Petőfi Népe, 1968. április (23. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-09 / 83. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! V*.TÖfítítPE MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIII. évt. SS. szám 1968. április 9. KEDD /fra: 80 fiUér Folytatódnak a négerlázadások az Egyesült Államokban Ma temetik Martin Luther Kinget Vasárnap este jóformán segélyhelyeket állítottak fel gok úgy vélik, hogy a pusz- nem volt olyan amerikai a nélkülözők ellátására. Az tulás értéke a hatvanmil- nagyváros, ahol ne lettvol- első becslés szerint a kár lió dollárt is meghaladhat­na pattanásig feszült a hely- meghaladja a tízmillió dől- ja. zet. A dr. Martin Luther lárt, de a biztosítótársasá- Baltimoreban szombaton robbantak tó az első ösz- szecsapások, s vasárnap már egész negyedekben folytatódott a zavargás. Chicagóban a nemzeti gár­da egységed mellett ötezer főnyi szövetségi katonaság próbálja elfojtani a gettólá­zadást. A város déli negye­deiben több helyütt tüzel­tek a katonákra és rend­őrökre, egész utcasorok ég­tek le, családok százai ma­radtak hajléktalanul. Kato­naság szállta meg Pitts­burgh utcáit is, ahol szin­tén nagyszabású zavargá­sokra került sor. A pitts- burghi és philadelphiai za­vargások miatt egész Penn­sylvania államban kivételes állapotot rendeltek el. Johnson előreláthatólag nem vesz részt King teme­tésén. Az elnök hétfőről keddre halasztotta a tör- vényhozás két házának Pillanatkép Washington egyik főutcáján. A várost együttes ülését, ahol beszé- katonai őrjáratok járják, a lakosságnak szigorúan be det mond a polgárjogi kér- kell tartania a kijárási tilalmak désekrőL King meggyilkolását követő négerlázadások hulláma az egész országot elöntötte. Bár a nagyvárosok egy ré­szében, így elsősorban Wa­shingtonban valamelyest enyhült a helyzet, új láza­dások robbantak ki Balti- moréban, Pittsburghban, St. Louisban és másutt. A háromnapos szomorú orszá­gos mérleg eddig csaknem harminc halott, több mint másfél ezer sebesült, csak­nem kilencezer letartózta­tás.. A szövetségi kormány és a helyi kormányzatok katonák és nemzeti gárdis­ták tízezreit mozgósították a rend helyreállítására. King gyilkosa eközben még mindig szabadlábon van, bár Ramsey Clark igazságügyminiszter, egy tv-nyilatkozatában azt mon­dotta, hogy az igazságügyi hatóságok megállapították személyazonossságát. A No- bel-békedíjas polgárjogi ve-. zetőt kedden temetik el a georgiai Atlanta városában, | ahol vasárnap tízezrek vet­tek búcsút tőle. Washingtonban szomba­ton és vasárnap egyaránt tíz és fél órás éjszakai kijá­rási tilalmat rendeltek el. Csaknem 14 ezer katona és nemzeti gárdista szállta meg a főváros néger gettó­it, az utcákon katonai gép­kocsik, szuronyos őrjáratok cirkálnak. A gettólázadás három napja alatt eddig több mint hétszáz tűzesetet jelentettek, épületek tucat­jai puszultak el. Bár a helyi hatóságok szerint „a legrosszabbján már túl vannak”, az ame­rikai főváros élete messze van a normálistól. Az esti és éjszakai kijárási tilal­mat hétfőn is fenntartották. Az üzletek egy része zárva tart. Washington négen ne­gyedeiben élelmiszerhiány mutatkozik és különböző gondjait. Biztos alapra épül a szövetkezei! ipar harmadik ötéves terve Népgazdaságunk kettős, de egymással szorosan ösz- szefüggő feladatot valósít meg a következő években: végrehajtja a harmadik öt­éves tervet és fokozatosan áttér az új gazdaságirányí­tási rendszerre. Ez vonat­kozik természetesen a szö­vetkezeti iparra, közelebb­ről a megyei ktsz-ekre is. Fekete László, a KISZÖV elnöke is e kettős feladat tükrében tette mérlegre a szövetkezetek elmúlt két évi munkáját, soron következő feladatait. Biztatóak az eredmények, hiszen a szövetkezeti ipar 1967-ben 30 százalékkal, 193 millió forinttal termelt többet mint 1965-ben. Kedvezően alakult a munka termelékenysége és gazdaságossága is. Az egy főre jutó termelési érték 12 százalékkal emel­kedett, s 103 millió forint tiszta nyereséget értek el a szövetkezetek két év alatt. Az állami költségvetéshez 223 millió forinttal járul­tak hozzá. Alaposan rászol­gáltak tehát a szövetkezeti dolgozók az átlagosan egy havi keresetnek megfefelő osztalékra, amelyet az el­múlt hetekben lezajlott mérlegzáró közgyűléseken kaptak kézhez. Stabil alapra könnyebb építkezni, az elmúlt két év eredményei biztosítékul szolgálhatnak a gazdasági reformok sikeres megvaló­sítására, illetve a harmadik ötéves terv végrehajtására. Pedig a feladatok évről évre fokozódnak. Az idén M százalékkal kívánják növelni a terme­lési értéküket a ktsz-ek, s a megye szövetkezeti ipara összesen 1 milliárd forint értéket hoz létre. 1970-ben viszont már 1 milliárd 200 millió forint lesz a terv szerint a termelési érték. A belkereskedelemnek készülő áruk gyártása 17 százalékkal, az exportcikke­ké 14 százalékkal növek­szik 1968-ban. Széles körű piackutatással, a kereske­delmi vállalatokkal és föld­művesszövetkezetekkel való szoros együttműködéssel igyekszik a tényleges igé­nyekhez igazítani termelé­sét a szövetkezeti ipar. Új­szerű kapcsolatokat alakít ki — például: bizományosi forma — az export válla­latokkal is. A szolgáltatások fejlesz­tését bizonyítja, hogy a me­gyében összesen 6 millió fo­rinttal több munkát vé­geznek a idén, mint az elmúlt évben. Különösen gyors ütemben növeli termelését az épí­tőipar: Az idén 550 lakást ad át az 1065. évi 315-tel szemben. A harmadik ötéves terv időszakában összesen 2500 lakás elkészítésével segí­tik a ktsz-ek a megye la­kásépítési program jártak a végrehajtását. Ugyanakkor az építőanyag­hiány enyhítése érdekében több ktsz rendezkedik be salakblokk-tégla, panel, aj­tó és ablak, illetve mozaik­lap gyártásra. A nagyközségek iparosí­tását célzó párthatározat végrehajtásából az elmúlt két évben is nagy részt vállalt a szövetkezeti ipar. 1966-ban és 1967-ben 1700 munkással növekedett a megyei ktsz-ek létszáma, s Jánoshalmán és Mélykúton 800 új dolgozót vettek fel. 1970-ig összesen 2500-zaI növelik a létszámukat a szövetkezetek, főleg a 12 nagyközségben. Szükség is lesz a dolgozókra, hiszen 150 újabb szolgálta­tó fiók, részleg, illetve fel­vevőhely létesül, és felépül a kecskeméti, illetve a sza­badszállási szolgáltatóház. B. D. Nappal azonban annál több dolga akad a járőröző amerikai katonaságnak a fő­város utcáin. Dr. King meggyilkolása óta nem szűnt meg a felháborodott né­gerek felkelése, amely az üzleti negyedeket sem kíméli meg a pusztítástól. Az amerikai fő város négernegyedében egymást érik a gyújtogatások, és egyéb megtorló akciók. Elutazott a krími testvérmegye küldöttsége A krími küldöttség, ame­lyet Csemodurov Trofim Nikolajevics, az ottani te­rületi tanács végrehajtó bi­zottságának elnöke vezetett, hétfőn befejezte látogatá­sát. Este Kecskeméten, az Aranyhomok Szállóban, a megye vezetői búcsúztatták a vendégeket. Jelen voltak: dr. Molnár Frigyes, az MSZMP megyei bizottsága első titkárának vezetésével a megyei pártbizottság tit­kárai. A megyei tanács ré­széről dr. Varga Jenő, a végrehajtó bizottság elnöke, valamint a vb-elnökhelyet- tesek vettek részt a bú­csúztatón. A vendégek kellemesen emlékeztek a megyében és hazánkban töltött napokra. A küldöttség ma reggel utazott tovább Budapestre, a délutáni órákban pedig elhagyja az országot. , Kecskeméti gimnazista lány az országos diákparlament beszámolójának előadója Tavaly rendezték meg először az országos diák­parlament tanácskozásait. A küldöttek két napig ta­nácskoztak Budapesten. Az idén három napig tanács­kozik majd a második or­szágos diákparlament. Áp­rilis 9-től 11-ig, keddtől csütörtökig ülésezik az a háromszáz gimnazista, szak­középiskolás, szakmunkás- tanuló, akik társaik bizal­mából, a KISZ szervezésé­vel és kezdeményezésére megvitatják a tanulóifjúság Széles körű előkészítés előzte meg az országos ta­nácskozás összehívását. Szinte valamennyi közép­iskolában megrendezték az iskolai parlamentet, aztán a megyei, budapesti diák­parlamenteket. Ezekután ült össze az előkészítő bi­zottság, hogy elkészítse a referátumot. Előadó Nagy Mária, a Kecskeméti Bá­nyai Júlia Gimnázium di­ákja, mondanivalója az egész diákság véleményét tükrözi. Nagy Lajos-emlékiinnepség Színpompás emlékünnep­séget rendeztek vasárnap Apostagon a község szülöt­te, Nagy Lajos tiszteletére. A 14 éve elhunyt nagy szo­cialista író az idén lenne 85 éves. Az apostagi helytör­téneti szakkör az évforduló alkalmából összegyűjtötte a vele kapcsolatos helybeli emlékeket, s programjába vette életművének, mun­kásságának széles körű népszerűsítését. Ennek a célkitűzésnek jegyében tar­tották meg a vasárnapi ün­nepséget is. A községi művelődési házban összegyűlt közönség előtt dr. Ortutay Gyula akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának alelnöke, megyénk országgyűlési képviselője tartott meleg hangú meg­emlékezést Nagy Lajosról. Ortutay Gyula, aki az író baráti köréhez tartozott, Nagy Lajos harcos egyéni­ségéről és tántoríthatatlan igazságszeretetéről beszélt. Végül dicsérően szólt arról, hogy a helyi szervek, töb­bek között a népfrontbi­zottság kötelességének érezte magasba emelni a község nagy szülöttének emlékét. Ezután gazdag irodalmi műsor következett. Babu- csik Pál tanár Nagy Lajos Kiskunhalom című művé­ről adott áttekintést For­gács Tibor színművésznek, a Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház tagjának köz­reműködésével. A továb­biakban az apostagi fel­nőtt kórus és az általános iskola irodalmi szakköre, valamint kamarakórusa adott műsort „Vallomások a hazáról, a szülőföldről” címmel. Az ünnepségen részt vett Oláh Pál, Apostag ország- gyűlési képviselője, Farkas József, a Hazafias Népfront megyei titkára, iff. Oláh Pál, a dunavecsei járási pártbizottság titkára, dr. Kovács László, a járási ta­nács titkára, valamint a járás és a község párt- és tanácsvezetői

Next

/
Oldalképek
Tartalom