Petőfi Népe, 1968. május (23. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXllI. évf. 101. szám 1968. májas 1. SZERDA /íra 1 forint líj csemegeszőlők „vizsgáznak“ A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet kecskeméti Mathiász János telepén az eddigi nemesítések ered­ményeként olyan fajta­gyűjteménnyel rendelkez­nek, amelyek augusztustól késő őszig egymást követ­ve érnek be, ropogós bo­gy ójúak, jól szállíthatók. Az új fajták többsége nem­csak a hazai piacon, ha­nem külföldön is verseny- képes. A nemrég közter­mesztésbe került Olympián és Rekordon kívül most újabbak „vizsgáznak” a Fajtaminősítő Tanács előtt. A választék további bőví­tését szolgálja a magnél­küli, illetve a kevés mag- vú szőlőfajták előállítására való törekvés. Mintegy há­romezer magoncot nevel­nek és közülük válogatják ki a legjobb fajtajelölteket. Nyolcvan hidroglóbus exportra A Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyáregysége áprilisban 9 darab 50 és 100 köbméter űrtartalmú hidroglóbust szállított Csehszlovákiába. Már cső- ,, magolják ^ fná.iusban át­adásra kerülő hatalmas fémgömböket és tartozé­kait. Ezekből 6 darab 50 köbméteres víztorony ugyancsak csehszlovákiai, 7 pedig ghanai megrende­lésre készült. Eddig egyéb­ként 80 ilyen berendezést rendeltek külföldről a vál­lalatnál. Mint ismeretes, a kecs­keméti gyáregység az or­szág valamennyi építkezé­se számára dolgozik. A leg­fontosabbak közül például az első negyedévben fejez­te be a kecskeméti üzem a Szolnoki Épületelemgyár vasszerkezeteinek elkészíté­sét. s leszállította a Vö­rös Csillag Traktorgyár üzembővítő beruházásához készült fém nyílászárókat, darupályákat, vas traverze­ket. Érdekes kísérletek foly­nak a Kecskeméti Kon­zervgyárban vadhúsból ké­szült konzervek gyártására. Az üzem vezetői abból in­dultak ki, hogy sokan sze­retik a vadas húst, de ke­vesen értenek elkészítésé­hez. Ezért úgy gondolták, hogy a konzerválást a sza­kácsművészettel kell össze­kötni, s bevonták a kísér­letekbe Csertő Antal aranyérmes szakácsot is. A kísérletek folyamán mintegy húsz változatban dolgozzák fel a fácánhúst, s a vásárlóközönségre bíz­zák a választást, hogy me­lyik készítményt gyártsák tömegesen. Májusi zászlók A kecskeméti levéltár­ban kerestem meg azt az újságot, amely — ezen a tájon — az első híreket bocsátotta szárnyra május elsejéről, a vörös zászló lo­a m virág, ami ma hajnal­ra kibom­lott: májusi virág, s a virágba borult fák: májusi fák, égő lobogók. A kert, a hegy, a város májust köszönt. Lobogókkal — té­pett, foszló, öreg zászlók­kal és feszülő mai sely­mekkel. És a réteken, tere­ken örvendezve májusfák állnak. Szalagokkal díszít- bogosáról. Megdobbant jük, virágfüzérekkel, ágak­kal. Májusi jelekkel: sza­badsággal, hűséggel, emlé­kezéssel. De mi vdtt, ki is adta meg ezt az első májusi — a május 1-re mondjuk csak így: májusi — jelt? Talán az a párizsi határozat 79 éwei ezelőtt, amely a II. Internacionálé első alakuló kongresszusán kimondta: „Egy bizonyos időpontban nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni, mégpedig oly módon, hogy egyidejű­leg minden országban és minden városban egy meg­határozott napon, a mun* kasok követelik a hivatalos szervektől a napi nyolc órai munkaidő bevezetését és a párizsi nemzetközi kongresszus többi határo­zatának megvalósítását IX Egy ilyen tüntetés rende- > zését 1890. május elsején, ezt az időpontot fogadjuk el a nemzetközi tüntetés napjául...” A május else­jét a munkásosztály avat­ta nemzetközi ünnepé. f^e a májusi jel — a fi szabadság jele — az első májusfák dacoló és diadalmas felállításai! jeladásai már régebbről hirdették a májust. Az ül­dözésben, a rabságban szü­lettek ezek a májusfák^ „Szabadságfa” is lett hát az első nevük: L’arbe de le li- berté. Az első májusfát — de ki tudja pontosan, hogy a világ minden táján a szabadságért szót és fegy­vert emelő népek hol emel­ték pontosan a legelsőt — talán az Angliából mene­külő üldözöttek hajója, a May Flower vitte át orom­díszében az új világba. In­nét is a hajó neve — IVfá- jusvirág —, s Kossuth La­jos 1852-ben visszatérve amerikai körútjáról a ply- mouthi kikötőben így be­szélt róla: „Az önök sza­badságfája, a May Flower; a miénk az osztrákok akasztófája.” A májusok a szabadságért harcoltak, a szabadságot köszöntötték. A latin eredetű szó is, má­jus is azt jelenti: virág- nyitás, újjáéledés. mm a évvel ezelőtt ün- I O nepelte a világ az első szervezett május 1-ét — miként az a határozat Párizsban meg­hozatott — és egyetlen esz­tendővel sem maradtunk el mögötte. 1890-ben május 1-re nagyarányú felvonu­lást terveztek, de ezt a rendőrség nem engedélyez­te. Azért május 1. virágai akkor is kibomlottak. Ki­sebb csoportokban vonul­tak fel a Városligetbe a munkások, végül is hetven­ezerre növekedett számuk. A fővárosban ez addig so­ha nem látott, hatalmas tö­meg volt. Az akkori gyűlé­sen felolvasták a szentpé­tervári munkások üdvözlő táviratát is. szívem, amikor a Kecske­mét és Vidéke 1892. május 5-i számában megpillantot­tam a vezércikk címét: „A munkások ünnepe”. De va­jon mit mond? Többek közt ezt: „Május elseje a munkások megváltó sibo- let-je. A párisi munkás­kongresszus ezt a napot avatta zászlóbontási ünnep­napjává. Evenkint ez az a nap, melyen az elégedetle­nek lelkülete fellázad a jogrend ellen. Ezen a na­pon akarja kivívni új kó­dexének érvényesülését.. ” A május 8-i szám vezér­cikkének első mondatai: „Dinamit és petárda __ L égbe repült paloták, cson­ka tagok és halál, ezek vol­tak az emberek képzeleté­ben május elsejével össze­tűzve, s íme csendesen le­zajlott a munkások - ünne­pe ...” Milyen megkönnyebbült sóhaj! Mekkora súly nyom­ta az uralkodó osztályok lelkiismeretét! De május el­sejét nem hallgathatták már el lapjaik. A monda­tok telefondrótokról beszél­nek, melyek készenlétben álltak, hogy ha lesz, más országokból is nyomban ve­gyék a hírt — „dinamitról, petárdáról”. Abban az évben már Kecskeméten is emlékeztek rá, hogy az előző esztendő­ben, 1891. május 1-én bon­tottak ki Magyarország „vi­harsarkában” egy fehér se­lyemzászlót, melynek egyik oldalán pirossal hímezve a három 8-as, a másikon ez virított: „Föld! Kenyér! Szabadság!” — S arra is emlékeztek minden bizony­nyal, hogy akkor sortűz is dörrent... A riadt hatalom ,.',zendülésről” távirato­ZOU..I A májusi me­netben ma sok he­lyen vonulnak ha­zánkban öreg, té­pett zászlók is... Lehet, megyénk munkássága vala­melyik ilyen ereklyéjének darabjait valahol lelkes út­törők simítják..'. Hiszen szerte az országban nem egy zászlót, régi májusok emlékeinek tanúját, így osztottak szét” hűséges to- vábbőrzésre... Májusi zászló történelme *— csendőrségi, katonasági utasításokban, statárium­ban, ügyészségi végzések­ben, bírósági ítéletekben is olvashatjuk. És a történel­met, életünket maradandó­vá rögzítették költői sorok. Juhász Gyula „Május ün­nepe” így kezdődik: sA hatalom kiadta a parancsot: Ne legyen ünnep május elsején! Zászló ne lengjen és ének ne zengjen Csak robotoljon csöndben a remény!” ... V onulnak a májusi zászlók, a történel­met írják, és ró­luk az időt maradandóvá jegyző „riporterek” örökí­tik meg. Ady Endre a 65 év előtti május 1-ről így tudósít: „Vörös lobogók alatt rengeteg ezer ember ünnepel ma Magyarorszá­gon. Belereszket a gyönge- szívű annyi ... Forradalom zúg a világon, nálunk azon­ban nem vulkánok tüzel­nek, hanem lappangó, foly­tó házitűz pusztít..A májusi zászlókba a törté­nelem szele kap. Egy pilla­natra, csak egy rövid idé­zetre még álljon meg a krónikás, az 1919-es esz­tendőnél. Csak egy három­soros rendeletet idézzünk, amelyet a forradalmi kor­mányzótanács adott ki. „A magyarországi Tanácsköz­társaság május 1-ét, a világ forradalmi proletariátusa nemzetközi egységének em­léknapját, a proletárállam ünnepévé avatja. E napon minden munka szünetel.” Vonulnak a zászlók, vi­rággal, májusfákkal kör szöntjük május 1-ét. Kö­szöntjük most az ünnepet, az örömöt, a virágnyitást, az újjáéledést. A vidám­ságnak, szép hagyomány­nak se szeri, se’ száma. Sok­ágú a májusfa, vagy ahogy egyes vidékeken mondják: hajnalfa, zöldág, májfa. A szerelemnek is van rajta ága. A legények állították kedvesük háza elé. Vannak olyan községek, ahol csak egy közös fát állítanak a legények, s arra a sok aján­dékot. Hagyományok, s mai vidám ünnepi szokások: zene, tánc, bál. Épp ezért is, mielőtt a megkezdett Juhász Gyula-verset befe­jeznénk, idézzük legalább emlékeztetőül az első két sorát: „A hatalom kiadta a parancsot: Ne legyen ünnep május elsején!” Z m így emelkedik ma- /I gasba a vers, mint ahogy a májusi zászlók is emelkednek: „Mint győzedelmi zászló, égbe lendült A jegenye s ezer pacsirtadal Hirdette boldogan és büszkeséggel, Hogy itt van május és a diadali” Filmek Kecskemét jubileumára A kecskeméti Városi mo­zi újjávarázsolt épületében az eddiginél jobb körülmé­nyek között dolgozhat a megyei filmstúdió is. He­tek óta szó szerint éjjel- nappal folyik a munka. A stúdió idei tervében fon­tos helyet foglalnak el a megyeszékhely 600 éves ju­bileumának alkalmából ké­szülő filmek. A skála igen változatos: Híradófilmjeikben megörö­kítik az évforduló esemé­nyeit. Ezek közül jó néhá­nyat átvesz majd a Tele­vízió is. Kiemelkedő alko­tásnak ígérkezik egy érde­kes kísérlet: színes film ké­szül Hatvani Dániel Ho­mok című verséből. A me­gyei tanács vb művelődés- ügyi osztályának megbízá­sából már forgatják a stú­dió munkatársai Félúton című filmjüket, amely a tanyai gyerekek oktatásá­nak helyzetét mutatja be. Film készül továbbá a me­gye népművészetéről, s vé­gül egy derűs, táncos sétá­ról a jubileumát ülő nap­fényes Kecskeméten. Az utóbbit valószínűleg szin­tén műsorára tűzi a Tele­vízió. Ezeken kívül a városi tanács megbízásából filmet készít Kecskemétről a Hír­adó és Dokumentumfilm­gyár is. Minla!ertészet a termálvíz hasznosításával A Bács-Kiskun megyei MÉK újabb tanújelét adta hajlandóságának, hogy a lakosság színvonalasabb áruellátása és a jövedel­mezőség érdekében anyagi eszközeinek egy hányadát a kertészeti termesztés szolgálatába állítsa. Nem­rég megállapodást írt alá a tiszakécskei Űj Élet Ter­melőszövetkezettel, mely­ben vállalta a közös gaz­daság kertészeti telepének fejlesztési költségeit. A szakvélemények szerint ugyanis a primőrtermesz­tés szempontjából felbe­csülhetetlen értéket, 80—90 fokos vizet rejt itt a föld, mintegy 500 méter mély­ségben. A tervek szerint a hol­landiágyakban és a fólia­sátrak alatt talaj fűtés va­lósul meg a termálvíz fel- használásával. Az elképze­lések alapján — a MÉK beruházásában — bővül a palántanevelő telep is, há­rom éven belül pedig 50 holdnyi terület kerül fólia alá és mintegy 1200 hold szántón öntözik a kerté­szeti kultúrákat. Vagyis — a meleg víz sikeres feltá­rása esetén — egy megyei bemutató mintakertészet létesülhet. Előreláthatólag október végére felszínre hozzák az értékes vizet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom