Petőfi Népe, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-28 / 303. szám

ombat I-J * P T A B 1D63. december 28, szombat | íévnap: Kamilla Napkelte: 7 óra 31 perc, Napnyugta: is óra. Holdkelte: 12 óra 02 perc. I [ol.inyugta: 1 óra 23 perc. — K1SZ-OKTATAST-rvzzett ötven fiatal té­ré a városföldi Dózsa sz KISZ-bizottsága Nyár- ncsn, Városföldön és ecskeméten, a tsz köz- nti gépműhelyében. — Kovácsmühelyt nyitott Kiskunhalason a helybeli Petőfi Tszcs. Saját szükség­leteik kielégítése mellett a lakosság részére is vállal­nak szakmába vágó mun­kát — Szakmai tanfolyamot szerveznek Borotán a mé­hészek részére. A Tudo­mányos Ismeretterjesztő Társulat neves szakembere­ket ad az előadások meg­tartásához, ezzel járul hoz­zá a méztermelő gazdák szakmai felkészítéséhez. — A kráter foglyai című regény folytatása la­punk mai számából anyag­torlódás miatt kimaradt — A sertéstenyésztés nagyarányú fejlesztését ha­tározta el a tompái Kossuth Tsz vezetősége. 220 anyako­ca és 3000 hízó sertés kor­szerű tartását teszi lehető­vé a központi majorban 12 millió forintos beruházás­sal épülő új sertéskombi­nát. A telep mellé 100 va- gonos takarmánytárolót is telepítenek. A H'LÉV első TU 134-es repülőgépe December 22-en a 1 enne1 re,...r>,i_r.e luegtukc-eu a ... ..... v első TU li4-es upusú gázsugár-hajtóműves 64—74 személyes utasszállitó repülőgépe. Az új gép — melynek utazó- sebessíge 850—920 kilométer óránként és hatótávolsága 3000 kilométer — a MALÉV mc- netren'lszerinti külföldi járatain közlekedik majd. Képünkön: az új TU 134-es a Ferihegyi repülőtéren. (MTI-foto — Kácsor László felvétele.) — Dicséretre méltó mun­kát végez a Kiskunhalasi Fogyasztási Szövetkezet kö- eímúltban megnyílt hús­eldolgozó üzeme. A megye akossága hamarosan^ meg- smeri az itt készülő spe­ciális készítményeket, első­ként az új ízű halasi kol- aászt. Helytörténeti tanácskozás Helytörténeti továbbkép­zési napot tartottak de­cember 22-én Bácsalmáson a községi könyvtárban, a bajai járás honismereti bi­zottsága, helytörténeti ku­tatói, szakkörvezetői, akti­vistái számára. A kiállí­tással egybekötött tanács­kozáson elhatározták, hogy i bajai járásban január elsejével azokon a helye­ken is bevezetik a falu- kiónika írását, ahol ez- ideig még nem végezték. E tekintetben eddig ki­emelkedő eredményt ért el Bácsalmás, Gara, Szeretnie. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: december 2G-án a középhömér- aéklet mínusz 0,7, (az 50 éves átlag mínusz 0,5), a legmaga­sabb hőmérséklet 0,4 Celsius- fok. Csapadék 1 mm. Hóréteg vastagsága 1 cm. December 27-ón a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 6,2, a dél- utín 1 órakor mért hőmérsék­let mínusz 1,3, legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6,3 Cel- sius-fok. Várható időjárás szom­bat estig: felhőátvonulások futó havazásokkal, hózápo­rokkal. Időnként élénk nyu­gati, északnyugati szél. Hi­deg idő. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérsék- 'et általában mínusz 5—10 'ok, a -szélvédett helyeken nínüsz 10—15 fok. a leg­magasabb nappali hőmér­őét szombaton mínusz 4. ’usz 1 fok között lesz. öregek köszöntése A karácsony előtti na­pokban tartották az orgo- ványi Sallai Termelőszö­vetkezetben 35 nyugdíjas tsz-tag köszöntését. A ter­melőszövetkezet elnöké­nek pohárköszöntője után megajándékozták az idős embereket, majd vidám, baráti beszélgetéssel feje­ződött be a jól sikerült ün­nepség. — Amerikai kutatók egere­ken kipróbálták a tv sugárzá­sának hatását. Egy csoport egeret helyeztek el a készü­léktől 25 centiméter távolság­ban, és 250-szer akkora sugár­zási hatásnak tették ki, mint amekkora a tv-nézőt éri ezer óra alatt. A kísérlet után nem lehetett megállapítani semmi­féle zavart vagy változást az agyban és a nemi-, tejmiri­gyekben sem. Eltűntek a sivatagban Huszonhárom mérnök, köztük hét nő, tűnt el a Szaharában Kairótól dél­nyugatra — jelenti az A1 Ahram című egyiptomi lap csütörtökön. A jobbára egyiptomiakból álló csoport a Baharija-oázist szándéko­zott meglátogatni, s decem­ber 20-án indult útnak. Az oázis Kairótól mintegy 320 kilométerre délnyugatra van. A csoportnak decem­ber 23-án kellett volna visszaérkeznie. Felkutatá­sukra mentőexpedíciót in­dítottak. Változás a Tv mai műsorában 17.15: Pedagógusok fóruma. — 17.50: Hírek. — 18.55: Rek­lámműsor. — 18.00: Igor Sztra­vinszkij zeneszerzői arcképe. — 18.30: A világ térképe előtt. Aktuális külpolitikai műsor. — 18.40: Tájak, városok, embe­rek. Romániai képek. — 15.00: Esti mese. — 19.05: Mindenki újakra készül... Lapok az 1918—19-es forradalmak Irodal­mából. (December) — 19.20: Beszélgetés Apró Antallal, a Minisztertanács elnökhelyette­sével. Továbbiakban változatlan. — A mézeskészítmények mellett különféle gyógy- teák árusításával is foglal­kozik a kecskeméti mézes­bolt. A dohányzók közül bizonyára sokan örülnek a napokban forgalomba ke­rült újdonságnak, a do­hányzás elleni teának, amely állítólag a legjobb módszer e káros szenvedély leküzdésére. — Szalkszentmártonban Petőfi Sándor atyjának egy­kori kocsmáját és mészár­székét restaurálják. Az L- alakú épület felújítására egymillió forintot költenek. Eredeti formájában kerül helyreállításra a 13 helyi­ségből álló épület mészár­széke, kocsmahelyisége és a lakószobák, amelyek egyi­kében a költő száznál több verset irt. Megóvják a pusz­tulástól az udvaron levő egykori postakocsiszínt, sőt, a pincéből vezető föld alatti folyosót is helyreállítják, amelyen át hajdan a betyá­rok tűntek el a pandúrok elől. Az épületben berende­zett múzeumban kapnak majd helyet a Petőfivel kapcsolatos emléktárgyak, valamint a község régészeti leletei. Építők „enciklopédiája" Hatalmas vállalkozásba fog az új év első hónapjá­ban a Bács-Kiskun megyei Nyomda Vállalat. Külföldi példák nyomán az Építés­ügyi Minisztérium megbízá­sából 50 kötetes, több szín­nyomású építőipari kataló­gust készítenek. A 25 millió forint értékű nyomdai munka előreláthatólag két és fél évig tart majd. A nagyszabású kiadvány fel­öleli az építőipar vala­mennyi ágát, s a legapróbb részletekig hasznos tanácso­kat, műszaki útbaigazítást ad a szakma dolgozóinak. A társadalmi munkások megbecsülése A Magyar Honvédelmi Szövetség megyei vezetősé­ge pénteken délután foga­dást adott Kecskeméten, a Fegyveres Erők Klubjában az idei munkában kitűnt társadalmi aktíváknak. A fogadáson részt vett dr. Posváncz László, a megyei pártbizottság munkatársa. Balabán Sándor alezredes, az MHSZ megyei titkára köszöntötte a megjelente­ket, a járási és városi ve­zetőségek képviselőit, vala­mint a legjobb teljesít­ményt nyújtó klubok tit­kárait. Ezután negyven MHSZ aktívának jutalmakat adott át. Labdarúgó-híradó A mar del platai San Martin stadionban 1:1 (1:0) arányú döntetlen ered­ménnyel ért véget a Ju­goszlávia—Argentína barát­ságos válogatott mérkőzés. Mexikóvárosban pedig öt­venezer néző előtt gól nél­küli döntetlen eredménnyel zárult a Mexikó—NSZK válogatott mérkőzés. * Splitben Közép-európai Kupa mérkőzésen a Haj­dúk 2:1 (1:0) arányban győ­zött a Bánik Ostrava ellen, de miután a csehszlovák együttes az első találkozót 4:l-re nyerte, az Ostrava jutott a legjobb nyolc közé. * Vera Cruz együttese ott­honában meglepetésre 4 ti­re győzött a nyugatnémet Eintracht Frankfurt ellen. • A Napoli argentin játé­kosa Sivori, akit december 6-i Napoli—Juventus mérkőzésen történtekért 2 hónapra eltiltották, felesé­gével elhagyta Olaszorszá­got. Visszatért Argentíná­ba. A 33 éves játékos 11 Válságban az amerikai profi futball Kis község — nagy létszámú közgyűlés Válságba jutott az ame­rikai profi futball. Első­sorban pénzügyileg, mivel a tv-s társaságok már nem adnak többé pénzt a csa­patok fenntartásához, a bajnokság lebonyolításához. A 17 együttes vezetői azon­ban mindent elkövetnek, hogy továbbra is legyen labdarúgás ezen a konti­nensen. Azt mindenesetre elhatározták, hogy változ­tatásokra van szükség, és az ebbeli végső határozatot legkésőbb január 1-ig meg­hozzák. Az elgondolások szerint fenntartják a nemzeti baj­nokságot, de a részt vevő csapatok számát 10-re csök­kentik, ezekben az együtte­sekben elsősorban idege­nek szerepelhetnek. Hat, vagy nyolc csoportban re­gionális bajnokság megszer­vezését tervezik, — főképp amerikai játékosokkal. Két, vagy három úgynevezett „válogatott” együttest ala­kítanának ki, a pillanat­Helvécián szeretik a sportot. Az állami gazda­ság, a község lakossága és a sportkör tagjai mindig készek voltak a segítésre, s a közgyűlésre is közel százan jöttek eL Kovács Jánossal, a községi párt- bizottság titkárával, s Vá­gó Józseffel, a községi ta­nács vb-elnökével az élen ott voltak a gazdaság és a tömegszervezet vezetői, s eljött Vezsenyi István, az MTS járási elnöke, vala­mint Dézsi Istyán, a me­gyei labdarúgószövetség elnöke is. t.z alapszabály ismerte­tése és elfogadása után Vezsenyi István osztotta ki évet töltött Olaszországban, a repülőtéren adott nyilat­kozatában kijelentette, töb­bé nem futballozik. * Ezrek vettek részt Vitto­rio Pozzonak, az olasz lab­darúgás „nagy öregjének” temetésén. Pozo 20 éves szövetségi kapitánysága alatt — 1929—1949 — az olasz labdarúgó-válogatott kétszer nyert világbajnok­ságot, 1934-ben és 1938-ban s egyszer olimpiai aranyér­met 1936-ban Berlinben. • Egy brizíl labdarúgó-sta­tisztika szerint Pelé, aki 1957-től profi játékos, a 11 év alatt 938 gólt lőtt, eb­ben az évben teljesítménye eléggé alulmaradt az ed­digieknek, mindössze 60 gólt lőtt. Pelé 1957-től a válogatott csapatban is ál­landóan helyet kapott, s ez idő alatt 61 gólt ért el. Klubjában a Santosban bajnoki mérkőzéseken 407 gólt szerzett, a többit ba­rátságos mérkőzéseken, ku­pamérkőzéseken és egyéb találkozókon lőtte. nyilag szereplő 350 idegen futballistából. Ezeket az együtteseket újabb kiváló­ságokkal megerősítenék és nagy nemzetközi mérkőzés­sorozatokon, hosszabb lé­legzetű vendégszereplése­ken vennének részt. Ki akarják írni a labdarúgó kupát is, ebben előrelátha­tólag 400 profi, félprofi és amatőr csapatok szerepel­ne — kiesés alapon. ünnepélyesen a járási lab­darúgó-bajnokságot nyert és a megyei I. osztályba fel­került labdarúgóknak a bajnoki érmeket, valamint a sportszerűségi verseny első díjaként az oklevelet. Bronzérmet kapott a já­rási ifjúsági labdarúgó­bajnokságban harmadik helyezést elért ifjúsági csa­pat minden egyes tagja is. Juniorba jnoksággal bővül a kosárlabda ÍNB I A Magyar Kosárlabda Szövetség figyelemre méltó kezdeményezése során új színnel gazdagodik a ko­sárlabda NB I. A jövő év­től kezdve a legmagasabb osztállyal párhuzamosan — az utánpótlás folyamatos szereplésének biztosítására — kiírják a junior bajnok­ságot is. Ezek a mérkőzé­sek minden esetben a fel­nőtt NB I-es mérkőzések után közvetlenül kerülnek sorra, s azon jövőre az 1946 évben, vagy ennél később született játékosok vehet­nek részt akkor is, ha a junior találkozót megelőző NB I-es mérkőzésen már cserejátékosként szerepel­tek. Pólyák Imre Tiszakécskén Mintegy 150 főnyi közön­ség előtt Tiszakécskén a művelődési ház emeleti nagytermében Pólyák Imre birkózó edző, többszörös Európa-bajnok és olimpiai aranyérmes birkózó él­ménybeszámolót tartott. Kovács Géza, a Tisza- kecskei I. sz. Általános Is­kola igazgatója köszöntötte a neves sportembert, majd Pólyák Imre beszélt rövi­den edzői, versenyzői pá­lyafutásáról, az olimpiá­ról, Mexicóvárosról, s az ottani nép életéről. A be­számolója után alig akart vége szakadni a sok kér- iésnek, amelyre a bajnok edző türelmesen és kime­rítően válaszolt. Rádiót, televíziót és mindenféle háztar­tási kisgépet gyorsan és szakszerűen, olcsón tavit a Kiskőrösi Vegyes Ktsz, Kossuth Lajos u. 12. Telefon: 7. Ugyanitt fenti készü lékekre és gépekre ga­ranciális javítást is végeznek. 258 ion mépE - A Magyar Szocialista Munkáspárt Báes-Klskun megyei Bizottsága es a megyei tanács lapja - Főszerkesztő: F Tőth Pál - Kiadja a Bacs Kiskun megyei uapkiaao vauaiai. - Felelős kiadó- dr Mezei István Igazgató - Szerkesztőség Kecském« Városi ranacsnaz^- Szer^kesztőség^ tejefonk^zponu^j9 Szerke^tő ojzouság^ J0-38 - KJarnnivatai: Kecskemet, SzaDadsúg tét 1/a. Teletöm 17-09. Terjeszti a Magyar Posta — Eiöfizetneto a helyi oostahlvataloknál éa kézbs- -Sknél Előfizetési díj egy hónapra: 17,— tonnt. Rács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemet, Telelőm U-85. — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom