Petőfi Népe, 1968. március (23. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

Viláp proletárral, ebesül retek! irat 80 fillér XXIII. évf. 51. szám 1968. március 1. PÉNTEK Lelkes felszólalások, egybehangolt szándékok jellemzik a konzultatív találkozót Mezőgazdaságunk hozamnövekedése nagyobb az országos átlagnál Dr. Molnár Frigyes is felszólalt a járási és városi párttiíkárok és tanácselnökök értekezletén végrehajtó bizottságainak elnökei, elnökhelyettesei tartottak értekezletet teg­nap délelőtt Kecskeméten, a megyei tanács üléstermé­ben. Jelen voltak a megyei párt- és tanácsi vezetők is, többek között dr. Molnár Frigyes, a megyei pártbi­zottság első titkára és dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb-elnöke. Széles körű, a mezőgaz­daság helyzetét érintő min­den kérdésre kiterjedő be­számolót tartott Oláh György, a megyei tanács vb-elnökhelyettese. Mint említette, a megye tsz-ei az új gaz­daságirányítási rendszer­re megrázkódtatás nélkül tértek át. Ékhez kellő alap volt a me­gye mezőgazdasága által tavaly produkált közel hét- milliárdos bruttó termelési érték. Ez másfélszerese a tíz év előtti eredménynek. Szólt a minőségi javulás­ról, a gabonatermesztés re­kordjairól és a néhány üzemágban tapasztalható költségcsökkenésről. A feladatokról szólva hangsúlyozta: évente 4—5 százalékos hozamnöveke­déssel számolhat mező- gazdaságunk, nem kis rész­ben a termőre forduló új szőlők és gyümölcsösök eredményeképp. Ez az ütem magasabb az orszá­gos átlagnál. A gyengén gazdálkodó szövetkezetek helyzetével kapcsolatban megjegyezte, hogy bár nem kielégítő mértékben, javu­lás tapasztalható: a múlt évet 33 tsz zárta összesen 28 millió forintos mérleg­hiánnyal. A kilátásba he­lyezett, aranykorona-érték szerint juttatandó állami támogatás tízmillió forint­ra tehető. Majd a komplex beruházások és a feldolgo­zó segédüzemek létrehozá­sának fontosságát taglalta. Sokoldalúan jellemezte a gazdaságok és a vállalatok között kialakuló, a kölcsö­nös együttműködésen ala­puló viszonyt. Végül meg­említette, hogy a régi szőlők felújításá­nak terve elkészült, de az állami támogatás mérté­ke még tisztázatlan. Elsőként dr. Molnár Fri­gyes szólalt fel. Elmondot­ta, hogy a harmadik öteves terv feladatai teljesíthető­nek mutatkoznak. Ebből következik, hogy a fejlesz­tésben a korábban kialakí­tott elképzeléseken alap­vetően nem szükséges vál­toztatni. A szőlők egyhar- mada a megyében kiörege­dettnek mondható, lénye­gében az új telepítések ezeket pótolják, és így a rekonstrukciós törekvése­ket semmiképpen sem ad­hatjuk fel. Hangoztatta: kertészeti termesztésünk gondjai nem szűkíthetők le pusztán az árkérdésre, figyelembe véve, hogy az ország bortermésének majdnem a fele a megyé­ből származik. Szükséges­nek mutatkozik az eddigi minőségi kategóriák felül­vizsgálata, mivel azok egy­re inkább gátjaivá válnak az érdekeltségnek. Fontos törekvésként jel­lemezte a takarmányter­mesztés hozamának növe­lését, az ez irányban kifej­tett erőfeszítéseket. Az or­szágos, például a Komá­rom megyei tapasztalato­kat nem ártana még job­ban elsajátítani. Hozzátet­te, hogy a gazdaságosabb termesztés és állattenvész- tés megteremtésének ■ lehe­tőségei sokkal inkább ke­reshetők a modernebb technológiában és módsze­rekben, semmint a felvá­sárlói és ennek' nyomán a fogyasztói árak növelésé­ben. Útját állni az áremelés. nek — ez politikai kér­dés. Törekvésként sokkal inkább elfogadható az árak mérséklése. A tanácsok megváltozott feladatait ígv értékelte: azok nem csökkentek, csu­pán az új körülményeknek megfelelően a napi gon­dokról áttevődtek a távlati, nagy horderejű tennivalók elvégzésének a segítésére. Ilyen formán még növek­szik is a tanácsok szerépe. Végül értékelte az egyes tájkörzetek eredményeit, s megállapította, hogy a ba­jai járás mellé az eredmé­nyekben immár felzárkó­zott a dunavecsei és a kis­kunhalasi járás is. Az értekezlet, amelyen még többen felszólaltak, hasznos vitával zárult. A közvélemény ereje: Letiltják a B—52-esek „légiőrjáratát"? Jól értesült washingtoni források szerint az Egye­sült Államok beszüntette a nukleáris fegyverekkel felszerelt B—52-es straté­giai bombázók 24 órás légi őrjáratát. Az intézkedés — amelyet egyébként az ame­rikai hadügyminisztérium nem volt hajlandó sem cá­folni. sem megerősíteni — nyilvánvaló összefüggésben van a közelmúltban történt szerencsétlenséggel, amikor egy B—52-es négy hidrö- génbombával a fedélzeté a grönlandi partok menté: lezuhant* Folytatja tanácskozását) pozott érvekkel támasztot- 1 Gus Hall külön is hang- a kommunista és munkás- ták alá: megértek a feltété- súlyozta: „Meg vagyunk pártok konzultatív találko- lek, hogy ez év végéig ősz- győződve arról, hogy a tor­zója Budapesten. A szer- szehívják a kommunista témelmi pillanat megköve- dai tanácskozáson Jean / Terfve, a Belga Kommu­nista Párt Politikai Bizott- -ságának tagja, Borisz Vel- csev, a Bolgár Kommunis­ta Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Jorge Kolle Cueto. a Bolíviai Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első titká­ra és Lui.s Carlos Prestes, a Brazil Kommunista Párt főtitkára elnökölt. Felszólaltak: Borisz Vel- csev, Gus Hall, az USA Kommunista Pártjának fő­titkára, Anna Liisa Hyvö- nen, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja, Erich Honecker, a Német Szocialista Egy­ségpárt Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára. E. Pa- paioannou, a ciprusi dol­gozó nép haladó pártjának főtitkára, Erwin Scharf, Ausztria Kommunista Párt­ja, Politikai Bizottságának tagja, a Közoonti Bizott­ság titkára, Khaled Bag- das, Szíria Kommunista Pártja főtitkára. Iradj Es­A járási és a városi párt- bizottságok titkárai, a já­rási és városi tanácsok Baráti vacsora az Országházban.- A képen:-William- Kasthan, a -Kanadai Kommunista Párt elnöke, G. A. Dange, az Indiai Kom nunista Párt elnöke, Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára. (MTI--foto — Papp Jenő felvétele) nácskozását. Ezen vehesse- nak egységét, amely a ta- nek el a közel-keleti vál­nék részt azok a testvér- pasztalatcsere valamilyen, ság fejleményéi. Béleplezte pártok is, amelyek nem szervezett rendszerében és a • nemzetközi cionizmust, kandary, az Iráni Néppárt gs munkáspártok újabb ta- teli a világ kommunistái- kell bármilyen fokot is ár­politikai Bizottságának, tagja és Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Moszkvában, az év végéig Mindnyájan egyetértet­tek abban, hogy ez a kon­zultatív találkozó nagy és küldték el képviselőiket a pártok közötti konzullá' Budapestre. Egyes pártok ciókban nyilvánul meg.” esetleges távolmaradása nem lehet akadálya a ta­nácskozás megtartásának. Többen , üdvözöltek a ja­vaslatot, hogy a tanácsko­zást Moszkvában tartsák meg és előkészítésére hoz­A haladó erők egyesítése Milyen legyen a mint az amerikai imperia­lizmus érdekeit szolgáló mozgalmat. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió képezi minden nemzetközi forra­dalmi tevékenység fő bá­zisát és kijelentette, hogy egyetért a nagy tamácsko- szóba zás idei összehívásával. a konzultatív tanácskozá- fontos lépés a nemzetközi 3011 részt vett és távol­kommunista mozgalom maradt pártok képviselői­egységének útján. Megala- bői. zanak létre egy bizottságot került nagy nemzetközi ta­nácskozás, mivel foglalkoz­zék? Anna Liisa Hyvoien ezzel kapcsolatban javasol­ta: „A fő kérdés, amit meg kell vitatnunk a há­ború és a béke ügye le­gyen, valamint az egység Einar Olgeirsson, az Izlandi Szocialista Egységpárt elnöke sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kér­déseire. IMTI-foto — PáUay Gábor felvétele.) Szolidaritási üzenet A Magyar Újságírók Or­szágos Szövetségének El- kialakítása az imperializ- nöksége szerdán este a mus elleni harcban. A na- Magyar Sajtó Házában fo- pirend fő kérdése a világ- gadást adott a kommunista béke megőrzése, továbbá és munkáspártok konzulta- azoknak az erőknek egye- tív találkozója alkalmából sítése legyen, amelyek a Budapesten tartózkodó világbéke megőrzésén fá- külföldi újságírók, rádió-, radoznak.” televízió- és fotóriporterek Erich Honecker így fog- tiszteletére. Iáit állást: „A Német Szó- Kádár János, az MSZMP cialista Egységpárt tava- Központi Bizottságának el- solja, hogy 1958. novembe- ső titkára szerdán este az rében Moszkvába hívják Országház Gobelin-termé- össze a kommunista és ben vacsorát adott a kom- munkáspártok nemzetközi munista és munkáspártok tanácskozását az alábbi fő konzultatív találkozója al- témával: • a kommunista kaiméból Budapesten tar­mozgalom és az összes for- tózkodó testvérpártok el- radalmi erő egységének nőkéi, főtitkárai és első megszilárdítása az impe- titkárai tiszteletére, rializmus elleni harcban. A A szerdai eseménysoro- vilagkonferencia előkészí- zathoz tartozik még, hogy tésére bizottságot kell ala- a találkozón összegyűlt kítani az összes testvér- hatvanhét kommunista és pártok képviselőiből.” munkáspárt képviselői el­Figyelemre méltó volt fogadták a vietnami nép- Khaled Bagdas Szíriái kül- nek küldött szolidaritási dött fel zó'alása is, aki ki- üzenetet. (Az üzenetet a fejtette: n haladó arab or- 2. oldalon közöljük.) szágok védelmi erejét A találkozó csütörtökön minden eszközzel növelni folytatta munkáját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom