Petőfi Népe, 1968. április (23. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

^0 '''ZT'. •3XC2 VHág proletárjai, egyesüljetek! o V?J' ///. ° 'Üld **07» t­XXUl évi W. nám W68. április 2. KEDD Jroi »0 fiitér Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága tegnap Kecskeméten kibővített ülést tartott, hogy megtárgyalja a Központi Bizottság 1968. március 21-i üléséről adott tájékoztatókat. A tanácskozást dr. Molnár Frigyes, a megyei pártbi­zottság első titkára nyitotta meg, aki üdvözölte a párt- bizottság tagjait, a meghívott vendégeket, a Központi Bizottság képviseletében megjelent Katona Istvánt, a KB osztályvezető-helyetteséi A napirendre vonatkozó előterjesztés elfogadása után elsőként Borsód! György, a megyei pártbizottság titkára emelkedett szólásra, aki részletes tájékoztatást adott a testvérpártok budapesti konzultatív találkozójának ta­pasztalatairól. Ezt követően dr. Glied Károly, a megyei pártbizottság titkára, a Varsói Szerződés tagországai legfelsőbb politikai tanácskozó testületének szófiai érte­kezletéről adott információt az ülés résztvevőinek. A to­vábbiakban Iván Istvánná, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője a tagjelöltség megszüntetése, a tagfelvéte­lek alakulása, valamint a tagkönyvcsere tapasztalatairól számolt be a pártbizottságuk. Az ülés Molnár elv társ zárszavával ért véget. Megnörekedett felelősséggel Tanácskozás az ifjúság honvédelmi neveléséről Tavaly 87 lakás* adtak át Kecskeméten, a Csilléri lakótelepen, az idén pedig további 163-ba költözhet­nek be a lakók. Az 1966 szeptemberében kezdődött építkezés ebben az évben lényegében befejeződik, ki­alakul a 250 lakásból álló 5új telep. A 45 millió forintos be­ruházás munkálatait az ÉM. •.Bács-Kisktm megyei Álla­ti étfőn délután Kecske­méten, a Fegyveres Erők Klubjában együttes ülést tartott a KISZ megyei vég­rehajtó bizottsága és az MHSZ megyei tanácsadó testületé. Az ülésen a Hon­védelmi Szövetség átszer­vezésének tapasztalatait és a két szerv együttműködé­sét tárgyalták meg. A tanácskozást Borsos György, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára nyitotta meg, majd Bala- bán Sándor alezredes, az MHSZ megyei titkára tar­tott beszámolót. Elmon­dotta, hogy az MSZMP Po­litikai Bizottsága, valamint a kormány határozata szel­lemében január 31-ig meg­történt a Magyar Honvé­delmi Szövetség szerveze­teinek megalakítása a me­gye egész területén. Az át­szervezés igen nagy aktivi­tást váltott ki. Az alakuló üléseken a korábban nyil­vántartott MHS-tagoknál jóval többen vettek részt, s különösen megnövekedett a fiatalok érdeklődése a szövetség munkája iránt. A helyi pártszervezetek és a tanácsok sok segítséget ad­tak az átszervezés idősza­kában az MHSZ-nek, s en­nek következtében a ter­vezettnél több helyen ala­kultak klubok. Az aktív tagok száma az átszervezés során lényegesen megnőtt, erősödött az együttműkö­dés a KISZ-szel és a mű­velődésügyi szervekkel. A továbbiakban az idei tervekkel foglalkozott az előadó. Hangsúlyozta a tö­megrendezvények — KISZ- napok, összetett honvédelmi versenyek, bemutatók, jár­őrversenyek stb. — jelentő­ségét Végezetül javasolta, hogy az ülés részesítse di­cséretben az eddig végzett jó munkáért a kecskeméti, a dunavecsei, a kiskőrösi járás és Kiskunhalas ifjú­sági és MHSZ-szervezeteit. A továbbiakban a bajai és a kiskunfélegyházi vá­rosi üzemi KlSZ-szerveze- tek munkáját tárgyalták meg a jelenlevők Pető Jó­zsef és Szobkov Miklós vá­rosi KISZ-titkárok jelenté­se alapján. Az ülésen részt vett dr. Posváncz László, a megyei pártbizottság munkatársa, dr. Kőrös Gáspár, a megyei tanács vb-titkára, Kása Fe­renc ezredes, megyei kiegé­szítő parancsnok, Borszéki Lajos, a megyei TS elnöke, valamint Hiss Imre alezre­des, az MHSZ Országos Központ osztályvezetője. Áz időközi tanácstagi választások eredményei Március 31-én időközi ta- lácstagi választásokat tar- ;ottak Bács-Kiskun megyé­jén. A névjegyzékekben szereplő választójogosultak 18 százaléka leszavazott azokban a választókerüle­tekben, ahol tanácstagi vá­lasztás volt kitűzve. A le­adott szavazatok 99,9 szá­zaléka érvényes volt. A zafias Népfront jelöltjére a választásra jogosultak 99,7 százaléka szavazott. Ennek eredményeként a megyében 63 községi, két járási és két városi válasz­tókerületben a Hazafias Népfront jelöltjét válasz­tották meg tanácstagnak. Magyar pártküldöttség utazott Varsóba A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására Nyers Rezsőnek, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjának, a Köz­ponti Bizottság titkárának vezetésével hétfőn pártkül­döttség utazott Varsóba. A delegációt a Ferihegyi re­pülőtéren Fehér Lajos, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsá­gának tagja búcsúztatta. Az elutazásnál jelen volt Jan Kiljanczyk, a Lengyel Nép- köztársaság budapesti nagy­követe is. (MTI) Krími küldöttség a megyében Koszorúzások, nagygyűlések felszabadulásunk évfordulóján ÉPÜL A LAKÓTELEP mi Építőipari Vállalat szakemberei, munkásai végzik. A lakások többsé­ge a városban működő üzemek és vállalatok, a többi között a Baromfiipa­ri Országos 'Vállalat, a konzervgyár, a vasút, a posta, az ÉM. Fémmunkás és Lakatosipari Vállalat dolgozóinak nyújt majd otthont. (Pásztor Zoltán felvétele.) Hazánk felszabadulásá­nak évfordulója alkalmából T. Csemodurov, a Krími Te­rületi Szovjet elnökének ve­zetésével háromtagú dele­gáció érkezik Kecskemétre Bács-Kiskun megye szovjet testvérmegyéjéből. A ven­dégek április 3-án részt- vesznek a Kecskeméti Kato­na József Színházban sor­ra kerülő emlékünnepségen. A hazánk felszabadulá­sát és a megyeszékhely 600 éves jubileumát köszöntő ünnepségre egyébként he­tek óta készülnek a leg­jobb kecskeméti művészeti Johnson nem indul Teljesen új helyzet a választási kampányban WASHINGTON. (MTI) Johnson elnök vasárnap este rádió- és tv-beszédben jelentette be, hogy nem je­lölteti magát újra az idei elnökválasztáson. Az elnök egyúttal azt is közölte, hogy részleges bombázási szü­netet rendelt el a V DK elleni légiháborúban. Az amerikai hadiflotta és a légierő egységei a to­vábbiakban csak a demili- tarizált övezettől közvetle­nül északra eső részeket tá­madják. Az elnök azonban bejelentette, hogy újabb csapatokat rendel Viet­namba és megnöveli a ka­tonai költségvetést. Johnson elnök bejelenté­se azt jelenti, hogy ez év decemberével visszavonul a Fehér Házból. Az elnök azzal indokolta döntését, hogy „egyetlen percet sem akar elnökségéből szemé­lyes, vagy pártpolitikai kérdéseknek áldozni a je­lenlegi helyzetben”. Han­goztatta „nem fog töreked­ni arra, hogy a demokrata párt jelölje az elnökségre, és nem fogadja el a jelö­lést”. Egyúttal azonban in­tett attól, hogy visszavonu­lását „a gyengeség jelé­nek” vegyék. Johnson beszédét előre jelezték, és az újságírók rendelkezésére is bocsátot­ták az előzetes szöveget. Ebben azonban nem sze­repelt, hogy nem jelölteti magát újra. A bejelentés valóságos politikai bomba robbanást jelentett Washingtonban Robert Kennedy nem volt hajlandó kommentálni Johnson lépését. Eugene McCarthy szenátor pedig azt mondotta csupán, hogy Johnson visszavonu­lása „teljesen új helyzetet teremt a választási kam­pányban”. Johnson beszédében az­zal érvelt, hogy az Egye­sült Államok az úgyneve­zett San Antonio-i formu­lával már kísérletet tett a béke helyreállítására, a VDK azonban visszautasí­totta ezt a javaslatot A TET-offenzíva — mondot­ta az elnök — nem érte ugyan el célját, de széles körű „zavart és szenve­dést okozott”. Az elnök elismerte, hogy a dél-vietnami szabad­ságharcosok képesek a támadás felújítására, s bár szerinte nem járna sikerrel „sok ember pusz­tulna el mindkét oldalon”. „Erre nincs szükség — mondotta. Ezért ma este (Folytatás a 2. oldalon) csoportok is. A műsorban az Óvónőképző Intézet a Kodály Zoltán Ének-Zened Gimnázium, a Béke téri, a Jókai Mór, az I. számú Ál­talános Iskola, a középis­kolák, a KISZÖV Kodály kórusa, a Berkes Ferenc Kollégium irodalmi színpa­da és több kitűnő szólista, versmondó szerepeL Kalocsán, április 2-án Vén József alhadnagy, az 1956-os ellenforradalom idején hősi halált halt fia­tal kommunista mártír mellszobrát leplezik le az I. István Gimnázium KISZ- fiataljai. Az évforduló al­kalmából sorra kerülő ün­nepségen — április 3-án —■, Kriston Ferenc, a városi ta­nács vb-elnöke mond be­szédet a városi tanács dísz­termében. Április 4-én dél­előtt 10 órakor koszorúzás kezdődik a szovjet hősök emlékművénél. A kalocsai járás községeiben április 3-án tartják meg a felsza­badulási ünnepségeket. Kiskunhalason Busch Já­nos, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság igazgatója, a vá­rosi párt-végrehajtóbizott­ság tagja lesz a városi mű­velődési házban megrende­zendő ünnepség szónoka. Április 4-én délelőtt a Le­nin téri szovjet hősi em­lékművet koszorúzzák meg a kiskunhalasiak, majd 350 KISZ-ista tesz fogadalmat az emlékmű előtt. Dunavecsén, a koszorú­zással egybekötött gyűlés lesz a felszabadulási ün­nepségsorozat legjelentő­sebb helyi eseménye, ahol Lencz László őrnagy, a já­rási párt-vb tagja méltatja felszabadulásunk jelentősé­gét, majd a KISZ-isták fo­gadalomtétele következik, Solton ünnepi nagygyűlés vezeti be a programot, ami április 4-én délelőtt koszo­rúzással folytatódik. Kun- szentmiklóson és Szabad- szálláson ugyancsak koszo­rúzás, nagygyűlés és válto­zatos kulturális műsor sze­repel az ünnepi rogramban. Kiskőrösön, a községi pártszékházban lesz ünne­pi nagygyűlés április 3-án, az ünnep előestéjén pedig a helyi KISZ-isták rendez­nek fáklyás felvonulást. Április 4-én délelőtt koszo­rúzás! ünnepség és KISZ-es fogadalomtétel teszi emlé­kezetessé a programot. Dr. Krébesz Károly, a járási pártbizottság titkára Akasz­tón, dr. Király István, a Hazafias Népfront járási bizottságának elnöke, a já­rási tanács tikára Soltvad- kerten, Lőrincz Tibor, a já­rási népfrontbizottság tit­kára pedig Soltszentimrén lesz az április 3-i ünnepi nagygyűlés szónoka. B. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom