Petőfi Népe, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-12 / 293. szám

1967. december 12, kedd 3. oldal Utak és kiutak Petőfiszálláson 2. A FOLD GAZDÁI — A GAZDÁK FÖLDJEI Gépíróból hegesztő A solti gépjavító De a kommunális fejlesztés, bármily lendületes, önmagában kevés a korszerű életforma meg­hódításához. Ennek Petőfiszál­láson is csak a jól működő kö­zös gazdálkodás lehet az alap- je. Lehetne... Sajnos, az itteni gazdálkodás szerkezete csak igen csekély mértékben felel meg a korszerű követelmények­nek. H. Szabó Imre bácsival, a mezőőrrel beszélgetek határjáró körutam során. Nincstelen cse­lédember volt, a felszabadulás után a földosztó bizottság tag­ja, alapító tsz-tag — néhány­szor elnök is volt — mostani munkáját nyolc éve látja el. Egyik legjobb ismerője az itte­ni adottságoknak. így beszél róluk: — Nincs itt öt hold összefüg­gő terület sem, amelynek a ta­laja egyöntetű lenne. Csak néz­zen szét, szemmel is láthatja. A legnagyobb úr a homok. Meg a víz. A homok itt nem arany A két tsz, a Béke és a Sza­badság mindegyike 700 hold körüli közös területtel rendel­kezik. Majdnem fele része ezeknek is rét, legelő, nádas. A szántón évről évre rozs te­rem, 4—4,5 mázsás átlaggal, s néhány kapás növény, százalé­kos művelésben. Kevés juhot és növendékmarhát tartanak. Ültetvényük nincs. Tavaly pél­dául a Béke Tsz egy szántó- egységére 375 forint bruttó be­vétel jutott, ami a félegyházi járásban is mélyen a legkeve­sebb. Valamelyest ígéretesebbnek bizonyul a termelőcsoportok helyzete. Az Aranyhomok terü­letének egyharmada. több mint ezer hold, közös művelésben van. A Petőfinél a közös ará­nya kisebb, 500 holdra tehető összesen. Lápfö'dhegyek az állomás ra­kodóterén. A kincset, amit az Aranyhomok területén bányász­nak, markológép rakja vagon­ba. Igaz, egy keveset ott is használnak fel belőle. Pedig ez­zel valóban arannyá lehetne változtatni a homokot, amelyen a továbblépés is biztosabbá vál­na. Annál is inkább, mert nagy­üzemi sző'őt mindkét tszcs te­lepített. Az Aranyhomok 160, a Petőfi 100 holdon. A víz sok vesz- szőt kiölt, főleg az utóbbi gazda­ságban. De még így is olyan le­hetőséget teremtettek, amelyre alapozhatnak. Közös pince épí­tését tervezgetik. Ez rendién is lenne, csakhogy egyelőre a mű­velést is alig-alig bírják kézi erővel. A génekhez — a négy gazdaságnak 13 traktora van — el°g°ndő az ember. De a kézzel végezhető munka már esek úgy lehetséges, hoav a közöst ki­parcellázták családi művelésre. nem csekély. A majd minden tanya mellett megtalálható pár száz négyszögöl szőlő elsősor­ban a családi szükségletet elé­gíti ki, a malac- és baromfi­nevelés azonban főleg áruter­melésre történik. Különösen kedvelt a libahizlalás, a hely­beli szövetkezeti felvásárlással majdnem ötezerre szerződtek az idén, de legalább ennyire te­hető az a mennyiség, amely a szomszédos községek felvásárló hálózatán „úszik el” a petőfi- szállási tanyákról. Ezenkívül a tehén- és a juhtartás is általá­nosan kedvelt Ha más nem is, de a talaj­forgatás a háztáji, illetve a tagsági földeken is géppel tör­ténik. Azazhogy... sajnos a jelenlegi géppark teljesítménye ezt nem teszi mindenütt lehe­tővé. Ezért, meg főleg a mun­kaerő fogyása miatt, igen sok gazda felajánlaná földiét vagy annak egy részét a tszcs-nek. És itt áll elő az a furcsa hely­zet, hogy a közös — éppen ilyen okok miatt — nem él a lehetőséggel. Megtenni az első lépést Kinek kell hát a föld Petőfi­szálláson? Nem egyszerű a válasz. Hi­szen 15 holdjuk egy részét a kitűnően gazdálkodó Nemcsok Lajosék is felajánlanák. Java­korabeli házaspár — három fiút kiházasítottak, egy lányt férj­hez adtak —, attól tartanak, joggal, hogy mind kevésbé bírták a munkát. Mivel, az egy holdon a 300 mázsa paradi­csom, a kilenc hízott sertés, a 30 hízott liba, a 14 pulvka — s ez csak kisebb része értéke­sítésre kerülő termékeiknek — nem varázsszóra terem+ődik elő. Amikor Nemcsok Lajos rtőször használt műtrágyát, a szomszédai kinevették, amiért ilyesmire szólja a pénzét. Most már utánozzák ... Azt mondta, ha csak 40 éves lzmne, még ta­nulásra adná a fejét. — Amikor ősszel fenn vol­tam a mezőgazdasági kiállítá­son, láttam ott egv kistraktort hozzá mindenféle géppel. De hát százezer forint m^g nekem is sok. Pedig hogy kihasználhat­nám! Szavaiban mélvséges váeva- '-ozás. Teliesíthetetlen lenne? Pögtön arra gondolok, miiven ’ó volna, ha ilven gépeket ma­sa a közős vehetne, s tartai- nak, méltányos ár ellenében, kölcsön adná. Mert nemcsak a nagy táblák gépesítése a fon­tos. De ennél is lényegesebb a rendszeres munkaalkalom te­remtése, amely nélkül aligha léphetnek ki a mostani megre­kedésből. A lehetőségek köre eléggé tágas, csak szét kell kis­sé tekinteni: mi mutatkozna leginkább jövedelmezőnek Pe­tőfiszálláson? Ha erre egyen­ként a gazdaságok nem érák magukat elég erősnek, fogjanak össze. És ne csak szemlélői, de hasznosítói is legyenek a Nem­csok Lajos-féle gazdák életre­valóságának: a háztáji szorgal­mat a közös területen is gyü- mölcsöztessék. Bár a teendők sürgetőek, a homok távlati hasznosításáról sem feledkezhetnek meg. A cellulóznyár telepítéséhez kitű­nőek az adottságok, s az ilyen kezdeményezés az állami tá­mogatásnak sincs — és nem is lesz — híjával. A tsz-ek módot kereshetnének a csemegeszőlő ültetéséhez, ha csak tíz-húsz hold erejéig is. És hogy sok a vizes terület? Te’eoítsenek fü­zest, s dolgozzák fel. Petőfiszállás községi gyara­podása elválaszthatatlan a nagyüzemi honfoglalástól. Ez utóbbi még várat magára — remélhetőleg nem sokáig. ... És ezzel még nem tehe­tünk pontot a riport végére. Mozdul a tanyavilág, tagadha­tatlan, de vajon a saját sorsá­nak jobbításáért mozdul-e? Az eddigiek alapján nem adhatunk egyértelműen igenlő választ. Túl sok a kontraszt, a nyugta­lanító ellentmondás. Főként a gazdálkodásban. Egyet kell ér­tenünk Ispánovits Mártonnal, a kiskunfélegyházi járási párt- bizottság első titkárával, aki ezt mondja: „Petőfiszállás gondjai túl nagyok ahhoz, hogy helyben megoldhatók legye­nek.” Ebből következik, hogv a környező mezőgazdasági nagyüzemeknek — Pálmonos- torán, Kiskunfélegyházán —. sőt, közvetett mór’on a területi szövetségnek is Me'ességet kell érezniük Petőfi szál'ás sorsa iránt. Ehhez az szükséges, hogv a kilencszáz tanvás falu min­den lakója akarta az előre­lépést; hogy úrrá legyenek a homokon, ame'v bármily mos­toha is. sem itt, sem máshol nem válhat a maradandóság szigetévé. Hatvani Dínfel előre lépett A lány a vasváz fölé hajolt. Balkezében egy pajzs, — köze­pén sötét ü.eggel — jobbjában a hegesztő fejet markolta. Elekt­ródja egyenletesen mozgott előre, s amikor a vakító éles f.'ny kialudt, könnyed, kecses mo’d. Írttal ha'o’t hátra, ösz- szehúzt.a szemöldökét,. s szigo­rú tekintettel vizsgálta a fris­sen készült varratot, azután elégedetten elmosolyodott. Ekkor odaléptem hozzá, s megkérdeztem. — Sikerült? — Igen és ilyenkor mindig fiatal fiú birkózott-kergetőzött az ebédlő mellett. — Ipari tanulók — magyaráz­ta a főmérnök — nyolcvan­hármán vannak. A mi gépjavító állomásunkat bízták meg azzal, hogy a me­gye északi részén javítsuk az MTZ és az UTOS traktorokat. S bír igyekeztünk jól és gyor­san elvégezni minden munkát, egyre kevesebb megbízást ka­punk. A gazdaságok jó része ugyanis ma már saját javító részleggel rendelkezik. 1968-ra kötött szerződéseink alig más­A gépja.ító állomás kitűnő gépekkel felszerelt forgácsoló merne. úgy örülök. Kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak. — Laki Margit vagyok — mondta ő. — Nem erre a pá­lyára készültem — mesélte, — a gyors- és gépíró iskola után azonban nem tudtam itt Solton «'helyezkedni. Amikor meg- h'Tottam, hogy a gépjavító ál’omás hegesztőket keres, én is jelentkeztem. Nagyon meg­szerettem ezt a munkát, most már nem is kívánkozok gyors- és gépíró lenni. fél hónapra való munkával biz­tatnak. A főmérnök egy ideig elgon­dolkodva lépegetett mellettem, majd amikor észrevette, hogy az új műhelyeket szemlélem, ■'gy folytatta: — Először a tsz-ek tehergép­kocsijainak javításával, sze­mélyautók szervizével bővítet­tük szolgá' tatásainkat. Azután egyre több készárutermelést vállaltunk. Gázolaj tartályokat Simon Lajos főmérnök is ’ készítettünk többek között olaj­megnézte a hegesztést és meg- d'cs'rte érte a lányt. Már az udvaron jártunk, még mindig az iménti jelenetre gondoltam. Éppen ebédidő volt. Egy csapat Hat comb egy tasakban... Magyar baromfi Hollandiától-Kuwaiti« cl A gyáregység teljesíti tervét kályhákhoz. Az idén három üzemmel léptünk együttműkö­désre. A Szentendrei Vegyesipa­ri Vállalat tuskókihúzó ekéket és rönkszállító pótkocsikra eme- 'ő szerkezeteket gyártat velünk, erdőgazdaságok részére. A Ma­gyar Hajó- és Darugyár forgá- cso’ó gépparkunk szabad kapa­citását kötötte le, s alkatrésze­ket készítünk megrendelésükre. A legtöbb munkát az Ikarusz részére végezzük, a csuklós autóbusz alvázait, lökhárítóit gyártjuk. Kevés a gép Van, aki 4—5 holdat is elvál­lal. Forgó Henrikék — idős há­zascár a tóparton — ennél jó­val kevesebbet fogtak fel. Fő­leg Forgó néni iárt el a nyáron szőlőt kapálni. Ezt mondja: — Aki fiatalabb és bírja a munkát, havonta több mint kétezer forintot is megkeres. De hát ez, tudja, nincs egész évben. És ígv fiatalt szinte „nagyító­val kell keresni” a petőfiszállá- sl közös földeken. Rendszeres fogl a 1 közte tá sra pillan atnyi' a e egyáltalán nincs remény. De lehetne-e? Kusza, mindenütt egymásba kapcsolódó problé­mák ezek... Mindenesetre annyit el kel1 mondanunk, hosv a taacági jö­vedelemben a háztáji szerepe Pár héttel az év befejezése előtt Farkas Lászlóval, a Ba­romfiipari Országos Vállalat kiskunhalasi gyáresy égének ve­zetőjével feladataikról beszélget­tünk. — A csúc-ddény-számba me­nő utolsó évnegyedben 320 va­gon a baromfifeldolgozási ter­vünk — mondja. — E mennyi­ségnek a négyötöd része kerül exportra. Tucatnyi államot említ (Svájc, Ho'landia Olasz- és Franciaor­szág, Kuwait, Szovjetunió, Kuba s*b.l, amelyek lakossága nagy kedve'ője a magyar baromfi­nak, és ahol feldolgozó iparunk hagyományosan jó hírnévnek örvend. — Ezen kívül mintegy 12 ->illió tojás is fe’dolgozásra ke- rül. Az arány az előbbihez ké­nest ford'tott, mivel a tojásnak-upán 20 százalékát exportál­juk. A tájékozatlan érdeklődőnek szemet s úr a kifejezés: vajon mit kell a tojáson „feldolgoz­ni?” — Számos exportkövetél­ménynek, kikötésnek kell, hogy megfeleljen. Így például, tiszta hé'únak kell lennie. Nem ke­vésbé fontos a béltartalom, az 5—6 mil'iméíeres légkamra és így tovább... A jövő útja egyébként a belföldi fogyasztás­ra szánt tojásnál is az ilyen mi­nőség. Egészen érdekes export­kérelmek is akadnak, főként az úgynevezett kövérárunál (a li­ba-. és kacsahúsnál). Vannak államok, amelyek átvevő cégei egy-egy ínyencfalatot kü’ön-kü- lön csomagolva kérnek. Kuwa- itba vi'zont tálcára rakott hat darab baromficomb, összesen fél kilogramm súlyban — az exportcsomag tartalma. A Szov- je'un’^ban főként « cc<rke és a pulyka, míg az NSZK-ban a pecsenyekacsa kedvelt... Több, mint félezres munkás­létszámmal, mind fejlettebb, korszerűbb gépi eszközökkel doleozik a halasi gyáregység. Csaknem teljesen automatizált feldolgozó gépsorok állnak a termelés szolgálatában. Mint Farkas László elmondta, egye­lőre ugyan a helyszűke miatt óránként „csak” másfél ezer csirkét dolgoznak most fel, re­mélhetőleg azonban a jövő ért csúcsidényre — október elejére — az új folyadékos előhűtéssel működő berendezés kétszer ak­kora feldolgozó kapacitást tesz majd lehetővé. — A tojá'felvásárlás éves ter­vét való=z’'nűleg 15, míg a ba­romfiét mintegy 4—5 százalék­kal s ke-ül túlteljesítenünk, termelési tervünknek pedig a 110—112 százalékos teljesítésé­re számítunk. J. T. Szerte a gépjavító állomás területén befejezés előtt álló, vagy éppen kezdődő építkezések látszanak. — Jövőre még nagyobb ter­veket szövögetünk. Bővíteni kí­vánjuk a mezőgazdasági gép­alkatrész-készítést és javítást, hiszen ez a fő feladatunk. Kü­lönböző — az üzletekből hiány­zó vagy éppen új típusú me­zőgazdasági kisgépek gyártását kezdjük meg. A legkülönfélébb 'génvek kielégítésére készülünk fel. Műanyag alkatrészek felújí- ására speciális műhelyt létesí- ettünk. Búcsúzáskor a főmérnök még 'mondta, hogy jelenleg 260-an dolgoznak náluk, de nemsokára kétszer ennyien. N. O.

Next

/
Oldalképek
Tartalom