Petőfi Népe, 1968. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

2. oldal 1968. jfinins 1. szombat Kornáiyátalakftás Franciaországbai (Folytatás az 1. oldalról) szervezeti közipont, a kom­munista párt és a demok­rata, szocialista baloldali szövetség képviselői között lefolyt. A CGT küldöttsé­ge ismertette azokat a lé­nyeges követeléseket, ame­lyekért a dolgozók harcol­nak. A francia kormány intéz­kedéseinek ellenére to­vább folytatódik az álta­lános sztrájk. Pompidou miniszterelnök bejelentette azt a szándé­kát, hogy a maga részéről életbe lépteti a szakszer­vezeti vezetőkkel a múlt héten lefolyt tárgyalásokon vállalt kötelezettségeit. A CGT főtitkára pénteken délután közölte a CGT a maga részéről kész folytat­ni a kormány és a mun­káltatók képviselőivel a tárgyalásokat egy olyan egyezmény elérése érdeké­ben. amely megfelelne a dolgozók követeléseinek. Lényegesen megváltozott formában péntek délután megalakult Georges Pom­pidou áj kormánya. Ugyan­akkor június 23-ára és 30- ra tűzték ki a franciaor­szági nemzetgyűlési vá­lasztásokat. Pompidou fij kormányá­ban a legérdekesebb válto­zás, hogy Michel Debré pénzügyi és gazdaságügyi miniszter, valamint Mauri­ce Couve de Murville kül­ügyminiszter tárcát cserél­tek. René Capitant, az úgy­nevezett baloldali gaulleis- ták vezetője, aki a leg­utóbbi bizalmi vita során a Pompidou-kormánnyal való egyet nem értés miatt le mondott képviselői mandá­tumáról, igazságügy-minisz­terként belépett a kor­mányba. Belügyminiszter Raymond Marcellin eddigi tervezési miniszter lett. Az oktatási tárcát Franeois- Xavier Ortoli volt lakás­építésügyi miniszter kapta meg. Maurice Schumant szociális ügyekkel megbí­zott államminiszterré ne­vezték ki. Tájékoztatásügyi miniszter Yves Guéna, ed­digi postaügyi miniszter lett. Változatlanul megtar­totta tárcáját André Mal- raux, a kulturális ügyek ál- lamminsztere, Pierre Mess­mer hadügyminiszter, Ed­gar Faure földművelésügyi miniszter. Több más mi­niszter pedig tárcát cserélt, és néhány új ember is ke­rült a kormányba. Az elő­ző kormány ismertebb tag­jai közül kimaradt a kor­mányból Christian Fouchet belügyminiszter, Louis Joxe igazságügyminiszter, és Ge­orges Gorse tájékoztatás­ügyi miniszter. Mint isme­retes, Alain Peyrefitte köz­oktatásügyi miniszter már néhány nappal ezelőtt le­mondott Az új kormányból egy­részt Igyekeztek kihagyni azokat a minisztereket, akik a legutóbbi esemé­nyekben leginkább komp­romittálták magukat, más­részt pedig — tekintettel a választásokra — igyekeztek bevenni a kormányba a gaulleisták minden irány­zatát Hazánkba látogat a felső-voltai külügyminiszter Péter János külügymi­niszter meghívására a kö­zeljövőben néhány napos hivatalos látogatásra ha­zánkba érkezik Malick Zo- rame, a Felső-Volta Köz­társaság külügyminisztere. Folytatja ülését a CSKP Központi Bizottsága A CSKP KB csütörtök délutáni ülésén a felszó­lalók egyetértésüket fejez­ték ki Alexander Dubcek javaslatával, hogy a CSKP 14. rendkívüli kongresszu­sát szeptember 9-re hívják össze. A felszólalók több­sége — hivatkozva az érde­keltek felelősségére —, azt a véleményét is kifejezte, hogy még a jelenlegi ülé­sen mondjanak le KB-tag- ságukról azok, akik elvesz­tették a párttagok bizalmát. Több felszólaló hangsú­lyozta, hogy meg kell te­remteni a demokrácia ér­vényesítésének biztosítékait, hogy a demokrácia fejlesz­tését a dolgozók létszük­ségletnek tekintik. Többen kiemelték a jelenlegi poli­tikai folyamat történelmi jelentőségét és kijelentet­ték, hogy támogatják a párt offenzív politikáját. Óta Sík miniszterelnök­helyettes elemezte bizonyos politikailag szélsőséges áramlatok jelentkezésének okait, amelyek veszélyezte­tik a demokratikus folya­mat nyugodt és eredményes előrehaladását. Az a véle­ménye, hogy a meg nem ol­dott belpolitikai problé­mák összefüggésben vannak az össztársadalmi politikai problémák növekedésével, valamint a baloldali szek­tás és a jobboldali antikom- munista szélsőséges áram- latokkal. A délutáni ülés végén Jo­sef Smrkovsky elnök be­jelentette, hogy már a KB ülésének megkezdése előtt lemondott tagságáról Ru­dolf Cvik (megj. — volt kö- zép-szolvák kerületi titkár) és betegsége miatt Václav Skoda (volt nemzetgyűlési alelnök). A KB tagjai kö­zött írásban szétosztották az Oldrich Cemik vezette bi­Panamai választás halottakkal, sebesültekkel zottság jelentését a Sejna- ügy kivizsgálásáról. Mint a kiadott közle­ményből kitűnik, a plé- numhofc nagyszámban ér­keznek Csehszlovákia egész területéről határozatok és táviratok, melyekben a dol­gozók ígéretet tesznek, hogy végrehajtják Alexander Dubcek beszédének a leg­közelebbi feladatokra vo­natkozó 8 pontját. Teljes egyetértésüket fejezik ki, hogy Antonín Novotnyt megfosztották KB-tagságá- tól és felfüggesztették a po­litikai perekben felelős párttagok tagságát. A táv­iratok és határozatok is kö­vetelik a bizalmukat vesz­tett KB-tagok lemondását. A CSKP KB ülése pénte­ken reggel Oldrich Svestka elnökletével folytatta ülé­sét. A harmadik ülésnap megkezdésekor még 48 KB- tag kért szót. Hatodik mnnkaiiles Párizsban a VDK és az USA előzetes tanácskozáson PÁRIZS. (MTI) A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság és az Egyesült Államok megbí­zottai pénteken 10.30 óra­kor megkezdték a párizsi előzetes tanácskozások ha­todik munkaülését. A meg­beszélés színhelyére érkez­ve Xuan Thuy és Harri- roan mosolyogva integetett a fotóriportereknek. Az épület körül megerő­sítették a rendőri készült­séget. noha az Avenue Kiéberen és a környező ut­cákban nyűgöd tabbnak lát­szott a helyzet, mint az előző napokban. Az AFP hanoi tudósító­ja jelentette, hogy Le Dúc Tho, a VDK neves közéleti személyiségeinek egyike csütörtökön Hanoiból repü­lőgépen Párizsba indult, hogy ott mint Xuan Thuy különtamácsadója részt ve­gyen a megbeszéléseken. Le Dúc Tho nem tagja a kormánynak, de fontos tisztségeket tölt be a Viet­nami Dolgozók Pártjában, a többi között a párt köz­ponti bizottságának titkára. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű ren­déleteket hozott a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Főiskolája, továbbá Győrött Közlekedési és Távközlési Műszaki Főis­kola létesítéséről. A politi­kai főiskolán az oktatás az 1968/G9-ea tanévben kezdő­dik. A politikai főiskola fel­adata, hogy a társadalmi élet különböző területein a vezető munkakörök betöl­téséhez szükséges egyetemi szintű politikai képzést nyújtson. A főiskola az ál­talános elméleti ég politi­kai képzés mellett — gaz­daságpolitikai, propagan­dista-tanári és más tagoza­tokon — a gyakorlati fel­adatok követelményeinek megfelelő kiegészítő kép­zést is biztosít. A Közlekedési ég Táv­közlési Műszaki Főiskola felett a felügyeletet a mű­velődésügyi miniszter gya­korolja. A főiskola közle­kedés-építési kara már az 1968/69. tanévben Buda­pesten a Műszaki Egyetem közreműködésével megkez­di tevékenységét és mind­addig itt marad, amíg Győrbe való áttelepítésé­nek tárgyi feltételei nem valósulnak meg. A főiskola többi karán az oktatás az IV. ötéves terv időszaká­ban indul meg. Az Elnöki Tanács Püs­pöki ak és Geresd községet — a községek lakosságának javaslata alapján — Ge- resdlak néven egyesítette. Az Elnöki Tanács végül ewéb ügyeket tárgyalt. Megyei tanácselnökök értekezlete a Parlamentben Dr. Dallos Ferencnek, a Minisztertanács Tanács­szervek Osztálya vezetőjé­nek elnökletével a fiatalok helyzetéről, gondjairól és az új nemzedékkel kapcsola tos tennivalókról tanács­koztak pénteken a Parla­mentben a fővárosi, a me­gyei és a megyei jogú vá­rosi tanácsok végrehajtó bizottságainak elnökei. Részt vett az értekezleten Varga Péter, az MSZMP Központi Bizottsága köz- igazgatási és adminisztratív osztályának helyettes veze­tője, Molnár János műve­lődésügyi miniszterhelyet­tes, Nagy Imre munkaügyi miniszterhelyettes és dr. Jókai Loránd, a Közalkal­mazottak Szakszervezeté­nek főtitkára. A tanácsok és a KISZ együttműködésének tapasz­talatairól, időszerű kérdé seiről Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságá­nak első titkára tartott vi­taindító referátumot Kiújultak a harcok Saigonban VDK és kínai tiltakozások A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság külügymi­nisztériumának szóvivője csütörtökön nyilatkozatot adott ki azokkal az ame­rikai mesterkedésekkel kap­csolatban, hogy a párizsi tanácskozásokon a laoszi kérdést is bevonják a meg­vitatott problémák közé. A nyilatkozat hangsúlyozza, ezzel a próbálkozással az amerikaiak arra töreksze­CIUDAD PANAMA. (MTI) A panamai országos vá­lasztási bizottság csütörtö­kön dr. Amulfo Arias Madrid ellenzéki jelöltet az ország nevében megvá­lasztott elnökévé nyilvání­totta. miután a május 12-i választásokon 175 432 sza­vazatot kapott, ugyanakkor David Samudio kormány- párti jelöltre 133 887, és Antonio Gonzalez Revllla kereszténydemokrata je­löltre 11 371 szavazat esett. Samudio. a vereséget szenvedet kormánypárti je- lölt csütörtökön azzal vá­dolta az országos választá­si bizottságot, hogy nem járt el törvényszerűen, a hét halottat és száznál több sebesültet követelő választási hadjáratba be­avatkozó nemzeti gárdáról pedig kijelentette: „újból bebizonyosodott, hogy a nemzeti gárda parancsno­ka ülteti székükbe és tá­volítja el onnan az elnökö­ket”. Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a nem­zeti gárda általában a kor­mánypárt mellett avatko­zott be. Arias megválasztott el­nök. aki október 1-én ve­szi át hivatalát, felszólítot­ta Panama lakosságát, tá­mogassa törekvéseit „olyan új köztársaság létrehozásá­ra, amely mindenki szá­mára meghozza a haladást, a jólét és a társadalmi igazságosság korszakát”. nek, hogy eltereljék a köz­vélemény figyelmét a jelen­legi párizsi tanácskozások céljáról. A VDK kormánya erélye­sen tiltakozik amiatt, hogy az amerikai imperialisták agressziót követnek el La­osz ellen. Az Üj Kína ismerteti a Laoszi Hazafias Front fegy­veres erőinek egy össze­foglaló jelentését, amely szerint ez év első négy hó­napjában a laoszi hazafias erők harcképtelenné tették az ellenfél 758 katonáját. A VNA egy csütörtöki je­lentésében közli, hogy Lo Kuei-po, a Kínai Népköz- társaság külügyminiszter­helyettese hétfőn magához kérette Donald Hopsont, Anglia pekingi ügyvivőjét és átadta neki a kínai kül­ügyminisztérium egy jegy­zékét, amely erélyesen til­takozik amiatt, hogy a brit kormány megengedte az „Enterprise” atommeghaj­tású amerikai repülőgép- anyahajó befutását Hong­kong kikötőjébe. A brit kormány — hangsúlyozza a jegyzék —, az amerikai imperialisták rendelkezésé­re bocsátotta Hongkongot, mint hadműveleti támasz­pontot. Ez a magatartás sú­lyos és közvetlen veszélyt jelent Hongkong lakossá­gára, s egyben provokáció a Kínai Népköztársaság, Vietnam és egész Délkelet- Ázsia ellen — állapítja meg a kínai jegyzék. A Dél-Vietnami főváros Phu Lám negyedében, amelynek egy részét a ha­zafias erők már több napja megszállva tartják, táma­dást intéztek a kormány­csapatok hat katonai teher­autóból álló kocsioszlopa ellen. A hazafiak tüzérsége a Saigontól tíz kilométer­nyire délkeletre fekvő Nhak Be faluban lőtte a Shell olajvállalat raktárait. A lö­vedékek több tartályt fel­gyújtottak. Saigon északkeleti külvá­rosában péntek reggel is­mét fellángoltak a harcok. A hazafias erők lelőtték az amerikaiak egy helikopte­rét. Arab ellenállók felrobbantottak » egy izraeli olajvezetéket Az ukrajnai Zaporozsec város nemcsak az Itt gyártott és Szovjetunió-szerte népszerű kiskocsijairól híres. A transzfor­mátorgyárában készített nagy teljesítményű univerzális transz­formátorok sok helyen megtalálhatók a Szovjetunió villamos­energia hálózatában. Az A1 Fatah arab ellen­állási szervezet pénteki je­lentése szerint szabadság- harcosok egy ponton fel­robbantották az eilati kikö­tőből a szárazföld felé vi­vő izraeli oljavezetéket. A robbanás következtében az olajszállítás leállt. Egy má­sik jelentés arról számol be, hogy arab ellenállók Beiszan vögyében megtá­madtak egy Izraeli katonai gépkocsit, amelynek uta­sait megölték. Jordániái katonai szóvi­vő jelentése szerint csü­törtökön éjjel újabb há­romnegyedórás tűzpárbaj játszódott le a Jordán fo­lyón keresztül jordániai és izraeli tüzérgég között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom