Petőfi Népe, 1968. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS Világ proletárjai, egyesüljetek! cHI RT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIII. évi. 153. bAtu 1968. Július 2, KEDD-Irat 80 fillér Forgatagos vasárnap, csendes hétfő Jól szórakoztak Baján Meleg ünneplés Tallinnban A magyar párt- és kormányküldöttség Amint az utóbbi két év­ben, a Bajai Napok idei programjában is kedves, hangulatteremtő szerepe volt szombaton este az Aranyponty Ünnepének. Or- tutay Gyula akadémikus, Baja országgyűlési képvise­Szobrot kapott a szob­rász. Teles Edét a bajai születésű művészt ábrázo­ló portrét a Roosewelt té­ren állították föl. lője nyitotta meg szívélyes, közvetlen szavakkal. A régi Sugovica parti halászhagyo­mányt megelevenítő játé­kon jelen volt Ribiánszky Miklós Kossuth-díjas, or­szágos halászati felügyelő, Földényi Sándor, a Halér­tékesítő Vállalat igazgatója, ős természetesen a házigaz­dák, az Üj Élet Tsz halá­szai, élükön Felvidéki Ist­ván elnökkel. Megérkezett a mgoszláviai testvérváros, Zombor küldöttsége is Jo- van Vasziljevics polgármes­ter vezetésével. A víziszín­pad és környékének mint­egy tízezerre tehető néző­serege nagy tetszéssel kísér­te a tűzijátékkal megvilágí­tott csónakfelvonulást, nem­különben az utána követ­kező néptáncműsort, ame­lyet a HVDSZ Bihari Együt­tese adott elő. Vasárnapra teljesedett ki igazán az ünnep forgataga. Nehéz lenne a bel- és kül­földről (főként déli szom­szédunkból) érkezett láto­gatók számát fölbecsülni, de tény, hogy nemcsak az egyébként is kicsiny szál­loda, hanem a város egész ven dégbef ogadó- képessége szűknek bizonyult. Színes, szórakoztató ren­dezvények uralták az egész napot. A Déry-kertben tar­tott ifjúsági találkozón pe­dig több száz fiatal, köztük csehszlovák, jugoszláv, szov­jet küldöttek hallgatták meg Nádasdi Józsefnek, a KTSZ KB titkárának beszé­dét, amely a IX. Világifjú­sági Találkozót köszöntötte. Igen nagy érdeklődés mellett zajlott le a horgász- verseny, a kutyakiállítás, a halfőző bemutató, a motor­az észt fővárosban TALLINN (MTI) A tallinniak őszinte sze­retettek rokonérzéssel fo­'f j.' J-.' ..... 'V,4 * r • *3&'****&*y z'­A Kismotor- és Gépgyár új modem konstrukciókat mutatott be az ipari kiállításon. csónakversenyzők, a lova­sok, a cselgáncsotok és a birkózók viadala, valamint az MHSZ harcászati játéka is. Este nagyon színvonalas élményt nyújtott a Magyar Néphadsereg Művészegyüt­tesének fellépése: néptánc­játékokat és dzsesszbalettet adtak elő a víziszínpadon. Az utolsó nap, hétfő, már meglehetősen csendes volt Jó ízeket kóstolhatott, aki fölkereste a Hűtőház étel­bemutatóját kellemesen tu­datták a nézőkkel az új di­vatot a csinos bajai mane- kenek. Az este viszont annál hangosabbra sikerült, még­pedig a nevetéstől. A Kato­na József Színház társula­tának csattanós bajai ak­tualitásokkal fűszerezett ka­baréja (író, rendező és fő­szereplő: Csorba István) hálás közönségre talált gadták magyar vendégei­ket. A magyar, szovjet és észt zászlókkal díszített re­pülőtéren a gépből kiszálló Kádár Jánost és a delegá­ció tagjait I. Käbin, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára. A. Mjuriszep, az észt Minisztertanács elnö­ke. valamint a köztársaság több más vezető személyi­sége fogadta. A bensőséges fogadtatás (Folytatás a 2. oldalon) Megtelnek a színek A váttaál magasabbak a búzahozamok Beköszöntött a búza be­takarításának igazi idénye — tömegesen érkeznek a szállítmányok a gazdasá­gokból a malmokba, átve­vőhelyekre. A Bács-Kiskun megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat ed­Különöseu a nők gyönyörködtek a Finomposztógyár színes kelméiben. (Tóth Sándor felvételei.) 1 7“ , í A AUuuiutis esemcüj cfc.et a vizlsz-^.íj-uuiI be. Képünkön a Néphadsereg Művészegyüttesének énekkara. Az első aláírások az aíomsorompó­szerződésben MOSZKVA. (TASZSZ) Moszkvában megkezdő­dött a nukleáris fegyverek továbbterjedését megakadá­lyozó szerződés aláírása. Or­szága nevében elsőként Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter látta el kézjegyével a szerződést. Utána aláírta Llwellyn E. Thompson, az Egyesült Ál­lamok moszkvai nagyköve­te, majd Sir Goeffrey Har­rison, Nagy-Britannia moszkvai nagykövete is. Az ünnepélyes aláíráson megjelent Alekszej Koszi - gin, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke, és be­szédet mondott LONDON. (MTI) A londoni Lancaster Hou­se-ban hétfőn II órakor Mi­chael Stewart brit külügy­miniszter, Mihail Szmir- novszkij szovjet és David Bruce amerikai nagykövet, majd húsz ország misszió­vezetője, köztük Varsányi György magyar ideiglenes ügyvivő írta alá az atom- sorompó-szerződést. Az ün­nepélyes aláírás után Ha­rold Wilson brit miniszter- elnök mondott beszédet Jövő héten összeül az új francia nemzetgyűlés Lehel Miklós, az MTI tudósítója jelenti: A franciaországi nemzet- gyűlési választások máso­dik fordulója nemcsak megerősítette, hanem még fokozta is a gaulleista pár­tok előretörését Az új nemzetgyűlésben, amely­ben két tengeren túli man­dátum sorsa még nem dőlt el (itt a szavazás csak a jövő héten kezdődik) a két gaulleista pártnak több mint százzal több mandátuma van, mint az előző nem­zetgyűlésben volt és ami évtizedek óta Franciaor­szágban nem fordult elő: egyetlen párt egymagában a „gaulleista unió a de­mokrácia védelmében” a giscardisták nélkül is ké­nyelmes abszolút többség­gel rendelkezik. A balolda­li pártok ezúttal nem tud­tak ellenállni a jobboldal előretörésének, nemzetgyű­lési mandátumaiknak több mint felét elvesztették. A centristák, akik a máso­dik fordulóban a gaulleis- tákat támogatták, ugyan­csak elvesztették képviselői helyeiknek csaknem egy- harmadát és kevesebb mandátumot, szereztek, mint amennyi önálló képviselői csoport alakításához szük­séges. A Francia Kommunista Párt ugyancsak érzékeny veszteséget szenvedett man­dátumokban, sokkal érzé­kenyebbet. mint amelyet az első forduló szavazat vesztesége indokolhatott volna. A baloldali pártok közül a demokrata-szocialista baloldali szövetségen belül a választások eredménye a belső parlamenti erőviszo­nyokat is megváltoztatta. A legtöbb mandátumot ugyanis a szövetséget al­kotó három párt közül a Mitterrand köré tömörült értelmiségi klubok szerez­ték, tehát a veszteségek el­lenére is megerősödött a szocialisták vezető szerepe. A PSU gyakorlatilag eltűnt a nemzetgyűlésből. Szelle­mi vezetőjük, Pierre Men- des-France volt miniszter- elnök sem tudta megvéde­ni mandátumát. Ezúttal a tartózkodások számának a megnövekedé­se is, amely hagyományo­san a jobboldalt szokta súj­tani, a baloldal vesztesé­geit növelte. A most megválasztott ój nemzetgyűlés július 11-én ül össze, hogy megválassza elnökét, tisztikarát és né­hány rendkívül sürgős tör­vény meghozataláról sza­vazzon. dig 400 vagonnyi mennyi­séget vett át. s ezen a hé­ten már 3500 vagonnal számol. Ilyen tempóval 3 hét alatt biztonságban lesz a termés. Általános tapasz­talat, hogy a korábbi becs­lésekre rácáfolt a gyakor­lat: a vártnál 1—1,5 má­zsával több gabonaszemet adnak holdanként a táblák. Akad közös, illetve állami gazdaság, amelyik kiegé­szítő. pótszerződést köt a felvásárló szervvel. A szak­emberek szerint ebben az évben ismét megtelnek a színek, sőt a szabadtéri tá­rolásra is gondolni kell. Megyénkben, az ország legnagyobb gabonatermesz­tő vidékén meg lehetünk elégedve az idei terméssel. Jó minőségű kenyeret ígér­nek a sikérvizsgálatok eredményei: a hektóliter- súly a szabvány körül ala­kul illetve jobb annál: né­hol eléri a 82 kilót is. Szo­rult szemet ritkán lehet látni. Egészen kivételes acélosságú — 05 százalékos — példá« a kecskeméti Törekvés Termelőszövetke­zet Bezosztája biwája. A héten szinte kivétel nélkül elkezdték a mal­mokban az őrlést, miután felújították, rendbehozták a gépeket. Ennek köszön-» hetően a kecskeméti gaz­dasági malomban például óránként 15—20 mázsával többet tudnak átvenni, mint tavaly. Mind több zsákon jelenik meg a pi­ros csíkkal ellátott kártya, ami azt jelzi, hogy a lisz­tet már az új búzából őröl­ték. A bácskai körzetben több helyen befejezték az őszi árpa aratását. En­nek köszönhetően már vannak összesített termés- eredmények. Az eddigi ho­zamok a vártnál magasab­bak. Bácsalmásról, Bácsbo- kodról, Bátmonostorról, Felsőszenti vánról érkezett eredmények szerint az őszi árpa termése holdanként 19—20 mázsa körül van. Hasonló a termés a kétsze­reseknél is. Egyes termelőszövetkeze­tekben az aszály ellenére, a búza termésátlagai is jó­nak mondhatók. A felső- szentiváni Vörös Október 70 holdas San Pastore táb­lája 26 mázsa szemtermést adott holdanként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom