Petőfi Népe, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-02 / 285. szám

Í96T December S, szombai S. oldal Gazdag ,, karácsonyi ajándékot“ kínál a műgyűjtőknek a Bizo­mányi Áruház Vállalat 17. mű­vészeti képaukciója, amelynek anyagát a vállalat budapesti Kinizsi utcai székházában pén­teken nyílt kiállításon mutat­ták be az érdeklődőknek. Az anyagot gondos előkészület alapján, mintegy 400 felkínált kép közül választották ki. Az árverésre összesen 480 000 fo­rint kikiáltási áron 165 fest­mény kerül. A 17. művészeti képaukció kiállítása december 10-ig naponta 10—18 óra között tekinthető meg. Az árverést december 12-én, délután a Mű­szaki Egyetem Kinizsi utcai nagytermében tartják. Esték a klubban II. Kalocsai írástudók A műszaki vagy az agrár­értelmiség szakértelme, közéle­ti tevékenysége mindenki szá­mára világosan, kézzelfogha­tóan szolgálhatja a közösség érdekeit. A kalocsai értelmisé gi klubban elég hozzászólniuk egy városrendezési vagy gazda­sági tervhez, lényegében máris segítettek. A humán értelmi­ségnek ebből a szempontból nehezebbnek látszik a dolga. Könnyen érheti — éri is gya­korta — olyan vád, főként a kisvárosokban működő irodal­mi és egyéb művészeti társasá­gokat, hogy összejöveteleik sen­A téma időtlensége A FILM a legromlandóbb műfaj. Hasonlítsuk össze köze­li rokonával, a képzőművészet­tel. Egy mykénei vázaképen, egyiptomi falfestményen, gö­rög szobron évezredek múltán sem mosolyogtat meg a viselet, vagy a gesztusok. De a filmnek még a divat változásai is meg­ártanak. Néhány éve láttam a filmmúzeumban a Halálos ta­vaszt. Az első jelenetben Jávor Pál anyáink ízlése szerint i,hoch elegánsan” jelenik meg. A mai néző pedig nem tudja mire vélni, ki légyen az az ág- rólszakadt szegénylegény abban a lehetetlen ruhában. Meglehet, hogy hosszútávon nem romlandó a film sem. Még nincs áttekintésünk. Nekem azért gyanús^ togy, Csók, István, vagy Toulouse-Lautrec képein a malomkő kalapok ellenére sem érzem az idő múlását. A dolog tehát nyilván nem a divat vál­tozásain fordul meg a film ese­tében sem. Ez csak. külsőség. Alighanem az a baj a filmmel, hogy ezek a külsődleges jegyek összhangban vannak a kifeje­zés módjával, sőt a kifejezendő tartalommal is. A legutóbb a televízióban látott Emberi szó című Cocteau film js az elavult téma miatt volt annyira ér­dektelen a mi számunkra. Hi­szen a film kerek két évtized­del a darab születése után és a mi korunk előtt készült. A hú­szas évek úriasszonyának sze­relmi nyavalygásai 1967-ben, Magyarországon unalmasak — ha nem nevetségesek. S HA MINDEZT a film rom­landóságával kapcsolatban szám­talanszor tapasztalhattuk, ak­kor lepődünk meg csak igazán azon, hogy mennyire frissen hat, legalább is őszintének és igaz­nak mutatkozik egynémely film évtizedekig. Ezután talán már örökre is. Mostanában alkal­munk van látni az Októberi Forradalom évfordulója alkal­mából néhány régi szovjet fil­met. (Nem állítom természete­sen, hogy más nemzetek film- művészetében nem akadnak ha­sonlóan időtálló alkotások.) Játsszák a Csapajev-et, a Viha­ros alkonyatot, a Kronstadti tengerészeket stb. Szándékosan nem említek olyan, a filmmű­vészetben forradalmat jelentő filmalkotásokat mint a Patyom- kin páncélos. Mert a Viharos alkonyat például nincs rajta a világ 10 legjobb filmjének lis­táján. Nem nyitott új utakat, nem is kivételes remekmű. „Csak” kitűnő film. MI VÉDTE MEG az elévü­léstől ezt és a többit, amiket most újra láthatunk? Azt hi­szem, egyetlen egy alkotóelem: a téma időtálló volta. Ahogyan a görög drámákat sem csupán a formai tökély őrizte meg örök­becsűnek, hanem mondaniva­lójuk tiszta embersége, haladó volta is. A Viharos alkonyat egy tu­dós sorsán át a forradalom, az új világ születésének egyszerű­sített képletét adja. A marxi tétel: az igazság a tömegek igazsága. Ez győz a forradalomban. S a harcban osztályok vesznek részt, nem pedig egyének. A letűnő osz­tályból csak a legkiválóbbak képesek átállni az igazság ol­dalára, de ők feltétlenül átall­nak. AMIKOR TEHÄT a 30 év előtti film erről szól, akkor maradandót ragadott meg. S ezért — habár művészileg csu­pán kora színvonalán áll — az alkotás egészében véve időt­álló. íme áz örök érvény űség titka. Erre szolgálnak bizonyságul a filmművészet első évtizedeiből való, de ma is nagy sikerű szovjet művek. M. L. kinek sem használnak, kicsi­nyes problémákkal bíbelődő „gittegyletek”. Dr. Kanyó János, a Kalocsai Katona István Társaság elnöke, a rendelőintézet műtőasztalára támaszkodva bólogatva hallgat­ja ezt a fejtegetést, mintha elő­re számított volna rá: — Bátran állíthatom, mi sem áll tőlünk távolabb, mint a zártkörösdi. Az a célunk, hogy egymás segítségével, több szem többet lát alapon sokoldalúan műveljük magunkat, sőt lép­jünk is ki saját körünkből, ösz­tönzőleg hassunk vissza a város szellemi életére. — Hány tagja és milyen szekciói vannak a társaságnak? — Mintegy negyvenein va­gyunk, irodalmi, képzőművé­szeti és helytörténeti csoportunk működik. A tagság feltétele valamilyen alkotó tevékenység. — Mindegyik csoport önál­lóan dolgozik, tervszerűen, ugyanakkor barátian, közvetle­nül. Szókimondó, őszinte légkör jellemzi a Lisztóczky László vezette irodalmárokat éppúgy, mint a képzőművész kört, amelynek Kovács László a szer­vezője. Mindketten a gimná­zium tanárai. <*- A saját kórból való kilépés érdekében mit tesznek? — Tartunk nyilvános rendez­vényeket, tagjaink közül sok a TIT-előadó. A képzőművészek minden évben kiállítják mun­káikat, a községekben is tarta­nak bemutatókat. Az irodalmi kör ifjúsági délelőttöket rende­zett vasárnaponként a könyv­tárban. A közelmúltban pedig elhatároztuk, hogy bekapcsoló­dunk a mi vidékünkön kulcs- fontosságú tanyai népművelés­be. Első ízben az Iszkra Tsz negyvenszállási kultúrtermében szerepeltünk egy műsoros esten, rr Őszi napsütésben Köd, felhős ég borult még reggel a falura, de délben kisü­tött egy-két órácskára a nap. Nosza gyerünk az udvarra, örül­ni a sápadt sugraknak! millió forintos költséggel és számottevő társadalmi munká­val. Az épület, a berendezés ma is olyan, mintha új lenne. Rend, tisztaság mindenütt és rengeteg A kiscsoportosok körülkapják Magdi nénit — dr. Orha Ist­vánná vezető óvónőt — és szá­guldanak a képzeletbeli kör­hintán kipirult arccal. Jó a nyárra emlékezni, amikor igazi körhinta járt a községben. Indul az autóbusz! Vagy szán­kó, hajó, talán lovacska? Ez is, az is, ki minek képzeli. A gye­rekeknek elég egy darab fa, s a mesék szárnyán az égbe száll­nak rajta, vagy a tengerek mé­lyére. Ahogy a képen látható. Felsőszentivánon hét eszten­deje létesítettek óvodát, egy­játék között válogathatnak az apróságok. Különösen az udvar jó példája a találékonyságnak: Hogyan lehet úgyszólván sem­miségekből valóságos mesevilá­got teremteni. Hófehérkének és törpéinek két háza is áll az udvaron, az apró medencében nyáron fürödni lehet, hűvös időben tengeri csatát játszani, az udvar végén deszkából ácsolt villamos... Nincs is olyan a kicsik kö­zött, aki ne szeretné az óvodát. Itt jól érzi magát egész nap, míg édesapa és édesanya dolgo­zik. amelyen mindhárom tunk közreműködött. csopor­A helytörténeti kör ve­zetőjét, dr. Czajtányi Istvánt külön is megkerestem, mivel a kalocsai helytörténeti mozga­lomnak közismerten rangja van vidékükön túl is. Kitűnt ez Czajtányi István szavaiból is, amikor arról kérdeztük, hogyan értékeli a csoport munkáját. — Az országos átlaghoz ké­pest jó, de a helyi adottságok­hoz képest sokkal jobb is le­hetne. — Melyek Kalocsa különösen jő adottságai? — A város szinte egyidős a magyar állammal, gazdag írá­sos és tárgyi emlékek tükrözik fejlődését, ezeknek összegyűjté­se nagy jelentőségű eredmény­nyel járna. Szerencsés körül­mény az is, hogy Kalocsa és vidékének története viszonylag zártan, de ezen belül az össze­tartozás tudatában alakult. Máig is élnek olyan hagyomá­nyok, népszokások, amelyekből társadalmi törvényszerűségeket olvashatunk ki, nem is beszél­ve a világhírű népművészeti kincsekről. Hozzászámítva eh­hez a legújabb kor izgalmas változásait, a nagyüzemi me­zőgazdaságot, az iparosodást... Valóságos aranybánya a hely- történet számára. — Mennyire sikerül kiaknázni ezt az aranybányát? — Kevés időt töltünk össze­jövetelekkel, mindenki dolgozik a saját részterületén, aztán úgy negyedévenként összegezzük, mit végeztünk. Kuczy Károly, aki egyébként a megyei tanács honismereti szakreferense, kö­zépkori történelemmel és nyelvjáráskutatással foglalko­zik, Besenczi Sándor, Pastyik István régészettel, Bozsó Ferenc építészet-, Cserei József zene- történettel, Pécsi Ferencné a népművészettel, Fehér Zoltán a hiedelemvilággal. Jómagam — különböző történeti problé­mák mellett — a ragadvány­nevekkel. — Hogyan lehetne a gazdag és érdekes anyaghoz méltóvá tenni a helytörténeti munkát? — Mint amatőrök, sem anya­giakkal, sem idővel nem ren­delkezünk ahhoz, hogy hosszú időt töltsünk Pannonhalma, Győr, Nyitra levéltáraiban, aho­vá a török elől elmenekítették a helyi írásos anyagot. Fillére­kért mikrofilmet lehetne készí­teni ezekről a fontos források­ról, és akkor itt helyben ta­nulmányozhatnánk. Egyelőre nincs rá keret. A tanácsok párt­fogolják ugyan a helytörténet ügyét, a járási tanács költsé­gén a jövő évben jelenik meg az ötrészesre tervezett járás- történet első két füzete. De vé­leményem szerint nem érdemes így stencilezett füzetekre szét­aprózni a témát. Tudományos igényű, nyomtatott monográfiát érdemelne Kalocsa története. • A két beszélgetés pár­beszédei korántsem kapcsolód­tak ilyen folyamatosan a való­ságban, mint leírva. Dr. Kanyó János jó néhány receptet meg­írt közben, dr. Czajtányi Ist­vánt is sokan keresték sürgős ügyben a Paprikaipari Vállalat munkaügyi osztályán. Mi köze egy főorvosnak az irodalomhoz, egy vállalati jo­gásznak a történelemhez? — kérdezhetné valaki. Mindketten jól példázzák a kalocsai értelmiség dicséretes törekvését, hogy ne csak szak­májukban álüanak helyt, ha­nem más iránvú kénességüket. ,-coioVvő érdek'édés'íket sok­oldalúan, az ..írástudók felelős- révei” a közösség szolgála­tába állítsák. Szabó János I > ÖRÖMMEL jelentem: a „Kiváló úttörő”-jel vény arra jogosított, hogy mint a Bajai III. Béla Gimnázium első osz­tályos tanulója, már most tag­ja lehetek a gimnázium KISZ- szervezetének. ígérem, hogy is­kolánk KISZ-életéről, rendez­vényeiről rendszeresen beszá­molok a következő tudósítá­saimban. Radő Erzsébet, a dávodl Uttörőosapat volt tudő&ítója * — Eddig Barcza Erzsébet, a nővé­rem volt iskolám úttörőcsapatának krónikása. Am, halad az idő, ő is kinőtt az úttörősorból, és most már gimnáziumi tanuló. Feladatkörével engem bízott meg a csapatvezető­ség, így a jövőben én tudósítom az Üttörőélet-rovatot a különböző ese­ményekről. íme az első egymonda­tos tudósításom: Iskolám dalosai,- vers- és prózamondói sikerrel sze­repeltek az Októberi Forradalom Jubileuma alkalmából rendezett ün­nepségünkön. Barcza Ágota, a Bajai Klscsávolyl Általános iskola VIII. oszt. tan. • A Ű ttörő csapatunk énekesei és versmondói is részt vették Somogyi Katika és Kun Ilonka névadó ünnepségén. A jól sike­rült. hangulatos névadó alkal­mából a pajtások kisdobos nyak­kendővel ajándékozták meg a két pólyásb’ibát. Horváth Katalin, VIII. oszt. tan. Bátmonostor — A TERVEK SZERINT jö­vő tavasszal megnyílik a bács- szőlősi pajtások úttörőparkja. A gyors ütemben haladó mun­kálatokat a tanulók eddig több mint 200 méter hosszú vizveze- tékárok kiásásával segítették. Az új létesítményben fürdőme­dence. zxihanyozó és szökőkút is működik majd. s a jövő évi salakpályás kézilabda-bajnok­ságot ugyancsak itt rendezzük meg. Románc Márta, őrsvezető * = Tanulmányi kirándulást lettek a helyi gépjavító állomá­son a bácsalmási úttörőcsapat ‘acfiaj. Megismerkedtek a lemez­vágógépek és kompresszorok °zerkez°tével és a gyakorlatban tanuimánvozták a hegesztés munkafolyamatát. Balassa Sándor őrsi tudósító • + Készülődnek karácsonyra a kecskeméti úttörők. A Szalvai Mihály Űttörőházban december 23-án kisdobosok, úttörők ta- 1 álkoznak, hogy megbeszéliék az ünnepi előkészületeket, a fenyő- fadíszítés részleteit. December ?6-án, karácsony másnapján dél­előtt tv-nézés, diafilmvetítés szerepel a programban, délután oedig a kisdobosok jelmezes fenyőfaünnepélyére, bábelőadás­ra, valamint vidám műsorra kerül sor. • X A BÁCSSZŐLOSI 2457-es számú Petőfi Sándor Üttörőcsa- pat pajtásai ezer óra társadal­mi munkát ajánlottak fel a köz­ségi úttörőotthon felépítéséhez. Vállalásukat sikerrel teljesítet­ték, ami egyúttal az Auróra- akcióban megszabott program valóraváltását jelentette. A kö­zelmúltban már birtokukba is vették az úttörőotthont, amely­nek avatásán az építéshez ugyancsak segítséget adó tsz és állami gazdasági, valamint köz­ségi vezetők is ott voltak. * — Az MHSZ községi szerveze­tének javaslatára a közelmúlt* ban alakította meg a városföldi 3198-as számú II. Rákóczi Fe­renc Üttörőcsapat modellező szakkörét. Az első foglalkozást a 21 szakköri tag már megtar­totta, s a pajtások e’készítették „Móki” nevű repülőmodelljü-. két. Az úttörőcsapat vezetősége a közeljövőben bélyeggyűjtő és lövész szakkör szervezését is tervezi. Bíró László szakköri titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom