Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-09 / 6. szám

1968. január 9, kedd S. oldal Hazai lapszemle A hagyományos legény­avatást az elmúlt év utol­só napjaiban ismét meg­rendezték Dunaremetén. A „legény jelöltek” két ke­resztapát választottak ma­guknak, majd a társaság vezetőjének jelenlétében sor került a „keresztelőre” — borral. Ezután együtte­sen a nekik tetsző lányok házához vonultak, ahol folytatódott a kedélyes szó­rakozás. (Kisalföld) • Sárközi szőttesekkel bo­rított íróaljzatok gyártását kezdték meg a közelmúlt­ban a Szekszárdi Nyomdá­ban. Egyelőre mintegy ezer darabot készítettek a kül­kereskedelem részére az itthon is kelendőnek ígér­kező, mutatós termékből. Próbaképp néhány szőttes­borítású asztali naptárt is előállító itak. (Tolna me­gyei Népújság) í Mészégető kemencéket állítanak üzembe Veszp­rém megyében. A mész- égetés hagyományos köz­pontjában, Díszei község környékén az idén két ke­mencével kezdik meg a termelést. (Veszprém me­gyei Napló) É 173 éves testámentum- mal gazdagodott a zala- szentmihályi falumúzeum Az értékes régi okmány­ban „emberséges emberek jelenlétében’’ a „testében nyavalyás” Gáli Ferenc végrendelkezik vagyonáról. (Zalai Hírlap) * Az ország egyik legfor­galmasabb határátkelőhe­lye a komáromi híd. Ta­valy egymilliónál többen lépték át rajta keresztül a határt. (Komárom '«negyei Dolgozók Lapja) Egy vagon futball-labda is útnak indult az évzáró exportszállítmányok közt, Milánóba. A 6200 meccs­labda csupán kis hányada annak a 160 ezernek, amely — negyedannyi négyzet- méter bőrből kiszabva — tavaly a simontomyai gyárból exportra került. Az olaszokon kívül a hol­landok, finnek és még szá­mos ország sportolói ját­szanak a jó hírnevet kiví­vott magyar labdákkal. — (Tolna megyei Népújság) Jó szándékú fiatalok Lesz új iskola Faj szón A ti szánj falul möve- lődési otthon régen jobb napokat látott. Pa­rasztház lehetett valaha, bizonnyal jómódú ember lakta. De ma már semmi­képpen sem lakályos. Falai földre kívánkoznak, csu- rog-csöpög belé az eső, ab- lakai-ajtajai utat engednek a szélnek. Berendezése is elnyűtt, az ember inkább kifelé igyekszik innen, mintsem befelé. Nem for­dítottak erre az intézmény­re gondot, annyi bizonyos. Szabó József tanácselnök ezt nem is tagadja. — Nem községi kezelés­ben van a művelődési ott­hon. — Hanem? — Az Alkotmány Tsz tartja fenn még ma is, de nem sok sikerrel. Nincs megfelelő emberük hozzá. A Tisza Tsz. az más. Ott már éveik óta elsőszámú gond a művelődési otthon. Meg is látszik a róla való gondoskodás: kint az or­szágút mellett olyan forgal­mat bonyolít le a Tisza TSz kultúrotthona. hogy sok község hasonló intézménye elbújhat mögötte. — Ez az állapot nem is tartható fenn —. mondja a tanácselnök tárpvilago- san. — A községnek szük­sége van egy jó kultűrott- honra. Éppen ezért hatá­roztuk el, hogy... |V| ielőtt folytatnánk, * * * hadd mutassuk be Guth Erzsikét, a fodrász kislányt, aki tavaly ápri­lisban — ha nem teszi más, teszem én — afféle klubot szervezett. Húszon felül van már a klubba tömö­rült fiatalok száma, akik a legmostohább körülmények között is kitartanak, sőt számuk állandóan szaporo­dik. / — Hogyan jutott eszébe, hogy ilyen mostoha körül­mények között összegyűjtse a fiatalokat? — Látom, hogy egyre többen jönnek vissza. Már a mi tsz-einkben sem ke­resnek kevesebbet, mint a gyárban, ezért kívánkoznak haza. Néhány éve nagyon megfogyatkozott a község lakossága, legalább 200 fia­tal ment el. Sokan már meggondolták magukat. Ezeknek a fiataloknak kell a községben valami szóra­kozás. Hogy itthon marad­janak. meg hogy jól érez­zék magukat. Amit Erzsiké elkezdett, azt bátran nevezhetjük hős­tettnek. Mert eddig abban a művelődési otthonban tartották összejöveteleiket, amelyet az imént nem egé­szen hízelgő módon jelle­meztünk. Nemsokára azon­ban másként lesz. Hogy ho­gyan? Itt folytassuk az el­nök megszakított gondola­tát: ____ C lhatároztuik, hogy a z immár feles­legessé vált ún. „kisiskolát” átalakítjuk klubkönyvtárrá. Ott kap a fiatalság hama­rosan alkalmas klubszobát, a könyvtár is oda költözik, lesz táncra alkalmas he­lyiség, később még színpad is, 200 személyes színház­teremmel. Meg büfével. Az átalakítás már elkezdődött, sőt karácsonyra egy részét birtokba is vehették a fia­talok. Afféle kis művelő­dési ház lesz ez. ami akkor sem válik feleslegessé, ha Tiszaújfalu és Alpár érint­kezési pontján felépül — néhány év múlva — a min­den igényt kielégítő közös kultúrház. örül az ember, ha ilyet lát Községen kívülről ed­dig úgyszólván semmi se­gítséget nem kaptak a Guth Erzsiké által összegyűjtött fiatalok, mégis — már elő­re kidolgozott programjuk van és a legjobb úton van­nak afelé, hogy szabályosan is klubbá alakuljanak. Jó szándék, tettrekészség, len­dület van bennük. És ez az egyik legfontosabb kellék. \f annafc már pesti ba- * rátáik is: a Kőolaj­ipari Gépgyár KISZ-esei patronálják őket. Ha kérik, még tánczenekart is külde­nek a mulatságukra. Balogh József Nemcsak az iskolás­gyerekeket és a szülőket, de a pedagógusokat is sújtja az iskolák áldatlan helyze­te Fajszon. Nézzük csak: a 2700 lakosú községben 330 tanuló jár iskolába. Tíz osztály 7 tanteremben vég­zi napi munkáját, délelőtt és délután. Ráadásul a 7 tanterem a község 6 külön­böző részén van, egyik kocsma volt régebben, a másik lakóház. Az igazgatói iroda a községi tanácsháza épületében kapott helyet. — Hogy folyik ilyen kö­rülmények között a tanítás? — Felsőtagozatos pedagó­gusainknak — mondja Markó Imre igazgatóhelyet­tes — fölösleges reggeli tornagyakorlatot végezni. Bőven helyettesíti ezt a gyalog- és kerékpártúra az egyik tanítási óráról a má­sikra menet. Miért mondtuk el mind­ezeket? Nem azért, hogy ezzel a — kirakatba egyál­talán nem kívánkozó — helyzettel eldicsekedjünk. Nemrégiben beszélget­tünk Farkas Lajos elvtárs­sal, a községi tanács vb-el- nökével. Elmondotta: ter­veztek már — néhány év­vel ezelőtt — iskolát a köz­ségben, volt is lehetőség a megvalósításra, de ugyan­akkor jelentkezett az igény a kultúrotthonra is. Ügy döntött a lakosság: előbb a kultúrotthont építsék meg. Az iskola pár évig még rá­ér. Ám közben a meglevő tantermek falai tovább nedvesedtek, most már nemcsak szűk és kevés a tanterem, hanem egészség­telen is, a falak dohosak, penészesek, a nyári tataro­zás is kevés javulást ho­zott. Említette a tanács elnö­ke: szó van most is az is­kola építéséről, de már Kimutatták a fehérvérűség vírusait Az aicsi egyetem rákku­tató központja jelentette, hogy japán kutatók egy csoportjának sikerült izo­lálni leukémiás (fehérvé­rűségben szenvedő) betegek vérsejtjében egy vírust. A Torojo Oszato és Johei Ito vezetése alatt álló cso­port lombikban tenyésztett leukémiás sejteket. A fo­lyadék, amelyben a rossz­indulatú sejteket őrizték, magzatokba beoltva, 1—4 hét után rákos daganatokat idézett elő. Az egyetem tudós cso­portja ebből arra a megál­lapításra jutott, hogy a magzatnál rákkeltő hatása van a vírusnak, s hogy az izolált vírus — rákkeltő vírus. annyiszor elhalasztották, hogy nem mernek remény­kedni. Pedig a megyei fel­mérés szerint ebben a köz­ségben legrosszabb a hely­zet. Mi várható hát? Megkérdeztük a me­gyei tanács művelődésügyi osztályát: mikor lesz bizo­nyos, hogy Fajszon meg­kezdődhet az iskolaépítke­zés? Ezt a választ kaptuk: — A fajszi iskola építése most már bizonyosra vehe­tő. A tervek készítése, illet­ve a helyi viszonyokra való Emlékezik a A Leövey Klára Gimná­zium Kórusa nemrégiben Kecskeméten újra bizonyí­totta, hogy megérdemelték Kodály Zoltán rokonszen- vét, elismerését. Tudjuk, hogy a Tanár Űr mennyire csínján bánt a dicsérő sza­vakkal; az énekkarról és kitűnő vezetőjéről azonban többször is elismeréssel szólt. A sikerek titkai felől faggattam a Kodály- ünnepségekre érkezett ven­dégünket, Andor Ilonát. Így válaszolt: „A művek­hez méltó előadásra tö­rekszünk. Ennyi az egész.” Később is csak annyit árult el, hogy a tanév ele­jén kiáll a lányok elé: „Munkatársak vagyunk. Higyjünk magunkban, higyjenek nekem. Ne fe­ledjék: az éneklés örömre hangol, s a Tanár Ür bizal­ma kötelez.”­Az eredmények 5nma- guktól beszélnek. Ök kép­viselték a magyar kultú­rát az 1947-es berni fesz­tiválon. A varsói VIT után hasábokat írtak róluk a lengyel lapok. Jártak Ang­liában is. „A Tanár Űr a szigetországban tartózko­dott akkoriban és minden­nap meglátogatott bennün­ket. Az Edison-díjat, a leg­jobb lemezfelvételért ki­tűzött nemzetközi díjat ta­nácsai nélkül aligha őriz­hetnénk ma iskolánkban.” Tegyük hozzá, hogy addig magyarok még egyszer sem kapták meg ezt a kitünte­tést. Jellemző az alábbi törté­net: A londoni búcsúhang­alkalmazása még ebben az évben befejezést nyer, 1969- ben megkezdődik az építke­zés és előreláthatólag 1970 szeptemberében már az új iskolában lesz az évnyitó. A megyei tanács egymillió fo­rinttal járul hozzá a négy­tantermes, szertárakkal és szaktárgyi előadótermekkel felszerelt korszerű iskola felépítéséhez, a többit a községnek kell a KÖFÁ-ból fedeznie. Ezt a két évet már nem lesz nehéz kivárni... B. J. tanítvány verseny előtt két órával tudták meg, hogy több szó­lamban el kell énekelniök az angol himnuszt. Ide­haza csak egy szólamban tanulták meg. Kottájuk nem volt, mit csináljanak? Kodály Zoltánhoz fordul­tak tanácsért. Ö pedig pa­pírt, ceruzát kért és pilla­natok alatt „felírta” a hiányzó szólamokat. Amíg a szálláshelyről a koncert­terembe értek, az autóbu­szon meg is tanulták. I Benjamin Britten, a világ­hírű angol muzsikus nem hitt a szemének, fülének, amikor meghallotta. Hasonló eseteket tucat­jával idézhetnénk. — Szép nyári napon csengetnek — emlékezik Andor Ilona. Kimegyek. Hát a Tanár Űr áll ott. Ke* zében a Magyar Kórusok III. kiadása. Kezembe nyomja: „Akarom, hogy az első példányt első kézből kapja.” A Gyermek- és Nőikarok kötetben Andor Ilona „ke­ze alá” ajánlotta az Árva vagyok kezdetű gyergyó- újfalusi népdalt: „Árva vagyok, nincs gyámolóm] Még a vizet is gyászolom Egyedül lakom egy házba Titkos bánat szobájába...” Kérdem, miért nem éne­kelték Kecskeméten, hiszen az előzetes műsortervben szerepelt. — Ezzel búcsúztattuk d temetőben a Tanár Urat. Attól tartottam, hogy most is elcsuklik a hangunk. H. N. 6. Régi, rokkant légiós káplár volt a raktáros, kemény­kötésű „emberevő”, alkalmas arra, hogy a fegyelme­zetlen civileknek fogalmat adjon a rendről. Ez az em­ber sohasem mosolygott, mert egy gépfegyvergolyó volt a fejében, amit nem lehetett kioperálni. — Sorra dobálja ide a fehérneműt! Én majd jegy­zem. — Nagyon helyes. — Csend! A légionista nem felel! Galamb bocsánatkérően vigyorgott, és sorra dobálta a fehérneműt. Azután hirtelen vigyázzba vágta magát. A káplár kérdően nézett rá: — Alázatosan jelentem káplár úrnak: szeretnék fü- työrészni. Az emberevő meghökkent. Ez az ember katonaviselt, az látszik a kiállásán. És milyen fiatal... Voltaképpen le kellene hordania ezért a jelentésért, de van valami az arcában, ami egy kedves kutyára emlékeztet... Egye fene. — Hát fütyörészhet éppen, ha kedve van rá, mikor holnapután Afrikába megy. — Majd csak lesz valahogy... Ott sem eszik meg az embert, csak bizonyos vidékeken ... — Aztán fütyöré- szett. Nem valami modern, cifra dalt, hanem egy régi párizsi kocsisnótát. Arra már nem kért külön enge­délyt, hogy a fütyörészés ütemére először mint valami fátyoltáncosnő meglengesse jobbra-balra kinyújtott ke­zében a hálóingeket, és egy kecses mozdulattal dobja oda a káplárnak. Nincs ennek a kölyöknek józan esze, az bizonyos. Mikor elkészültek a munkával, nagy mogorván oda­vetette az újoncnak: — Megihat velpm egy pohár bort, ha szomjas. Galamb jó emberismerő volt. Ügy csapta össze a bo­káját, hogy megremegett a raktár: — Köszönöm, mon chef! Jelentkezni tud, az bizonyos.;: A kantinban némi feltűnést keltett az embergyűlölő káplár, amint golyóval a fejében magányos asztalához leültette az újoncot. — Azt az izét... Azt a nótát fütyülje el megint, ma­ga taknyos! — Parancsára, öregem..: — felelte, és az „öregem” megjegyzést egy poharakat rezdítő bökacsattanás ellen­súlyozta az asztal alól. Még több dalt fütyült, és sok bordóit ittak. A negye­dik üveg után a káplár bevallotta Galambnak, hogy még ma is szereti azt az átkozott nőszemélyt. Galamb átkarolta a vállát, odahajtotta fejét a zöld parolira, azután puha, érzelmes hangján válaszképpen elénekel­te, hogy: „Nem szeretek ma sem mást, csak téged, Szép Rue Malesherbes, szép Rue Malesherbes, Örök ég veled .. A káplár, úgy látszik, náthás volt, mert sűrűn szipá- kolt, és a pipája sem akart szelelni. Délelőtt Galambot ismét a raktárba hívták, de fe­hérneműválogatás helyett „hazai” felvágottat kellett ennie. Kellemes állapot volt az újonc részére, hiszen holnap elindulnak Oran felé és onnan a sivatagba. Másnap névsorolvasás volt, sorakozó, és az újonc­osztag elhagyta az erődöt, hogy a kikötőbe menjen, ahol egy Afrikába induló hajó vesztegelt. Galamb hüledezve állt az erődudvaron. Az ő nevét nem olvasták! Elvezették az osztagot nél­küle. Éppen tiltakozni akart az érthetetlen, szórako­zottság ellen, mikor megjelent mellette a káplár, go­lyóval a fejében: — Köszönje meg szépen, maga taknyos. Elintéztem, hogy átmenetileg itt hagyják a raktárban. * Galamb elhatározta, hogy soha többé nem lesz ro­konszenves. Egy teljes hetet veszített drága idejéből Marseilleben, ahol a légionárius semmiképpen sem le­het hivatásának áldozata. A vén katona is megbánta már, hogy ezt a gyerekes külsejű katonát igyekezett rövid időre megóvni a sivatag borzalmaitól. Az újonc ugyanis, mióta elindult nélküle a menet, kizárólag a legmodernebb jazzdalokat fütyülte a raktárban, és azo­kat is olyan hamisan, hogy a káplárnak állandóan saj­góit a fejlövése. így azután rövid idő múlva a „Légió Atyjá”-ról elnevezett gőzösön útban volt Oran felé. A kis, piszkos hajó nyugtalanul táncolt a Földközi­tenger hullámain. A légionisták a fenékben ültek, és csajkájukból az örökös feketét itták. A Caporal ciga­retta rossz szagú füstje mint sűrű köd ülte meg a he­lyiséget. A rácsos lámpa csikorogva lengett, a katonák der- medten gubbasztottak a homályos helyiségben batyuik, ládáik és pokrócaik között. A nyugtalan tenger állandó harsogása zúgott be kintről. Egy öreg légionista, aki második öt évét kezd­te, és így jutott két hónap szabadsághoz Marseill.e-ben, az újoncokkal együtt tért vissza Afrikába. Hosszú, őszes, barna bajusza volt és nagy ádámcsutkája. Pilot- te-nak hívták. Most csendesen pipázgatott, és halk han­gon mesélt tapasztalatlan társainak eljövendő sorsuk­ról. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom