Petőfi Népe, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

3. oldal 1955. november 1. péntek Kozmosz—250 A Szovjetunióban csütör­tökön Föld körüli pályára bocsátották a 250. Kozmosz mesterséges holdat, hogy tudományos kutatásokat folytasson a világűrben, a korábban bejelentett prog­rammal összhangban. A Kozmosz—250-en elhelye­zett berendezések kifogás­talanul működnek. (MTI) A Kozmosz műholdakkal kapcsolatosan tudományos kommentárt közlünk a 8. oldalon. Egy évnél előbb nem küld embert a Holdra a Szovjetunió Szovjet tudósok sajtóértekezlete az USA-ban HOUSTON Az amerikai űrkutatás fellegvárában, a texasi Houston városban tartóz­kodó szovjet tudósok, L. Szedov és G. Csórnij szer­dán sajtóértekezletet tar­tottak. A Szojuz—3 útjával és azokkal a találgatásokkal kapcsolatban, amelyek a szovjet űrprogram további részleteit illetik, Szedov el­mondotta, hogy „a legkö­zelebbi jövőben’’ a Szov­jetunió nem fog embert küldeni a Holdra. A Szo­juz—3-mal végzett kísérlet része annak a szovjet prog­ramnak, amely a Föld kö­Thien ellenzi a bombatámadások beszüntetését PÁRIZS A DNFF párizsi tájékoz­tató irodájának megnyitá­sa alkalmából adott foga­dáson — mint a Reuter párizsi tudósítója jelentette — Nguyen Thanh Le, az amerikaiakkal a francia fő­városban előzetes megbe­széléseket folytató VDK- küldöttség szóvivője kije­lentette: Amennyiben John­son megszünteti az összes bombatámadásokat a VDK ellen, kész egy órán belül sajtóértekezletet összehívni annak bejelentésére, hogy Hanoinak van valami új ajánlata és hogy azt azon­nal megteszi. Xuan Thuy, az észak-vietnami küldött­ség vezetője ehhez hozzá­tette: Hat nappal az ame­rikai elnökválasztások előtt Johnsonnak még mindig van ideje és hatalma a bombázások beszüntetésé­re és arra, hogy frontáttö­rést hajtson végre a zsák­utcába jutott párizsi tár­gyalásokon. Ha Johnson Papandreu állapota válságos ATHÉN Műtétet hajtottak végre csütörtökön Papandreu volt görög miniszterelnökön egy athéni kórházban. Pa- pandreut a múlt héten szállították kórházba sú­lyos gyomorvérzéssel. Or­vosi közlemény szerint a volt miniszterelnök állapo­ta válságos. valóban óhajtja a békét, azonnal el kell rendelnie a bombázások beszünteté­sét. A Reuter washingtoni tudósítója szerint sem a Fehér Ház, sem a külügy­minisztérium szóvivője nem volt hajlandó meg­jegyzést fűzni a párizsi fo­gadáson észak-vietnami részről elhangzott kijelen­tésekhez. A New York Times csü­törtöki számának szerkesz­tőségi cikkében olyan ér­tesülést közöl, hogy Hanoi kedvezően reagált arra az amerikai javaslatra, misze­rint a Párizsban folyó tár­gyalásokba vonják be a saigoni kormány és a DNFF képviselőit is, s ez nyilván lehetővé teszi a két fél számára kompromisszum elérését a bombázások meg­szüntetésével kapcsolatban. „Minden pillanatban vár­ható Johnson elnök utasí­tása az Észak-Vietnam el- 'leni valamennyi bomba tá­madás megszüntetésére” — állítja a New York Times. Thieu dél-vietnami el­nök, akiről korábban azt jelentették, hogy hozzájá­rult a VDK elleni légitá­madások megszüntetéséhez, csütörtökön kijelentette, hogy nem állapodott meg az amerikai kormánnyal a bombatámadások abbaha­gyásának kérdésében. A bábkormány feje kijelen­tette: „Nem hiszem, hogy jóváhagyásom nélkül az Egyesült Államok egyol­dalúan megszüntetné a bombázásokat.” Az AFP jelentette Sai­gonból, hogy három dél­vietnami katonatiszt meg­bízást kapott, utazzék Pá­rizsba a francia főváros és Saigon közötti közvetlen összeköttetés előkészítésé­re arra az esetre, ha a pá­rizsi tárgyalásokat kibőví­tenék. (Reuter, MTI) rüli pályára bocsátott űr­hajók fejlesztését irányoz­za elő. Szedov tagadta, hogy a szovjet űrprogram egyetlen célja a Hold elérése volna. Hozzátette, hogy „a Szov­jetunió különböző típusú rakétákkal rendelkezik, amelyek nemcsak arra használhatók fel, hogy ve­lük embert küldjenek a Holdra, hanem az űrprog­ram egyéb célkitűzéseinek megvalósítására is”. Mielőtt a Szovjetunió em­bert küldene a Holdra — jelentette ki a szovjet tu­dós — alaposabb tanulmá­nyozást igényel a Holdról második kozmikus sebes­séggel való visszatérés problémája. Talán egy évre, vagy annál is többre, lesz szükség, amíg megva­lósul az ember Holdra kül­dése. (MTI) Szovjet repülőgép világcsúcsai Két nap alatt két világ­csúcsot állított fel egy szovjet repülőgép, a Csaj­ka (Sirály) típusú kétmoto- ros, légcsavaros, felsőszár- nyos gépről van szó, ame­lyet „kétéltűnek” és „re­pülő csónaknak” neveznek, mivel egyaránt képes fel- és leszállni vízen, betonon, illetve földes repülőtéren. A Csajka Andrej Szusko parancsnoksága alatt 500 kilométer hosszú, három­szögalakú pályán 552 ki­lométeres óránkénti átlag- sebességet ért el. A következő napon Jev- genyij Nyikitin parancs­ítéletek hatálytalanítása Romániában Románia legfelsőbb tör­vényszéke csütörtökön köz­leményt adott ki katonai bíróságok korábbi ítéletei­nek hatálytalanításáról. Az RKP KB áprilisi plé­numán egyes párt- és álla­mi aktivisták rehabilitálá­sáról hozott határozat értel­mében a Román. Szocialis­ta Köztársaság főügyésze kérte az 1951-ben hazaáru­lás és összeesküvés vádjá­val elítélt Kurkó Gyárfás és hazaárulásban bűnré­szesként elítélt Bodor Ber­talan perének felülvizsgá­lását. Ugyancsak kérte a súlyos vádakkal Brassóban 1959- ben; majd felső fórumon 1962-ben elítélt Birkner Andreas, Aichelburg Wolf, Scherg Georg, Bergei Hans és Siegmund Harald peré­nek felülvizsgálatát. A legfelső katonai tör­vényszék kollégiuma, illető­leg a legfelsőbb törvény­szék plénuma helyt adott a felülvizsgálati kérésnek és a perek, eljárások felül­vizsgálata után az említet­tek ellen annak idején ho­zott ítéleteket hatálytalaní­totta. (MTI) Max Reimann 70 éves Max Reimann, a Német Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első titká­ra csütörtökön volt 70 éves. Ebből az alkalomból üdvözlő üzenetet intézett hozzá a Német Szocialista Egységpárt Központi Bi­zottsága. Az üzenet, ame­lyet Walter Ulbricht írt alá, hangsúlyozza, hogy Max Reimann egész élete és tevékenysége elszakítha- tatlanul összekapcsolódik a munkásosztály ügyéért, az imperializmus és a reak­ció ellen vívott forradalmi harccal. Az NSZEP Központi Bi­zottságának üzenete rámu­tat arra is, hogy a Német Kommunista Párt Közpon­ti Bizottsága első titká­rának posztján Reimann következetesen kiállt a kommunista és munkáspár­tok marxista—leninista egysége mellett, s ezzel ki­vívta a forradalmi mun­kásmozgalom nagy tiszte­letét. A Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksé­ge Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntette ki a 70 éves Max Reimannt, „a német és a nemzetközi kommunista munkásmoz­galomban, a békéért vívott harcban és a szovjet—né­met barátság erősítésében szerzett nagy érdemeiért. Kádár János távirata Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára táviratban üdvö­zölte Max Reimannt, Né­metország Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának első titkárát 70. szü­letésnapja alkalmából. Magyar felszólalás az ENSZ apartheid-vitáján NEW YORK Az ENSZ közgyűlésének különleges politikai bizott­sága folytatja a vitát a fajüldözés kérdéséről. A szerdai ülésen felszólalt Borsányi Imre, Magyaror­szág képviselője. Kijelen­tette: a Dél-afrikai Köztár- társaság fajüldöző rendsze­re csak bizonyos nyugati körök támogatását élvezve szállhat szembe az ország nemzeti felszabadítási moz­galmával. Ez a támogatás Duna — Rajna-csatorna A Duna—Rajna-csatorna Erlangen és Nürnberg kö­zötti szakasza munkáinak a terv szerinti sikeres el­végzése után most már semmi akadálya annak, hogy 1970 végére Nümber- gig kiépüljön a csatorna. 1966-ban a munka oly jól haladt, hogy az év végére Nürnberg és Bamberg kö­zött már megnyitottak egy 60 kilométeres szakaszt, 1967 első felében pedig a hajóforgalom mór Forchei- mig nyílt meg. A még hát­ralevő Nürnberg—Kelheim szakasz nyomvonalát mór véglegesen megállapították, s így a tervezési munka fo­lyamatban van. a pretoriai rendszernek le­hetővé teszi, hogy figyel­men kívül hagyja az apart­heid kérdéséről az utóbbi húsz év során hozott ENSZ-határozatokat. — A Dél-afrikai Köztár­saság kormánya e határoza­tok ellenére folytatja apartheid-politikáját, sőt a fajüldözóst más országokba is „exportálja”. Dél-afri­kai osztagok a fajüldöző Smith-rendszer egységeivel együtt részt vesznek a rho- desiai nemzeti felszabadí­tási mozgalom eltiprásá- ban. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok, Anglia, Nyugat-Németország és más NATO-ország maka­csul szabotálja a dél-afri­kai fajüldöző rendszerrel folytatott kereskedelem be­tiltására vonatkozó ENSZ- határozatokat. Továbbra is fegyvereket és a fegyver­kezés céljait szolgáló nyers­anyagot és berendezéseket szállítanak Dél-Afrikának. lásq&éueWGlí ti'----------------------------------­--­A z első forradalom Kecskeméten IV. Tisztult közélet, bátor szókimondás felkelő és szolgálaton kí­vüli tisztek mintegy 350-en 1918, novemberében azzal a követeléssel állottak elő, hogy a Nemzeti Tanács­ban többségben legyenek a katonaviseltek. Másnap a Nemzeti Tanács már fog­. , lalkozott a követeléssel és A varos munkásmoz- foglalkozunk). A párt létre- szervezetekbe tömörülve, beható vita tárgyává tette, galma újabb fellendülés jöttének nagy jelentősége kivenni részüket a társa- Dániel József °szerint „a előtt áll. Több éves kény- volt Kecskemét munkás- dalom nagy átalakító mun- katonák maguknak vindi- szerű szünet után 1918. no- mozgalma szempontjából kájából az ipari munkás- hálják a forradalom győ- vember 16-án megjelenik a is, hiszen célkitűzései nagy Sággal vállvetve.” Így ha- zelmét, pedig ők csak se- munkások harcos lapja, a visszhangra találtak a most tározták el, hogy minden gítettek a forradalomban”. Magyar Alföld. A lap, már csaknem két évtizedes műhelyben, vagy gyárban Bódy János nem híve a amely Hajnal József szer- múlttal rendelkező mozga- dolgozó munkásnő belép a Sándor István javasolta kesztésében látott napvilá- lomban. Pártszervezet szakmája szerinti szakszer- tárgyalás felvételnek „mert got, az alábbi közleményt nyomban nem alakult meg. vezetbe. Ugyanakkor Bu- a forradalmat nem ők csi- hozta nyilvánosságra: ------’- —v+z-;,,™ .............. _ inkább annak jeleit lehet dai Dezső, a direktórium náuák, hanem a munkás­noksáea alatt* ezt ^csúcsot I AKOM. a kecske felfedezni, hogy a szociál- későbbi elnöke az „Asszo- ság .•> Lugosi István kifo­— . . .. ■ aleti szociáldemokrata pa t a———mink innenrímmel . i_____ _ ,,__, _, .... p ülő szövetség (FAI) mind­két szovjet pilótát oklevél­lel tüntette ki. (MTI) Három szerencsétlenség - sok halottal ŰJ DELHI Forgószél söpört végig a Bengáli-öböl fölött. Har­minc ember meghalt, öt­ezren fedél nélkül marad­tak. • • • QUITO Kigyulladt, majd elsüly- lyedt egy utasszállító hajó az ecuadori Puerto Esme­óránként 565 kilométerre I ,apja n^Serszancte^ demokrata párt tevékeny- nyok »ja. h'^y‘aTisztek “pa­íacrítrvtto a nemzetközi re az igazságnak és az emberi jó. sege balra tolodott es olyan cikket nt a Magyar Alföld- pancsoljanak aNemzetiTa­javitotta. A ne jet - sok követelésének négyévi követelések élére állt, ben. nácsnak. „A tisztek voltak Nagy hatása volt a háborús szellem vezetői ennek e fel V, í, .é en e 1, i = ®S ^0 ű ícatoiláfc läZUdOZUi annak a lelmvasnak is, ,___, ,__ , , . a" ’ íz^ri ■il demokrata Dárt amit a szociáldemokrata °-kkor etóatlmz a h^cv etóadól- Párt Kecskemét és kömyé- \etlenul elnyomták." A don­elhatarozta, hogy eioadas £ kűl_ tes mégis az lett, hogy bi­—■ j—• —........ sorozatokat indít, amelyek loldmunkasainoz k küidtek ki a tár_ b átrán es kéményén barcoi a keretében megismerteti az aoU. ameiypen Kijelenti, j. fe]vAtei,w annak szociáldemokrácia tiszta el- ... kArriSsoket Més nagy figyelmet érdemlően, syai^s ieiveteierees annak veiért, mert itt nincs klikkér. aklajhs, kerdeseket. Meg ez s., kezetek eredményét a plenum ele dek és személyi tekintet. Bá. 1918 decembereben Tóth Q” —unkáidnál arco- kellett terjeszteni. Három tor szókimondás, az elnyomót. T <7—1,5 kommunizmus szorgos munK.aja.vai, arco , k/,cöhh a tanár« tak védelme és a korrupció fpln, nfmrn,,l tartott elő- tok veres verejtekevel dől- , pp“ ,, ,, 7 a , taTlacs üldözése lesz ezentúl is a cé- [e}é Cimmel tórt0tt el° gozzátok meg a földet, “ST fo^alt. allast> hogy a lünk. Tisztult közéletet aka- auast. f __legénység es a tisztikar ot r aldas kikötőjében. Negy­venen meghaltak. * * * SZÖUL Harminc méteres szaka­dékba zuhant Szöultól két­százötven kilométerrel dél­keletre egy utasokkal teli autóbusz. A szerencsétlen­ségnek negyvennégy halá­los áldozata van. gok követelésének négy vérbeíojtása után a mai na. amelyek közvetlenül kife- pon uiból megjelenik. ,,: . , ,, A Magyar Alföld programja Jeztek a munkásosztály es ezután is a régi: feltárni a va- a földmunkások érdekeit, lóságot, üldözni a sötétlelkű »r'néz elhatározta, hogy előadás- sem jobbra, sem balra, hanem bátran és keményen harcol a szociáldemokrácia tiszta el­lünk. Tisztult közéletet aka runk és fogunk is teremteni hogy az másoknak tejjel­runk és fogunk is teremteni A varos munkasnoi IS . tagiét tanácskozási ioggal e nagy alföldi város és kör. gzerVezkedésbe fogtak. Sin- naezzel folyo Kánaánná ^'vesenláUa ° 8 nvékén. Aki az igazságtól nem Verona Rndanestről le- Változzon, titeket illet meg -szlvesen ial:Ia • fél az a Magyar Alföld zász- ger Verona Budapestről le „ „„nmán ,faVaiá\^Xr^,,8M ^ utózva eloadTsF^tt a a szó.” Ennek nyomán Az ellenforradalom - 1918. november 24-én nők gazdasági és politikai megalakul a Kecskeméti bar meg a polgan demok- megalakult a Kommunis- helyzetéről és megindokol- Földmunkások__Szövetsége, ratikus vívmányok megöl­t ék Magyarországi Pártja ta, hogy „miért van szük- (kecskeméi későbbi meg- séoe a nőnek úgy gazdasá- alakulásával külön cikkben gilag, mint politikailag amely alkalommal héttagú dása is csak nehézkesen vezetőséget választ. haladt előre — komoly ve­A helyi tartalékos, nép- szélyként leselkedett orszá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom