Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-11 / 8. szám

Kilenc színtársulat járja a vidékét A hirtelen beállt télben mostoha körülmények kö­zött járják az országot Thá- lia modern szekerei, az Ál­lami Déryné Színház autó­buszai. A színház budapes­ti központjában elmondot­ták, hogy jelenleg 9 társu­latuk van úton, s bár egy- egy eldugott község bekö­tőút ján nem ritkán hótor­laszokon vágják keresztül magukat, eddig még min­den hirdetett előadásukat megtartották. Az év első külföldi IBUSZ-rendezvénye Társasutazás Becsbe Sándor Imrénétől, a kecskeméti IBUSZ-iroda ve­zetőjétől arról érdeklőd­tünk, hová tervezik az el­ső megyéből induló külföl­di társasutazást az idén. — Az elmúlt években kü­lönböző vállalatok, intéz­mények több társasutazást szerveztek az osztrák fő­városba, olyan alapon, hogy 20 dollárt kapott minden Miniszteri utasítás az idei iskoláztatási és pályaválasztási feladatokról Január második felében jelenik meg — a tervek szerint — a művelődésügyi miniszter utasítása az is­koláztatási és a pályavá­lasztási feladatokról. A rendelkezés értelmé­ben a gimnáziumok, szak- középiskolák, ipari techni­kumok, szakmunkástanuló iskolák, valamint a gép- és gyorsíró iskolák nappali tagozatára felvételüket kér­hetik mindazok, akik az általános iskola VIII. osz­tályát eredményesen vég­zik, vagy általános iskolai tanulmányaikat már a ko­rábbi években befejezték. Szakközépiskola, ipari tech­nikum és szakmunkásta­nuló iskola esetében fel­vételi feltétel az is, hogy a jelentkező megfeleljen a választott szakmára előírt egészségügyi követelmé­nyeknek. A rendelkezés kimondja, hogy a pályaválasztás, a fiatalok helyes jelentkezé­sének irányítása céljából az osztályfőnökök tartsa­nak rendkívüli szülői érte­kezletet, a szükséghez ké­pest tárgyaljanak egyéni­leg is a szülőkkel. Az elő­készítés időszakában a pe­dagógusok foglalkozzanak különös gonddal a fizikai dolgozók gyermekeivel. Igen lényeges, hogy a két­kezi dolgozók tehetséges gyermekei továbbtanulja­nak. Fontos az is, hogy a lányok az eddiginél na­gyobb számban jelentkez­zenek a szakmai képzést nyújtó tanintézetekbe. A tanulók a jelentkezési la­pon két iskolát tüntethet­nek fel, függetlenül azok típusától. Azok, akik álta­lános iskolai tanulmányai­kat az idei tanévet meg­előzően fejezték be, és a felvételi feltételeknek meg­felelnek, jelentkezési lap­jukat vagy abba az általá­nos iskolába nyújtsák be, ahol végeztek, vagy — ha üzemi dolgozók — az üzem útján jelentkezzenek to­vábbtanulásra. Ez esetben jelentkezési lapot bármely általános iskolától igényel­hetnek. Az idén egyébként — a tervek szerint — a külön­böző típusú középiskolák I. osztályaiba, nappali ta­gozatra, összesen 66 ezer fiatalt vesznek fel. Csak­nem 50 százalékuk szak­irányú középiskolába — szakközépiskolába és tech­nikumba —, nagyobb ré­szük pedig gimnáziumba kerülhet. (MTI) Mi újság a „szívesek körül? Louis Block meghalt 99 NEW YORK A tegnapi első híradás szerint Kantrowicz profesz- szor vezetésével a Brook­lyn-! Maimonides-kórház sebészcsoportja kétségbe­esetten küzdött az 57 éves Louis Block nyugalmazott tűzoltótiszt életéért. Az 57 éves férfin az orvostudo­mány történetének ötödik emberi szívátültetését vé­gezték el a kórház sebé­szei, amikor csaknem ki- lencórás „maratoni” műtét során Helen Krouch 29 éves háziasszony szívét átültet­ték szervezetébe. Kantro- witz ugyanazokkal az orvo­sokkal végezte el a műté­tet, akik december elején egy életképtelen, kétnapos csecsemő szívét ültették át egy két és félhetes cse­csemőbe. A csecsemő rö­viddel a műtét után meg­halt. A hírügynökségek ké­sőbb arról adtak tájékoz­tatást, hogy Louis Block, tíz órával a rajta végrehaj­tott műtét után, magyar idő szerint szerdán 10 óra 35 perckor elhunyt. STANDFORD A standfordi egyetemi kli­nika szóvivője közölte, hogy a szívátültetési mű­téten átesett Mike Kaspe- rak állapota még mindig válságos. FOKVÁROS A Groote Schuur kórház szóvivője szerint Blaiberg állapota annyira javul, hogy további rendszeres orvosi közleményt nem adnak ki, hacsak állapotában hirtelen változás nem következik be. (ÁFP, Reuter, DPI) résztvevő; ebből fizette a szállást és látta el magát élelemmel — válaszolt az irodavezető. A tapasztala­tok azonban azt mutatták, hogy az utazás résztvevői­nek egy része a szállás és étkezési költségeken igye­kezett takarékoskodni. A megye vállalatai és intézményei közül néhány az idén is kíván társasuta­zásokat szervezni Bécsbe, de már a tápasztalatokon okulva az IBUSZ kecske­méti irodájával állapodtak meg az utazások lebonyolí­tására. Ennek alapján már­ciusban és áprilisban öt' napos, olcsó autóbusz ki' rándulásokat indítunk. Az IBUSZ gondoskodik a szál­lásról, fél panziót (reggelit, vacsorát) szolgáltat, idegen- vezetővel városnézést szer­vez és múzeumbelépőről gondoskodik. A program­ban egynapos kirándulást is beiktattunk Semmering- re. Természetesen ezeket az utazásokat továbbra is a vállalatok kezdeményezik. Akik tehát részt kívánnak venni a bécsi kirándulá­sokon, azoknak intézmé­nyük, vállalatuk, szövetke­zetük szervezőjénél kell je­lentkezni, mert a kecske­méti IBUSZ-iroda csak a vállalat igénylését veszi fi­gyelembe. Felhí ■ vas megyei fotókiállításra Megyei Tanács V. B. Műve­lődésügyi Osztálya a megyei Népművelési Tanácsadó és a Kiskőrösi Járási Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya a „Kis­kőrösi Napok»* alkalmával 1968. május hónapban megyei fotókiállítást rendez. A kiállításon való részvétel feltételei: 1. A kiállításon részt vehet minden amatőr vagy hivatásos fotós, aki a megye területén él, vagy dolgozik. 2. A kiállítás témája kötet­len. 3. A kiállításra beküldhető szerzőnként 5 db fehér-fekete olyan művészi fénykép, amely még megyei kiállításon nem szerepelt. A beküldött képek hosszabbik oldala 40 cm kell legyen. 4. A képek hátoldalán Jól ol­vashatóan fel kell tüntetni a mű címét, a szerző nevét és lakcímét. (Kollektív részvétel­nél a műv. ház stb.) 5. A képeket legkésőbb 1968. március 10-ig a Kiskőrösi Já­rási Tanács Művelődésügyi Osztálya címére kell bekülde­ni. 6. A képeket a szerzőknek 1968. december 1-ig küldjük vissza. Minden kiállító meg­kapja a kiállítás katalógusát. 7. Díjazás: a kiállítás legki­emelkedőbb 5 képe díjazásban részesül. Kiskőröst ábrázoló legszebb fotót Kiskőrös Köz­ségi Tanács V. B.-je külön díj­ban részesíti. A képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, azon­ban esetleges sérülésért, meg­semmisülésért felelősséget nem vállalunk. Rendezőség. A szegedi vasútállomástól a bíróságig Leleplezték a csempészáruk bazárosnijét A múlt év őszén Szege­den, a vasútállomás váró­termében egy magas, ele­gáns férfi idegen akcen­tussal, de magyarul szólí­totta meg azt a fiatal nőt, aki egymagában üldögélve láthatóan vonatára várt. — Van egy olasz szi­vacskosztümöm eladó... Nem veszi meg? Virágos Kiss Ferencné először csodálkozva nézett az idegenre, de aztán fel­ébredt benne a hiúság és az üzleti szellem. Rövid megbeszélés kezdődött, s megszületett a megállapo­dás. Néhány ruhadarab gazdát cserélt, sőt a 35 éves elvált asszonyban annyira buzogni kezdett az élelmesség, hogy még kis­kunfélegyházi lakása címét is megadta a csempészke- dő jugoszláv állampolgár­nak. — Sok ismerősöm van, bármikor jönnek, megta­lálnak. Ha hoznak valamit, én szívesen eladom... A futó ismeretség tar­tósnak bizonyult, hiszen a jugoszláv rendszámú sze­mélygépkocsi ezt követően sűrűn állt meg a kiskun­félegyházi Bankfaluban, az Alpári út 27. számú ház előtt. S ettől kezdve a MÉK kiskunfélegyházi te­lepének dolgozói nem győz­tek csodálkozni a portás. Virágos Kiss Ferencné ud­variasságán. A férfiaknak nylon-velúr ingeket, go- lyóstollakat, tisztaszeszt, orkánkabátokat, a nőknek szivacskosztümöt, melltar­tót, kombinét, arany nyak­láncot, műanyag szaiyrot, csokoládét, kakaót kínált megvételre. A tetszetős külföldi hol­mik gyorsan elfogytak, ám az utánpótlás mindig idő­ben megérkezett. Az egyik nap azonban váratlan ven­dég, egy rendőrnyomozó érdeklődött Virágos Kiss Ferencné divatárus, bazá- ros tevékenysége, illetve üzleti összeköttetése iránt. Az asszony tiltakozott: — Nem ismerem őket név szerint, s tessék elhin­ni engem csupán a jóin­dulat vezérelt, amikor se­gítettem eladni a holmi­kat. Én nem kerestem raj­ta, csupán nekem olcsób­ban számolták, amit meg­vettem tőlük... A Virágos Kiss Ferencné által elkövetett 19 ezer fo­rintos devizabüntetten, üzérkedésen azonban még e mentség sem változtatott. A csempészárukat ugyanis értékesítette, s ezt a jelen­tős összeget átadta ismeret­len jóakaróinak. A Szegeden kötött futó ismeretség tehát ide, azaz Virágos Kiss Ferencné ese­tében a bíróságra vezetett Gémes Gábor KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Január ll-én, este 7 Arakor MÁGNÁS MISKA Operett — Arany-bérlet Apróhirdetések HÍZOTT sertés eladó. Kecske- mét. Csóka utca 25. ________219 K IFIZETŐDŐ váUaláshoz tár­sat keresek. Ajánlatokat „Meg­bízható” jeligére a kiadóhiva­talba kérek._________ 11028 E LADÓ 7 kh tanyás birtok 130 ezerért, szóló, legelő, szántó, azonnal beköltözhetően. Bács- Kiskun megye, Kecel, Üjkút 128. Levélcím: Kimai István, Budapest, XXII., Baross G.-te­lep, Thököly út 15, _________148 1 80 KG-OS hízott sertések el­adók. Kecskemét, Czigány Já­nos utca 33, 157 NAGYOBB mennyiségű , meleg­ágy! és egyéb trágyát vásárol Aranyhomok Szakszövetkezet, Méntelek,_____________________174 E LADÓ Csengődön kövesét mellett, a községhez 2 km-re 2240 négyszögöl szóló és gyü­mölcsös lakóépületekkel beköl­tözhető. Galántai János, Kis­csengőd.___________________18? KISIPARI kombinált szobabú­tor eladó. Érdeklődni egész nap, Kecskemét, Schőnherz Zoltán tér 5. I. em. 4. (9 eme­letes házak.) ______________811 G ÉPIPARI technikum felvételi vizsga előkészítéséhez tanárt keresek. Ajánlatokat „Sürgős U8 682” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe,__________217 B AJA központjában orvosi ren­delőnek helyiséget biztositok. „Orvos” jeligére a Bajai Ma- gyar Hirdetőbe.______________152 . FÉMMUNKÁS Vállalat Tömeg­ei kklpari Gyár azonnali belé­péssel felvesz gyors- és gép- .rót. Jelentkezés Kiskunhalas, Középső Ipartelep 8. 154 Az Állami Mg. G ép javító V általat« Kecskemét, (Külső-Szegedi út) esrfergályos marós, hegesztő, szakmunkásokat vesz fel. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentke­zés az üzemvezetőnél. 193 Az ÉM. Építőipari Szállítási Vállalat fel­vételre keres nagy gyakorlattal rendelke­ző érettségizett forgalmi tisztet, TKV. 21/2. kompresz- szorhoz nehézgépkeze­lő vizsgával rendel­kező kezelőt valamint éjjeliőrt Jelentkezés: Kecske­mét, Kiskőrösi út 10. öc. Relé Állomás. 91 A Solti Gépjavító Ál­lomás felvételre keres betanított szakmun­kásnak fiatal férfi és női munkásokat hegesztő és esztergályos munkára Jelentkezés a Gépja­vító Állomáson. 119 Gyakorlattal rendelkező gy ors-gép ír ót keres azonnali belé­péssel felvételre a Bács-Kiákun megyei Gabonaf el vásárló és Feldolgozó V. Jelent­kezés: Kecskemét, Villám István u. 12. 194 Gépírni tudó segédhivatalnok adminisztrátort felveszünk. Moziüzemi Vállalat, Kecs- kemét, Luther-köz. 164 A Solti Gépjavító Ál­lomás traktorok és gépkocsik műanyag­alkatrészeinek javítását rövid határidőre vál­lalja. /______________ 118 A Villamosszigetelő és Műanyaggyár 2. számú gyáregysége 18 és 40 év közötti férfi és nő segédmunkásokat felvesz, műanyagpréselési munkakörbe Betanulás Budapesten kb. 6 hónap alatt. Bővebb fel­világosítás a munkaügyi osztályon. Villamosszigetelő és Mű­anyaggyár 2. sz. gyáregy­sége, Kiskunfélegyháza. 172 Eredményesen hirdethet lapunkban! «éWVWWWWVWVWWWMVW^l, E L A D ó 3 db G—35-ös Hoffer Standart típusú üzemképes vontató. 1 db K—25-ös Zotor üzemképes állapotban. 1 db VP—158-as IFA típusú vontató üzemképes állapotban. 1 db Warsawa Pick típusú üzemképes kistehergépkocsi, 0,5 t. 1 db Barkas 900-as típusú üzemképes kistehergépkocsi 0,75 t. Érdeklődni lehet: KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR, szállítási osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 35. sz. reggel 7,30—16 óráig. 210 Régi márket! Új név! Meghízhass, kiváló készülék! ————143 í RÁDIÓ-TELEVÍZIÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom