Petőfi Népe, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-26 / 280. szám

Az egységért T egnap, pártunk központi lap­jában, a Népszabadságban közlemény jelent meg a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozójának ösz- szföhívásáról. Ez a hivatalos bejelentés nem érte váratlanul a napi sajtó hír­adásait figyelemmel kísérő új­ságolvasót. Mint a közlemény is megállapítja: „Az utóbbi időben számos kommunista és munkás­párt kongresszusi határozatai­ban, vezető pártszerveinek döntéseiben, vagy kölcsönös kon­zultációk során állást foglalt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának megtartása mellett.” Olvashattuk például az Olasz Kommunista Párt nyilatkozatát, melyben kifejti, hogy bár ko­rábban, még 1964-ben is, a ta­nácskozás összehívását nem tar­tották az egység megszilárdítása szempontjából, s az adott körül­mények között célravezetőnek, jelenleg az összehívást szülcsé- gesnek tartják és mellette fog­lalnak állást. Hangsúlyozzák a változás okát illetően a kínai események közre játszását, illet­ve annak tovább mélyülését, mely ellentétes a népek forra­dalmi harcának érdekeivel. Közismert az a tény is, hogy pártunk, a Magyar__ Szocialista Munkáspárt kezdettől fogva — és számos esetben kezdeménye- zően — a tanácskozás megtar­tása mellett szállt síkra. Isme­retes például e kérdésben Ká­dár János elvtársnak, a Karlovy Vary-ban elhangzott felszólalá­sa, vagy” a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 50. évfor­dulója alkalmából a Pravdában írott cikke. Pártunk állásfogla- lása a kommunista és munkás­pártok tanácskozásának össze­hívása érdekében abból a felis­merésből fakad, hogy az össze­fogás, az egység megszilárdítása a jelen helyzetben korunk tör­ténelmi parancsa. Mint a közlemény is leszögezi: „E tanácskozás célja: a kommu­nista mozgalom egységének erő­sítése, valamennyi szocialista és demokratikus ér j tömörítése az imperializmus ellen, a népek nemzeti és szociális felszabadu­lásáért, a világbéke megvédésé­ért folyó küzdelemben.” N yilvánvaló, hogy most, amikor az amerikai imperializmus fokozza támadását Vietnam­ban, bátorítja az agressziós erő­ket Közel-Keleten, s egyre nyíl­tabban és arcátlanabbul törek­szik a beavatkozásra a világ más térségeiben, a szocialista országok, a haladó erők leghar­cosabb és legbátrabb képviselői, a kommunista és munkáspártok sem nézhetik ezt tétlenül. Tevé­kenységük összehangolása a ko­rábbinál lényegesen bonyolul­tabb és sok tekintetben veszé­lyesebb nemzetközi helyzetben, á közös álláspontok kialakítása, a vélemények és nézetek egybe­vetése — valóban halaszthatat­lan feladat. Amint Kádár elv­társ is kifejtette említett írásá­ban: „A jelenlegi viszonyok kö­zött, amikor kommunista inter- nacionálé, vagy más, hasonló nemzetközi szervezet nem mű­ködik, amikor minden párt tel­jesen önállóan dolgozik, amikor független és szuverén szocialista országok maguk határoznak ügyeikben, különösen fontos marxista—leninista elveink tisz­taságának megőrzése és érvé­nyesítése, annak tudata, hogy minden egyes kommunista és munkáspárt tevékenységéért sa­ját munkásosztályának, népének és a nemzetközi munkásosztály­nak egyaránt felelős.” M a már az is tisztán áll e pártok vezetői és tagsága előtt, hogy a tanácskozás­sal nem lehet és nem szabad várni addig, amíg valamennyi párt hajlandó elküldeni erre képviselőit. A cselekvés azokra vár, akik máris megértették — s ez a pártok zömében így van —, hogy az összefogás nélkülöz­hetetlen, s ez a legfőbb felté­tele annak, hogy az imperia­lista erők támadását minden te­rületen sikaresen visszaverjük. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a tanácskozás előkészítését segítő kollektív vé­leménycserét — konzultatív ta­lálkozót — 1968. februárjára Bu­dapestre kívánják összehívni, s ennek megtartására az MSZMP Központi Bizottságát kérték fel, mely ezt a megbízatást el is fo­gadta. Meggyőződésünk:, hogy a kom­munisták újabb világtalálkozó­jának sikeréért érdemes tovább­ra is erőnket latba vetve küzde- nünk és munkálkodnunk, mert ez békénket és jövőnket szol­gálja. S bár adódhatnak nehéz­ségek, ellentmondások az egység kialakításának‘útján, a mozga­lom leküzdi ezeket, s a kommu­nisták egységüket és egybefor- rottságukat állítják szembe az imperializmus minden fajta ha­ladásellenes kísérleteivel. T. P. Közlemény a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozójának összehívásáról Az utóbbi időben számos kommunista és munkáspárt kongresszusi határozataiban, ve­zető pártszerveinek döntéseiben vagy kölcsönös konzultációk so­rán állást foglalt a kommunista és munkáspártok nemzetközi ta­nácskozásának megtartása mel­lett. E tanácskozás célja: a kom­munista mozgalom egységének erősítése, valamennyi szocialis­ta ás demokratikus erő tömörí­tése az imperializmus elien, a népek nemzeti és szociális fel- szabadulásáért, a világbéke megvédéséért folyó küzdelem­ben. Az Amerikai Egyesült Álla­mok, Argentína, Ausztrália, Bra­zília, Bulgária, Csehszlovákia, Finnország, Franciaország, In­dia, Lengyelország, Magyaror­szág, Mongólia, Nagy-Britannia, a Német Demokratikus Köztár­saság, a Német Szövetségi Köz­társaság, Olaszország, Szíria és a Szovjetunió kommunista és munkáspártjai — amelyek 1965 márciusában részt vettek a moszkvai konzultatív találkozón — kétoldalú konzultációk során megtárgyalták az új nemzetközi tanácskozás előkészítésének kér­dését. \ E konzultációk eredménye­ként, valamint az 1965 márciusi találkozón elhangzott vélemé­nyeknek és kívánságoknak meg­felelően a fenti pártok célsze­rűnek tartják, hogy a kommu­nista és munkáspártok nemzet­xxn. EVF., 280. sz. Ara: 80 filier 1967. NOV. 26, VASARNAP közi tanácskozásának összehívá­sa tárgyában 1968 februárjában — kollektív véleménycsere cél­jából — konzultatív találkozóra kerüljön sor. Felhívjuk a test­vérpártokat: támogassák a kon­zultatív találkozó összehívását célzó kezdeményezést és vegye­nek részt a találkozó munkájá­ban. Pártjaink azzal a kéréssel for* dúltak a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gához, hogy tegye lehetővé a konzultatív találkozó Budapes­ten történő megtartását. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága egyetértett ezzel és meghívólevelet küld a testvérpártoknak. Kisegítő járatok az ünnepi csúcsforgalom idején Javul az autóbuszok fűtése Őrjárat a havas utakon a télre az A december 1-től március vé­géig tartó téli időszakra évről évre, különös gonddal készül az autóiközlekedós, hiszen az év vé­gi ég ünnepi csúcsforgalmat sokszor rendkívül nehéz időjá- * rási és útviszonyok mellett kell lebonyolítania. A 9-es számú AutóközíLebedé- si Vállalatnak a már említett 4 hónap alatt körülbelül 9 és fél millió utast és csaknem egy­millió tonna árut kell elszállí­tania. Decemberben 2,8 millió utasra számítanak, csaknem egymillióval többre, mint az átlagos nyári hónapok­ban. Több mint 150 autóbusz és 40 taxi áll a vállalat rendelkezé­sére ehhez. A karbantartók gondoskodtak a járművek műszaikd előkészíté­séről. Ellenőrizték a fékberende­zések, kormányművek, fényszó­rók állapotát, jó gumikkal, hó­láncokkal látták el az autóbu­szokat. Sok panaszra adott okot ta­valy a buszok fűtése. Javulás várható e tekintetben is. Első­sorban azért, mert 29 elhaszná­lódott és jóformán fűthetetlen gépkocsit újra cserélnek ki az év végéig és kilenc — ugyan­csak új — Ikarusszal növelik is a járműparkot. A vállalatve­zetői szerint ezen a télen a tá­volsági járatokon már kivétel nélkül üzemképes fűtőberende­zéssel felszerelt kocsik közle­kednek. Sajnos, a pótkocsik fű­tése — a berendezés rossz konstrukciója miatt — nincs Rövidesen eltűnnek az állványok Még állványok ' tartják a Kecskeméten épülő uszoda te­tőszerkezetét, ugyanis a me­netközben előbukkant hibák miatt meg kell erősíteni. Az f zdi Kohászati Művek, illetve a „Fémmunkás” kecskeméti gyáregysége folyamatosan szál­lítja a megerősítéshez használt vasanyagot, s rövidesen befe­jeződik a tető szerelése. Ezután a burkolók, fűtésszerelők fog­lalják el a medence környé- ’■ -t. s — ha minden jól megy — tavasszal végre vendégeket fo­gadhat a versenyzésre is al­kalmas, korszerű uszoda. Pásztor Zoltán felvétele. | tökéletesen megoldva. És az is igaz, hogy a farmotoros Ikaro­szokon kívül, a legtöbb kocsin a kívántnál valamivel, gyengébb hatásfokú a melegítő berende­zés. Az ünnepi csúcsforgalom zavartalansága érdekében, körülbelül 180 mentesítő járatot indít az AKÖV, Az elmúlt évhez hasonlóan gon­doskodik arról is. hogy a na­gyobb állomásokon. — Kecske­mét, Baja, Kalocsa — meleg teát kapjanak az elakadt, vagy megkésett autóbuszok utasai. Az autóbuszokhoz hasonlóan zajlott le a 600 teherautó mű­szaki előkészítése is. Még talán annyit e témáról, hogy elegen­dő fagyásmentes kenőanyagot szerzett be a vállalat, s külön „fagybrigád” gondoskodik a mo­torok előmelegítéséről, gyors in­dításáról. Decemberben a teherfuva­rozás legfontosabb teendője a kereskedelmi áruszállítá­sok lebonyolítása, az ünnepi áruválaszték feltöllése. El kell fuvaroznia még a gyá­raknak körülbelül 20 ezer ton­na cukorrépát is. Sajnos, az üze­mek munkájában még mindig jelentkezik az év végi hajrá, s így összesen 260 ezer tonna áru­ra számít a vállalat, az egyéb hónapok átlagos 230—-240 ezer tonnájával szemben. Segítséget nyújt a vállalat a K-PM Közúti Igazgatóságának is a hóeltakarításban és a csúszás- gátló anyagok szórásában. Egye­lőre húsz gépkocsit tartalékol­tak erre a célra, de szükség ese­tén bővítik a havas utakon őr- iáratot teljesítő teherautók szá­mát. Befejezésül arról tájékoztat­ták a lap munkatársát az AKÖV vezetői, hogy megfelelő meny- nyiségű téli védőöltözet áll dol­gozóik rendelkezésére és jól fűthetők az állomások, karban­tartó műhelyek és egyéb szol­gálati helyek. B. D,

Next

/
Oldalképek
Tartalom