkészült új tanterem mellé további át­alakításokkal. illetve épí­téssel újabb termeket hoz­nak létre, amelyekbe a tervek szerint már ápri­lisban beköltözhetnek a tanulók. A helyi termelő- szövetkezetek százezer fo­rint anyagi támogatással járulnak hozzá az iskola fejlesztéséhez. — Visszaesőként elköve­tett lopás miatt másfél évi szabadságvesztésre ítélte a bíróság idős Csenki Sán­dor kiskunfélegyházi la­kost. A 45 éves, büntetett előéletű férfi a múlt év augusztusában édesanyjá­tól 800 forintot lopott, hogy káros szenvedélyének, az italnak hódoljon. Mellék- büntetésként két évre el­oltották a közügyektől és kényszer elvonó kezelésre kötelezték. — Korszerűsítették és bő­vítették az önkéntes tűzol­tók szertárhelyiségét Kun- szentmiklóson. A tanácsi költségvetésből 147 ezer fo­rintot biztosítottak e célra, míg a lelkes tűzoltók tár­sadalmi munkával járultak a korszerűsítéshez. — Tízmillió a sertéste­lep fejlesztésére. Jánoshal­mán korszerűsítik a tsz- köri sertéskombi nátok Bő­vítik és gépesítik a koca­szállásokat és a hizlaldát Ezzel egy időben lecserélik az eddig elkorcsosodott vegyes állományt, • he­lyette angol fehér hússer­tés tenyésztésére rendez­kednek be. Változás a Tv mai műsorában 15.33: A világ nagy vasútjat Magyarul beszélő francia film­sorozat. 5. Vonattal a sztra­toszférába (ism.). — 16.00: Húsz év legjobb 12 magyar já­tékfilmje. Talpalatnyi föld. — (Bevezetőt mond: Gjhelyi Szi­lárd) A többi műsoridő változatlan. A LOTTÓ e heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lot­tó Igazgatóság tájékoztatá­sa szerint Budapesten, a DaUos Ida Művelődési Ott­honban megtartott első he­ti lottósorsoláson a követ­kező nyerőszámokat húz­ták ki: 9, 50, 67, 75, 78, Hétfőn, január 6-án a lottó igazgatóság székhá­zában megtartandó rendkí­vüli jutalomsorsoláson az 1. heti szelvények vesznek részi. Úttőrő-páneélvonat A Tanácsköztársaság 50. évfordulójának méltó meg­ünneplésére készülődnek az ország úttörői is. A jubileu­mi megemlékezések érde­kes színfoltjának ígérkezik a Borsod megyében készülő úttöró-páncélvonat átadása. A szerelvény, amelyet moz­gó múzeumnak rendeznek be, kétéves útra indul és az ország valamennyi megyé­jét fe.lkeresi. — Ingyenes tanfolyamot indít Baján a Bács megyei Állami Építőipari Vállalat művezetők képzésére és a különböző építőipari szak­mák ismereteinek elsajá­títására. Az oktatás január 15-én kezdődik meg. Gázrobbanás A hajdúszoboszlói leány- gimnázium kollégiumában Csizmadia Katalin 27 éves tanárnő a szobájában levő cserépkályhába be akart gyújtani. A begyújtáskor azonban gázrobbanás tör­tént, — jóllehet a kályha nem gázfűtésű, s Csizma­dia Katalin és az épület­ben tartózkodó Tornyai Sándor 55 éves fűtő, hajdú­szoboszlói lakos életveszé­lyes sérülést szenvedett. A robbanás következtében a kollégium épülete súlyosan megrongálódott Az anyagi kár jelentős. A rendőrség műszaki szakértők bevoná­sával folytatja a vizsgála­tot Egy pillanatra Leltározás most a divat Fontos a nagy számbavétel Kin'-k-kinek a számláján Szaporodik a sok téteL Egy boltajtón ezt olvastam — Meglepő volt a kis táblai Leltározás miatt a bolt, Vezetővel együtt zárva! — Magasabb volt a ter­vezettnél a tejhozam acsi- kériai Űj Kalász Termelő- szövetkezetben. Az elmúlt évben 115 tehenüktől 2400 helyett jószágonként átla­gosan 2700 liter tejet fej­tek. Várható időjárás szombat estig: erősen felhős, párás, hideg idő, sokfelé hava­zással. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti, keleti szél. Helyenként hófúvások. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet mínusz 5—mínusz 10, legmagasabb nappali hőmérséklet szom­baton mínusz 2—mínusz 7 fok között. A Kecskémén Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: január 3-án a középhemérsék- let mínusz 3,3, (az 30 éves át­lag mínusz 1,9), a legmagasabb hőmérséklet mínusz 6,3 Cet- sius-fok. Jí-nuár 3-án a reg­gel 7 órakor mért hőmérsék­let mínusz 6,5, a délután 1 órakor mért hőmérséklet mí­nusz 4,7, a cgalacsonyabh hő­mérséklet mínusz 8,2 Celslus- fok. próbáltak NB II-be jutni a mélykúti röplabdás lányok. Végre egy évvel ezelőot si­keresen jutottak túl az osz- tályozón és jogot nyertek arra, hogy magasabb osz­tályban szerepeljenek. A megye egyetlen NB II-es röplabdacsapatát a Középcsoportba osztották be, amely éppen a legerő­sebb NB II-es osztály. En­nek ellenére a tavaszi rajt kitűnően sikerült. Budai Géza edző jól használta ki a téli szünetet, s a kitű­nően felkészített csapat az első négy forduló során há­rom győzelmet szerzett. Ekkor következett az első törés. Kövesd! Ilona a csa­pat egyik legjobb játéko­sa megvált az együttestől, később pedig a másik ki­tűnő játékos. Kiss Erzsé­bet mondott búcsút a csa­patnak. LÉNYEGESEN jobb elő­jelekkel indult az őszi idény. Két kitűnő játékos­sal — Papp Mártával és Dömötörnével — erősödött a csapat, s az új játékosok hamar beilleszkedtek a kollektívába, ősszel egy győzelemmel többet sike­rült szerezniük, s ez az egy a 9. győzelem a bentmara- dást jelentette. Az egész évi összteljesítmény 26 mérkőzésből 9 győzelem, 17 vereség. A játszmaarány 37:59 volt. A csapat össze­sen 35 pontot szerzett, 11. lett, s teljesítette az első évre kitűzött célt. a bent- maradást. DICSÉRET illeti a mély­kúti női csapatot az egész éven át nyújtott egyenle­tes teljesítményért. Közis­mert az is —•. hisz a Ma­gyar Hírlap részletesen foglalkozott vele — hogy az utolsó győzelmüket milyen nehéz körülmények között vívták ki a Harisnyagyár ellen. Kétszer is meg kel­lett küzdeni a budapestiek­Ezzel a megállapítás­sal természetesen nem azt szerenénk kidomborítani, hogy csak Bátyán az. De ha mikroszkóp alá vesz- szük a megye sportéletét, kitűnik, hogy édeskevés azoknak a háromezer la­kos körüli községeknek a száma, ahol annyira köz­ügy a sportkör, a szakosz­tályok munkája, mint az említett helységben. Orom hogy Bátyán Így van. Bures Tibor sportköri elnök és Gerényi István el­nökhelyettes elmondták, hogy a mintegy 3100 lakosú község sportkörének hat szakosztálya van. A tömeg­sportban résztvevők szá­ma pedig évente meghalad­ja a háromszázat, de ugyanennyit tesz ki a sporköri pártoló tagság létszáma is. A labdarúgócsapat a ta­vaszi idényben jól vette az akadályokat a megyei I. osztályban. Régi vágyuk teljesült a magasabb osz­tályban való szerepléssel. Az őszi idény azonban nem sikerült. Kiestek. Marokity János edző an­kel. Az első 3:0-ás mély­kúti győzelem után a szö­vetség újra játsszatta a mérkőzést bírói műhiba miatt, s a második talál­kozót 3:2 arányban a buda­pestiek nyerték. A győztes mégis a mélykúti csapat lett, mert mint utólag ki­Csaknem egy éve, ponto­san 1968. január 19-én kelt a Kecskeméti Városi Ta­nács V. B. határozata, amely szerint a Városi sportpálya klubépületében levő kisvendéglőt meg kell szüntetni és a helyisége­ket sportcélra kell átadni. Január 3-án kint jártunk a megyei TS-nél, s látva a szűk szobákat, megkérdez­tük Király Józsefet, a vá­rosi TS elnökét, mit tud a kisvendéglő elköltözéséről? — A határozat tényleg megszületett, közel egy év­vel ezelőtt, de mind a mai napig semmiféle jelét nem látjuk annak, hogy bárki­nek is szándékában állna a termek kiürítése. Válto­zatlanul üzemel a kisven­déglő. — Mindehhez csak any- nyit kívánok hozzátenni, hogy a TS döntése értei­Elhalasztották A versenynaptár szerint január 4—5-én Kecskemé­ten került volna sor az or­szágos vidéki junior egyéni cselgáncsbajnokságra. A versenyt az országos szö­vetség javaslatára egy hét­tel későbbre, január 10—li­re halasztották. nak tulajdonítja a „buk­fencet”, hogy kapus prob­lémájukat nem tudták megoldani. Azt sem tudták elintézni, hogy a hét közben sorra kerülő bajnoki mér­kőzésekre összeszedjék a vidéken dolgozó játékoso­kat. így aztán nem csoda, hogy végül nem sikerült ki- lábalniok a bajból. Elkeseredtek? Igen, de nem annyira, hogy jövőre ne tűzzék célul a feljutást. Er­re pedig van esélyük, hi­szen 38 igazolt játékosuk van, s ami még ennél is több, mindenki nagyon akarja. Az összefogás társa­dalmi munkában is meg­nyilvánult. Pályát, öltözőt, építettek a játékosok és a sportbarátok segítségével. A férfi kézilabdázók, Je­ne} József csapata még ta­valy búcsút mondott a me­gyei I. osztálynak. Anya­giak hiányában estek ki. Azóta csak a spartakiádon szerepelnek, ők is és a lá­nyok is, mert járási baj­nokság nincs. A férfi röp­labda szakosztály egyike a legaktívabbaknak, s nem kevésbé tevékeny a női derült, a Harisnyagyár csa­patában álnév alatt más sportkör játékosa szerepelt. A mélykúti női csapat jövőre is NB II-ben ját­szik, s reméljük, a tapasz­talatokkal tarsolyukban, az idén már nem lesznek ki­esési gondjaik. mében a helyiségeket a KTE kapná meg, s itt kap­na otthont a birkózószak- asztály. Végre megoldódna a hosszú évek óta vajúdó és a sportág fejlődését nagy mértékben akadályozó ed- zőhedyiség kérdése. Ottho­nuk lenne a birkózóknak és a KTE-birkózók ismét hallatnának magukról. Reméljük, a városi ta­nács illetékesei megfelelő súllyal érvényt szereznek a határozatnak és a szűkös kecskeméti teremhiány né­mileg enyhül. M. I. Az év Játékvezetője: Biróczki János A JT értékelése szerint 1968. legjobb játékvezetője Biróczki János lett. Birócz­ki az elmúlt bajnoki évben összesen 30 hazai bajnoki és nemzetköri mérkőzést vezetett. Biróczki tavaszi átlaga 4,81 volt (5-ös a legmaga­sabb minősítés), ősszel pe­dig 4,76, ebből alakult ki az egész évi 4,78-as átlag. Említésre méltó, hogy a 14 elsőosztályú mérkőzés kö­zül hat találkozón a maxi­mumot kapta a kitűnő já­tékvezető. csapat is. Valamennyien játszani szeretnének és a járási bajnokságot hiányol­ják. A tekesportnak hagyomá­nyai és nem is akármilyen hívei vannak Bátyán. Mol­nár Antal edző fiai két éve remekül szerepeltek az or­szágos kisgolyős csapatbaj­nokságon. Most pedig egy egyéni második helyet ér­tek el, csapatban pedig ha­todikak lettek. A tekézők is kitűnőre vizsgáztak tár­sadalmi munkából. Mint­egy ötvenen fogtak ' össze a nyáron és egy iker teke­pályát építettek. Tavaszra — azt mondiák —, még te­tőt is húznak a létesítmény fölé. A társadalmi össze­fogás krónikájához tarto­zik végül, hogy a sportkör­nek székháza, ezen belül klubja van. ahol a sporto­lók, a vezetők és a pártoló tagok is időnként összejön­nek. Hasznos ez a klubélet, s minden bizonnval olyan eredménnyel is iár, amely nemcsak bátvah hanem me­gyei viszonylatban is dicsé­retre méltó kezdeményezés és követendő példa. Megkezdték az első magyar szuperkrimi forgatását. Gyil­kosság a műteremben címmel, Bozóki István forgatókönyvéből rendez krimifilmet Makk Károly, a Televízió számára. Az iz­galmas produkció főszereplői: Dőry Virág, Darvas Iván cs Pá- ger Antal. Képünkön a készülő produkció egyik jelenetében: Dőry Virág és Juhász Jácint. (MTl-íoto — Tormay Andor felvj V Bátyán társadalmi érdek a sport Mikor hajtják végre a határozatot? PElOM NEPE - A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága e9 a megyei tanács lapja - Főszerkesztő: F Tóth Pál - Kiadja « Bars Kiskun megvet Lapktaac vauarat — Felelős kiadó- dr Mezei István igazgató - Szerkesztőség Kecskemét varos) Tanacshaz - Szerkesztőségi telefonközpont 2«-l9 35 1« Szerkesztő Bizottság tn-w - Ktad-mvatal■ Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. ■— Terjeszti a Magyar Posta - Eiortzetneto- a helyi oostahtvataloknál és kézbesítők né! Fiőflzetésl díj egy bőnapra; 17,— lonnt. Béca-makun tneayet Nyomda V. Kecskemet. Teleit»; u-M. — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom