Petőfi Népe, 1967. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-25 / 252. szám

Í9CJ. október 25, szerda 5. oldal Töprengés a jobbról Leningrádi szimfónia 'Tjánc az cÁuréra cirkálón — Azt mondták Kovácsék, hogy Berkesit vigyek legköze­lebb, a nagyobbik fiú kérdezi, hogy megvan-e már Gyürkétől a Lenin, Október, a nagymamá­nak pedig megint mese kell... Egyszuszra hadarta el mind­ezt a piros nyakkendős kislány és egész- halom könyvet tett le az asztalra. — A többit ránk bízták... — No, lássuk csak — nézett a polcokra a könyvtáros —, Berkesi persze most sincs bent. Majd ha visszahozzák, félre te­szek egyet. A Lenin könyv meg­lesz, a héten megyek bevásárol­ni Bajára... Mese? Emlékszel mit olvasott már a Kovács nagymama? Nézzük meg az ol­vasójegyén ... Egyengetni a könyv útját Igen, a könyvtárosnak vala­hogyan így, ennyire ismernie kell az olvasókat. Falun feltét­lenül. Hiszen legtöbbjüket ő vezetgeti be az olvasásba, ka­lauzolja őket az irodalomban, formálja, fejleszti ízlésüket. Lukács László könyvtáros, a felsőszentiváni iskola igazgató- helyettese is így ismeri a több mint kétszáz könyvtári tagot. És így ismeri „patronáltjait” az a néhány úttörő is, aki segít neki. Viszik, hozzák a könyve­ket a családoknak, tudják, ki, mit szeret, s ha éppen nincs meg amit kér, tudják mi lesz jó helyette. Minden módon igyekeznek te­hát könnyíteni a könyv útját az olvasókhoz. S az eredmény? Felsőszentiván 2500 lakosának egytizede beiratkozott könyvtári tag... Ez önmagában ugyan nem rendkívüli, de a statiszti­ka keveset mond. Minden név mögött egész család áll, néha még a szomszédok is. Az olva­sók száma valójában többszörö­se a nyilvántartottaknak. Ezért közelebb járnak az igazsághoz a kölcsönzés adatai: Az idén az első negyedévben 3300 kötetet kölcsönöztek Felső- szentivánon, tehát beírt olvasón­ként 15—20-at. A második ne­gyedévben 2460, a harmadikban csaknem 2900 volt a kölcsönzé­sek száma. Most az őszi hóna­pokban pedig még magasabb lesz. Segít a tanács A nagy olvasókedvben persze nem csupán a könyvtár jó mun­kájának van szerepe. Még jól emlékszünk Kádár elvtársnak a VIII. kongresszuson elhangzott szavaira, amikor Felsőszentivánt tanuló falunak nevezte. A szel­lemi felemelkedés természete­sen megnövelte a könyv iránti keresletet. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy itt jól .gazdálkodnak a tsz-ek. Jobb a kereset, több a szabad idő, mint régen, megnőtt az érdeklődés a kulturált szórakozás iránt. S nem utolsósorban említendő a fejlődés okai között az, hogy itt sokat foglalkozik a község vezetése a művelődéssel, törő­dik a könyvtárral is Néhány adat Lukács elvfars nyilvántartásából: Jelenleg 2951 kötet az állomány, 76 055 forint 90 fillér értékben, pedig 443 el­avult és megrongálódott kötetet az idén selejteztek ki. A tanács évente ötezer forintot ad könyv- beszerzésre. (Ugyanennyi a könyvtár állami támogatása is.) Ezenkívül év végén a megtaka­rításból általában újabb egy-két ezret. ■ Így aztán valóban bő a vá­laszték és zömében új, friss a könwállomány. Ma már „a fejlődés nehéz­ségeivel” küzdenek. Magyarán: kicsi a hely g művelődési ház­ban. S megint csak a község vezetőit dicséri, hogy már meg­oldást is találtak. A földműves­szövetkezettél közösen szép nagy ÁBC-áruházat építenek, s eblaen az épületben előre kije­lölték a könyvtár új tágas he­lyét Jó módszerek Az előbb azt mondtuk, hogy a nagy olvasókedvben nemcsak a könyvtár jó munkájának van szerepe. Nem akartuk ezzel az érdemeiket csökkenteni, mert Lukács László könyvtáros és kisegítői, valamint a pedagógu­sok a maguk részéről is min­dent megtesznek azért, hogy a könyv valóban minél több ol­vasóhoz eljusson. Természetesen nem művelnek csodákat. Az eredmények lát­szólag apróságokból születnek... Kinyitják a könyvtárat vasár­nap délelőtt is, mert olyankor sokan járnak a művelődési ház­ba, főként a fiatalok. Továbbá: irodalmi előadásokat rendeznek. Legutóbb felvetődött, hogy eset­leg a színházi előadások előtt, vagy az előadást követő héten ankétot tartanak a darabról és a vele kapcsolatos irodalomról. Ez az ötlet valószínűleg nép­szerű lesz, hiszen Felsőszent- ivánon szeretik a színházat. A nváron például egy alkalommal vihar miatt áramszünet volt. A nézők este fél tízig ott marad­tak a helyükön, hátha mégis lesz villany. Az előadás végül mégis elmaradt, de legközelebb azért megtelt újra a nézőtér. Az idén több mint 20 színhá­zi előadás volt Felsőszentivá- non. Ha a komoly prózai dara­bok alkalmából ankétot tarta­nak, nagyon sokat tehetnek az irodalmi műveltség fejleszté­séért és az ízlésformálásért. Természetesen ezekre az anké­tokra nem jönnek össze any- nyian, mint a színházi előadá­sokra. Ezt nem is lehet elvárni. De az eredmény akkor is meg­éri a fáradtságot Az anyany elven olvasni Egyetlen pontja van a könyv­tár munkájának, amelyben nem sikerült eddig fejlődést elérni. A község lakosságának mint­egy 20 százaléka délszláv, 5 szá­zaléka német ajkú. összesen 230 idegen nyelvű könyvük van. De nem is mernek újakat vásá­rolni, mert még ezeket sem ol­vassák. — A múltkoriban egy kislány elvitt egy német könyvet — mondja Lukács elvtárs. — Fur­dalt a kíváncsiság, megkérdez­tem: — Megérted majd? — Nem olvasni viszem — fe­lelte a kislány — csak a képe­ket nézem át. — De az idősebbek még be-* szélik az anyanyelvűket! — ve­tem ellen. — Eleinte én is azt hittem, hogy ha eléjük tesszük, majd felfigyelnek rá. Minden könyv­tári órán ott vannak az aszta­lon az idegen nyelvű könyvek. De be kellett látnom, hogy a köznapi beszéd kevés ahhoz, hogy az irodalmi nyelvet meg­értsék és élvezzék. Inkább ol­vasnak Jókait, Berkesit, Móri- czot. Igen. Ez általános tapasztalat a nemzetiségi területeken. Ép­pen ezért a felsőszentivániak jó módszereihez és ötleteihez hadd fűzzünk most mi is egyet, amely talán náluk és másutt is ered­ményre vezet és népszerűbbé teszi az anyanyelvet olvasásban is: Ha új délszláv és német nyel­vű könyveket nem is vesznek egyelőre, próbálják meg felkel­teni az anyanyelv iránti érdek­lődést újságokkal, képes lapok­kal. folyóiratokkal. Az újságok nyelve közelebb áll a köznyelv­hez. S a friss események az anyaországból talán nagyobb vonzerőt gyakorolnak az olvasó­kedvre is. Mester László A Dunai Vasmű meleghen­gersorának zúgásából halkan szűrődnek ki Prokofjev: VIII. szimfóniájának dallamai. Az óriási csarnokban gomolyog a bugák füzétől vörösre festett gőz. A hengersor előtt szürkés­fekete pódiumon két fiatal mű­vész táncol: Kun Zsuzsa, az Operaház Kossuth-díjas prima­donnája és Hetényi János, a Pécsi Balett tagja. Minden Kun Zsuzsa és a Pécsi Balett mozdulatuk szép, hamonikus, testük minden porcikájával a zene mondanivalóját közlik a munka himnuszét. Hogyan került a két balett­művész ide? Miért vegyül a gépek mora­jába a szimfónia dallama? A Magyar Televízió művé­szeti osztályának tagjai: Bed- nai Nándor, Lehel Judit szer­kesztő, Bíró Miklós operatőr a „stáb” vezetői, — nem minden­napos helyszínt választottak a Prokofjev-szdmfóhia III. tétele előadásához: a Dunai Vasmű meleghengesorát A szimfóniához Eck Imire ké­szítette a koreográfiát. A ba­lett alapeszméje az, hogy az ifjú­ság visszaemlékezik a Nagy Ok­tóberi Forradalomra és a tánc kifejező eszközeivel bemutat­ja, milyen élményeket ébreszte­nek a Szovjetunió születésének emlékei. Az első tétel Lenin- grádban játszódik le. A stáb, Kun Zsuzsa és a Pécsi Balett öt kitűnő fiatal művésze eluta­zott a nyár elején a történelmi hangulatot lehelő városba, és táncoltak az Auróra cirkáló fe­délzetén, a Szmolnijban, a Téli Palotában és minden helyen, ahol a forradalom valamilyen fontos epizódja zajlott le. A- II. tételben már itthon, lombos fák között, virágos kör­nyezetben táncolták el a sza­badság boldog, ujjongó költe­ményét. A tétel egyik részét a Televízió stúdiójában vették fel. A helyiség ez alkalommal fe­hér ruhát öltött. A hófehér' osz­lopok között a falon az Auróra, a Téli Palota megnagyított tagjai a Televízió stúdiójában. (Lippai Agnes felvétele.) fényképe, és a harcoló prole­tárasszony híres plakátmásolata függött. A felvétel előtt hosszú póbákon csiszolódott össze ra­gyogó összhanggá a művészek mozgása. Prokofjev VIII. szimfóniáját a néhány évvel ezelőtt el­hunyt kiváló szovjet karmester, Anaszov vezényelte. Csak ez az egy hangfelvétel maradt meg tőle a Rádió archívumában. A Prokofjev VIII. szimfóniá­jából Eck Imre koreográfiája alapján készült balettfilmet a Magyar Televízió előrelátható­lag november 7-én közvetíti. Sényi Imre A jugoszláv jy műsora ■ * SZERDA 17.00: Hírek. — 17.05: Bábjáték. — 17.25: Népszerű tudományos film. —i 18.00: Tv-újdonságok. — 18.15: Kí­váncsiak egyesülete. — 19.00: Ri­portműsor. — 19.30: A tv postája. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! —20.00: A zeneirodalom gyöngyszemei. — 21.55: A művész és alkotása. —22.10: Tv-híradó. — 22.30: Filmszemle a mexikói előolimpiáról. 2. A KALANDOR HALÁLA Hogy mennyire helyesen dön­tött a szovjet kormány 1917 de­cemberi rendelete. a bankok ál­lamosításáról, amely előírta, hogy az arany a nép tulajdoná­ba megy át és a Szovjet-Oroszor- szág Népbankja kezeli, a forra­dalmat közvetlenül megelőző események is igazolták. Ke- renszkij, az Ideiglenes Kormány miniszterelnöke, uralomrajutá- sa után azonnal herdálni kezdte a nép aranyát. Svéd pénzügyi körökkel történt megállapodás szerint ötmillió rubel értékű aranyat — közvetlenül a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom előtt — „különleges meg­bízással” bevagoníroztak és el­indítottak Stockholmba, a Riks- bankhoz. ugyanakkor az USA- ba. Angiéba és Franciaországba is " küldtek aranyat fegyverek beszerzésére... A szovjet kormány már elin­dította a kincseket a kazányi bankba, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ott sem lesz bizton­ságban az aranykészlet. Az el­lenforradalmi összeesküvés egy­re jobban szélesedett a Volga mentén. 1918 júliusában a ka­zányi bánik utasítást kapott T. I. Popovtól, Szovjet-Oroszország Népbankjának főbiztosától, hogy Lenin rendelkezése értelmében készüljön fel az értékek esetle­ges evakuálására. A bank al­kalmazottai. a helyi párt- és szovjet szervek segítségével hoz­zá is láttak az előkészületekhez, hogy Nyizsnyij Novgorodba (mai nevén Gorkij) szállítsák el a kincseket. Ekkor a helyzet rendkívül zavaros volt, de ha­marosan sok mindenre fény de­rült ... A Népbank kazányi fiókjának vezetőiétől június 27-én kérdez­te Muravjov főparancsnok: — Miért van szükség az arany elszállítására? Itt megbízható kezekben van. Miért akarnak pánikot kelteni? Másnap Muravjov megerősí­tett egységet vezényelt az arany „őrzésére”. A bank vezetője táv­iratot küldött Moszkvába: ..Mu­ravjov főparancsnok kijelentet­te, hogy az utóbbi napokban a fronthelyzet Javult. Kérte, hogy adjam át üzenetét: A politikai heljyzet kitűnő, mert én itt vagyok.” Muravjov gyanús önbizalma Moszkvában nem kis aggodal­mat keltett. Popov főbiztos vá­lasztáviratában követelte, hogy ne elégedjenek meg Muravjov öndicséretével, folytassák az előkészületeket a kincsek el­szállítására. s minden esetleges provokációról értesítsék az el­lenforradalom ellen harcoló rendkívüli bizottság szerveit. Július első napíaiban Murav- jovról lehullt az álarc. A forra­dalom „védelméről” hangozta­tott üres frázisokkal minden ha­talmat át akart venni Kazány- ban; mindeneket ott biztosítani kívánta saját céljaira a bank­ban fekvő aranykészletet. Ekkor futott be a kikötőbe egy, e cél­ra felszerelt hajó, hogy a fő- parancsnok megbízásából feltű­nés nélkül S2imbírkszbe (a mai UPanovszkba) szállítsa el az arainvat. Muravjov itt akarta felütni főhadiszállását. Július 10-én mes is érkezett a város­ba. ahonnan távirati utasítást adott az irányítása alatt álló frontnak: közölte, hogy fegy­verszünetet kötött a csehszlo­vák hadtesttel és háborút üzent. Németországnak. Megparancsol­ta a csapatoknak, induljanak Moszkva felé. Miután páncélautókkal körül­vétette a városi szovjet épüle­tét, az árulók — az ő vezeté­sével — megjelentek a végre­hajtó bizottság ülésén, azt a ja­vaslatukat akarták rákénysze­ríteni a szovjet vezetőire, hogy szimbirszki központtal alakítsák meg a ..Volgamenti Köztársa- ság”-ot. A javaslatot természe­tesen elutasították. Ekkor a megvadult Muravjov előrántot­ta pisztolyát, így akart áttörni testőrségéhez. Eey vörösgárdis­ta azonban leterítette az árulót. így végződött Muravjov főpa­rancsnok kalandja és a nép tu­lajdonát képező aranykészlet el­rablásának első kísérlete. ÖTEZER CÁRI TISZT A VÁROSBAN Miután ezt az ellenforradal­mi összeesküvést felszámolták, a párt- és szovjet szervek meg­kezdték Kazány védelmének megszervezését, annál is inkább, mert Muravjov árulása követ­keztében a fronthelyzet rosszab­bodott. 1918. július második fe­lében elesett Szimbirszk és Je- katyerinburg (a mai Szverd­lovszk). Az OKP Központi Bi­zottsága a kommunisták cáréit iránytíotta erre a frontra, hogy feltartóztassák a visszavonulást, tartalékokat toborozzanak és ellentámadást szervezzenek. Itt, Kazány környékén alakult meg az az 5. hadsereg, amely a ké­sőbbiekben jelentős szerepet ját­szott a csehszlovák hadtest és a Kolcsak-hadsereg szétverésé­ben. Közben azonban a fehérek folytatták előrenyomulásukat a Volga mellett és megközelítették Kazányt. A városban, ahol — mint ké­sőbb kiderült — nem kevesebb, mint ötezer volt cári tiszt rej­tőzködött. kezdett beérni a Szavinkov irányítása alatt álló összeesküvés. Szavinkov így írt erről: „Remélem, a kazányi szervezet szerencsésebb lesz, mint a ribinszltí és erőinkkel be tudjuk venni a várost”. Persze más is vonzotta a fe­héreket Kazányhoz. Lebegyev fehérgárdista vezető árulta el ezt jóval később, 1928-ban, a külföldön kiadott „Volga Rosz- szija” nevű lapban: „Eiztos. hogy a nem elsőrendű motívu­mok között nem lebecsülendő az a tény, hogy Kazányban volt az Állami Bank oda evakuált aranytartaléka.” (Folytatjuk>

Next

/
Oldalképek
Tartalom