Petőfi Népe, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-25 / 47. szám

Seres Sándor: Asszonyok A BAJAI Miskolczy Ferenc ötvenéves képzőművé­szeti munkásságának válogatott alkotásai töltik be a Türr István Múzeum termeit. Végigtekintve az az első gondolatunk, mennyire egészségesen kiváncsi, sok min­dennel próbálkozó, mégis mértéktartó élet alvadt bele az olaj és akvarell színfoltjaiba, az anyag szemcséibe, a szőnyegmintákba, a farostokba. Vidékről indulni, Balló Ede és Poór Bertalan palet­tája mellett ellesni a mesterség titkait, Hans Hoffman müncheni expresszionista iskolájának merész hulláma­iban fürödni, a fél Európát bekóborlni, Aba Novák Vilmos, Szőnyi István művészbarátságát élvezni.... Mennyi ellentétes hatás! Talán nyomasztóak is lehet­tek volna, mindmáig birkózhatott volna velük ered­ménytelenül Miskolczy Ferenc, aki végül is ipariskolai és tanítóképzői rajztanárként dolgozott Baján. De min* dig közvetlen élményeiből meríti ábrázolása tárgyát, eszközeit egyéniségéhez, őszinte, szerény, derűs álla­tához méri. Noha elsősorban festőként tartják számon, fafaragás sairól kell beszélnünk először. Ezekben a karcsú, kis­alakú, egyszerű embereket vagy érzelmek és esemé­nyek allegóriáit ábrázoló szobrokban szelíd harmóni­ában vegyül a népi pásztorművészet és az áhitatos gótika hatása. Ezekben legszembeszökőbb az anyag törvényeinek ismerete és feltétlen tisztelete. Plasztikai érzéke más anyagú szobrain is megfigyel­hető. A családtagjait ábrázoló márványfejeken az ár­nyékokból kibomló Ura, a Türr Istvánt, Mészáros Lá­zárt megörökítő korongrelifeken a tömör jellemzőkész­ség a legfőbb erény. Festészetében — kezdő korszakától eltekintve — a napos, bácskai levegőből származtatható, világos tónus uralkodik. Könnyű (néha túlkönnyű) kezű játék a fe­hérek, halványkék és zöldek reszketeg árnyalataivaL Ez a megjelenítési mód folklorisztikus őcsényi zsá­nerképein, gyöngéd bajai, rezéti tájain és eszményien tiszta, a harmincas években fővárosi nagydíjat nyert Madonnájában a legrokonszenvesebb. Érdekes, hogyan érintették meg Miskolczy Ferencet — igaz, csak felszínen — az avantgárd irányzatok, az expresszionizmus és a kubizmus hatása. Hazai képein alig van nyoma. Ezeken hű az impresszionizmushoz és a nagybányaiak „tündéri naturalizmusához”. Viszont a rá nyilván egzotikum erejével ható toledói, segoviai utcarészleteken a girbe-gurba, szűk sikátorok szinte természetesen sugallják a tér merész felszabdalását, a mértani formákat. A Háború és béke szimbólumsoro­zaton ez a formabontás már sokkal mesterkéltebb. MÉG ILYEN szerény terjedelemben sem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk a népi díszítések csodálatáról valló szőnyegekről, szőttesekről, bútorokról. Iparmű­vész munkáiból olvasható ki leginkább Miskolczy Fe­renc szemléletének fő meghatározója: a célszerűség és a szépség szereteti Amikor a megyei tanacs jóvoltából ismételten lehetőség nyílt a Kiskunság kiadására, azt hiszem nem csak az irodalom kedvelői és művelői örültek ennek. Tudvalevő, hogy a Bács-Kiskun megyei irodalmi fo­lyóirat — nevezzük csak bátran annak, még ha egye­lőre nem is tekinthető a megjelenése rendszeresnek — több mint tízéves múltra tekinthet vissza. Az el­lenforradalom utáni időben az országban is elsőnek szólalt meg helyet adva a megye irodalmárainak köz­életi embereinek. Sajnos, ezt a „hősi” korszakot rit­kán emlegetjük mostanában, s az akkori szerkesztők is visszahúzódtak, háttérbe szorultak kissé, de ez semmit sem változtat a tényen —, múltja és hagyo­mánya van már a Kiskunságnak. Elindítói, szerzői és szerkesztői megérdemlik, hogy tisztelettel és elis­meréssel emlegessük ma is őket. Részük volt abban a nehéz időszakban a konszolidációban, szellemi té­ren. Sajnálatos, hogy néha évek telnek el egy-egy meg­jelenés közt, de azért ha most egymás mellé rakjuk a Kiskunság-példányokat, különböző színű borítójuk, szerény és díszesebb külsejük, vagy tartalmi egyenet­lenségük ellenére is bizonyos vonulatát adják a me­gye irodalmi és szellemi életének. Át lehet tekinteni bennük és általuk azt az erőfeszítést és aktív tevé­kenységet, mely a megye gazdasági életének fellendü­lését követve a kulturális életben is megmutatkozott. Valahogy úgy is mondhatnánk: ha valaki pár évti­zed múltán nemcsak a napi sajtó lefűzött példányai­ból próbálja kikövetkezteni a mai idők rezdüléseit, gondjait, örömeit, leginkább ezekhez a füzetekhez fo­lyamodhat itt, az ilyenféle hagyományokkal — hi­szen közigazgatási egységként is fiatal még — nem régtől fogva büszkélkedhető megyénkben. Hozzá te­hetnénk még: bizonyos idő elteltével minden gazda­sági előrehaladás fékezője lehet, ha nem követi a tudományos és szellemi élet, a kulturális terület fel­lendülése, mely termékenyítőleg visszahat, gyarapít és gazdagít, javítja a demokratikus közérzetet min­den szinten. Most, amikor végre megvan a remény arra, hogy a korábbi szaggatottság után tényleg élő vonulatként sorjázzanak a megye — egyelőre negyedévenként meg­jelenő — irodalmi orgánumának számai, érthető a már említett öröm. S nem csak a fentiek hanem az alkotó tettvágy érvényesülési lehetősége miatt is. Hi­szen a kettő összefügg. A társadalmi „megrendelés”, tehát az irodalmi és tudományos művek, esszék és recenziók igénye az egyik oldalon, s a felsorakozó, ezt a munkát kedvvel és ambícióval, s főleg tehetség­gel művelők népes gárdája a másik oldalon. S ennek külső megnyilvánulási formája: a nyilvánosság, mely nélkül nem ötvöződhet egésszé ez a folyamat. Nemcsak a „Sors, nyiss nekem tért.. .", a Petőfi- verssorok csengenek itt emlékeztetőül, de Katona Jó­zsef ismert szavai is: „Ha a madár látja, hogy haszta­lan esik fütijürézése, élelméről gondoskodik — és elhallgat." Keserű gondolatok voltak ezek abban az időben, de sajnos, igazak. Minden oka megvolt rá a csalódott és irodalmi síkon mellőzött drámaírónak. A nagy mű ugyan tovább élt és halhatatlanságot szer­zett alkotójának, de nem tudjuk, hány kiemelkedő al­kotás születhetett volna még a jobb, kedvezőbb körül­mények között. A kortársak felelősségéről is szó van tehát. Arról, hogy ne csak a már befutottakra, nevet szerzettekre, vagy a múltra figyeljenek — bár e té­ren is akad sok tennivaló! —, hanem azokra is, akik ma küzdenek, a ma irodalmáért, művészetéért, s iti élnek közöttünk — néha igen háttérbe húzódva, biz­tatásra, bátorításra, vagy éppen köznapi gondjaik megoldásában is segítségre várva. A Kiskunság, jószerivel, újjáéledve és formájá­ban, tartalmában is megújhódva ismét hozzálátott a megye alkotóinak összefogásához, s pásztázgatja a Duna—Tisza köze irodalmi, művészeti és társadalmi életét. Már a második szám is megjelent, s a jubile­umi — Kecskemét 600 évét idéző — kiadás is készü­lőben. A kritika majd méltatja e számok színvonalát, ezúttal csak néhány gondolatot kívántam elindítani a közös felelősség erősítésére. Hiszen nem elég életre- hívni valamit, de azt támogatni, segíteni kell a to­vábbiakban is. Ez esetben a ráfigyeléssel, az őszinte bírálattal, vitával, s nem utolsósorban terjesztéssel. (Hogy az újságos bódékban ne kellesse magát soká­ig az az alig ezer példány!) F. Tóth Pál Tanuljunk olvasni — Kinevettek bennünket az elvtársak. .1 — Miért? — Azért, hogy ezt megírták. Ugyan mi volna ezen nevetnivaló? Tágas szoba, ap­ró bútorok, tarka szőnyegek, modern képek a fala­kon. Csupa szín és derű. Eredeti csillár lóg a meny- nyezetről, épp most mondta Paul Klára KISZ-titkár, hogy a fiatalok maguk készítették, kis színes tányér- kákból. A képek is az egyik klubtag müvei. ... Mi volna ezen nevetni való?! évszázad szoborban, képben Miskolczy Ferenc tárlatáról Egy retrospektív tárlatot végigjárva valami tömör összegzésfélét illenék mondani. Az ilyen summázások sohasem lehetnek teljesek, szükségképpen vállalnunk kell a kisebb nagyobb igazságtalanság kockázatát. MISKOLCZY Ferenc nem modern művész, és talán sohasem volt az a szó leggyakrabban használt értel­mében. Fiatal képzőművészek (gondolok itt főként a kitűnő bajai Rudnay Kör tagjaira) bizonyára kevésbé tanulhatnak tőle akár szemlélet, akár formai vakme­rőséget „De szíveteket megérdemeltem!” — mondhatná Ady Endre szavaivaL Meríthetnek példát tőle a művészet iránti alázathoz és amiről most nem ejtettünk szót: a közösségért dolgozó, szorgalmas élethez. Szabó János ■— Hát ez. Hogy nálunk tányérból van a csillár, meg hogy maguk takarítanak a fiatalok. Még mindig nem értem, mire elmosolyogja magát végre Sági József párttitkár: — Amikor mejelent a cikk, éppen Kecskeméten jártam, s azt mondja nekem ott valaki: Mi az? Eny- nyire nincs pénzetek Szabadszálláson? Akkor minek erőlködtök? — Csak tréfált, nem? — Nem a’... Azt mondta, hogy ők csak akkor csinálnak majd ifjúsági klubot, ha meglesz a rávaló. És itt most álljunk meg. Van min töprengeni. Milyen büszkén hangzik: Olvasó nemzet vagyunk! De valóban vagyunk-e? Zokon is esett sokaknak, amikor úgy egy éve kétségbevonta néhány kitűnő írónk. Pedig igazuk volt. Sok újság, folyóirat, hetilap fogy nálunk. Veszik a könyvet és hordják a könyvtá­rakból. Soha nem álmodott számok bizonyítják, hogy mennyit olvasunk. De még mindig sokan nem olvas­nak. Buda Ferenc: VaSCSillag A virágok közt némaság van, vergődnek az ősz szigorában. Vas színű vizeken fuvalom, betonba öntött nyugalom. Nyomai a porba tapadnak csillag-léptű kismadaraknak. g ágakon leng az árvaság, ágakon leng az árvaság. Az ég kopár, alig világít terelgeti a köd bikáit Hétágú vascsillag megfordul a kínnak kék hegye kicsorbul. Árnyék se, fény se ül fölöttem dombok, hegyek derékig csöndben. Nyugalom vas-színű vizeken, ne hagyj el, súlyos szerelem. IBOPIXLO/Wl S mint ahogy itt láttuk: akik olvasnak: azok sem biztos, hogy értik, hogy jól értik amit olvasnak. Hiszen ha Szabadszálláson a klub gazdái maguk látnak hozzá ügyeskedni, hogy egyénibb és szebb le­gyen az otthonuk, az nem a szegénységtől van. S az se feltétlenül a nyomor jele, ha ráállnák, hogy maguk teszik rendbe. Sőt, inkább egy sajátos gazdagság je­lének tekinteném. Azt mutatja, hogy telve vannak lel­kesedéssel, munkakedvvel. Követendő páldának akar­tuk állítani őket, nem elriasztónak. És ezen a ponton sietve fel kell hívnom a figyel­met egy másik, sokkal általánosabb félreértésre. A „kész?’-re vonatkozó tévhitre. „Mi majd csak ak­kor ... ha meglesz a ráváló”. Mert a dolgok szokott menete: „Biztosítani a keretet, megrendelni,... át­venni a kulcsot”. Ez rendjénvaló a beruházások ese­tében. De egy kis klub létesítésével (egy falusi röp­labdapálya építésével, vagy akár egy utca parko­sításával talán mégse kellene mindig a sültgalambra várni. Olcsóbb is, még kedvesebb is lenne, ha bele­segítenek azok, akik használni fogják. Ezzel szemben a készen kapott — tessék megfigyelni —, gyakran kifogásokra ingerel. Mert először is, aligha hiba nél­kül való. Azután meg nemigen kérdezik meg az em­bert, hogy milyen legyen az ajándék. Végül pedig: de gustibus... az ízlések különbözők. A legjobb se tetszik mindenkinek egyformán. De ha mi csináltuk? Akkor tudni fogjuk, miért kell csak ilyen és nem különb. Szemünk láttára és kezünk nyomán alakult. A mienk. Annak is érezzük, mind­annyian, akik tettünk érte valamit. ... Sági elvtárssal még csak azon derültünk, hogy így félre lehet érteni egy jószándékú újságcikket. De ha az ember egy csöppet eltűnődik rajta, tovább jut. Meg kell tanulnunk olvasni. És okulni. Kis ese­tekből, szerény példákból is. M. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom