Petőfi Népe, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-26 / 280. szám

Kik irányítják megyénk sportéletét? Megválasztották az Sl tagú sporttanácsot és a 11. kongresszus küldötteit a pénteki konferencián A megyei sportszövetség pénteken rendezett II. konfe­renciája a jelölő bizottság ja­vaslatára egyhangú szavazás­sal választotta meg az 51 tagú sporttanácsot. A tanács tagjai: Alaxy Rezsőné, Balabán Sán­dor, Balazsits István, Bársony István, dr. Borbély Lajos, Bor­széki Lajos, Csányi Jánosné, Csordás Mihály, Dézsi István, Donáth Tibor, Dudás Ernő, Endre István, Farkas Ferenc, Fekete László, Fodor Béla, Ga­lamb Istvánné, Glonczlik Sán­dor, Hegyes Gyula, Horváth István, Kiss Jánosné, Király Imre, Király József, Keserű Klára, dr. Koch József, Kollár Gyula, Korom Ferenc, Kovács Rudolf, dr. Kőszeghi Jenő, Kudlimann Etelka, Kullai And­rás, László József, Madár Im­re, Migléczi Béla, Némedi Sán­dor, Pálmai István, Pék Lösz­Bányai J. Gimn.— K. Közgazdasági Techn. 82:42 (36:19) Fiú mérkőzés. V.: Ikotics Szikrai. Ld.: Csikai 26, Borbély 16, Ml.: Bertalan 18, Gellert 14. A jobb dobóteljesítményt nyújtó Bányai biztosan győzött a Magó sérülése miatt tartalé­kos Közgazdasági ellen. Jók: Csikai, Borbély, Horváth, ill.: Bertalan, Gellert, Generál. Zó, Patkó József, Schmidt La- josné, Szabó János, Szabó Zol­tán, dr. Somogyi Lajos, Szvo- rény János, Szabó Gyula, Tóth Éva, Tóth József, Udvarhelyi István, Újhelyi József, Varga László, dr. Varjú János, Zelles Sándor. Szavazati jogú küldöttek az MTS II. kongresszusára: Bállá Klára, Balazsits István, Bíró Mihály, Borszéki Lajos, dr. Bor­bély Lajos, Csányi Jánosné, Csepregi Imre, Endre István, Galamb Istvánné, dr. Koch Jó­zsef, Kollár Gyula, Kovács Ger­gely, Némedi Sándor, Paczolay Gyula, Schmidt Lajos, Újhelyi József. Varga László, Zelles Sándor. Tanácskozási jogú küldöttek a kongresszusra: Fekete Ferenc, Guóth Iván, Joó Sándor, Varga András, Szántó Mária. MŰM. 601. Iparitanuió Int.— Katona G. 68:56 (31:36) Fiú mérkőzés, v.: Perjési, Ikotios. A csoport rangadóján nagy küzdelemben a Katona már 12 ponttal is vezetett, de a Szabó testvérek nagyszerű dobótelje­sítménnyel a második félidő­ben megfordították az ered­ményt. Ld.: Szabó I. 31, Szabó F. 29, ill. Pajor 25. Jók: Szabó F., Szabó I., ill.: Rezák, Pajor, Olajos. íermészetaátok tájértekezlele Kecskeméten az Aranyhomok Szálló különtermében rendezték meg a Kelet-magyarországi Ter­mészetbarát Szakszövetségek tájértekezletét. A rendezvényen 10 megye képviseltette magát, s a Magyar Természetbarát Szövetség képviselői is jelen voltak. A tanácskozás a megyék be­számolóival kezdődött, ame­lyekből kiderült, hogy a tíz megyében a természetjárók szá­ma megközelíti a 27 ezer főt. Megyénkben a természetjárók létszáma 1930. A beszámolókból az is kide­rült, hogy az egyes megyékben igen aktív munka folyik. A ver­senyzők minden jelentősebb or­szágos versenyen részt vesz­nek, s a tereptani és tájékozó­dási ismereteiket tanfolyamo­kon bővítik. A beszámolók után dr. Tóth Imre, a Csongrád megyei Ter­mészetbarát Szakszövetség el­nöke foglalta össze az elhang­zottakat. A szép eredmények mellett akad nehézség is bő­ven. Többek között a megyei kölcsönző állomások helyzete, a versenyzők alapfokú foglal­koztatása, és a versenybíró­képzés okozott sok problémát. Ezeket a feladatokat már meg­oldó megyék elmondták tapasz­talataikat. Végül határozati javaslatot fogadtak el, amely többek közt a Kilián telepi országos ter­mészetbarát táborral, a túra- mozgalmak továbbfejlesztésé­vel, a túra-motorosok helyzeté­vel és még több közérdekű problémával foglalkozott. Az értekezlet megtárgyalta még a szövetség idei munká­ját, valamint a jövő évi ver­seny- és túranaptárt. Középfokú iskolai bajnokságért Egy szép jubileum Fennállásának 40 é ’ts jubi­leumát ünnepli a Lakiteieki Községi Spor-:egyesíilet. Ma este baráti összejövetelen találkoz­nak a sportolók és a népes szurkolótábor a székházban. Kö­szöntjük ebből az alkalomból a megye egyik legeredményesebb falusi sportegyesületét... A lakiteleki íjászok jó néhány országos versenyen szerepeltek sikerrel, bajnokságot nyertek, s ennek a fiatal sportágnak leg­jobbjai közé tartoznak hazánk­ban. De joggal büszkék a helybe­liek a többi sportág eredmé­nyeire is. A falusi spartakiádo- kon általában az élen vannak. Az idén is fölényesen nyerték a járási bajnokságot. Ha nem is ilyen eredményes, de igen nép­szerű Lakiteleken az asztali­tenisz. Es természetesen a lab­darúgás. Szakosztályuk jelenleg a megyei II. osztályban játszik, s a harmadik helyen végzett. Az egyesületnek több mint száz tagja van, közülük mintegy ötven az aktív sportoló. Igen jó arány egy kis községben, külö­nösen, ha tekintetbe vesszük, hogy főképp a fiatalok közül sokan sportolnak olyanok is, akik nem igazolt játékosok. A művelődési házban és az isko­lában felállított pingpongasztal mindig foglalt. Jól mutatja a sport iránti szeretetet, hogy szép pályájuk van, remek szék­házzal, amelynek megépítésében sok társadalmi munkával segí­tettek a község lakói. A „remek” jelző nem túlzás. Messze környéken nincs ehhez a székházhoz hasonló; Öltöző, hideg-meleg vízzel, s egy 100 négyzetméteres alapterületű te­rem. ahol télen is lehet edzeni. Jövőre elkészül a futópálya, s most azon törik a fejüket a la­kitelekiek, hogy a kézilabdapá­lyán kiépítik a világítást. — Nem túlzás? Szükség van a kivilágítható pályára egy ilyen kis községben? — kérdezzük Gyöngyösi György művelődési ház igazgatót, a sportkör el­nökét. . — Nem — mondja. — A vidé­ken dolgozók későn érnek haza, de szeretnek játszani, ök még nyáron is csak akkor jutnak hozzá az edzéshez, ha nem szab határt a játéknak a sötétség. S ezzel aztán el is érkeztünk a tömegsport kérdéséhez Mert ha eleven is Lakiteleken a sport­élet. talán éppen ezért megszív­lelendő az, ahogyan ők látják a tömegsportot. Többet szeret­nének. Amikor az elnök spor­tolni kezdett, hihetetlenül nagy volt a lelkesedés. A háború utá­ni években a sport szinte moz­galmi feladat volt. Ma szőkébb körre zsugorodott a sport. Az akkor indulók ér­zik ezt és fájlalják. Ellátjuk a fiatalokat mindennel, s mégis egynémelyikük mintha szíves­séget tenne azzal, hogy vállalja a játékot. A felnőttek nem spor­tolnak, s a fiatalok közül is so­kan az iskolával együtt abba­hagyják. Mit kellene itt tenni? Mint ahogyan nagyon sok sportvezető, Gyöngyösi elvtárs is töpreng rajta. A lakitelekiek bizonyára a helyes utat járják, amikor arra törekszenek, hogy széle­sítsék a sportágak körét, egy­szersmind igyekszenek a leg­jobb feltételeket megteremteni a sporthoz. M. L. A sport megszerettetése zsenge korban kezdődik. Már beszorultak a hidegről, a lecke után most az asztali futballpálya várja a gyerekeket a művelődési házban. Mongol Népköztársaság VÍZSZINTES: 1. S. J. 3. Mongol város, bőrfeldolgozó Iparáról híres. 12. Juttat (+’). 14. Végtelen lobogó. 15. Névelős sajátod. 16. Az E-hang- nak egy félhanggal történő leszállí­tásából származó hang. 17. Állam­szövetség. 18. Királyi „széket” (—’). 19. Hegység Romániában. 20. Ide szállít. 21. Akadályozó. 22. Táplálja. 23. Kimondott mássalhangzó. 24. Elégtételt vesz. 25. Harcias, férfias nő (+’)• 26. Ókori római ruhák. 27. Keletkező. 28. Juttatok. 30. A Győri ETO labdarúgója. 31. A Ludolf-féle szám. 32. Raktároz, eltesz (+’). 33. Tó. 34. Félig vezető. 35. Indítékok. 36. Látok — latinul. 37. Arab főnök, törzsfő. 38. Rag. 39. Zeneszerszám kellékei. 40. Bori másképpen (+’)• 41. Félig alak. 42. Alszom(!) 43. Vil­lanytűzhelyen. 44. Állati lakhely. 45. Szót emel ellene, nem fogad el. 40. Névelős hajókikötőn (—’). 48. Ten- magadat. 49. Minisztertanács. 50. Női név, többesszámban (—’). 51. Jármű biztosító berendezését. 52. Szóösszetételekben föld-, talaj- (+’). 53. Időjelződ (—’). 54. Villamoskocsi hátulján levő bejárati rész. 55. Né­met — kép. 56. Betűhiányos női név. 57. Valamelyik évszakban. 68. Cso­konai szerelme volt. 59. A mongol nép fő foglalkozási ága. FÜGGŐLEGES: 1. A mongol nép nemzeti hőse, a Népi Forradalmi Párt és a népi állam megalapítója. 2. Férfinév. 3. Madár. 4. A mondat része 5. Allatlakás (—’). 6. Vi­lághírű magyar zeneszerző (—’). 7. Névelős párnatöltelék. 8. Ilyen met­szet is van. 9. Angol — teniszjátsz­ma. 10. Z. D. 11. Tört számoknál ez van alul. 12. Földet megforgattató. 13. Mongolok életét bemutató szov­jet film (sz=z). 18. Göngyölegsúlyok (+’)• 19. Átnyújtó (—’). 21. A Holt lelkek Írója. 22. Egyszerű gép. 24. Szerencsejátékok. 25. Mezőgazdasági munkát végző. 26. Tekében minden babát leüt. 27. Nagy tömegre mond­juk. 29. Biliárd-kellékek. 30. Fordít­va: régi kéziratos könyv (x=S). 31. Lónév. 33. Nagyon jó. 34. Ütsz. 36. Kormánykerék. 37. ízesíted (+•). 39. A megbeszélt helyen maradok, amíg jössz. 40. Takarékban levő összeg (—’)• 41. Mongol birkózó népi játék, amelyikben a győztes az „oroszlán” nevet kapja (névelővel). 42. Tovább­megy (+’)• 43. A távoli múltban. 44. A tengerben helyenként egész záto­nyokat alkotó mészvázú virágállat. 45. Kis átmérőjű. 47. Erkölcs, erköl­csi szabály. 48. Szabad területen. 49. Nem a célba talál, hanem... 51. 50 százaléka. 52. Német szóval — érvényes, rendben van. 54. Település Veszprém megyében... fürdő. 55. Bizony. 57. Azonos mássalhangzók. 58. L. S. Fősorok: a vízszintes 3, 59. vala­mint a függőleges 1, 13, és 41. M. J. A novemberi 19-én közölt kereszt- rejtvény fősorainak helyes megfej­tése; (Vízszintes 1.:) a csillagok csillaga; (Függőleges 12.:) Mióta em­ber néz az égre, vörös csillag; (Füg­gőleges 33.:) volt a reménye. 1967. november 19-i számunkban megjelent keresztrejtvény mcgfej'öi közül könyvjutalmat nyertek: Ka- rádi János, Kecskemét, Oppelt Éva, Kecskemét és Decsov Zoltán Kecs­kemét. A könyveket postán küldjük Bűnügyi kiállítás nyílt Kecskeméten Szombaton délelőtt tíz órakor Kecskeméten, a Fegyveres Erők Klubjának nagytermében meg­nyílt a Vigyázzunk értékeinkre című bűnügyi kiállítás. Dr. Sza- lóki László rendőr ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője megnyitó beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a bűncselekmények elkövetésé­nek jelentős százalékát maguk a sértettek idézik elő azzal, hogy nem vigyáznak értékeik­re, nem zárják be a lakást, ha­nyagul kezelik a társadalmi tu­lajdont. A húsz tablón és három vit­rinben kiállított anyagból a lá­togató képet kap arról, hogy milyen fondorlatos módon pró­bálnak a bűnözők a lakásokba, üzemek, termelőszövetkezetek irodáiba behatolni, s a nem meg­felelően elzárt értékeket ellop­ni. A kiállítás egyik érdekessé­APAI SZIGOR — Ne pofozd már azt a fiút — poros lesz az egész lakás ge, hogy sok megyei vonatko­zású bűncselekmény dokumen­tumait mutatja be; közöttük a garai ktsz-ben történt sikkasz­tást, a Kiskunfélegyházi Mag­termeltető Vállalatnál történt csalást, s a kecskeméti betöré­seket. Kecskeméten először mutatják be e kiállítás keretében azokat a bűnügy; technikai eszközöket, amelyek nyomozóinkat hozzáse­gítik a bűncselekmények elkö­vetőinek leleplezéséhez. A bűnügyi kiállítás egyébként naponta délelőtt 10 órától este 7 óráig áll az érdeklődők ren­delkezésére. H íugoszláv tu műsora ■* vasárnap 9.39: A „Lado” népi együttes. — 10.90: Földművelőknek. — 10.45: Kí­váncsiak egyesülete. — 11.30: 'Min­denütt cirkusz. — 12.6O: Expedíció. — 12.30: Elveszve a világűrben. — 13.30: Bulgária—Portugália labdarú gó-találkozö. — 17.00: Szerelem, oh szerelem. — 17.55: A „Nasko De, - lev” együttes. — 18.25: Karaván. - 19.00: Hosszú forró nyár. — 20.1" Valószínűleg a „Carmen” c. oper — 21.50: Líra. — 23.00: Jégkorong Prága-Cs'hszlovákia—Svédország - felvételről. HÉTFŐ 17.00: Kicsiny világ. — 17.25: Rajz­filmek. — 17.40: „Hol van, micso­da?” — 18.15: Népzene. — 18.45: A tudomány és mi. — 19.13; sport­szemle. — 20.40: Az élő ostor. — Tv! dráma. — 21.40: Koktél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom