Petőfi Népe, 1968. május (23. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-21 / 117. szám

I. oldal 1958. május 21, leedd Magyar turistabuszok a Moszkva— Párizs útvonalon KISZ-tábor nyílt Baján Színházi A KISZ megyei bizottsá­ga bajai vezetőképző tábo­rában megkezdődött az idei szezon. A Sugovica partján levő táborban különböző vállalatok ifjúsági szerve­zeteinek titkárai vesznek részt egyhetes képzésen. A hónap végén állami gazda­ságok és mezőgazdasági gépjavító állomások KISZ- titkárai utaznak a táborba. A tervek szerint szeptem­ber végéig 700 KISZ- és 300 úttörővezető továbbképzé­sére kerül sor. — A Hazafias Népfront községi bizottsága szerve­zésében Kelebián játszóte­ret építenek a vasutasok és a határőrség katonái — tár­sadalmi munkával. A ját­szóteret a már hagyomá­nyos kelebiai napok alkal­mával adják át a gyerekek­nek. — BUDA FERENC költi szerzői estjét hétfőn este rendezték meg a kecske­méti középiskolások részére a Bányai Júlia kollégium kultúrtermében. Bevezetőt Szekér Endre tanár mon­dott, a költő 'verseiből pe­dig Cserje Zsuzsa, a Ka­tona József Színház tagja adott elő. — Alkalmi postahivatal működik majd vasárnap, a kecskeméti repülőnapon. Az MHSZ megyei szervezete 1500 darab, számozott „600 éves Kecskemét” és alkal­mi bélyeggel ellátott, em­lékbélyegzővel lepecsételt kartemaximumot hoz for­galomba. A bélyeggyűjtők ezt az egyedülálló kurióz­umot az alkalmi postahiva­talban vásárolhatják meg. műsornaptár Május 21, kedd este 7 óra VOLPONE Bérletszünet Május 22, szerda este 7 óra VOLPONE Bajor-bérlet Május 23, csütörtök este 7 óra VOLPONE Déryné-bérlet Május 21, péntek este 7 óra VOLPONE Blaha-bérlet Május 25, szombat este 7 óra VOLPONE Jászai-bérlet Május 26, vasárnap du. 3 óra VOLPONE Móra-bérlct este 7 óra VOLPONE Berky-bérlet — Hűsítő italból az idén 12 millió üveggel ad ót a kereskedelemnek a Kecske­méti Konzervgyár. A nyári idényre történő gondos elő­készítés teszi lehetővé, hogy ez a mennyiség — amely 3 millióval több a tavalyinál —, időben elkészüljön. Májusi tarka est A Szegedi Nemzeti Szín­ház és a Fortuna gitár­együttes vendégszereplésé­vel magyamóta, operett és táncdalestet rendeznek Kis­kunfélegyházán a Fegyve­res Erők Klubjában május 25-én. A műsor után bál lesz. — Az afganisztáni Kupruk környékén mészkőből faragott emberi alakot ábrázoló szob­rocskát találtak. A radiokar­bon vizsgálat megállapította, hogy a szobrocska —, amely 63x31 milliméteres — 22 ezer évvel ezelőtt készült Egyéb­ként ez a legrégibb szobor, amit Ázsiában találtak. Az autó- és traktoripor vezetői hétfőn a BNV-n bemutatták az újságírók­nak legújabb termékeiket. Kiállításuk egyik slágere az Ikarus 250-e* luxusautó­busz, amely nagy távolsá­gokon kitűnően alkalmas a turistaforgalom lebonyoli- tására. Az élső tíz kocsit a Szovjetunió rendelte, ezekkel kívánják lebonyo­lítani a turistaforgalmat a Moszkva—Párizs útvona­lon. A tíz autóbusz csupán mintasorozat- további nagy tételek vásárlását helyezte kilátásba a szovjet külke­reskedelem. Előreláthatólag több minit kétezer Ikarus 250-es és egyéb típusú autóbusz eladására kerül sor. A 250-es autóbuszokba egyelőre nyugatnémet gyártmányú 180 lóerős mo­torokat építenek, 1969-ben azonban a Man Licenc alapján már a magyar va­gon- és gépgyár szállítja a motorokat. ÖTÖS NÉVADÓ Mint már hírt adtunk ró­la, szombaton öt kisbaba névadó ünnepségére került sor Kecskeméten, a me­gyei tanács kultúrtermé­ben. Az ünnepélyes ese­mény alkalmából Csáki Ti­bor Csaba, Csontos Zsolt, Mach ács Gábor. Sípos Ká­roly Péter,Vágó Áron Jó­zsef nevét jegyezték be az anyakönyvbe. A megyei ta­nács szakszervezeti bizott­sága megajándékozta a ki­csinyeket, majd a Zója ut­cai általános iskola tanulói eAtelv IvAMentlninei miiOAPt N A P T A B 1968. május 21, kedd Névnap: Konstantin Napkelte: 4 óra. Napnyugta: 19 óra 22 perc. I Ülésezett a KISZ megyei vb Tegnap délelőtt Kecske­méten ülést tartott a KISZ megyei végrehajtó bizottsá­ga. A résztvevők megvitat­ták többek között az idei nyár ifjúsági építőtáborai­ról, valamint a balaton- fenyvesi üdülőtáborozás előkészületeiről szóló tájé­koztatót. — Vasárnap délután több százan kísérték utolsó út­jára a kisbéri temetőben Hodak József Kossuth-dí- jast, az országos hírű Vi­rágzó Termelőszövetkezet nyugalmazott elnökét. Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága nevében táviratban fejezte ki a Köz­ponti Bizottság részvétét. Részt vett a temetésen Dobi István, az Elnöki Tanács nyugalmazott elnöke, dr. Soós Gábor, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter- helyettes. — Kilenc ország legkivá­lóbb nyelvtudósai dolgoz­nak a szláv nyelvek atla­szának elkészítésén. Ez a nagyszabású tudományos munka az első ilyen jelle­gű mű lesz a nyelvtudo­mány történetében. 280 éve, 1688. május 21-én született Alexander Pope, az angol klasszicista irodalom ki­emelkedő alakja, Swift barát­ja. Gyermekkori betegsége folytán törpe testalkatú ma­radt. Mint koraérett, még 16 éves sem volt, mikor már mesteri módon fordított latin költőket és antik mintára pásztori költeményeket írt. 23 éves korában jelent meg a költészet szabályait versekbe foglaló, hírét megteremtő tan­költeménye. Később korának filozófiáját Is versekbe szedte. E műve magyarul Is több Íz­ben jelent meg. Először Besse­nyei György fordította magyar­rá 1771-ben Több kötetben ki­adott Irodalmi szatíráival ma­gára zúdította az akkori angol írók jó részének ádáz harag­ját. Rendkívüli sikert ért el — az inkább átköltésnek te­kinthető — angol Homérosz- fordltása. Világirodalmi hatása volt a nevezetes ..Elrabolt haj­fürt” című komikus-szatirikus hőskölteményének, amely két­ségtelenül Csokonai Dorottyá­jához is mintául szolgált. Divatbemutató a Centrumban Vasárnap délután a kecs­keméti Centrum Áruházban a hagyományos nyári di­vatbemutatón közel 150 nyári női, bakfis és gyer­mek ruhamodellt mutattak be a fővárosi manekenek. A Korda György előadásá­ban elhangzott táncdalok­kal, a zenekari számokkal „fűszerezett” bemutatón a különböző fazonú fürdőru­hákkal, a meleg hónapok divatos viseletével ismerke­dett meg a csaknem más­fél ezer főnyi közönség. S hogy miért „csak” ennyi­en — azért, mert bár egy­mást követően két alkalom­mal tartották meg a divat­bemutatót —, többen már nem fértek el a Centrum Áruházban. Rádió- és ty-interjú Gáspár Sándorral A kiadott műsortól elté­rően kedden, a Kossuth rá­dióban 18 óra 20 perctől, a televízióban pedig 19 óra tíz perces kezdettel Gáspár Sándorral, a SZOT főtitká­rával időszerű kérdésekről beszélget Megyeri Károly riporter. (MTI) Szomorú hétvége Két nap alatt 12 közlekedési baleset A hétvége baleseti sita- I tisztikája ismét rendkívül | szomorú. A szombaton és vasárnap történt 12 közúti szerencsétlenségből három halálos, hét súlyos, és hat könnyű sérüléssel végző­dött. Nagy sebességgel vezette motorkerékpárját Buri Ist­ván Kiskunfélegyháza és Kisszállás között, s egy út- kanyarban a fának ütkö­zött. E»uri István a hely­színen meghalt, utasa: Be­säe Lajos hát gerinctörést szenvedett. Kiskunmajsa és Jászszentlászló között Potyesz Béla szabálytala­nul előzött motorkerékpár­jával egy lovaskocsit, majd pedig nekiütközött. A 19 éves fiatalember a helyszí­nen meghalt. Részegen tol­ta kerékpárját Bugac bel­területén Varga István. Át­tért az út bal oldalára, ahol egy motorkerékpáros annak ellenére, hogy féke­zett, elütötte Varga Istvánt, akit súlyos sérüléssel szál­lítottak a kórházba. Az 5-ös számú főútvonalon gumidefekt következtében felborult egy jugoszláv sze­mélygépkocsi. s vezetője, Franjo Slacki súlyosan megsérült. Szabálytalanul kanyarodott el Lajosmizse határában az 5-ös számú főútvonalon Cirják József, s egy motorkerékpáros, hogy a karambolt elke­rülje, félre rántotta a mo­torkerékpár kormányát, s így az úttest szélén álló Földházi Zoltán 8 éves kis­fiúnak ütközött. A gyerme­ket súlyos sérüléssel a kór­házba szállították. Műszaiki hibából két személvgépko- csi ütközött össze Szabad­ul Várható időjárás kedden estig: nyugat felől Időnként megnövekedő felhőzet, el­sősorban délnyugaton eső­vel, helyenként zivatarral. Mérsékelt, időnként élénk délnyugati, nvugati szél. Az éjszakai lehűlés délnyuga­ton enyhül. Néhány helven még talajmenti fagy. Vár­ható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 2—7. leg­magasabb nappali hőmér­séklet kedden 15—20 fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: május 19-én a kőzőohőm őrség­iét 11,3, (az 50 «ves «lag 17.3) a legmagasabb hőmérséklet 15 9 Celsius-fok. A napsütéses órák száma 5. Csapadék 0,8 mm. Május 20-án a '■‘'egei 7 órakor mért hómérséklet 7.6. a délután 1. órakor mért hó­mérséklet 16,6, a legalacso­nyabb hőmérséklet 4,4 Celsius- fok. — A BEKERÍTETT gon­dolat című elbeszélést — amelyet Fenákel Judit, az ismert szegedi Írónő irt — most pontírással is közre­adta a Vakok és Csökkent- látók Országos Szövetsége. Nem ez az első eset, ami­kor a szövetség a világta­lanok részére is hozzáfér­hetővé teszi o fiatal írók egy-egy alkotását. Növényvédelmi prognózis A barackmoly-rajzás elkez dődött. A kiültetett paradi­csompalántákon helyenként nagy tömegben károsítanak az áttelelt burgonyabogarak. Solt- szentimre körzetében a cse­resznyelégy rajzás elhúzódott, ezért a védekezést meg kell Ismételni. A szolidaritási hónap eddigi eredménye Újabb milliók a vietnami nép megsegítésére Nagyszerű sikerrel zárult a szolidaritási hónap első harmada — mondták az Országos Béketanácsnél az MTI munkatársának. A fa­siszta Németország fölött aratott győzelem évfordu­lója óta a társadalom leg­különbözőbb rétegeinek mintegy félmillió képvise­lője vett részt a hagyomá­nyos tavaszi eseménysoro­zaton. A részvevők őszinte együttérzésükről, támoga­tásukról biztosították az amerikai agresszorok ellen küzdő hazafiakat. A szolidaritási hónap ed­digi szakasza arról is képet adott, hogy hazánk lakói szenvedélyes igazságszere­tettel támogatják minden szabadságáért és független­ségéért harcoló nép ügyét. Ott állnak az arab népek, a görög hazafiak oldalán. Elítélik a faji gyűlölködést, a Német Szövetségi Köz­társaság militarista politi­káját, a szükségállapot tör­vényét, az újjáéledő fasiz­mus valamennyi formáját és megnyilatkozásait. A demonstrációk részvevői levelek, táviratok tízezrei­ben erősítették meg élő szóban is kimondott követe, léseiket. Nagy visszhangot váltott ki és őszinte helyesléssel, széles körű támogatással ta­lálkozott a vietnami nép anyagi támogatására meg­hirdetett kezdeményezés. Így például Budapesten nagygyűlésen adták ét a Vietnami Demokratikus Köztársaság nagykövetségé­nek a SZÖVOSZ igazgató­sága másfél millió forintos adományát és a szövetke­zeti szervek dolgozóinak felajánlásaiból összegyűlt összeget. Borsod megye la­kói vállalták, hogy egy kórházat küldenek a Viet­nami Demokratikus Köztár­saságnak. Pest megyében két kórházautóbuszra gyűj­tenek. Országszerte sok százak jelentkeztek arra, hogy vért adnak a vietna­mi sebesültek gyógyítására. szállás belterületén, s az egyik kocsiban utazó Cee- reklel Laiosné súlyosan, 7 éves Laios nevű gyermeke pedig életveszélyesen meg­sérült. Sebesen vezette mo­torkerékpárját Vámosi Ist­ván Tass belterületén, s ezért az árokba borult. Kartöréssel szállították • a kórházba. Nagy Zoltán nem adta meg az elsőbb­séget Kecskemét belterüle­tén Cseh Sándor motorke­rékpárvezetőnek. s ezért összeütköztek. Cseh Sán- domé súlyosan megsérült. Kecskemét és FülÖnszállás között egy motork^rékoár előtt akart átszaladni Bó­dog Antal 10 éves balló- szögi kisfiú, akit Demeter Tóz'ef halálra gázolt. A rendőrség menáilar)<ítá'a szerint a motorkerékoár- '•ezetőt nem terheli felelős­ség. G. G. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom