Petőfi Népe, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

óra múltán földi parancs **¥*t*M ummmmm ;ww>*«*t ***** Világ proletárja!, egyesül jelelt! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG l A P J Ä r xxn. EVF., 258. SZ. Ara 60 fillér 1967. NOV. I, SZERDA Elsőként a világon Moszkvai beszámolók, külföldi nyilatkozatok A Kozmosz—186 simán leszállt a földre MOSZKVA. (MTI) „Űjabb győzelem a kozmosz ban” — „Megtörtént a kozmikus randevú” — „A szovjet tudo­mány és technika kimagasló si­kere a jubileum előestéjén”. — Ilyen és ehhez hasonló címek alatt számolnak be a keddi moszkvai lapok a Kozmosz—186 és 188 összekapcsolásának és szétszerelésének bravúros telje­sítményéről. A Pravda piros fejléc alatt ad hírt az újabb kozmikus győze­Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50, évfordulója ünnep­ségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegáció tagjai Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke. Ko­mócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagy­követe, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldöttséghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politikai Bizottság tagjai dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. (MTI) a szakmunkásképzésben Vita a mezőgazdasági szakoktatásról E hónap közepén nyitják meg újból kapuikat a mezőgazdasági szakmunkásképző iskolák. Az ifjúsági tagozat 18 osztályába 732 tanuló került beiskolázásra, a felnőtt tagozat 27 tanfolya­mára 635-en jelentkeztek. Meg­állapítható, hogy a korábbi évek­hez képest lényeges előrelépés nem történt, s 1970-ig a 17 ezer szakmunkás kikéozése — mint ahogy azt a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése után a me­gyei vezetés célul tűzte ki — nem látszik elérhetőnek. E té­nyeken mitsem változtat az a körülmény, hogy országosan sem jobb a helyzet: a nem is távoli jövőben mintegy kétszázezer szak­munkásra és 3—400 ezer betanított munkásra lenne szükségük a mezőgazdasági nagyüzemeknek. Eddig hozzávetőleg 65—70 ezer kiképzett szakmunkásról be­szélhetünk csupán. Mindezekből kettős feladat következik: egyrészt szükséges az érdekeltség fokozása úgy a tanuló, mint a gazdaság részé­ről, méghozzá a jelentkezéstől az oktatáson át a bérezésig min­den vonatkozásban; másrészt nem elhanyagolható a már vég­zett szakmunkásokkal való fo­kozott törődés, helyzetük felül­vizsgálata. Ezek a kérdések kerültek napirendre tegnap délelőtt Kecs­keméten. a megyei pártbizott­ság és a megyei tanács vb me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztálya által rendezett tanács­kozáson. Meghívták a különbö­ző társadalmi szervek — a KISZ, a megyei nőtanács, a Hazafias Népfront — képvise­lőit. a járási-városi pártbizott­ságok és tanácsok mezőgazda- sági oktatási felügyelőit, s nem utolsósorban a megyebeli öt me­zőgazdasági szakiskola igazga­tóját. Dr. Maár András, a megyei tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetőjé­nek megnyitó szavai után Varga Gyula megyei szakoktatási fel­ügyelő számolt be a gondokról és a teendőkről. A felnőtt szak­munkásképzéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy azokat a tsz- ek közelségében célszerű meg­szervezni, bentlakásos formá­ban. Ismertette a szakoktatás különböző formáit, köztük az újonnan megindult KISZ szak­munkásképző tanfolyam lehető­ségeit. Ám nyomatékosan hang­súlyozta, hogy a kezdeményezé­sek csak úgy érvényesülnek ha azokat megfelelően össze­hangolják. Éppen ezért fontos, hogy a gazdaságok — termelési és pénzügyi terveikhez hasonlóan — szakmunkásképzési tervet is készítsenek. A feladatok közös nevezőre hozásában minden bizonnyal részt vállalnak majd a tsz-ek területi szövetségei is. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a végzett szakmunkásokat a gazdaságok lehetőleg egy bri­gádba tömörítsék. A szakoktatás anyagi lehető­ségeit, az idevágó rendelkezé­seket Gémes Gáborné, az osz­tály pénzügyi előadója ismer­tette. Ezután dr. Dobos Zoltán, a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium szakoktatási főelőadója szólalt fel, s egyebek között a gazdaságok szakmun­kás-szakköreinek a meghonosí­tását sürgette, mint amelyek a leginkább alkalmasnak bizo­nyulnak a szakosító továbbkép­zésre. Ezen kívül nem mellékes feladat a bázisgazdaságok létre­hozása sem. ahol a környező szövetkezetek számára is az ok­tatás legkorszerűbb feltételeit teremthetnék meg. Ilyen ma­napság még nem sok van. Az egyéni tanulás helyett célravezetőbbnek mutatko­zik az üzemi előkészítő­képzés. Majd pedig a tanterv, a tan­könyvek és az oktatási mód­szerek korszerűsítését jelölte meg sürgető feladatként. A vitában felszólalt még Krajczár István, a TIT megyei főelőadója, Győrök István, a Bajai Kertészeti Technikum igazgatója, Szűcs Béláné, a me­gyei nőtanács munkatársa. Szí­nes István, a kiskunhalasi vá­rosi pártbizottság munkatársa. Rada Antal, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Technikum igaz­gatója, Nagy Gábor, a fülöpszál- lási. Körösi György, a Kecske­mét—Kisfái Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola igazga­tója, Tombácz Gusztáv, a Já­noshalmi Mezőgazdasági Gé­pészképző Szakiskola igazgatója, Amrein János, megyei szakok­tatási felügyelő és Orosz Gá­bor, a megyei pártbizottság me­zőgazdasági osztályának mun­katársa. A szakoktatással össze­függő számos javaslatukra, kér­désükre dr. Dobos Zoltán vála­szolt, egyebek között megem­lítve a készülő új rendeletet, amely sok vonatkozásban, át­fogó rendezést ígér. lemről, s közli Petrov és Sze- dov akadémikusok nyilatkoza­tait. Petrov akadémikus nyilatko­zatában hangsúlyozza: „Nem le­het túlbecsülni ennek a kísér­letnek a jelentőségét, mind a bámulatos műszaki és tudomá­nyos eredményeket tekintve, hi­szen ezek a kísérlet során fel­merült hihetetlen nehézségek le­küzdése folytán váltak lehető­vé, mind pedig ama rendkívüli távlat tekintetében, amelyet a két szputnyik összekapcsolása és szétszerelése a kozmikus technika előtt feltárt. Képzel­jük el, hogy földi laboratóriu­mokban, tervezőirodákban és műhelyekben mennyi munka, mennyi tehetség kellett ahhoz, hogy a kísérlet során a rádió­tájolási rendszerrel, és a villám­gyorsan működő számlálógépek­kel, az űrhajók agyával ellátott két kozmikus berendezés keze­lőszemélyzet nélkül egymásra találjon a mérhetetlen világűr­ben és kiegyenlítve egymás se­bességét, egyetlen űrhajóvá egyesüljön, majd pedig három és szolgálnának a távolabbi boly­góközi expedícióknak. BOCHUM. Heinz Kaminski, a Bochumi (NSZK) Űrkutatási Intézet igaz­gatója hétfőn este igen elisme­rően nyilatkozott a legújabb szovjet kozmikus sikerről. Meg­állapította, a két Kozmosz si­keres összekapcsolása arra mu­tat, hogy a szovjet tudósok ké­pesek az amerikaiaknál egy év­vel korábban eljuttatni embert a Holdra. A Szovjetunió mai eredménye egy bonyolult folya­mat zseniális egyszerűsítése — mondotta. WASHINGTON. (MTI) Dr. Edward Welsh, az Ame­rikai Űrkutatási Tanács Vezető­je hangot adott annak a felté­telezésének, hogy a Szovjetunió­ban a legközelebb nagy űrállo­mást bocsátanak föld körüli pá­lyára és ezen az űrállomáson az űrhajósok különféle égi jármű­veket szerelnek majd össze. Hoz­záfűzte, hogy az amerikaiak megelégszenek az emberekkel végrehajtott űrrandevú-program Az UPI hírügynökség rajza az újabb szovjet űrsikerről. Az ok­tóber 30-án felbocsátott Kozmosz—188 szovjet mesterséges hold és az október 27-én feljuttatott Kozmosz—186 földkörüli pályá­ján önműködően összekapcsolódott, majd három és félórás együt­tes keringés után, földi parancsra, automatikusan szétvált. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat.) ra elváljon egymástól és külön folytassa repülését. Szedov akadémikus nyilatko­zatában nyomatékosan rámutat, hogy az automatikus űrállomá­sok összekapcsolása és szétsze­relése a szovjet tudósok és mér­nökök, az egész szovjet nép újabb győzelme a Nagy Októ­ber jubileumának előestéjén. Nyilvánvaló — hangsúlyozza a kiváló tudós —, hogy ez az el­ső tapasztalat új lehetőséget nyit orbitális laboratóriumok létrehozása előtt, amelyek az­után kiinduló támaszpontjául A tanyai népművelésről tárgyalt a megyei tanács művelődésügyi állandó bizottsága Az izsáki tanácsházán tartot­ta kedden értekezletét a megyei tanács művelődésügyi állandó bizottsága. A tanácskozás napi­rendjén első témaként a tanyai népművelés szerepelt. Major Imre, az állandó bi­zottság titkára beszámolt arról a vizsgálatról, amelyet húsz ter­melőszövetkezetben végeztek. A vizsgálat tapasztalatai alapján intézkedéseket javasol az állan­dó bizottság a tanyai népműve­lési munka megjavítására. Számos hozzászólás után az albizottságok munkaprogramjá­ról tárgyalt az értekezlet. Rövi­desen megkezdi munkáját a műemlékvédelmi és a felnőtt- oktatási albizottság is. Elhatá­rozták a tanácskozáson, hogy az állandó bizottság javaslatot terjeszt a megyei tanács műve­lődésügyi osztályához az izsáki művelődési otthon és az ifjúsá­gi ház közös vezetés alá helye­zésére. A REUTER az angliai Jodrell Bank megfigyelő álomás neves tudósának, Sir Bemard Lövell­nek megnyilatkozását ismerteti, mely szerint a hétfői szovjet űr­kísérlet esetleg a Hold meghó­dításának nyitánya. NEW YORK. A New York Times keddi száma vezércikkben mutat rá: „A bolsevik forradalom 50. év­fordulójának jövő keddi meg­ünneplését olyan hetek előzik meg, amelyek mindegyike szov­jet űrsikerről tanúskodik.” MOSZKVA (TASZSZ) A Kozmosz—186 jelzésű mes­terséges hold földi parancsra a 65. forduló után befejezte az űrrepülést és kedden, moszkvai idő szerint 11.20 órakor a meg­adott körzetben simán leszállt a földre. A két szputnyik hétfőn meg­valósított automatikus összekap­csolásával és más tudományos feladatok elvégzésével a Koz­mosz—186 befejezte „küldeté­sét”. A Kozmosz—186-on elhelye­zett berendezések 'rendkívül megbízhatóan működtek és ké­pesnek bizonyultak az űrhajó­zás szempontjából elvileg új feladatok megoldására. A szétválás után a Kozmosz —188 folytatta útját és tovább végzi a reá bízott űrkutatási program teljesítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom