Petőfi Népe, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-09 / 237. szám

IMS. október 9, szerda 5. oldal Minden szegletben tanterem Kezdődik az új hangversenyidény A pálmonostori művelődési otthon minden szegletében tanter­met rendeztek be. Amerre lépünk iskolapadok, gye­rekek, zsivaj, játék vagy felelés. Keressük a kultúr­otthon igazgatóját. A gye­rekcsoportok között buk­dácsolunk befelé, az igaz­gatói irodába. Ott is asz­tál asztal mellett, két em­ber nem tudja egymást ki­kerülni. A parányi iroda- helyiség és a könyvtár igazgatói-iievelői szobává alakult át, az asztalokon füzetek halomban, meg a tanári munka alkalmatos­ságai. És — mivel éppen óraközi szünet van — em­ber ember hátán. A tizen­két pedagógus arról vitat­kozik éppen, elkészül-e va­jon november elejére az iskola. — Az eredeti íerv az volt — világosít fel Kordé Antal igazgató —, hogy szeptember elsején már az új épületben nyitjuk a tanévet. Sajnos, az építő vállalat nem tudta betar­tani a határidőket, hol ez hiányzott, hol amaz. Végül is tovább nyomorgunk eb­ben a kis művelődési ott­honban ... iskola megnyitásának nap­ja, helyénvaló volna a szó: nyomorgás. Mert ezt az ál­lapotot csak átmenetileg lehet valahogy elviselni. Pálmonostorán most va­lóban mindenki azért iz­gul kész lesz-e az iskola? Becsöngetnek, megtel­nek a helyiségek. Nem mondhatjuk, hogy tanter­mek, hiszen még a folyo­són is iskolapadok sora­koznak, Több osztály is van, ahol 45 gyerek szo­rong és a pedagógusok igazán dicséretre méltó Igyekezettel próbálják tan­tárgyaikra megtanítani a gyerekeket. Bemutatókra, kísérletekre már nem ke­rülhet sor, hiszen se hely, se szertár. — Majd pótoljuk az űj épületben — reményked­nek a nevelők és a gyere­kek egyaránt. Az új épület... Igen, itt 27 27. Mindnyájan levették sap­kájukat. Ljubimov vállá­hoz emelte puskáját, csöve az égre meredt. Felhang­zott a díszlövés és vissz­hangja végigzúgott a zord hegyeken. Eláesorogtak még egy keveset, utolsó pillantást vetettek a sírra, aztán el­mentek. Némán, elgondol­kozva lépkedtek, VI. FEJEZET Az expedíció új útvona­lon halad Hallgatott a fakó északi napfényben fürdő erdő. A tábor közelében párologva zúgott a hatalmas erőt sej­tető folyó. Köröskörül ma­gas fű terült el mozdulat­lanul. Füstölögtek a látó­határ szélén és a ködbe vesztek a hósapkás, titok­zatosan elcsendesült hegy­csúcsok. Ünnepélyesen hall­gató természet vette körül all a művelődési otthon mellett, csak a belső mun­kák vannak még hátra. Két tanterem, egy szertár, igazgatói és nevelői szoba, valamint zsibongó lesz benne. A régi épület fel­újítása is folyik, azok sem járnak rosszabbul, akik abban tanulnak, mert semmiben sem különbözik az újtól. Meglesz tehát a pálmonostori gyerekek örö­me, ha november elején birtokba vehetik ezt az egyre szebb, szemet vidí­tó épületet. ■kJIUTÁN az iskola így betelepedett a mű­velődési otthonba, hogyan tudja feladatát ellátni a művelődés vezetője? Ma- latinszky Antalné így vá­laszol a kérdésre: — Némi ügyeskedéssel azért megoldottuk ezt is. Nálunk úgyis csak szom­baton és vasárnap van ren­dezvény, ha esetleg hét­köznapra is jut valami, úgy azt az esti órákra tesszük. A gyerekek tehát nem akadályoznak ben­nünket annyira, hogy ki­bírhatatlan lenne a hely­zet. Egyébként október ele­jén már elkezdődött ná­lunk az őszi ismeretter­jesztés, kilenc TIT-tag van a pedagógusok között, de a járásból is többen járnak ld hozzánk. — Mi a helyzet a ta­nyai Iskoláknál ? — Két népművelési ügy­vezető dolgozik tanyai is­koláknál, mégpedig a pé- termonostorinál és a Le- nin-iskolánál. Sajnos, a pétermonostori iskolánál beszüntették a művelődési autók műsorát. Csaknem 3 kilométert földúton kel­lene megtenni a kocsinak. Sáros, esős időben ez le­hetetlen. Előfordult, hogy Zetor húzta ki az autót a sárból. Pedig ennél az iskolánál 100—120 ember is összejön, ha meghirde­tünk egy-egy előadást. Ez az iskola a Keleti Fény Tsz területén van, belátható időn belül nem kerül sor a megszünteté­sére, hiszen tanyaközpon­tot lát el. Vagy az utat kellene rendbehozni, vagy az embereket, a sátrat, a pásztortüzet. Uszkov mély gondolatok­ba merülve tilt és valaho­va, a messze távolba né­zett: a füstölgő hegyekre, a felhőkre, amelyek lassan úsztak a kéklő magasság­ban. A csoportvezető semmit nem beszélt terveiről. So­káig nem aludt el, forgo­lódott az ágyán, felkelt, le- fel sétált a sátor mögött, erősen töprengett valamin. Ljubimov £ *m aludt. Még- egyszer, most már egyedül, végigolvasta Ivanov napló­ját. Egyes tényeket szem­beállított egymással, aztán szintén elgondolkodott, mérlegre tett minden elol­vasott szót. S ekkor a geológus és az idegenvezető letelepedett a sátor előtt a fűre és egy­másra nézett. — No? — kérdezte Usz- kov. — Legalább száz-száz­— amíg az útviszonyok tartósan megjavulnak —, aggregátort beszerezni, hogy a filmvetítéseket megtart­hassák és a televíziót is használhassák. Nem egy ilyen példával találkozha­tunk már éppen a félegy­házi járásban is. ÍGY ELSŐ pillantás­■ ra nehéz tehát a pálmonostori iskola és a népművelés helyzete. De a pedagógusok további pél­dás erőfeszítésével bizo­nyára megkönnyíthető és nemsokára — ha megnyí­lik az új iskola —, öröm­mel gondolnak vissza ar­ra, hogy a nehéz időkben tudtak erősek és kitartó­ak lenni. Balogh József húsz kilométernyire van ide — felelte Ljubimov, aki szavak nélkül is meg­értette az expedíció veze­tőjét — Azt gondolod?.!. — A barlangtól négy-öt napot haladt délnek. Bár­mennyire el legyen c3igáz- va az ember, de téli hideg­ben, már csak azért is, hogy meg ne fagyjon, sí­vel legalább húsz-huszonöt kilométert megtesz egy nap alatt. A hegyekben sekély a hó. Ivanov tehát még gyorsabban haladt. De a völgyben vastagabb a hó, ott lassult a menete. No meg aztán már ereje sem volt. Valószínű, hogy a he­gyektől a folyóig terjedő húsz-huszonöt kilométeres távolságot két vagy tán há­rom nap alatt tette meg és valahol itt eshetett el... — Szóval azt tanácsolod, hogy keressük meg? — Természetesen. — Én is amellett vagyok. A Tomboló folyó alsó fo-i lyása mentén ércre buk­kantunk, méghozzá jelen­tős mennyiségre. Ügy lát­szik, valahol feljebb van­nak a helyek, ahonnan a vízáradat annak idején ki­mosta e nehéz érceket és lehozta ide. Nézd csak ... — Uszkov elővett a zsebé­ből és a tenyerére tett há­Az idei hangversenyso­rozat programján végigpil­lantva, első látásra feltű­nik az egyes koncerteknek a tavalyitól eltérő időbeni eloszlása. A rendező szer­vek nyilván okultak a több éves tapasztalatból, hogy ti. a látogatottság tavasszal lényegesen kisebb, mint az őszi-téli hónapokban. Így az idén minden hónapra általában két hangverseny jut, ennek következtében a nagyzenekari sorozat már március 31-én, a két kama­ra-sorozat pedig április fo­lyamán fejeződik be, (a he­lyi zenekar estjének pontos dátumát nem közli a pros­rom fakón csillogó arany- rögöcsket. — Aprócska rö­gök. A víz, a homok, a kő már alaposan megcsiszolta őket. De nem itt bukkan­tak elő a földből. A főér valahol a közelben húzód­hat. — Ügy ahogy mondod. Meg kell változtatnunk az útvonalunkat és nekivágni északnak. — Így is teszünk. De még szeretnék tisztázni vala­mit. A folyó északnyugat­ról délkeletnek tart. Ivanov pedig egyenesen megmond­ja: „Keressétek a kőoszlo­pot az Aranyvölgytől észak­ra.” Vajon azt jelenti-e ez, hogy északról beömlő mellékág mentén haladva kell távoznunk a völgyből, vagy pedig északnyugat­nak térni, s a foly felső folyása felé haladnunk? Száz kilométer óriási tá­volság. Egy év is kevés, hogy becserkésszünk ek­kora területet. — Ivanov sehol sem ír­ja. hogy átvitték volna a folyón. Ezen az oldalon volt és nem kelt át a túl­só partra. Valószínűleg va­lamelyik mellékágon át­kelve szakadt be alatta a jég. Szerintem felfelé ha­ladjunk . a folyó mentén, átkelünk eev-két mellék­ágon, aztán egyenesen pektus, feltehetően erre is a fenti időhatáron belül kerül sor). Egyetlen szép­séghibája van e tekintet­ben a műsornak: az, hogy a februári három hangver­seny közül kettő egymást követő napra esik (24-, ill. 25-re), ezt azonban indo­kolja, hogy alkalmazkodni kellett a külföldi művészek programjához. Ha már ennél a témánál tartunk, szóljunk először is néhány szót a szezon kül­földi vendégeiről. Öt szólistát és egy együttest jelez a műsor, a nyitó hangversenyt mind­járt a Prágai Kamarazene- kar adja, klasszikusok mel­lett cseh zeneszerzők (Dvo- rák, Janácek) műveiből ál­ló műsorral. Mellettük Amadeus Webersinke neve cseng a legismerősebben, hanglemezekről és korábbi kecskeméti vendégszereplé­séről egyaránt emlékezünk a kiváló német zongoramű­vészre. Az idén önálló szó­lóesten lép a város közön­sége elé. A hangszereik közül fel­tűnhet ismét a zongoristák számbeli túlsúlya (a kísé­rőkkel együtt összesen 7), ami persze nem sok, te­kintve, hogy az újkori ze­neirodalomban a zongora központi hangszerré vált, irodalma mennyiségileg is a leggazdagabb, stílusban, tartalomban pedig a leg­sokrétűbb. Sirokay Zsu­zsanna, Gabos Gábor és Antal István a magyar zon­goristagárda három nemze­dékét és három különböző arculatát képviseli. Az elmúlt évek nagy ér­deklődésére való tekintet­tel az idén két orgona- hangversenyt is rendez a Filharmónia a Nagytemp­lomban, az egyiket külföl­di művész felléptetésével (ez utóbbinak az időpontja sajnos — az időjárást te­kintve — nem a legsze­rencsésebb!). A vendégszereplő magyar művészek sorából kiemelkedik még Németh Gyula karmester, Lukács Pál brácsaművész, Lukács északnak fordulunk, a he­gyeknek. — Fontos, hogy ne té­vedjünk. Elég ha csak tíz­húsz kilométert tévedünk, és vaktában bolyongha­tunk a hegyekben. Akkor aztán nem pillantjuk meg a célt, mint ahogy a fülünket sem láthatjuk. — Megpróbáljuk meg­keresni azt a mellékágat. Nem minden folyócskán, vagy patakon képződik ket­tős jégréteg... Alig gyulladt ki vörös lánggal az ég keleti pere­me, amikor a geológust és az idegenvezetőt elnyomta a buzgóság. A hegyek mö­gött rejtőzködő nap elő­ször a hósapkákat ara­nyozta be, majd fénye lej­jebb ereszkedett, megcsil­lant a hegygerinceken, az­tán vöröses sugaraival el­öntötte a sötét bujazöld völgyet. A komor vörösfenyőerdő némán, tartózkodóan üd­vözli a napot. A hajnali csendet csupán a szajkó zavarja meg, amely észak csalogányának tartja ma­gát. Minden érdekli, min­denbe beleüti a csőrét. Va­lahol egy kiszáradt fa csú­csán ücsörög és élénken figyel. A nyughatatlan ma­dár nem szereti a csen­det. (Folytatjuk.) Miklós karmester, az Álla­mi Operaház igazgatója, Forrai Miklós karnagy, ter­mészetesen együttese, a ki­tűnő Budapesti Kórus élén, Mező László gordonkamű­vész, Lehotka Gábor orgo­naművész, valamint a Bu­dapesti Fúvósötös. A sorozat műsorának egé­szére a különböző korok és stílusok helyes aránya, bi­zonyos egyensúlya jellem­ző. A klasszikus zene ba­rátainak nagy örömet sze­rezhet, hogy három Beetho- ven-szimfónia és egy ver­senymű mellett Mozart „Jupiter”-szimfóndája (utol­só alkotása ebben a mű­fajban), valamint Haydn kései, összefoglaló jelentő­ségű műve, a „Nelson”- mise is szerepel a prog­ramban. Több ritkán hall­ható szerző is helyet ka­pott az idei hangversenye­ken, így a korai barokk Buxtehude, a későromanti­kus Reger, a századforduló egyik legnagyobb zongora- virtuóza: Szergej Rahmani- nov, a lengyel Wieniawski és a bolgár Vladigerov. Ki­magasló szerzők és művek képviselik a XX. század zenéjét, így Prokof jev, Ho­negger, Bartók; ezek közül Honegger 3. szimfóniáját emelem most ki, melyről maga a szerző ezt ír­ta: „A modem ember el­lenszegülését akartam eb­ben a munkában jelképez­ni, a barbárság, butaság, szenvedés, gépiesség, bü­rokrácia áradata ellen ... Szimfóniám dráma, amely, ha úgy tetszik, három va­lóságos vagy jelképes sze­mély: a boldogtalanság, a boldogság és az ember kö­zött játszódik.” Kodály Budavári Te Deum-a, a Mester talán legjelentősebb oratórikus kompozíciója első ízben hangzik el szülővárosában. A kortárs magyar zenemű­vészetet Dávid Gyula, Szer- vánszky Endre egy-egy műve képviseli, Farkas Fe­renc — egyike legterméke­nyebb és legsokoldalúbb zeneszerzőinknek — műve­it pedig önálló szerzői est keretében ismerheti meg a bérleti hangversenyek kö­zönsége. Igen szépnek ígérkezik a kamarazenei sorozat nyitó estje, melyen négy kitűnő fiatal művész változatos összetételű művek sorával vezeti végig hallgatóit a társas muzsikálás nagy kor­szakain Bachtól Kodályig. Érdeklődéssel várjuk két, nálunk alig ismert német komponista: Scheldt és Weyrauch darabjait. De ne feledkezzünk el a zenei ro­mantika századának né­hány méltán népszerű mű­véről: Weber, Mendelssohn, Chopin és Brahms prog­ramban szereplő egy-egy alkotásáról sem! Végül megemlítjük, hogy a — sajnos, meglehe­tős ízléstelen külsejű — műsorfüzetben hat olyan koncert szerepel, melynek pontos műsorát nem közöl­ték — nyilván nem közöl­hették — előre a szerkesz­tők. (Egyet ezekből elárul­hatunk : Farkas Ferenc szerzői estjén a Kecskeméti Bartók Kórus fog közre­működni, Nemfesszeghy La­jos vezényletével. Ezt te­hát beírhatják olvasóink a kipontozott sorba.) Remél­jük, a többi hangverseny is kellemes meglepetést tarto­gat a megyeszékhely zene­kedvelő közönsége számá­ra! Körber Tivadar 14 éves múzeum igazgató Az NSZK legfiatalabb mú­zeumigazgatója, a 14 esztendős Hendrik Klein, a Stuttgart mel­letti Leonberg városka gimna­zistája. Már nyolcéves korá­ban elkezdett foglalkozni a természetben előforduló leletek összegyűjtésével. Gyűjteménye időközben már úgy kibővült és annyi értékes kincset tar­talmaz, hogy maguk a szak­emberek és múzeumok is ko­moly érdeklődést tanúsítanak irántuk, A német természetbú­várok elismerésük jeléül a kis gimnazistát felvették a Pante- lógia! Társaság tagjai közé. Hendrik Klein egy napon nem akarta többé számtalan leletét ládákban és skatulyák­ban elraktározni. S mivel szü­léinek otthonában nem akadt elég hely arra, hogy gyűjte­ményét ápolhassa, szortírozhas­sa, a kisdiák elhatározta, hogy saját múzeumot létesít. Édes­apjának és a ludwigsburgi ál­lami természetrajzi múzeum egyik tudományos munkatár­sának segítségével hamarosan berendezett egy kis múzeumot. A hatvan négyzetméter alap- területű helyiségben vitrinek, polcok és talpazatok szolgál­nak a gyűjtemény megőrzésé­re, illetve bemutatására. Kiál­lítási anyagban pedig valóban nem volt hiánya. Múzeumának büszkesége egy szinte egymillió esztendős le­let — annak a jégkorszakbeli elefántnak a felső állkapcsa, amelyre saját maga bukkant rá az egyik Felsőrajna-vidéki sóderbányában. A vitrinekben számtalan megkövesedett ge­rincnélküli állatot lehet látni, továbbá csúszómászókat, csi­gákat és a legkülönbözőbb ál­latok csontjait és megkövese­dett maradványait;

Next

/
Oldalképek
Tartalom