Petőfi Népe, 1968. március (23. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-27 / 73. szám

~i N A P T A B 1968. március 27, szerda Névnap: Hajnalka Napkelte: S óra 33 perc. Napnyugta: 13 óra 06 perc. I — JÁRÁSI honismereti munkát)izártság alakul Du- navecsén. Az alakuló ülést szombaton délután 2 óra­kor tartják a járási műve­lődési házban. — Jól haladnak a kis­kunhalasi városi-járási könyvtár építésének mun­kálatai. A kultúrintéz­ményt, amely mintegy 3 millió forintba kerül, jú­nius 1-re készítik eL — Kunfehértói Előre Tsz gazdái közül az elmúlt években 73 család költö­zött be a községben fel­épület új családi házba. Az idén további 9 termelőszö­vetkezeti gazda kíván új házat építeni — A harmadik negyed évben kezdik meg Bácsal­máson a művelődési ház építését, amelyre ebben az esztendőben 3 millió 46 ezer forintot költenek. Fel­újítják a bácsszentgyörgyi és bővítik a bácsborsódi művelődési házat, s ebben az évben befejezik a bát- monostori művelődési ott­hon építését Claudia Cardinale a Szovjetunióban Szovjet—olasz koprodukciós filmben játszik Claudia Cardi­nale, a hírneves olasz filmszínésznö. A kép a Szovjetunióban tartózkodó filmszínésznőről készült, szovjet partnerével, Ed- várd Martsevich-ei. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat^ — A világ legnagyobb optikai teleszkópja. Le- ningrádlbaii állítják fel a világ legnagyobb optikai teleszkópját Tükre 6 mé­ter átmérőjű lesz és 42 tonnát nyom. A jelenlegi legerősebb teleszkóp a ka­liforniai Palomar-hegy hí­res Hale obszervatóriumá­ban található: tükre 5 mé­ter átmérőjű. — Az év első két hónap­jában 3738 kárt rendeztek az Állami Biztosító kár­szakértői. A kifizetett kár­térítés összege 6 millió 476 ezer forint volt megyerik területén. — Véradónapot tart csü­törtökön a helyi Vöröske­reszt . szervezet kezdemé­nyezésére Tiszakécskén a kecskeméti véradó állomás. — JOGERŐSEN háromhónapi felfüggesztett szabadságvesztés­re Ítélte a Bajai Járásbíróság Lengyel Pál katymári lakost, aki — pár nem értett a veze­téshez — felült egy vontatóra és elindította. A pótkocsival együtt az árokba borult. A pótkocsin ülő egyik személy megsérült, s ezenkívül 4 ezer forintnyi kár keletkezett. ZU Várható időjárás szerda estig: kevés felhő, száraz, napos idő. Időnként meg­élénkülő délkeleti, déli szél. Néhány helyen regge­li párásság, köd. Többfelé éjszakai fagy. . Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2— plusz 3, legmagasabb nap­pali hőmérséklet szer­dán 14—18 fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: március 25-én a középhőmér­séklet 10,8, (az 50 éves állag 7,7), a legmagasabb hőmérsék­let 17,3 Celsius-fok. A napsü­téses órák száma 11,4. Március 26-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 2,2, a délután 1 órakor mért hőmérséklet 13,8, a legalacsonyabb hőmérséklet 1,2 celsius-fok. —i Aranylelőhelyet fe­deztek fel Kirgiziában. A kísérleti bányászás során egy tonna' kőzetből több alkalommal 100 gramm drágafémet is sikerült ki­vonni. Kérelem Az egyik angol tengerparti városban a templom ajtaján ol­vasható a következő felirat: „Köszöntjük a turistákat! De felhívjuk a figyelmüket, hogy templomunkban nincs úszóme­dence, így hozzánk nem feltét­lenül szükséges fürdőruhában jönniük.” — Egy londoni orvos elhatá­rozta, hogy kideríti, milyen változások állnak elő egy fia­tal nő szervezetében házasság- kötés után. ötszáz 27 éves nőt vizsgált meg hajadon korában, illetve négy hónappal az eskü­vő után. Többek között arra a meglepő eredményre jutott, hogy a fiatal asszonyok több­ségének hangereje kétszer ak­kora, mint lánykorában volt. Hői hajóskapitány világkörüli útja A vlagyivosztoki Anna Scsetyinyina hajóskapitány, a világot körülhajózva, visszatért családjához, amelyet hét hónapig nem látott. A hatvanéves nő ezt az utat az „öhotszk” mo­toroshajó fedélzetén tette meg. Egyebek közt meg­fordult Japán, Kuba és más országok kikötőiben. Scsetyinyina 40 évet töl­tött a tengeren, közben matrózból hosszúj áratú ha­jó kapitánya lett. — Tizenhétmillió forint a betétállománya a nagyba­racskai takarékszövetkezet­nek. A vezetőség elhatá­rozta, hogy ebben az év­ben a betétállományt 20 millió forintra növelik. — Egy év alatt 132 mil­lió forinttal növekedett a kiskunhalasi járás és vá­ros termelőszövetkezetei­nek közös vagyona, amely­nek értéke meghaladja a 800 millió forintot. 115 éve, 1853. március 27-én született Márki Sándor haladó felfogású polgári történetíró. Vonzó monográfiákban dolgoz­ta fel a magyarországi társa­dalmi és függetlenségi küzdel­mek számos fontos korrészle­tét. Nagy munkája H. Rákóczi Ferenc háromkötetes életrajza. Alkotási területe kiterjedt még földrajzra, útleírásokra, szép- irodalomra is. Értekezései meg­jelentek német, francia, olasz és román nyelven. — Haditechnikai kiállí­tás nyílik április 2-án Kis­kunfélegyházán a Kun Bé­la SE sporttelepén állandó jelleggel. A kiállításon be­mutatják a sugárhajtású repülőgépet és számos ha­ditechnikai felszerelést. — öt város cukrászai­nak versenyét rendezi meg szombaton és vasárnap Kecskeméten, a Hírős Ét­teremben a Rács megyei Vendévi átóipari Vállalat. A vetélkedővel egyidőben cukrászati kiállítás nyílik. Hasznos figyelmeztetés A Des Moines-i tv be­mondónője minden este 10 árakor a hírek és időjárás­jelentés után felteszi a kérdést nézőinek: „Tud­ják-e, hol csatangolnak gyermekeik?’1 — Iparművészet, ipari formatervezés cimmel ren­dez előadást ma este fél nyolckor a szakmunkás- képző intézet diákotthoná­ban a Eajai József Attila Művelődési Ház. >— A Népi Ellenőrzés cí­mű folyóirat legutóbbi, márciusi száma a borító­lap hátsó oldalán két fény­képet közöl az Alföldi Ci­pőgyár kecskeméti telepé­nek Kilián György szocia­lista brigádjáról. A képek abból az alkalomból ké­szültek. hogy a megyei NEB cipőipari vizsgálatra létrehozott munkabizottsá­ga — tájékozódás végett — az üzembe látogatott. Megirigyelték a női divatot New Yorkban a férfi divat elterjedt újdonsága a magas- nyakú fehér pulóver estélyi öltözékhez. Richard Burton, a híres színész egy fogadáson ilyen öltözékben jelent meg. Ráadásul a köldökéig érő in­diai nyakláncot viselt. Figyelmetlenségből halálos baleset Hétfőn este tragikus közlekedési szerencsétlen­ség történt a Kiskunfél­egyháza és» Jászszentlászló közötti úton. Csányi Kál­mán 77 éves nyugdíjas, kis­kunfélegyházi lakos figyel­metlenül ment át az úttes­ten. A móriegáti Petőfi Termelőszövetkezet teher­gépkocsija, amely elé már féktávolságon belül lépett, a szerencsétlen embert ha­lálra gázolta. Kisiparos népfrontalitÍYÍs<ák országos tanácskozása A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának titkár­sága és a Kisiparosok Or­szágos Szervezetének el­nöksége rendezésében — hétfőn — országos tanács­kozást tartottak a népfront aktivisták. Dr. Gervai Bé­lának, a KIOSZ elnökének megnyitója után Erdei Fe­renc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának fő­titkára tartott vitaindító referátumot, s beszélt a kisiparosság helyéről, sze­repéről társadalmunkban. Megyénkből négy kül­dött vett részt a tanácsko­záson, s a Bács megyei kisiparosok nevében And­riska Géza kalocsai kis­iparos, a városi népfront­elnökség tagja szólalt fel. Tv a vakációban A Televízió gyermekosz­tálya gazdag műsorválasz­tékkal gondoskodik a vaká­Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Varga Tibor (anyja neve: Kokovai Lenke), Dézsi András (Virányi Valé­ria), Ábel Veronika (Fürdőn Veronika), Lovas Erika ;Lacz- kö Erzsébet), Bajnóczi Marian­na (Csemus Mária), Bárány Zoltán (Gál Mária), Garay Ma rianna (Hoepffner Ingeborg), Horváth József (Filus Eszter), Dobi Margit (Rohács Margit), Tószegi Lajos (Borzos Julian na), Tormási József (Deák Ju­lianna), Dósai Irma (Pintér Zsófia), Borgula Mihály (Bol- vári Anna), Somodl Gábor (Való Mária), Keresztes Erika (Pullai Judit), Kórós Anikó (Micsinai Magdolna), Puskás Kálmán (Deák Ilona), Földi László (Presír Margit), Jiga- Kovács László (Csősz Sarolta), Szekeres Anikó (Zoboki Teré­zia), Kiss Zoltán (Pankotai Eszter), Tenke Tibor (Szabó Terézia), Kovács Erika (Kis Ilona), Balog Andrea (Garaczl Ilona), Forgó Tünde (Héjjas Mária), Fodor Irén (Veszelovsz- ki Irén), Holló Lajos (Bajtat Ilona), Rácz József (Tóth Sá­ra), Vörös Ferenc (Szentpéteri Mária), Kolozsvári Mária (Tóth Mária), Hajma János (Kiss Sá­ra), Nagy Gyöngyi (Szín Vero­nika), Tasi János (Koncz Sá­ra), Buti Hedvig (Kalmár Má­ria), Lakatos Ottó (Farkas Ró­za), Tóth László (Márkus Má­ria), Garai Jenő (Varga ílona). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Oláh István és Benkovlcs Klá­ra, Molnár Imre és Bánfl Éva, Körös Pál és Sutus Terézia, Jokhel Antal és Farkas Erzsé­bet, Mikus István és Bocsko- ros-Tóth Lídia, Böjti Imre és Farkas Ilona, Bartus Sándor és Becsei Sára, Hegedűs Ferenc és Nagy Gizella, Bakos István és Turkevi-Nagy Mária. MEGHALTAK: Farkas Jó­zsefné Pöszmet-Macska Eszter 86 Keserű Imréné Farkas Esz­ter 85, Marosi Gyuláné Laczi Mária 87, Muntián Simon 76, Tőcsér Istvánná Halász Mária 55, Zubomyák Ferenc 68, Kari Istvánná Balázs Mária 82, Gá­bor Béláné Felménesi Mária 57, Börényi Sándor 20, Nagy La­jos 68, Varga Sándor 28 és Halmos Lajos Istvánná Kris­tóf! Jolán 73 éves korában. ciózó diákok szórakoztatá­sáról. A tavaszi szünidő programjában, április 4-én például a „Csak gyermekek­nek” című összeállításban három érdekes filmet vetí­tenek: április 5-én a Dalta­nítás című műsor jelentke­zik, április 7-én a Hétmér- földes kamera után Lenin- grádból közvetítenek zenés műsort, ezt követően az „Univerzál 007” jelentkezik. A biztonságos közlekedés érdekében ne mulasszák el a gyermekek megnézni a Zebra április 10-i adást. Ugyancsak a szünidőben láthatják az Ivan Szemjo- nov három és fél napja cí­mű szovjet játékfilmet. az influenzajárvány A megye városaiban, fal­vaiban az utóbbi időben fokozatosan csökkent az influenzajárvány. Az új megbetegedések száma alig másfél ezer volt a múlt héten — közölték Kecskeméten, a megyei KÖJÁL központjában —, a szövődményes esetek száma viszont alig közelítette meg az egy százalékot Ez azt jelenti, hogy Bács- Kiskun megyében — gya­korlatilag — megszűnt az influenzajárvány. Bizonyt ték erre az is, hogy a múlt héten mindössze hét bete­get kellett a betegség miatt kórházba utalni. A legna­gyobb számú megbetegedés — körülbelül ötszáz —, a több mint 80 ezer lakosú kecskeméti járásban fordult elő. S mire számíthatunk ezen a héten? A megbete­gedések további csökkené­sére — hangzott a válasz. — Az egészségügyi hatósá­gok rövidesen feloldják a kórházakban a beteglátoga­tási tilalmat is. Viszont a még szórványosan előfor­duló megbetegedések miatt most sem szabad megfeled­kezni a szükséges óvatos­ságról, a fertőzés elleni vé­dekezésről. Nemzetközi mezőgazdasági kiállítás Párizsban. Szépek, szépek ezek a modern aratógépek —, rle úgy látszik, legalábbis Párizsban, ma már ezeket sem állítják ki miniszoknyás, csinos manekenek közreműködése nélkül. (MTI — Külföldi Képszolgálat) Űrüzenet Tizenhatéves unoka­húgom, Boriska sze-^ rint, a Tv-ben szerep-; lő tudósok csak azért; tagadják, hogy valaha is száguldoznak majd a csillagvilágban Orion-űrhajók, mert irigyek. McLane kapi­tány ugyanis egy ki­mondottan jó fej, míg ők ... Nekem azonban — nememből és korom­ból következően — nincs okom kétságbe- vonni, hogy a istdós Klub tagjai joggal tart­ják bárgyúságnak a repülő csészealjas jö­vőt. Némi kárpótlás a meséért, hogy ha nem is tudjuk átszelni a sok-sok fényévi távol­ságokat, üzenetet küld­hetünk a naprendsze­ren kívüli civilizációk­nak. (Feltéve termé­szetesen, hogy vannak ilyenek.) Üzenetet. Csakhogy milyen üzenetet? Az elektromágneses su­gárral küldött sürgöny aláírója az Emberiség, i Nem lenne tehát de­mokratikus, ha meg­kérdezésünk nélkül üzengetne akárki is Ha jól értettem, az űreszmecsere technikai feltételeit már a be­látható jövőben meg­teremtheti a tudo­mány. Ideje tehát hoz­zálátni a széles körű közvéleménykutatás­hoz, mert különben — ahogy én magunkat is­merem — vagy elkap­kodjuk a dolgot, vagy addig vitatkozunk, míg ki nem hűlnek a cél­ba vett bolygók nap­jai. Rajtam nem múlik. Szerény módszereim­mel máris puhatolni kezdtem embertársaim óhaját. Gyűjtésem ed­digi eredményét ezen­nel a tudománv ren­delkezésére bodsátom. — Hogyan fogalmaz­ná meg az egész em­beriség nevében azt az egy mondatot, amit feltétlenül közölnünk kellene távoli bolygó­kon élő értelmes lé­nyekkel? — kérdeztem az alanyoktól. íme a válaszok: Hornyák Vendelné: „Tízhónapos Zolikám tegnap teljesen egye­dül ezt mondta: ütyü- lü, mütyülü, pütty- pütty”. Lassú Antal anyag- könyvelő: „Szerencsé­jük, hogy nem a Föl­dön élnek és főleg, hogy nem az én osz­tályvezetőm a főnö­kük”. Egy magát megne­vezni ne oi hajlandó, középkorú férfi: — „Miért nem azt staíisz- tikázza szakikám, hogy miért nincs borjúhús?” Tóth Béci Il/b oszt. tanuló: „Glóbuszunkon a kémiát kivéve min­den nagyon gyönyörű, így például, a Jucilta szeme”. Elhangzott még: — „Szerénységem tütja, hogy az emberiség számára legfontosabb­ról beszéljek”. „Mi­előbb olvassák el a Ta­vaszi ágak viháncol- nak című, általam írt verset, abból játszva megismerhetik a töidi élet mélységeit”. — „Mellbőségem: száz, telefonszámom: 339­413”. Gyűjteményem rend­szerezéséhez még csak ezután látok hozzá, de annyit máris megálla­píthatok, hogy a kí­vánságok erősen meg­oszlanak. Talán nem is fejezik ki teljesen civilizációnk lényegét ezek a kissé szubjek­tív szövegek. Ráadásul komplikáltak. Hogyan lehetne elektromágne­ses jelekké alakítani például Zolika mono­lógját? Helyesebb lenne te­hát, ha csak egészen rövid, mégis sokat mondó szavakat sugá­roznánk, szabályos rit­musban, egymás után, sokáig. Mondjuk ezt: Békés Dezső ... Békés Dezső .. • Békés De­zső . •. • • • Békés Dezső PETŐFI NÉPE —A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. — Főszerkesztő: F. Tóth Pál. — Kiadja a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vauaiat. í«.rk«7tőséei telefonközpont- 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. - Kiadonivatal Kecskemét,- Felelős kiadó: dr. Mezei István igazgató. — Szerkesztőség: Kecskemét Városi Tanácsház. — Szentes B Szabadság (ér 1/a. Telefon: 17-09. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetnem: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra: 17,— forint. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét, Telefon; 11-85. — Index; 25 055.

Next

/
Oldalképek
Tartalom