Petőfi Népe, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-27 / 278. szám

1968. november 21, szerda 5. oldal '' Otthon helyett — otthon Virágzik a nótafa Garán másfél év óta lé­tezik hétközi diákotthon. Azok a gyerekek laknak itt, akik korábban kilomé­tereket gyalogoltak az isko­láig, vagy a családi, szociá­lis helyzetük kedvezőtlen, tanulmányi és személyi fej­lődésüket hátráltatták az otthoni körülmények. Az intézmény így az otthon helyett jelenti az otthont, hetenként hat napr' Kövesmajor, Cérnahát Élnék itt Kövesmajorból, a Cérnahát elnevezésű ho­mokos, szőlős vidékről, bánnák bácsszentgyörgyi- ek, öten a Gara környéki tanyákról jöttek. Kovács Verának és Gyurinak, a két testvérnek még az utolsó buszmegállótól is hét kilo­métert kell gyalogolni ha­záig. Több szülő mégis féltet­te fiát, lányát az indulás hónapjaiban. Nem is volt teljes a létszámuk akkori­ban. Alit a mnnka, állt Krékity István, a diák­otthon vezetője szolgál ma­gyarázattal — 1967 szeptemberétől az idén januárig bizony szükséghelyeken laktunk. A jelenlegi épületünkbe nem költözhettünk be, mi­vel az átalakításával nem végeztek időre a kivitele­zők. Tavaly tavasszal meg­jelent a helyszínen a vas­kúti tanács építőbrigádja. Az első határidő szeptem­ber 1. volt. Majd decem­ber 31. Aztán 1968. szep­tember 1. S műszakilag még ma sem adták át a lé­tesítményt. Kevesebb bukás Á szülőket így elsősorban azok az eredmények győz­ték meg, amelyeket az ott­hon nevelői produkáltak. A rendszeres foglalkozások, az ésszerű időbeosztás kö­vetkeztében javultak a ta­nulmányi eredmények. Az első esztendőben például tizenöt bukott és nyolc igen gyenge bizonyítványú tanulót vettek fel. Év vé­gére több műnt a felére csökkent ez a szám. A növendékek környeze­te viszont még ma sem tel­jesen megnyugtató. Igaz, hogy rendezett az ebédlő, a háló, a tanuló, a falakon KÖNYVESPOLC Magyarország nevezetes fái Országunknak sokféle nevezetessége van, feltárt műemlékek, régiségek, épü­letek, de Magyarország ne­vezetes fáit, amelyek léte híres emberek emlékéhez vagy történelmi események­hez kapcsolódik csak most vették „leltárba”. Balogh András festőművész gyűj­tötte össze egy-egy ősi pél­dány történetét, amelyet a nép a regék és mondák vi­lágához hasonlóan őriz, ala­kít. Meg is rajzolta ezeket a fákat, s a könyvet ame­lyet 33 művészi rajz illuszt­rál, a Mezőgazdasági Könyvkiadó jelentette meg a közelmúltban. ron van fája, Petőfire Döm- södön emlékeztet egy tölgy, Erkelre Gyulán egy mezei juhar, amely alatt a Bánk bán dallamait komponálta. Megemlékezik a könyv a külföldi fákról is, amelyek­hez magyar történelmi em­lékek fűződnek, így Thö­köly Imre sírján álló platán­ról, az erdődi várkert fűz­fájáról, amely alatt Petőfi várta Júliáját és Bercsényi Miklós hársfájáról Nyitrá- ban, a Brunóczi kastély ud­varán. L S. hangulatos a díszítő fes­tés, van klubhelyiség és betegszobák; kulturáltak a mosdók, de várat magára a kazán és nincs meleg víz. Az udvaron a törmelékek, itthagyott építőanyagok ál­landó veszélyt' rejtenek. Hiányzik a játszótér. Addig a parkosítási tervüket sem valósíthatják meg, amíg si­ma nem lesz a terület. Egyszer segítségükre sietett a helyi Vörös Csillag Tsz, elkészítette a szén- és fa- raktár kapuját. Érezték, hogy ezzel annak a három szövetkezeti tagjuknak is segítenek, akiknek a gye­rekeit az otthonban neve­lik. Ebben az intézetben elsősorban a kivitelezők, és köztük is a késedelmesen, pontatlanul dolgozó Garai Vegyesipari Ktsz bukott meg. Tiroli A napok fegyelmezetten telnek. Az iskolából haza­térve az utcai lábbelik glé- dába állítva az előszobában maradnak. Ebéd, majd né­hány óráig szabad foglalko­zás következik. Aki ötöst hozott, az játszhat a leg­nagyobb becsben álló szer­kezettel, a csengő-bongó elektromos tirolival. A töb­biek mintegy hatezer fo­rint értékű játékot hasz­nálhatnak. Az egyik terem­ben ádáz sakkcsaták zajla­nak... Hiába, meghatódtam kis­sé ettől a képtől, ami fo­gadott, bármennyire fölvér­teztem magam hasonló el- lágyulások ellen idejövet. A gyerekek, akik ilyenkor a tanyán a hagyományok sze­rint jószágot etetnének, most tánsasoznak, összesze­relhető építőelemek fölé ha­jolnak, úgynevezett alkotó játékok fejlesztik ügyessé­güket, kombináló képessé­güket. Néhány lány képe­ket színez egy erre a cél­ra készült könyvben. Hang­lemez forog a tárcsán, és szól az „Amikor én még kis srác voltam.. Halász Ferenc A megnetofonszalagon még sok az üres hely. — Rámegy a délelőtt, amíg megtelik, nehezen énekel már Gáspár bácsi. Bizony, nehezen. Nyolc­vannyolc éves, éppen teg­nap köszöntötték. És fel­köszön tjük mi is Nagy Já- nosnéval együtt, akivel Gáspár bácsihoz igyek­szünk. Felvétel lesz ma dél­előtt. Nemrégiben írtunk a kiskunfélegyházi citeraze- nekarról és említettük, hogy a rendkívül rokon­szenves fiatalok nem az önmagáért való muzsiká­lást tűzték célul maguk elé, hanem hogy a félegy­házi járás népdalkincsét összegyűjtsék. Eddig már háromszáznál több eredeti felvétel van szalagjukon. Kik a „nótafák”? Idős em- berek-asszonyok, pászto­rok, volt cselédek, a régi robotos idők tanúi. Sajnos, egyre kevesebben vannak, akik őrzik azt a hallatla­nul gazdag népdalkincset, amely valaha virágzott ezen a vidéken. ! Gáspár bácsi valóban nagyon öreg ember, hófe­hér a haja, bajusza. Resz- keteg testét bottal támo­gatja. A mikrofonnal már rég ismeretségben van, száznál több dalt énekelt Édesanyám, pénz van az én zsebembe’, Arra kérem, ki ne vegye belőle. Ha kiveszi, csináltasson márványkoporsót, Négy sarkára veresse rá a jajszót... bele a bűvös masinába. — Gáspár bácsi, azt éne­kelje el, hogy: „Édesanyám, pénz van az én zsebem­be’. ..” — kéri Nagyné az öregembert Megindul a gép, forog a tekercs. Gáspár bácsi pe­dig rázendít: Még arra is emlékszem, hogy 19 éves koromban el­ső részes lettem, húsz ara­tópár vezetője. — És a dalokat hol is­merte meg? Csodálkozik a kérdésen. Forog a tekercs, rajta megörökítve Gáspár bácsi kicsit fakó, de ma is mély­zengésű hangja. Némi szü­net pihenés, a fáradt tü­dőnek levegőre van szük­sége. .. Mikor egy-egy dal te­kercsre kerül, a szünetben az életéről mesél Kürtösi Gáspár. — Hány nótát tud, Gás­pár bácsi? — Nincsen annak száma! Olyan legény voltam én, hogy csupa dal volt az éle­tem. Pedig nem voltköny- nyű. Tizenkét éves korom­ban már önálló kenyérke­reső, más „kezelába” vol­tam, meg „kettőző”, ahogy a marokszedőt akkoriban mondták. Annyi napszámot kaptam, mint a felnőttek. Igaz, hogy úgy is dolgoz­tam. Tizennégy évesen az öreg Kiss Lajosnál már az asztagon voltam. Ügy ám! — Munka közben. Ara­táskor, csépléskor. Meg krumpliszedésnél, fosztóká- kon. A szegényember min­dig dalolt, ha öröme, ha bánata volt is. Jobban telt a nehéz élet. Azért van a magyar népdal annyira te­letűzdelve szomorúsággal. Ez is, hallgassa csak: Esik eső, nagy sár van az utcán, Ez< a kislány sírdogál a kútnál, Sírva mondja az édesanyjának, Szeretőjét viszik katonának... Ne sírj lányom, nem ér az már semmit, Száraz nyárfa ki nem leveledzik, Száraz fának nehéz zöldjét várni, Katonának nehéz szabadulni... Leginkább éjjel jut- Nagy Jánosék, a félegyházi citerások fáradhatatlanul gyűjtik a környék dalkin­csét. És műsoraikban azt adják tovább. így marad fenn, így ter­jed tovább a népdal. Balogh József nak eszembe a nóták. Ilyen­kor, nappal, küzdeni kell magammal... — mondja. — Sok van még, amit nem énekeltem bele a gépbe. De jöjjenek máskor is. El is mennek, hiszen Az ősi hársak, tölgyek, szilfák és gesztenyék az or­szág legszebb helyein áll­nak, karakterizálják a tá­jat, belenőttek környeze­tükbe. Egy-egy, körülöttük kialakult monda hű tükre a régmúlt időknek, s nem egyszer figyelemre méltó kultúremlék is. Az ország legnagyobb élő fája ma a zsennyei tölgy, amelynek törzskerü­lete meghaladja a tíz mé­tert. A legöregebb fa híré­ben pedig a kőszegi Király­völgy egyik szelíd geszte­nyéje áll, kora 800 év kö­rüli, magassága kb. 15 mé­ter. A Rákóczi-emlékfáról amely Balatonakarattyán áll, Eötvös azt írta, hogy előtte poroszkáltak el a kenesei országgyűlésre a Bessenyei, Kisfaludy és Ná- dasdi nemzetségek öregjei. Beethovennek Martonvásá­ÉPlTÖIPARI. RAKODÖ ÉS TÁVFŰTÉSI SEGÉD­MUNKÁSOKAT felvételre keres a Kecskeméti Ingatlan- kezelő Vállalat. Reisz- mann Sándor utca 20. 9639 65. De az általunk ismert ál­latokon kívül élt néhány ősállat is a kráterben. Négy mammutot vettem át meg­őrzésre a természettől. Két öreg közülük természetes halállal múlt ki három év­vel megismerkedésünk után. Volt még két szőrös orrszarvúm, egy nagyon öreg barlangi medvém és három óriás szarvasom. S munkához fogtam. Min­denekelőtt házat kellett épí­tenem és kertet csinálni. Közeledett a tavasz, a nap­palok hosszabbak lettek, egyre ritkábban fagyott. Nappal a fákon már jég­csapok csüngtek, délfelé a lejtőkön olvadni kezdett a hó.., Ekkor ötlött eszem­be, hogy jó volna a mam- mutokat megtanítani dol­gozni, s felhasználni erejü­ket a telep felépítéséhez. A mammutok eléggé egy­kedvű állatok, de okosak és tanulékonyak. Gyakran megtörtént, hogy elbújtam a bozótokban, s figyeltem őket: órákon át álltak cso­móba verődve a pataknál és sütkéreztek a tavaszi na­pon. Aztán játszani kezd­tek: hideg vízsugárral ön- tözgették egymást. Ked­venc időtöltésük volt a für­dés, még hideg időben is. Ezt csak később vettem ész­re. Soha sem váltak el egy­mástól, mindig csoportosan jártak, s amikor az öregek megérezték, hogy közeledik haláluk órája, valamennyi­en átballagtak a kráter ke­leti végébe, oda, ahol őseik csontjai nyugodtak. Egyi­kük a csonthalom széléhez tántorodott, lábai megbi­csaklottak, térdre ereszke­dett, majd oldalra dőlt, és nemsokára kimúlt. Az élők nem hagyták ott, vele ma­radtak. Egy hétre rá kimúlt a másik. A fiatal mammu­tok nagy-nagy szomorúság­gal fogadták szüleik halá­lát, napokig nem mozdul­ták el mellőlük, bőgtek, nem ettek, ott toporogtak a tetemek körül, ormányuk­kal meg-megérintették, bökdösték, felállásra ösztö­kélték... Aztán dühbe gu­rultak, berontottak az erdő­be, törték, taposták a fá­kat, hajigálták a köveket, rönköket, dühbe főj toitták keserűségüket és szomorú­ságukat. Hovatovább kezdtem megismerni életük minden részletét. És felépítettem magamban egy tervet. A mammutok gyakran láttak engem, de alighanem fi­gyelmet nem érdemlő, ap­ró állatnak tartottak, jólle­het az egykor közéjük ha­jított zsarátnok még sokáig arra késztette őket, hogy el­kerüljék tábortüzemet. Barátságunk azokban a felejthetelen napokban kez­dődött, amikor a kráterben már a tavasz előhírnöke, az utolsó téli vihar tombolt. Tulajdonképpen az igazi vi­har valahol a kráter falain túl ülte nászát, de azért ki­jutott belőle nekünk is. Csaknem egy hétig sűrű hó esett, betemette a réteket, az erdőt és valamennyi ál­lat éhezett. A kőszáli kecs­kék és a szarvasok a legha­marabb tudtak alkalmaz. kodni az új körülményeik­hez, szétkaparták a havat és megtalálták a táplálékot A medvék váratlanul alud­ni tértek. A mammutok vi­szont sokat nélkülöztek. Fa­ágakkal és fakéreggel táp­lálkoztak, jóllehet sehogy sem smakkolt nekik ez az eledel. Akkor már tudtam, hogy szívesen eszik a sást és a nádat De a sekély mocsarakat betemette a hó, a tó környéki mélyebb ár­tereket meg elkerülték. Ek­kor kezdtem tervem meg­valósításához. Vékony ge­rendákból kisebb tutajt esz- kábáltam össze, a tó kö­zepén elterülő szigethez ha­józtam vele, a zöld nádból hatalmas nyalábot vágtam, és barlangom szájához szál­lítottam. A fehér háttérből kiváló zöld szín messziről odavonzotta a mammuto- kat és el is jöttek a bar­langomhoz. A két fiatal ál­lat nem kínáltatta magát. Még közelebb jöttek és or­mányukkal nekiestek a fi­nom csaléteknek. Kis ideig hagytam, hadd egyenek, az­tán lassan kezdtem vissza­felé húzni a nádat a bar­lang szájából. A két maró­műt nem ment el, egyhely­ben topogtak, engem lestek és ormányukat lóbálták. Néhány napos edzés után óvatosan kezemmel kezd­tem adogatni nekik a nedv­dús takarmányt ég hama­rosan rászoktattam őket a szervezett etetésre. Ezt any- nyira megszokták, hogy már úgy jártak a sarkam­ban, mint az ölebek. Sőt még akkor is, amikor elol­vadt a hó és táplálék volt bőven, ha megláttak, kö­vettek, én pedig nem fu­karkodtam az ajándékok­kal. Nemsokára annyira ne­kibátorodtam, hogy megsi­mogattam pajtásaimat. A mammutok körülszaglász­tak, ezzel mintegy kimu­tatták: örülnek új ismerő­süknek. Végül az, amelyi­ket később Vidnek nevez­tem el, súlyos ormányával vállon veregetett, majd de­rekam köré csavarta és felemelt a levegőbe. Félteim hogy ellabdázgat majd ve­lem. Szomorú lett volna hat méter magasból leesni ... De semmi baj nem tör­tént. Kis idő múlva meg­engedte, hogy felmásszak szőrös hátára, meglovagol­tam, s ezért az utazásért az­zal kellett fizetnem, hogy egy bottal megvakartam hatalmas füleit. Egyébként a magtörő hollók, amelyek­ből rengeteg van itt, egy­általán nem féltek e hatal­mas állatoktól, napokon át károgtak, vagy pajkosan hancúroztak a hátukon. (Folytatjuk) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom