Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-28 / 23. szám

1968. január 28, vasárnap 5. oldal Mindarról, ami az életünkhöz tartozik A Kecskeméti Alföldi Cipőgyár pártnapjáról adott rövid tudósításunkat így kezdtük a minap: Valósá­gos párbeszéd alakult ki Erdélyi Ignác, a városi pártbizottság első titkára, a pártnap előadója és a hall­gatóság között. Nem túloztunk. Erdélyi elvtárs rövidre fogta a be­vezetőt és tetszetős szónok­lat helyett azokra a kér­désekre adott választ, ame­lyeket a cipőgyár munká­sai tettek fel — szóban és írásban — a gyűlés előtt, így vált valóban izgalmas­sá. forró hangulatúvá a pártnap. Maga a módszer is mél­tatást érdemelne, hiszen amikor azt mondjuk, hogy újszerűén, az eddiginél ha­tásosabban kell politizál­niuk a kommunistáknak, akkor a többi között ilyen közvetlen, napjaink legége­tőbb kérdéseihez tapadó eszmecserét várunk. Párt- vezetők és párttagok, párt­tagok és pártonkívüliek kö­zött egyaránt. Most azonban a méltatás helyett inkább arról szó­lunk, hogy milyen gondola­tok foglalkoztatják a cipő­gyári kollektívát az új gaz­dasági mechanizmus meg­valósításának első heteiben. Például ha a cipőgyár eme­li a gyermeklábbelik árát, akkor növekedhet a nyere­ség, s ezzel együtt a része­sedési alap. Csakhogy a dolgozók egyben szülők is, akik a boltból vásárolják gyermekeik számára a ci­pőt. Túl kell tehát látni a gyár falán. A jövedelem növelésének a helyes útja nem az áremelés, hanem a termelési költség csökken­tése. • Sokan foglalkoztak a fizetési arányokkal, s már a kérdésekből kicsendült, hogy egyetértenek a mun­ka szerinti fokozott diffe­renciálással. A dologozók védelmével, munkabizton­ságával kapcsolatos kérdé­sekre válaszul elmondta az előadó, hogy Kecskeméten jelenleg munkaerőhiány van. A következetes ipar- fejlesztés eredményeképpen ugyanis az utóbbi 7—8 év alatt körülbelül hatezerrel növelték munkáslétszámu­kat az üzemek. Senki sem kerülhet tehát az utcára, és különösen a cipőgyárból nem, hiszen a gyermekláb­belik iránti kereslet évről évre növekszik. Jó volt haliam, hogy a gyár kommunistáit mennyi­re érdekli városuk fejlő­dése. Számos kérdés hang­zott el a lakásépítéssel, a földgázprogram végrehaj­tásával kapcsolatban. * „Hivatalosan” véget ért ugyan a pártnap, de a gyár gazdasági és politikai vezetői, munkásai még hosszan elbeszélgettek Er­délyi elvtárssal. Büszkén említették, hogy máris ele­gendő megrendelést kap­tak az idei évre és rövi­desen sok új, szép cipő- modellt mutathatnak be is­mét a kereskedelemnek. Szó esett a kisebb-nagyobb napi gondokról, a család­ról s még az esti tv-filmről is. Mindarról, ami az éle­tünkhöz tartozik, mindar­ról, amiért a gazdaságirá­nyítási rendszer reformja is született Békés Dezső Zörren az ablak, olyan szél fú odakinn, hogy csak­nem letöri a fák kopasz ágait. Az ólomszürke égből permetez az eső, rárakódik az ember ruhájára, befo­lyik a cipőjébe. Olyan az idő, hogy valóban — a ku­tyát is kímélni kell tőle. És bent a teremben, ame­lyet kedves, ízléses búto­rok tesznek otthonossá, kis­gyermekek játszanak. Kúsz­nak a szőnyegen, fogócs- káznak a sarokban, lova­golnak, mesélnek egymás­nak. Nincs, aki egymagá­ban szomorkodna, bőven van mindegyiknek dolga. A Kecskeméti Óvónő­képző Intézet óvodájában, ahonnét ezt a kedves ké­pet idézzük, új módszerrel kísérleteznek: megpróbál­ják kötetlenné tenni a ki­csinyek prograrhját. Vala­hogy eliskolásodott az utób­bi időben az óvodák foglal­kozása, ez a vélemény ala­kult ki a pedagógusok kö­rében. Most megkísérlik a kicsi­nyeknek visszaadni teljesen a játék világát Nincs me­rev napirend, hogy pl. nyolctól kilencig mese. ki­lenctől tízig játék. Az óvó­néni mesél, aztán játszik a kicsinyekkel. Aki még nem akar játszani, maradhat a mesekönyveknél. Egymás­nak is mesélhetnek. Ha megunták, mennek játsza­ni. Nincs szigorú fegyelem, valahogy afféle „szabad vá­lasztás” van a foglalkozás­ban. Ami tetszik. Persze, a törvényes határokon belül. Beteg a baba. Kihez is viheti a kisóvodás a játék­babát, mint az ifjú doktor bácsihoz? Máris kicsoma­golja a szívhallgatót és figyeli: kipp-kopp. „Nincs en­nek a babának semmi baja, csak elaludt!” „Végy egy kanál diót, egy kanál lekvárt és keverd jól össze” — ebből lesz a finom sütemény. Igen ám, de lehetséges ez kóstolgatás nélkül? Így aztán elfogy a dió és a lekvár. Hogy lesz-e belőle sütemény? Hát... ..Bálba készül Marika, ám lompos a frizura.” Sebaj helyben van az „udvari fodrász” és máris előkerül a fésű, a bodorító. Hamarosan olyan frizura kerekedik a kis fodrászlány munkája nyomán, hogy a tükör is elcsodálkozik az örömtől. * * * Milyen keservesen sír a szél odakint! És a szobában? Jó meleg van, csend és halk csivitelés. Játszani jó! Balogh — Pásztor Az első — és talán leg­fontosabb — tanulságúl azt szűrhettük le, hogy a múlt év végén még aggodalmas­kodó munkások is megnyu­godtak. amióta megismer­kedhettek az új fogyasztói árakkal. Már szívből tud­tak derülni azon a kecske­méti asszonyságon, aki egész zsákra való cukrot talicskáztatott vissza a fiá­val az élelmiszerboltba és — némi árengedményt is kilátásba helyezve — el­adásra kínálta. Napjaink­ban inkább az érdekli a cipőgyáriakat —, s így va­gyunk ezzel nagyon sokan — mi a biztosíték arra, hogy a továbbiakban nem lesznek nagy áremelések, nem fenyeget az infláció. Az egyik kérdező így fo­galmazott: „Tudjuk, hogy a kiskereskedelmi cikkek ötven százaléka fix áron kerül forgalomba. De va­jon azok a vállalatok, ame­lyek élhetnek a szabad ár­képzés lehetőségével, vagy bizonyos határok között szabhatják meg az árakat, nem igyekeznek-e majd a vásárlók rovására növelni a nyereséget? Ehhez a kér­déshez kapcsolódott egy másik olyan gondolat is, amelyről szintén sok szó esett a pártnapon: megte­remthető-e az összhang az egyéni, a vállalati és a népgazdasági érdek között? Erdélyi elvtárs válaszá­ban elmondta, hogy az ál­lam, a Népi Eellenőrzési Bizottság, Állami Kereske­delmi Felügyelőség és nem utolsósorban a szakszerve­zetek segítségével, éberen őrködik az árszínvonal fö­lött. Minden vállalatnak be kell jelentenie és indokol­nia, ha fel akarja emelni valamelyik gyártmány árát. De már az üzemi kollek­tívákban érvényesülnie kell annak az egészséges szem­léletnek — és ezért igen sokat tehetnek a kommu­nisták! — bogy a nagy család, a népgazdaság ér­deke mindennél előbbre- való. Könnyű belátni, hogy ami jó a népgazdaságnak, az jó a vállalati kollektívá­nak. s minden dolgozónak. Gazdag forrásból merít Mindannyiszor felüdülés számomra a találkozás Fe­hér Zoltánnal, a fiatal bá­tyai kutatóval. Közvetlen egyéniségén, kedves humo­rán kívül az általa szorgos munkával gyűjtött anyag­ban való tallózás az, ami felrázza, kizökkenti az em­bert a „szürke” hétközna­pokból. Megmerítkezni — ha csak percekre is — a nép leikéből fakadt, év­ezredek sora óta kimerít­hetetlen gazdagságban | hömpölygő, bőven áradó forrás száz színt játszó vi­zében ... A napokban is alkalmam nyílt erre az ifjító, vidító „kikapcsolódásra”. Nemrég ugyanis egy másodperc tört részéig megpillantottam Zoli barátomat a tv képer­nyőjén, amint éppen át­vette az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályá­zat első díját. A kitüntetés után néhány héttel sikerült őt most felkeresnem, s az előzményekről és terveiről érdeklődnöm. — Ez már a harmadik el­ső díj, amelyet néprajzi pá­lyázaton nyertem — mond­ja. — Kis híján 400 pálya­munka vetélkedőjéből hoz­tam el ezúttal a három el­ső díj egyikét. Mondjuk meg: igen ran­gos helyezés ez, sorrendben közvetlenül az egyetlen nagydíj ‘ mögött. — Négy kötetnyi gyűjté­semért — Bátyán kívül a szanki, móricgáti és fajszi anyagért — együttesen ért a megtisztelő jutalom. A legterjedelmesebb, a bátyai gyűjtés kéziratát la­pozgatom. Közel lévén az év fordulója, szilveszteri— újévi babonák, népi hiedel­mek után „nyomozok”. Há­zigazdám felvilágosítással szolgál: — A népi időszámítás más, mint a naptári: előb­biben az új esztendő az egyházi évvel kezdődik, a karácsonyi ünnepkör és a hozzá fűződő néphit már az új év szerves része. Néhány bájos szemel­vény, véleményem szerint, feltétlenül érdemes a le­jegyzésre: — Luca-napkor vágott fát szed a lány az udvaron. Benn a házban megszámol­ja: ha páros számút sze­dett, férhez megy az új esztendőben. — Ha a karácsonyi va­csoránál a férj tüsszent először: az új évben fiúgye­rek, csődörcsikó, bikaborjú születik. Ha az asszony: — nőnemű szaporulat várha­tó. — A karácsonyi asztalon annyifelé kell vágni egy almát, ahány családtag van. Így a család együtt marad, a távol levők pe­dig hazatalálnak... — Űjévkor fánkot kell sütni, hogy az év szeren­csés legyen. Disznóorrot ajánlatos főzni, mert a ser­tés előre túr, tehát szeren­csét hoz. Baromfihúst vi­szont a világért sem sza­bad ilyenkor fogyasztani, hiszen a baromfi hátrafelé kapar. ... Ha időnk engedné, szíves örömest olvasgatnak még a vaskos gyűteményt, a naiv mítosz hol szóki- mondóan vaskos, hol szív­derítőén kedves megnyil­vánulásait. Őszintén iri­gyeljük Fehér Zoltánt, aki naponként gyarapíthatja — mint mondja, örökké befe­jezetlen, mert szüntelenül új adatokkal bővülő, kiegé­szülő — kincsestárát. Nép­hitgyűjtése most már csak „gazdára” vár, kiadóra, aki közkinccsé tenné végre a korunkba átmentett ősi rigmusokat, bájolókat... Reméljük, nem sokáig kell várnia — és várnunk! Jóba Tibor Üléseztek a TIT szakosztályai 300 előadás a mechanizmus reformjáról A héten tartották meg vezetőségi üléseiket a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szerveze­tének agrár-, illetve köz­gazdaságtudományi szak­osztályai, amelyeken szá­mot adtak az elmúlt négy év alatt végzett munkájuk­ról. A szakosztályok kivették észüket a szocialista me­zőgazdasági viszonyok tu­dati elemeinek megszilár­dításából és az új gazdaság­irányítási rendszer népsze­rűsítését jelentő feladatok­ból. összesen 2370 előadást tartott például a községek­ben, szakszövetkezetekben, tanyaközpontokban kétszáz megyei agrárszakember. Közgazdasági témájú be­számoló pedig pontosan 1484 hangzott el, ebből mintegy 300 foglalkozott az új gazdasági mechanizmus­sal. A szakosztályok újravá­lasztották a vezetőséget. Az agrártudományi szakosztály elnöke dr. Gerő János, a Mesterséges Termékenyítő Főállomás igazgatója, he­lyettese dr. Szegedi Sándor, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Mathiász-te- lepi vezetője. A közgazda- sági szakosztály elnöki tisz­tét Buda Gábor, a megyei tanács vb-elnökhelyettese tölti be, titkári teendőit pe­dig dr. Kuczka Antal, a Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat osztályveze­tője látja ek

Next

/
Oldalképek
Tartalom