Petőfi Népe, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-09 / 291. szám

«. oldal 1967. december 9, szombat A tanács vb napirendjén A közösség erejéből Vízmű, járda már van — művelődési ház is lesz Tataházán A reggeli lapokat reggel!... Alig tíz gépelt oldalt tesz ki az a beszámoló, amelyet a Ta­taházi Községi Tanács V. B. terjesztett a közelmúltban a járási tanács vb. ülése elé. A g ndosan elkészített jelentés tömören foglalja össze az ered­ményeket, a gazdasági és kul­turális fejlődést, de természe­tesen számot ad a megoldásra váró problémákról is. Kicsen­dül az összefoglalóból, hogy a falu vezetői mindenkor számít­hatnak a községben lakók se­gítségére, támogatására, s ezzel magyarázható többek között az is, hogy viszonylag jelentős fel­adatokat sikerült jól megolda­ni az utóbbi három esztendő­ben. A közérdek iránti felelősség Miből táplálkozik a lakosság aktivitása? Elsősorban abból, hogy látják: fáradozásuk nem hiábavaló s gyakorta tapasztal­ják azt is, hogy a tanács vb tagjai, a község vezetői és a ta­nácstagok is szívügyüknek te­kintik a közösségi gondokat, azok megoldását. A március­ban megválasztott 25 tanácstag például, több mint kilencven százalékos arányban jelen van az üléseken, az állandó bizott­ságok megbeszélésein. Határo­zatképtelenség miatt még egyet­len összejövetel sem maradt el. Jellemző az is a tataházi ta­nács- és vb-ülésekre, hogy nem egyéni problémák, hanem a közügy, a közérdek iránti fele­lősség, a segíteniakarás szándé­ka vezérli a lakosság képvise­lőit. Ennek a szoros kapcsolatnak az alapja, hogy a tanácstagok a saját körzeteikben rendszere­sen felkeresik választóikat, csa­ládlátogatások során beszélget­nek a falu lakóival és közvet­len tapasztalatokat szereznek a megoldásra váró kérdésekről, egy-egy átfogóbb problémáról. A felelőtlenség, a hanyagság, a gyógyszerek, vegyszerek elzá- ratlansága ismét halálos áldozatot követelt. Nemrégiben Echard István, Kaskantyú, III. kerület 33. szám alatti gazdál­kodó négyéves István nevű kis­fiát felesége édesapjára, Farkas Istvánra bízta. A gyermek egész nap vidáman játszadozott, azon­ban este rosszul lett. A szülők azonnal orvoshoz vitték az egy­re nehezebben lélegző gyerme­ket. Nem volt jogosítványa A gyakorlatlanság, a közle­kedésrendészeti szabályok betar­tásának elmulasztása ismét ha­lálos és súlyos közúti szeren­csétlenségekhez vezetett. Hetven kilométeres sebesség­gel fának rohant a Ladánybene és Kecskemét közötti úton, csü­törtökön este motorkerékpárjá­val Tóth Szivák Péter, ipari tanuló. A 17 éves fiú a helyszí­nen meghalt. Pótutasát, Csaba Imrét eszméletlen állapotban, súlyos sérüléssel szállították a kórházba. A rendőrség megálla­pítása szerint a motorkerékpár vezetője nem rendelkezett ve­Az ilyen találkozásokról — ké- re’em, javaslat, beadvány for­májában — tájékoztatják a ta­nácsi testületet, a végrehajtó bizottságot. Minden utcában járda, víz A járási tanács vb. ülése elé terjesztett beszámoló a község életének minden területéről tá­jékoztat. Nem kívánunk vala­mennyi kérdéssel foglalkozni, de — az eredmények láttán — feltétlenül szólni kell a község­fejlesztési munkáról. Itt is, mint az élet más kérdéseinek meg­oldásánál, a község vezetői he­lyesen abból az elgondolásból indultak ki — s bizonyára a jövőben is így járnak el —, hogy az érdekelt szervekkel, a lakossággal történt részletes megbeszélés, az igények és le­hetőségek összevetése után ál­lították össze a terveket. Ez a reális tervezés alapja az ered­ménynek, Tataházán is így ér­hették el, hogy a község min­den utcájába eljutott a törpe­vízmű vezetéke, az egészséges ivóvíz minden családnak, la­kosnak elérhető közelségben van. Sőt a továbbfejlesztés so­rán már ott tartanak, hogy újabb 1800 méter hosszúságú csövet fektettek le, egy-egy ut­cában már mindkét oldalon megvan a vízvezeték. A prog­ramot tovább folytatják. Tavaly ' és az idei esztendő­ben összesen 383 ezer forintot költöttek j árdaépítésre. M a már a község valamennyi utcájának az egyik oldala szilárd járda­lappal burkolt. A továbbiak­ban a másik oldal járdásítása a feladat. Nagy segítséget je­lent egy-egy ilyen terv megva­lósításánál, hogy a lakosság nagy értéket képviselő társa­dalmi munkát végez. 1966-ban például 400 ezer forintot tett ki a vízműépítésnél kifejtett társadalmi munka. Tavaly az A kisfiún azonban már az or­vos sem tudott segíteni. A ha­lál okát Budapesten a szakértők vizsgálták meg s megállapítá­saikról tegnap érkezett meg a zárójelentés. A kisfiút a nagy mennyiségben beszedett Kefal- gin nevű gyógyszer ölte meg. Feltételezések szerint a gyer­mek az erős fájdalomcsillapítót cukorkának nézte. A gyógyszer­mérgezés körülményeit a rend­őrség még vizsgálja. zetői igazolvánnyal, s nagy se­bességgel vezette járművét. Ka­locsán Tauber Jozefin, 63 éves nyugdíjas kerékpárjával meg­billent, s nekiütközött az őt szabályosan előző Arató György személygépkocsijának. Az idős asszonyt súlyos sérülésekkel a kórházba szállították. Kecelen Németh Károly 69 éves tsz- gazda kerékpárjával balra ka­nyarodott, de elmulasztotta je­lezni kanyarodási szándékát. Ezért összeütközött Erdei Antal motorkerékpárjával. Németh Károly súlyosan megsérült. G. G. egy lakosra jutó társadalmi munka értéke ISO forint volt, az idén — október 31-ig — ez az összeg már elérte a 149 fo­rintot A terv már elkészült Évek óta gondot jelent Tata­házán a kultúrház hiánya. A jelenlegi művelődési ház egy régi kocsma átalakításából jött létre. Egy új művelődési ház építése azonban jelentős össze­get igényel, s csupán a legszé­lesebb körű összefogással érhe­tő el, hogy az óhajból valóság legyen. A gond megoldása most már kézzelfogható közelségbe került. A községi termelőszövetkezet 400 ezer forinttal járul hozzá az új művelődési kombinát fel­építéséhez. Az összeget hama­rosan megkapja a tanács vb., és építési anyagok vásárlására fordítja. Itt is, mint a vízmű­nél, járdáknál, nagyarányú tár­sadalmi munkára, helyi anyag­ra lehet számítani. A község művelődési centrumának tervei már elkészültek, s valószínűleg a következő évben hozzáfoghat építéséhez a tanács házilagos brigádja. 3. I. Sklovszkij professzor a Vi­lágmindenség, Élet, Gondolko­dás című könyvében ezt írja: „Tones, ismert rádióelektroni­kai szakember és Schwartz amerikai tudósok voltak az el­sők, akik komolyan foglalkoz­tak a laserek használhatóságá­val a kozmikus összeköttetések megteremtésében. Tanulmányuk a Nature című folyóirat 1961. évi áprilisi számában jelent meg. Ma már általánosan Is­mert az, hogy az optikai kvan­tumgenerátorok — a laserek — több tíz fénvévnvi távolságra képesek sugárnyalábokat kül­deni. Rendkívül fontos, hogy a la- sertechnika jelenlegi fejlettsé­ge lehetővé teszi a csillagközi távolságokra szóló kapcsolatok tervezését. Rosszul sikerült kísérlet cím­mel, egy régi vitát elevenít fel a Népszava: a nevezetes levél- szekrény ügyet. A cikk szerint országosan 120 ezer levélszek­rényt szerelt fel a posta azzal az indokkal, hogy a későbbiek folyamán így be tudják vezetni a nagyvárosokban a napi két­szeri levélkézbesítést. Ezt tudomásul vettük — írja a cikk szerzője —, de azzal már nem érthetünk egyet, hogy a hírlapokat sem viszik fel a la­kásokba. A posta vezérigazga­tósága szerint azért próbálkoz­tak e módszerrel, mert az új­ságkihordók zöme nő, s őket akarták megkímélni az emelet­re való cipekedéstől. A postá­hoz érkezett panaszok eredmé­nyeképpen nem terjesztik to­vább a levelesládás módszert, de azokon a helyeken, ahol már bevezették, továbbra is meg­tartják. „Az előfizetés annyit jelent, hogy a lakásba hozzák a lapot” — szögezi le a Népszava mun­katársa és sürgeti a rosszul si­került kísérlet teljes felszámo­lását. (Már ami a lapkihordást illeti.) Mi is érdekeltek vagyunk a levélszekrény ügyben, hiszen például Kecskeméten kétezer levelesláda van, ami azt jelen­ti, hogy a Petőfi Népe 7600 elő­fizetője közül körülbelül 1500- nak ebbe helyezik reggelente a lapot. Mindannyian tudjuk, Ezért mérhetetlenül egysze­rűbb a Nagy Kozmosz felderí­tésére optikai sugarakat külde­ni, mint csillagközi hajókat. Még ha rendelkeznének is ilyen űrhajókkal, értelmetlenség vol­na előzetes sugárfelderítés nél­kül vagy az útvonal sugarak­kal való „portalanítása” nélkül elküldeni őket. Általában fogadjuk el érthe­tő okokból ezt a szilárd törvény- szerűséget: az idegen bolygók­ra először nem az űrhajók, ha­nem a sugarak érkeznek. Így például a Hold feltérképezését már elvégezték, mikor a szov­jet címert magába záró rakéta a Holdba ért. A rádiólokátorok sugarai már „tapogatják” nap­rendszerbeli szomszédainkat — a Marsot és a Venust. 1962 jú­niusában megvalósult a Hold első lasersugaras lokációja. Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy munkába menet sokszor a borotválkozást és a reggelizést is kénytelenek vagyunk kap­kodva befejezni. Kinek van ideje és energiája arra, hogy megszakítva reggeli foglalatos­ságát lecsoszogjon az emeletről a levélszekrényhez a lapért? Márpedig az eseményekről mindannyian szeretnénk minél gyorsabban értesülni. Délután a rádió, a televízió és az Esti Hírlap már az aznap történ­tekkel is szolgál. De nem csupán a levélszek­rény okoz problémát. A 7600 kecskeméti előfizető közül leg­jobb esetben ötezer kapja meg nyolc óráig a lapot, a kézbe­sítés 9 óra tájban fejeződik be. Nyilvánvaló, hogy más városok­ban és különösen a községek­ben, még rosszabb a helyzet, a tanyavilágról nem is beszélve. A kecskeméti postahivatal hírlaposztályán elmondták, hogy 25 újságkézbesítőjük van és ezek közül is csak négy férfi. (Az újságok kihordása elég ne­héz fizikai munka, s a nők tel- i esi tőképessége jóval kisebb.) Ezzel a gárdával nem tudják a jelenleginél gyorsabban lebo­nyolítani a munkát, létszám- bővítésre pedig nincs „keret”. Talán szükségtelen hangsú­lyoznunk, hogy igen fontos szol­gáltatásról van szó, hiszen az emberek gyors, pontos informá­lása politikai kérdés is. Nem tö­rődhetünk bele tehát a jelenlegi helyzetbe. A lapkihordók eddi­ginél ösztönzőbb bérezése, a ’étszám növelése, illetve a mun­ka jobb megszervezése a posta feladata. Mindezt nem oldhat­ják meg helyette sem az olva­sók, sem a szerkesztőségek, il­letve lapkiadó vállalatok. Az viszont bizonyos, hogy az előfizető joggal követeli: kapia kézhez a reggeli újságokat még a munkába indu’"* előtt. Békés Dezső Tanácstagi beszámolók Kecskeméten Ma, december 9-én, 15 órakor a Farkas-villában Csőszi Fe­renc, Baranyi Sándomé, dr. Szikulai Lóránt, K. Tóth János és Pogány Sándor; a mária- hegyi iskolában 16 órakor Né- medi Lajos és Varga József; a kisfái iskolában 17 órakor pedig Szabó György tanácstag tart be­számolót. Vasárnap, december 10-én 17 órai kezdettel a Kertészeti Technikumban Szabó Lajos ta­nácstag találkozik választóival. hogy a csillagközi repüléseket is sugárfelderítés fogja meg­előzni. Egyelőre még csak áli modozhatunk a csillagközi űr­hajóról. Itt még az elméleti vo­natkozásokban is van egy sor legyőzhetetlen akadály. Ugyan­akkor a laserek — bár csak né­hány éve születtek — lehetővé teszik a csillagközi összekötte­tés optikai rendszerének meg­teremtését. — A laserek és á teleszkópok együttese már le­hetővé teszi, hogy egv több tíz fényév sugarú gömbtérségből felfogjuk a más bolygókon élő értelmes lények jelzéseit: .......már a jelen időszakban, az optikai kvantumerősítők se­gítségével létrehozhatók olyan rendszerek, amelyek felfogják a más bolygókat benépesítő értel­mes lények fényfrekvencián küldött információit.” Például egy huszonöt laserből álló rend­szer, amelyben mindegyik la­ser négyhüvelykes teleszkóppal van felszerelve, fel tudja fogni a Naphoz legközelebb levő több tucat csillagról érkező opti­kai jeleket. Ha a Naphoz közel eső csilla­gok bolygói között van olyan, amelyiken .delző civilizáció” él," akkor a Föld irányába már nemegyszer érkeztek „hívó” Cukorkának nézte a Kefalgint Halálos gvágyszerifiérgezés Kaskantyűn Fának rohant és meghalt a motoros Gál Sándor Kecskeméten, a megyei tanács központi csecsemőotthonában száz gyermek szüleit pótolják szeretettel, hozzáértéssel a lelkiis­meretes orvosok, gondozónők, dajkák. Már beszerezték részükre a karácsonyi ajándékokat is. — Nagyon ide kívánkozik azonban a megjegyzés: Ezek a kicsinyek ma még nem, de amint eszmélni kezdenek, nyiladozik értelmük, bizony felteszik a fájó kérdést: Nem kíváncsiak reájuk a vér szerinti, édes szülők? II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom