Petőfi Népe, 1968. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-19 / 168. szám

1. offtaf ms. jnittM M. pfttfaS I s<Bcsg*Ewtw:ew Városrészek keletkezése hajdan és ma A/Wajdnem száz éve már, hogy Hornyik János na- ■lrM gyobb cikket irt a Kecskeméti Lapokban a város fejlődéséről. Akkor — 1869-ben — nem sokkal volt előbbre Kecskemét jelentékenyebb épületek tekinteté- ben, mint 1800-ban, amikor „Vályi András Pesti Uni- versitasban a Magyar Literaturának érdemes pro­fesszora, minek utána Eőfelsége kegyes rendeléséből általa készített Magyarország Geográfiájának megjob- bitása, és a nevezetesebb Városoknak és helységeknek képre leendő valóságos letétele végett kiküldetvén Senfeld Károly Rajzoló Úrral legelőször is ide jött volna”. Így olvasható ez Kecskemét város Bírószéki Jegyzőkönyveinek 1800—1801. évi kötetében az 526. lapon, ott is a 1190. pont alatt. Vályi látogatása idejében állt a Nagytemplom, a barátok temploma, a református templom és a piarist- ták temploma. Ilyen nagyobb épület Hornyik cikkének megjelenéséig mindössze négy épült: a görög templom, a Kistemplom, az evangélikus templom és közvetle­nül befejezés előtt állt a Zsidótemplom. Az Ókollé­gium volt csak látható a földszintes, legföljebb egy­emeletes házak tengeréből kiemelkedve. Hornyik megállapítja, hogy mindig egy-egy elemi csapás, leginkább tűzvész, ösztökélte a város vezető­ségét arra, hogy a lakosságot új, tágasabb települések létesítésére szorítsák. Ha egy pillantást vetünk a vá­ros térképére, a város zegzugos és kanyargós központ körüli utcáin kívül, szabályos, egyenes vonalú utcákat látunk. f^zek loSzill a legrégibb a Kistemplom és a körülötte volt temetőtől kifelé eső rész. Ezt még ennek a századnak elején is Újvárosnak nevezték az öregek. Jóval a Mátyási által megénekelt Izraeli égés után, 1815-ben jelölték ki a mezei külváros helyét, amelynek hosszanti középtengelye a ma Kossá István sétánynak nevezett sugárút. 1817-ben a halasi kapun kívül, a sze­gedi országút mentén osztottak házhelyeket. Parkos, egészséges, száraz telkek voltak itt, sokan vágyakoztak rá, ezért lett a neve Rávágy. Az 1819-i tűzvész után további beépítés ritkítások következtek. A porig égett házak egy részét 0 tanács nem engedte újra felépíteni. A károsultaknak a Mezei, most Bajcsy-Zsilinszky úttól jó hajításnyira ajánlott fel házépítésre területet. Ez a hely sokaknak nem tet­szett. A tanácsnak hatalmi szóval kellett az új helyre irányítania a vonakodókat, akik azt végül is csak „muszáj”-ból fogadták el. Ezért lett ennek a Muszáj a neve. Az Újváros és a Muszáj létesítése közötti idő­ben népesült be a Zöldfa, Zsinór és Bankó utca. A leguiolsó ilyen telepítés a Máriaváros volt. Ennek Is nyílegyenes, széles utcák között szabták ki a helyét 1828-ban. Wj'rdekes a város kerületi beosztása. 1803-től liz tizedre osztották a várost. Felelőseit kb. kisbírói tisztnek megfelelő hivatali személyeket, tizedeseknek nevezték. Később két tizedet összevonással megszün­tettek. 1817-ben így nyolc tizede volt a városnak. A nagykőrösiek gúnyolódása szerint így a város nem is számított egész városnak, hiszen kéttizedrész hiány­zott belőle. 1835-ben megint tíz tizedből állt a város. A Máriaváros növekedésével ez is tized rangot ka­pott. Eszerint Kecskemétnek tizenegy tizede lett. Erre meg azt mondták a nagykőrösiek, hogy Kecskemét egy tizeddel nagyobb lett önmagánál. /§ kiegyezés után kezdődik a központ városiaso- dása. 1872-ben a mai városi rendőrségi épület helyén a katolikus egyház építtet bérházat. 1876-ban a Takarékpénztár — a Szabadság téri Nemzeti Bank — épül fel. Számottevőbb épületek az 1893—1806 között felépült új városháza, az 1895—1896-ban tető alá ho­zott színház. Kada Elek polgármester kezdeményezé­sére 1900-ban nyitják ki a Rákóczi utat. Első épületei a mai Megyei Bíróság és a Cifrapalota. Az 1910-es év legelején vesz nagyobb lendületet az építkezés. Akkor épül az OTP elődjének, a Népbanknak a palotája. (Mellette volt katolikus oérház helyére került a hateme­letes új épület.) A Rákóczi utat 1920-ig kellett volna egészen kiépíteni. Két-három magánház és a rendőrség épülete volt a Horthy-rendszernek egész produkciója ebből a szempontból A lakásínség enyhítésére a Vil­lanygyár környékén kislakásokat építettek. A Széche­nyi körúton kívül meg részletfizetésre villatelkeket parcelláztak. Az infláció igen sok esetben az anyagi tönk szélére juttatta az új villatulajdonosokat. WJ Ráépítésre kellettek a felszabadulást követő első évek. De az 1950-es évek derekán megindultak a város képét megváltoztató építkezések. Legelőször a Rákóczi út épült ki. Amit a régi rendszerben fél év­század alatt nem tudtak megvalósítani, azt demokrá­ciánk 4—5 év alatt létrehozta. A Rákóczi út parkosí­tott nagyvárosi úttá vált. Közben gyárak, üzemek, is­kolák, kórházak is épültek, vagy bővültek. 1962-ben a Rávágy téren egy nagy, új városrésznek, a Leninvárosnak az alapjait rakták le. Ez már nem toldás-foldás a régi városképen, hanem valóban nagy­szabású városrészteremtés. Alig 5 év alatt készült el. Nem túlozunk, ha megállapítjuk, hogy ez a városrész egymaga több, mint amennyit azelőtt másfél száz év produkált. Amíg a Leninváros épült, a Csillériteleptől az új köztemetőig szintén kibújt a földből egy impo­nálóan városi jellegű villatelepülés. A Tüdőkórház tá­ján szintén villanegyed emelkedett. Megkezdődtek egy, a Leninvárosnál is impozánsabb új városrésznek épít­kezési előkészületei. A zt mondják szegények vagyunk. Elgondolkodunk. Miért megy most mégis minden gyorsabban, mint mikor „gazdagok voltunk"2 Joos Ferenc Filmek — a baleset- megelőzés szolgálatában — Azt hiszem nem szűk séges külön hangsúlyozni a balesetvédelmi megelőző felvilágosítás jelentőségét — mondja Gróf István, az SZMT munkavédelmi fel­ügyelője. — A különböző rendszabályok, óvó intéz­kedések szigorú betartása inellett nagy szerepe van az előadásoknak és a fil­meknek. Megyénkben je­lenleg 100 film segíti a bal­esetek megelőzését, ebből hatvan Baján, Kiskunfél­egyházán és Kiskunhala­son. Hozzávetőleges számí­tások szerint az év első fe­lében már több mint nyolc­vanezren tekintették meg ezeket a filmeket. Kecske­méten mintegy négy-öt­ezer nézője volt a huszon­négy szabadtéri vetítésnek. Az év második felében is szeretnénk legalább ennyi dolgozó emlékezetébe idéz­ni filmjeinkkel a balesetek megelőzése érdekében szük­séges tennivalókat — Hallottunk egy film- pályázatról Is. — Igen, a SZOT munka- védelmi osztálya és a Fő­városi Művelődési Ház nagyszabású amatőr mun­kavédelmi filmpályázatot hirdetett a napokban. Bí­zunk abban, hogy a megye üzemeinek fotókörei és amatőr filmesei is részt vesznek ezen. A pályázati felhívás részletesen foglal­kozik a követelményekkel és számos tanácsot is ad a résztvevőknek. Igen fontos szempont többek között az, hogy a pályázók bemutat­hatják, hogy például saját üzemükben mit tettek a munkakörülmények javítá­sa érdekében. Hogyan gé­pesítik az anyagmozgatást, a védőeszközöket és beren­dezéseket hogyan használ­ják a gyakorlatban. Helyesnek tartjuk, ha a filmesek a film készítése előtt tanácsot kérnek az üzem munkavédelmi szak­embereitől. Egy szerző, vagy kollek­tíva több filmmel is részt vehet a pályázaton, amely­nek december ötödikén jár le a határideje. Az első helyezést elérő 8 ezer, a második 6 ezer, míg a har­madik 5 ezer forintos ju­talomban részesül. A zsűri ezeken kívül négy negye­dik helyezést elérő filmet 2—2 ezer forinttal jutal­maz. A legjobb filmeket külföldi munkavédelmi filmfesztiválokon is bemu­tatják. Tehát várjuk az amatőr­filmesek jelentkezését. Mi is nagyon szeretnénk, ha minél több Bács megyei nevezne be erre az igen hasznos országos vetélkedő­re. 1 a £. Megyénk szép tájain Horgászok paradicsoma A lomhán folydogáló Duna enyhe ívben ketté­ágazva öleli körül a „Ró­zsák szigetét”. Tarka ví- kendházak, nyári lakok a parton, a víz szélén fürdő- zők, s szinte minden 10— 20 méteren a vízbe nyúló horgászbotok. Mellettük egy népes szekta megfon­tolt, de annál rajongóbb hívei: a kapásra váró pe- cázók... így lehetne egyetlen pil­lanatképbe sűríteni a tassi Dunát. Azoknak persze, akik ismerik, felesleges be­mutatni. De akik még sose jártak errefelé, bizony egy csodálatos táj kínálta él­ménnyel szegényebbek. Mert fürdőzőknek, horgá­szoknak vagy a csupán pi­henésre, nyugalomra vá­gyóknak is valóságos para­dicsoma ez a folyó menti környék, Pesttől alig né­hány tízkilométerre, Láto­gatják is gyakran a főváro­siak, de a megyénk és a dunavecsei járásbeliek is. A Postás Horgász Egyesü­letnek üdülője van a víz­parton. S mellette ■— a bennfentesek szerint csak­nem fel Soroksárig — gomba módra szaporodnak a színskála szinte minden Gombamódra szaporodnak a víkendházak. "v*" felfedezők. Ma már laké- portalanftott folyóparti tyillók”. Mint Tenke András, a Tassi Községi Tanács V. B. elnöke elmondja, a part az ötvenes évek elején kezdett benépesülni. Eleinte csak primitív, ideiglenes kis pi­henőket eszkábáltak ma­háznak is beillő „mini- sétány felavatásával ünne­villák” díszlenek sorban. Állítólag akad olyan tulaj­pelték. Amit viszont hiá­nyolnak a helybeliek, hogy donos, aki nemcsak a nyári az AKÖV — érthetetlen, fél évet, de még a telet is okokból — megszüntette a itt tölti. Május elsejét egyebek guknak a vidék előnyeit közt másfél kilométeres f ' ■ i Napfény, liűs habok és a játékra váró pöttyös labda... Fejlődő Szabadszállás Szabadszállás a legutób­bi időkig megyesaerte híres volt rossz útviszonyairól. A községi tanács a választá­sok óta napirenden tartja ezt a problémát, ennek kö­szönhető, hogy fokozato­san megszűnőben van az ál­datlan állapot. Elsőként a főútvonalon, a Vörös Hadsereg útján ke­rül sor a burkolat kijaví­tására. A Közúti Építő Vál­lalat a napokban meg­kezdte a felvonulást A járdaépítés is Igen jó ütemben halad. Az idén több mint 4 ezer négyzet- méter betonjárdát építenek. A lakosság 200 ezer forint értékű társadalmi munká­val segíti ezt az akciót A napokban befejeződött a község központjában le­vő park korszerűsítése, a DÁV pedig 63 ostornyeles higanygőzlámpát és 15 vi­lágítótestet szerelt fel az utcákon és a parkban. Dús program a „Nyírségi Ősz”-re Október 1—20. között rendezik meg az idén a „Nyírségi ősz” eseményso­rozatát. Több mint száz rendezvénye közül orszá­gos jelentőségű lesz a Ma­gyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése. Leleplezik Krúdy Gyula és Benczúr Gyula emléktáb­láját Ez alkalomból ren­dezik meg Kisrvárda város­sá nyilvánításának félév­ezredes jubileumi ünnep­ségeit ifi. (MTI) vasárnaponként ide irá­nyuló járait Állítólag a part menti töltés nem al­kalmas a közlekedésre. Ezt azonban „kézből kont­rázza” az a tény, hogy a fővárosból a buszjárat to­vábbra is közlekdd k. Napjaink mérlege Tas­son legalább 160 Duna- partl víkendház. Csupán ottjártunkkor egyetlen nap alatt öt építési engedélyt adtak ki a Boldog telektu­lajdonosoknak. ... Járjuk a vízpartot Vadregényes nádasok, köz­tük csónakok, amelyek ol­dalát andalító egyhangú­sággal csapkodják a hullá­mok, Némelyikben hoi;- gászbot Ez a sporteszköz bízvást helyet kaphatna a község címerében, hiszen Tass a sokszor messziről jövő pecázó nomádok igazi paradicsoma! Fehérvári Károly alig pár órája érkezett hajóval a fővárosból. Nyugdíjas postai dolgozó. —- Évek óta újra meg újra felkeresem a tassi Dunát — mondja lelken­dezve. — Az ország legjobb vize ez, aranyat ér, akár horgászatról, akár strando- lásról legyen szó. A Postás Horgász Egyesület mintegy kétszáz tagot számlál, de tán egy sincs köztük, aki ne fordult volna itt meg. A ponty hazája ez a Duna- ág, de süllő, harcsa, sőt újabban angolna is akad benne. Hirtelen remegni kezd a horgászbot, s mi tapintato­san búcsút veszünk. A par­ti sétányon, a mutatós ví­kendházak közt arrafelé indulunk, ahol a bársonyos habokban, hangos zsivaj­jal fiatalok hancűroznak. Ez a partszakasz ma még csak keveseknek nyújt für­dési lehetőséget. De bí­zunk hozzá, hogy a rende­zés, a remélt kiépítés után nem csupán a horgászat szerelmeseinek mekkája, de a fürdőzők kedvenc he­lye is lesz majd a tassi Duna-paitj dóba Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom