Petőfi Népe, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-21 / 299. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Á MAGYAR SÍOCTaLISTA M'tTNKÁSPÁRT B Á C S'-K IS K U/T M E G Y EI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Növeljük a dolgozók műveltségét Ülést tartott a Szakszervezetek Megyei Tanácsa Tegnap Kecskeméten, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa ülést tartott, amelyen részt vett Ligeti László, a KPVDSZ főtitkára, a SZOT Elnökség tagja, Baranyai Tibor, a SZOT kulturális osztályának vezetője, Ma­darász László, a megyei ta­nács vb-elnökhelyettese. A tanácsülést Borsodi György, az SZMT vezető titkára nyitotta meg, majd Urbán Pálné, az SZMT kulturális munkabizottságának veze­tője terjesztett elő jelentést a szakszervezetek nevelő tevékenységének tapaszta­latairól, s 'az 1969—70. évi feladatokról. — Tanácsülésünknek az a célja — mondotta bevezeté­sül az előadó —, hogy a SZOT-plénum állásfoglalása alapján értékeljük a szak- szervezeti nevelőmunka ta­pasztalatait és a megyei sa­játosságok figyelembevételé­vel felvázoljuk a legfonto­sabb tennivalókat. E fel­adat elvégzéséhez a SZOT- plénum anyagán kívül nagy segítséget ad az MSZMP megyei bizottságának a kul­turális munkával kapcso­latban kiadott irányelve. Ezután az előadó felidézte azokat a gazdasági és tár­sadalmi folyamatokat, ame­lyek a nevelőmunka tar­talmát és módszereit meg­szabják. Rámutatott, arra, hogy a megyében az elmúlt hét év alatt az ipari mun­kásság száma csaknem 20 ezerrel gyarapodott. Ezzel párhuzamosan fejlődött a munkásság politikai, szak­mai műveltsége, társadalmi aktivitása. Tizennégyezer munkás szerzett szakmai képesí­tést és több mint 22 ez­ren kapcsolódtak be a fel­nőttoktatásba. Az ezer munkásra jutó szín­házlátogatók száma megha­ladja megyénkben a 460-at. Az egy dolgozóra jutó mo­zilátogatások száma 9,5, ami a tv térhódítása mellett igen jó eredmény. A szocialista munkaver­seny és brigádmozgalom hí­ven tükrözi a munkásság politikai és erkölcsi fejlő­dését. Az iparban dolgozók több mint 40 százaléka vesz részt ebben a tömegmozga­lomban. Ugyanakkor a munkásosztály képezi me­gyénkben is a társadalom vezető erejét. Soraiból ke­rülnek ki legnagyobb szám­ban a vezető beosztású dol­gozók. Szakszervezeti akti­vistaként például több mint hatezer munkás tevékeny­kedik. Természetesen vannak el­lentmondások. Mintegy 10 ezren — akik nemrég még a mezőgazdaságban dolgoz­tak — jelenleg is kétlaki életmódot folytatnak. Gondot jelent a tudatfor­málás a mintegy 16 ezer „ingázó”, illetve az eljá­ró dolgozók között. Fontos szerepet játszik ge. Több mint 25 ezer ál­lami gazdasági, erdőgazda­sági dolgozóra terjed ki a szakszervezet hatásköre. A futóhomok meghódítása, terméshozamainak növelése nem történhetett volna meg a mezőgazdasági munkás­ság általános szakmai és politikai műveltségének emelkedése nélkül, amely­ben szintén jelentékeny szerepük volt a szakszerve­zeteknek. A nevelőmunkának első­sorban a munkásosztály ön­tudatának növelését, a tu­lajdonosi szemlélet erősíté­sét kell elősegíteni. Az ide­ológiai képzés mellett a szakmai és általános mű­veltség növelése is nagyon fontos feladat. A munkás­ság több mint egyharmada nem rendelkezik a nyolc ál­talános iskolai alapművelt­séggel. A szakmai képzés­ben különösen az élelmi- szeripari, az építőipari és a mezőgazdasági munkásság körében sürgetőek a fel­adatok. Urbán Pálné ezután a megye mintegy kilencezer értelmiségi munkakörben dolgozó szakszervezeti tag­jának; helyzetéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az ér­telmiség jelentőségét nem nagy létszáma, hanem az egész megye gazdasági ét társadalmi életére gyako­rolt hatása szabja meg. Az értelmiség körében végzett hatékonyabb nevelőmunka érdekében a szakszerveze­teknek szorosabb kapcsola­tot kell kialakítani a MTESZ-szel és a TIT-eL Az előadó ezt követően az agitációs, propaganda- és kulturális munka módszere­it értékelte. Elmondta, hogy míg 1967-ig átlagban 4000- ren vettek részt szakszer­vezet politikai oktatásban, addig a „Társadalmunk idő­szerű kérdései” tanfolya­mok megszervezése óta több mint 10 ezerre nőtt a hall. gatók száma. A szóbeli ági. táció hatékonyságát nagy­mértékben előmozdította, hogy az alapszervezetek na­gyobb gondot fordítottak a bizalmiak felkészítésé­re. Igen fontos szerepe van a szocialistabrigád-mozga- lomnak, amelyben megyénk 30 ezer dolgozója vesz részt. Ezek a kollektívák mind­inkább a tudatformálás mű­helyeivé válnak. Kulturális vállalásaik helyes kialakítá­sa és azok megvalósításá­nak hatékony segítése azon­ban még nem tartozik moz­galmi munkánk erősségei közé. A kulturális munkabi­zottság vezetője ezután a különböző írásos propagan­daeszközök fontosságáról szólt. Nagy szerepet tölt be a dolgozók tájékoztatásában és felvilágosításában a me­gyei sajtó — a Petőfi Né­pe —, valamint a Népsza szakszervezeti alapszerveze­teknek. A beszámolót követő vita után Némedi Sándor SZMT- titkár az elnökség harma­dik negyedévben végzett te­vékenységéről és a jövő I fagyot, havat hozó időjá­Óvodások Az ordasi óvodában húsz kisgyermek zsibong az íz­lésesen díszített teremben. Tamás Lajosné óvónő hol a kiscsoportosokkal van elfoglalva, hol meg a nagyobbak- kal foglalkozik. Ha zord is kint az idő. itt belül jó meleg van, amit még fűszerez a sok mese, melyeket az óvó nénitől hallanak a kicsinyek. A községi tanács nagy gondot fordít az óvodára, az idén szerelték be a vízöblítéses WC-t. továbbá új kerí­tést is kapott az épület és a szülők társadalmi munká­ban sokat szépítettek az udvari játszótéren és a felsze­reléseken. ‘ Huszonnyolc új busz — 250 mentesítő járat Tél az AKÖV-nél A tél kezdete talán soha­sem esik egybe az Autó- közlekedési Vállalatnál a naptári dátummal. Sajá­tos időszámításuk alakult ki. Az év leghidegebb év­szaka náluk az ólmos esőt, évi feladatokról adott tájé­koztatót a tanácsülés előtt, majd bejelentések követ­keztek. N. O. rással köszönt be, amikor pihenni térnek a motorke­rékpárok, biciklik és rész­ben a személygépkocsik is. Az idén december első nap­Képünkön: Tamás Lajosné óvónő papírcsákó készíté­sére tanítja a nagycsoportos óvodásokat. jaiban kezdődött a 9-es szá­mú AKÖV-nél a tél. Kecs­keméten például 8500 bér­letet váltottak erre a hó­napra, ami másfél ezerrel meghaladja a novemberben kiadott bérletek számát. A helyi autóbuszokon általá­ban 40, a távolsági járato­kon pedig 20 százalékkal emelkedik ilyenkor a for­galom. Hogyan készültek fel az esztendő utolsó és ta­lán legnagyobb próbatéte­lére — kérdeztük dr. Torna Lászlótól, a személyforgal­mi- és kereskedelmi osztály vezetőjétőL — Huszonnyolc új, zömé­ben 80 személy befogadá­sára alkalmas, farmotoros buszt szereztünk be a sze­zonra. Ezek közül tizenegy a régi, korszerűtlenné vált és kiselejtezett járműveket pótolja, 17-et pedig a meg­levő járatok sűrítésére ve­szünk igénybe Kecskemé­ten és Baján, illetve a két város között. Űjabb kocsik indultak Kalocsáról Ba­járól Szegedre, illetve visz- sza. Régi igényt elégítenek ki a Baja—Budapest, Kecs­kemét—Dunavecse és Kis­kunfélegyháza—Szolnok kö­zött közlekedő járatok is. A helységek közti forgalmat lebonyolító autóbuszok szá­ma ily módon eléri a szá­zat. — Többen panaszkodnak az autóbuszok fűtésére. — Mi üzemképes állapot­ban tartjuk a fűtőberende­zéseket, és működtetjük is azokat. A kocsikban olyan meleg van, amit a berende­zések hatásfoka lehetővé tesz. — Hogyan készülnek az ünnepi csúcsforgalomra? — Valamennyi autóbu­szunkat üzemképessé tesz- szük erre az időre, elvé­gezzük rajtuk a szükséges­sé vált javításokat, össze­ses inai kusabb napokon. sen mintegy 250 mentesítő járatot indítunk a legkriti­H. F. Számítanak a KISZ-istákra Több segítség a lakásépítéshez Fiatalokat érdeklő témák XXIII. évf. 299. szám 1968. december 21, SZOMBAT Árat 80 fillér Ma: 4 oldalas RÁDIÓ és TV melléklet a kecskeméti tanács vb előtt megye életében a mezőgaz- va. Terjesztésükre nagyobb dasági dolgozók nagy törne-1 gondot kell fordítaniok a Az ifjúságot érintő kul­turális és szociális tenniva­lókról tanácskozott pénte­ki ülésén a Kecskeméti Vá­rosi Tanács Végrehajtó Bi­zottsága. Megállapodás született, amelynek értelmében a fia­talokat az eddiginél rend­szeresebben vonják be a társadalmi munkába. A ta­nács által kijelölt felada­tokra az ifjúsági szervezet mozgósít, s a legjobban dol­gozó fiatalok megfelelő el­ismerésben is részesülnek. Az ifjúságot is érintő la­kásgond enyhítésére a sa­ját erőből építtető fiatalok — társadalmi tevékenysé­gükkel arányban — a jö­vőben megfelelő sorrendi­séget élveznek. Ugyanak­kor a tanács továbbra is fokozottan támogatja a KISZ lakásépítési akciót. Mielőbbi rendezést kíván a megyeszékhely fiatalságá­nak színvonalasabb kultu­rális ellátása, szórakoztatá­sa is. Ennek a célnak a je­lenlegi művelődési ház csak részben felel meg, A leen­dő új művelődési házban klubok, szakkörök hálóza­tának kiépítésével kell gon­doskodni az ilyen igények kielégítéséről. Az egyre népszerűbbé vá­ló kosárlabda és más te­remsportok gondjait még a jelenlegi tervidőszakban 'gyekeznek az illetékes szer­vek megoldani. Az évente mintegy más­fél ezer kisdobosnak és út­törőnek kéthetes üdülést nyújtó fehértói tábor ügye mielőbbi feltétlen rendezést igényel. Az ötéves terv soron kö­vetkező szakaszában épül fel az új kecskeméti városi úttörőház, amelynek létre­hozásához a KISZ 5 millió forinttal járul hozzá. Az ülés további részében Kecskemét munkaerőhely. zetéről tárgyalt, majd a öldhivatal tevékenységét ismertető tájékoztatót kö­vetően egyéb bejelentéseket vitatott meg a végrehajtó bizottság. i. T. költségvetése A ki jegyzetfüzettel a “ kezében végigülte az országgyűlés kétnapos költségvetési tanácskozá­sát, de még aki közvetve a lapokban, rádióban, tv-ben kísérte is figyelemmel az üléseket, nem panaszkod­hat, hogy keveset tud a jö­vő évi tervről, ezenbelül az államháztartás viteléről, s a magyar gazdaság fej­lesztésének további útjáról. Aki a gazdasági, még in­kább a pénzügyi tervezés­be csak némileg is betekin­tett, nem gondolhatta, hogy az országgyűlés lényeges ^változtatásokat eszközöl a terven vagy a költségveté­sen. Erre ugyanis a gazdál­kodás természete nem ad lehetőséget, annyira meg­határozzák az előzmények és az ország adott helyzete, képességei, legalábbis rö­vid távon a továbbfejdő- dést. E gész sor képviselő taglalta, mivel és miként lehetne az adott helyzetben növelni a taná­csi jövedelmeket és ezzel anyagilag jobban alátá­masztani fontos helyi fela­datok megvalósítását. Nyil­vánvaló, hogy a képviselők az elhangzottak tudatában általános fejlődés elindítói lehetnek és lesznek is ezen a téren. A költségvetés nyilvános­ságra kerülő fő számai, arányai és egész irányza­ta, még inkább a gazdaság- politikának egy ilyen ta­nácskozáson külön tiszta­sággal, ha kell, élességgel megfogalmazódó elvei és követelményei pedig orszá­gos ügyekben járulnak hozzá a tudatos megvaló­sításhoz. Ilyen alapelvek és célok úgyszólván minden fontos gazdasági kérdésben hangot, megerősítést kap­tak az országgyűlésen, a termelékenységtől termé­keink versenyképességéig, a költségvetési hiány he­lyes értelmezésétől a helyi és a közérdek lehetséges összeegyeztetéséig, a „rész”-kérdések közül a vegyipari fejlesztéstől a la­kosság egészségi helyzeté­nek alakulásáig. H a mégis valamilyen központi gondolatot keresünk, ami talán a leg­időszerűbb volt az elhang­zottak közül, vagy újsze­rűén, különösen sokoldalúan került terítékre, akkor erre alighanem a gyengén, vagy éppenséggel rosszul gazdál­kodó vállalatotintézmé­nyek megítélésében talá­lunk rá. Dr. Vályi Péter, (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom