Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 9. szám

1968. január 12, péntek 5. oldat A közös gsnijairól, őszintén Miske a 250. évben Zsúfolt volt ezen a napon a dunavecsei járási pártbi­zottság nagy tanácskozó- terme. Több mint 80 propa­gandista hallgatta a falusi téli tanfolyamok előkészítő előadásait. — Hány téli tanfolyam lesz a járásban? — Huszonnyolc termelő- szövetkezetünk van. Minde­nütt lesz — mondja Réti István, a pártbizottság ok­tatási felelőse. — De két módszert javasoltunk. Vagy nagygyűlésszerűen hívjuk össze az egész tagságot, vagy brigádonként. Általá­ban az utóbbit választjuk. Ezért van itt jóval több propagandista, mint ahány tanfolyam lesz. A tanfolya­mok most kezdődnek. Két hét alatt tartják meg az öt előadást. Mitől vitaképes? A szünetben Madácsi Ist­vántól, a Solti Szikra Tsz párttitkárától kérdezem, ők hogyan szervezik meg az oktatást az idén? — Brigádonként és ága­zatonként. Külön a tehe­nészeknek, a növényterme­lőknek, a fuvarosoknak, traktorosoknak. Így is 70— 80 ember lesz együtt, de ez a létszám még vitaképes... — Nagyobb hallgatóság­gal nem lehet vitázni? — Az emberek bátrab­bak azok előtt, akikkel együtt vannak a minden­napi munkái&ffi? De énnél is fontosabb az, hogy így, csoportonként, mindenki „saját magáról'’, az őt ma­gát is közvetlenül érintő kérdésekről beszélhet... A traktorosoknál például most szeretnénk áttérni a norma szerinti bérezésről a vég­termék szerinti bérezésre. Ez csak őket érinti. Ne unatkozzanak addig ott mások is. — Ennyire „szakmai” lesz a téli tanfolyam? Helyi politika — Szakmai? Tavaly sze­münkre vetették, hogy túl­ságosan is előtérbe kerül­tek nálunk, a Szikrában a gazdasági kérdések. Most meg éppen ezt szorgalmaz­zák. A mai előkészítő elő­adások is. Helyes. A gaz­daság és a politika szoro­san összefügg. Hiába be­szélek én a párt célkitű­zéseiről, ha nem „fordítom le” tüstént a „saját nyel­vünkre”. Mondjuk; a solti Szikra tehenészetének fel­adataira, kilátásaira és az ott dolgozók jövedelmének alakulására, munkakörül­ményeinek változására. — őszintén, Madácsi elv­társ: nagyon tüzesek ezek az említett viták? — Azok bizony. Csakhogy másképp, mint 6—8 évvel ezelőtt. Hogy úgy mondjam: nem a hangoskodók a hang­adók. Munkaviták zajlanak: „Ezt javasoljátok?” (Az elő­adók ugyanis a tsz veze­tőségéből kerülnek ki.) „El­fogadjuk.” Vagy: „Nem győztetek meg bennünket...” Ha elfogadták: „Ehhez a Londonban lép fel as Állami Népi Együttes A közeljövőben Angliá­ban vendégszerepei az Ál­lami Népi Együttes, vala­mint Zalatnay Sarolta és Zorán Sztevanovity. A ma­gyar táncosok júniusban indulnak Angliába, ahol há­romhetes turnén, a tervek ezerint 20—21 előadáson lépnek a londoni közönség elé. Zalatnay Sarolta egy most megkötött szerződés alap­ján három évet tölt Angliá­ban. Fellép majd a külön­böző koncerteken, előadói esteken, műsoridőt kap az angol televízióban, filmet és hanglemez-felvételeket készítenek vele. A szerző­dése lehetővé teszi, hogy a három év alatt minden év­ben négy-négy és fél hóna­pot Magyarországon töltsön. feladathoz erre meg erre lesz szükségünk. ä.” Egyetértésben, közös akarattal — Kritika? Szemrehá­nyások? — Természetesen. Hiba mindig akad. De nem ki­vörösödve, szitkozódva... „Amaz a brigád jobb ered­ményeket ért el. Nálunk ez volt a hiba. Ezt kell jobban csinálni nekünk, azt a bri­gádvezetőnek, amazt pedig a vezetőségnek...” A solti Szikra hírneves tsz. Nem mindenütt men­nek a dolgok ilyen jól. De akár kevesebb a gond, akár több, a téli tanfolyamok célja: a gondokat és fel­adatokat megbeszélni, egyet­értésre jutni és azután, amikor itt az ideje, közös akarattal jobban és ered­ményesebben dolgozni. Ezért népszerű ez az ok­tatási forma. A tavalyi 18 ezerrel szemben az idén kereken 24 ezer hallgató jelentke­zett. M. L. Kovács Kati filmfőszerepben A népszerű táncdaléne­kes, Kovács Kati játssza az „Elváltozott a nap” című új magyar film prózai fő­szerepét. „Aki az Isten és az Apostoli Szentségek kegyelméből a Kó­mái Anyaszentegyliáznak kar­dinálisa, Keresszeghy g. Csáky Imre, Szepes földnek örökös ura, Kalocsai Érsek, Nagyvára­di Püspökségnek és Pozsonyi Prépostságnak adminisztrátora, Nemes Bács és Bihar várme­gyék örökös főispánja etc. Ad­juk emlékezetül mindeneknek, akiket illet, ez levelünk rend­jében, hogy alázatosan hoz­zánk folyamodván némely iígvefogyott szegény embereit ebben a szűk és mostoha vi­lágban, mind maguk, mind marhájuknak nagyobb táplálá­sáért és conservatióiáért ezen kérvényükben könyörögtek előttünk, hogy Miske nevű Ne­mes Pest vármegyében levő Pusztánkat engednénk át ne­kik lakóhelyül megszállani .. .” 250 év távolából is ökölbe szorul az ember keze Miske alapítólevelét olvasva. Mélysé­gesen megalázta, embertelen gúzsba kötötte a letelepülő ;'ob- bágyesaládokat az érseki ön­kény. „Parancsolás szerint” és „ne merészeljen” ezek az ok­levél leggyakoribb fordulatai. Dézsma a földre, az állatokra, a halra, a tüzeljSfára. a maik­ra, minden elképzelhető ha­szonvételre, melyet a jobbá zy köteles „hova parancsolfatik, oda vitetni”. Az érseki kony­hára „kedveskedéssel tartoz­nak. Mindez kesrvnek számít. Aki nem kér belőle, és elköl­tözik, „marhájától mcgfosrta- tik, s maga Is erős rabságra vettetik.’! * A fennállás 250. -‘™- évfordulóját az idén ünnepeljük — mond­ja Baracskai János, a mis­kei tanács elnöke. — Nem látványos ünnepségnek, nem afféle búcsúnak szán­juk a megemlékezést. A nárt, a tanács, a KISZ és a népfront képviselőiből álló előkészítő bizottságnak az a szándéka, hogy a jubi­leumi év erősítse meg a la­kosságban a községhez való tartozás érzését. Azt szeretnénk, ha mindenki elgondolkodna azon a fej­lődésen, amit a község a felszabadulás óta megtett, és a jövőben többet csele­kednének érte, hogy a fej­lődés tovább haladhasson ezen az úton. Mert tennivaló még van bőv^n. Miske szövetkezete, a két évvel ezelőtt három tsz egyesüléséből alakult Egyetértés, mi tagadás, a gyengék közé tartozik. És ez nem a természeti adott­ságokon vagy a szorgalom hiányán múlik. Szorgalmas a község népe. Csak az a furcsa, hogy míg a közös paprikatáblákon 20—22 mázsa az átlagtermés, a háztáji földek 40—60, sőt 80 mázsát is adnak. Ügy látszik, az érseki idők sok nélkülözése any- nyira megerősítette a mis- keiekben az egyéni gyűj­tés ösztönét, hogy a szo­cialista fejlődés hatása máig sem tudta még felül­múlni. A ház körüli ker­tekben hihetetlen szorga­lommal munkaigényes,' jö­vedelmező gyógynövénye­ket, majoránnát, bazsali­komot, rózsametént ter­melnek (az utóbbinak 10 dekájáért 2400 forintot fi­zet a Herbária), 200 tele­vízió, 20 személygépkocsi, 250 motorkerékpár van a 2400 körüli lélekszámú köz­ségben, 8—10 új ház épül évente. — Gazdag község, sze­gény tsz — jegyzi meg ke­sernyésen Ferenc János, a szövetkezet párttitkára. — Nagyvonalúbb gondolko­dásra kell megtanítanunk az embereket. Mennyire megnövekedhetne egyéni jólétük is, ha teljes hatás­fokkal ki tudnánk hasz­nálni a nagygazdaság elő­nyeit. A tsz területéből két és fél ezer hold az ön­tözőfürt körzetébe esik, de munkaerő híján egyelőre nem tudunk élni a lehető­séggel. A .városba vándo­rolt fiatalokat szeretnénk visszacsalogatni, de még csak az ismert körforgós játék folyik köztünk. — Gyertek haza, hogy meg­erősödjön a tsz — mond­juk mi. — Majd ha meg­erősödött, hazamegyünk — válaszolják. — Pedig azt sem mond­hatjuk, hogy hiányzik a közösségi érzés — veszi vé­delmébe a falut a tanács­elnök. — 1 millió 400 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek a múlt évben a töne vízmű, a járdák és a bekötő út épí­tésénél. Az idei parkosí­táshoz, játszótér és sport­pálya létesítéséhez is sokan megígérték már a segítsé­get. Tehát, aminek közvet­len rredményét látják, azt fenntartás nélkül támogat­ják, de a távlatok érzéklé­séhez még idő kell. * A Ti Iskolában Kiss Zoltán igazgatóhe­lyettes a szeptemberre ter­vezett jubileumi hét kul­turális terveiről tájékozta­tott. Az úttörőcsapat tárgyi emlékekből és fotódoku­mentációkból rendezett ki­állításon mutatja be a köz­ség történetét. Egy szobára való népművészeti tárgyat, színpompás szlovák nép­viseleti ruhadarabot gyűj­töttek össze már is. Buz­gón készülődik tánccso­portjuk is Beke Sándor igazgató vezetésével. Az a tervük, hogy a mostani is­kolásokból törzsgárdát te­remtsenek a néhány éve még nagyhírű, időközben feloszlott népi együttes újjáélesztésére. Az ünnephez a Magyar- országi Szlovákok Demok­ratikus Szövetsége és a já­rás több kultúrcsoportja is felajánlotta segítségét. Egész megyénk képzőmű­vészeti életének nevezetes eseménye lesz, hogy a ju­bileumi héten önálló tárla­ta nyílik Miskén a hely­beli születésű és évtizedek óta itt alkotó, kitűnő festő­művésznek, Tóth Meny­hértnek. J övőre újabb év­fordulót ünnepel Miske. Az évek számát te­kintve csak tizedrésze lesz a mostaninak, de jelentő­ségét nézve tízszerese. Ak­korra talán több lesz már a községben az elmúlt 25 év szelleméből, mint a 250 éves múlt visszahúzó emlé­keiből. Szabó János 9. Latouret őrmester a tikkasztó déli hőségben időn­ként menetirány ellen végigszaladt a bágyadt soron: — Gyerünk, fiúk, gyerünk, gyerünk!... Mit szóltok majd, ha egyszer komoly menetelésre kerül a sor? .. Díszlépés! Még ez hiányzott! A légió hosszú, nyújtott lábú, döngő talpú díszlépé­sében kellett menetelni. — Gyerünk, drágám! Csapja oda a lábát, csapja oda, a mindenségét neki, nem valcer ez, hanem menetelés! Egy-kettő... Futólépés!... Altiszt! Azt a pasast te­gyék kocsira és ha magához tér, díszőrségen áll a kormányzóság előtt. Galamb önmaga iránt undorral eltelve konstatálta, hogy hízik. A kemény katonaélet nem volt szokatlan számára, de a világhírű légionista kiképzésben mégis illett volna kissé közeledni az elmúlás felé. Ezzel szemben az egyetlen ember volt, akinek a szörnyű őrmester kimenőt engedélyezett a városba a kiképzés ideje alatt. Ez a vigyorgó, kék szemű tak- nyos úgy.vágja ki a díszlépást, hogy szinte beszakad a sivatag alatta, úgy veti súlyba és vállára a fegy­vert, mint valami automata... Hogy a fenébe tör­tént, egyszer csak azt mondta; — Takaródéig elmehet. Ne vigyorogjon, mert ki­köttetem! ... Hosszú sétára indult a kanyargó, mocskos, szűk ut­cákon, óvatosan átlépve az úttesten heverő, alvó ara­bokon. Bement egy vályogkunyhóba, ahol kávét mér­tek. A helyiség négy csupasz falból állt, és egyetlen nyílása volt: a bejárat. Sem szék, sem bútor sehol, csak egy vén szakállas arab guggolt a földön, pa­rázzsal telt kanna előtt. Kis edényben csészényi vizet forralt, és mikor a katona belépett, szó nélkül rábo­rított a vízre egy kanál kávét. Csak ezután mondta: — Szálem .. j —• Magának is, fiam :: A helyiség három lépés volt széliében és ugyan­annyi hosszában. Nem nagyobb egy jókora disznóól­nál. És nem is jobb szagú. Csak épp hogy lenyelte a kávét, és kisietett. És most valami egészen különös esemény történt. Ahogy kiért az ajtón, oldalra lépett, hogy a kunyhó mellett egy kőre helyezze a lábát, mert a nadrágszá­rán egy gomb meglazult, és most fel akarta varrni. Tű és cérna a legtöbb légionistánál van. Egy leszakadt gombért, egy apró feslésért olyan büntetés jár, hogy csak a legelszántabbak mulasztják el a szükséges elő- vigyázatot. Feltette tehát lábát egy téglára, befűzte a cérnát, és megerősítette a gombot. Azután a másikat is szorosabbra varrta. Egyszerre az ujjába szúrt. . A vályogkunyhó ajtaján egy nő sietett ki. Bizonyos volt benne, hogy mialatt a gombot varrta, nem ment be senki a kávémérésbe. A szűk, csupasz falú helyiségben az imént csak az arab tartózkodott. Nyílás, amelyen valaki másfelől bejöhetett volna, bú­tor, amely eltakarhat valakit, nem volt a helyiség­ben. A vén arab sem változhatott át ifjú nővé, és a mezítelen döngölt agyagföldből sem nőhetett ki e hölgy. Hogy jött ki a helyiségből egy nő, aki bent sem volt? Elhatározta, hogy visszamegy a kávémérésbe. Az ajtó zárva volt! Vagy a nő zárta be kívülről, vagy, ami valószínűbb, az arab reteszelte be. — Mi ez? Csoda? Kísértet? A nő nem látta a katonát, mert azonnal ellenkező irányba fordulva továbbsietett. Fehér lovaglónadrágja, lakkcsizmája most tűnik el a sarkon, amint befordul. Galamb utánasietett. A nő a Fort St. Thérése előtt húzódó külvárosból az európai negyed felé tartott, a hosszú Avenue Magenta deszkaházai között. Megszok­hatta a trópust, mert fehér sisakján nem lengett tarkóvédő fátyol. A jobb keze fején furcsa, majdnem szabályos anya­jegy volt. Ezt jól látta a légionista, mert a nőt két lépés sem választotta el tőle. Ott ment előtte. És a keze fején egy sötét háromszög alakú folt! A szép sima bőrön. Különös! * Galamb maga sem tudta, hogy miért követi, Egy nő, aki a földből nőtt ki, mindenesetre érdekes. Kü­lönösen, ha egy sötét háromszögű any aj egy is van a kezén. A varos villanegyedéhez értek. A nő egyre gyor­sabb léptekkel haladt. Galamb kissé elmaradt, és pálmától pálmáig lopózva, óvatosan követte. Egy - dús, parkkal körülvett épület hátsó kapujá­nál megállt. Körülnézett. A férfit nem látta, mert ez még idejében elbújt egy fa mögé. Gyorsan becsengetett. A kis kapu kinyílt. Galamb jól látta, hogy egy öreg lakáj nyitotta ki és mélyen meghajolt. A nő bement. (Folytatjuk.) rnavi

Next

/
Oldalképek
Tartalom