Petőfi Népe, 1967. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

r Uj rendelő, orvosi lakások nővérszállás KésIiil „ 4. megyei kórház tervdokumentációja es A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA xxH. evt. 232. sz. Ara 80 fillér mi. okt. i. vasárnap Ebben az évben 27—28 mil­lió forintot fordítanak Bács megyében egészségügyi beru­házásra és felújításra. Az épí­tőknek az októberi forradalom tiszteletére tett felajánlásai, a tanácsok anyagi hozzájárulása, és a lakosság társadalmi mun­kája révén az utóbbi hónapok­ban meggyorsult az építkezé­sek üteme. A megyed tanács egészségügyi osztályának az építkezéseken közelmúltban végzett felméréséből kidéiül, hogy Akasztón már november­ben elfoglalhatná az új fog­orvosi rendelőt és orvosi la­kást az új szakorvos. De Izsá­kon, Orgoványon, Homokmé- gyen, Dunapatajon, Bácsboko- don, Madarason, Kisszálláson, Tompán és Soltvadkerten is be­fejezés előtt áll a fogászati rendelők és orvoslakások épí­tése. A februárban megyénkbe érkező tíz fogorvost tehát tel­jes összkomfort várja a közsé­gekben már jövetelük előtt. A fogorvosi rendelőket egyenként több mint 100 ezer forint érté­kű korszerű felszereléssel is el­látják. A közelmúltban átadott hel- véciai orvosi rendelő és lakás után újabb általános orvosi rendelő avatásra kerül sor év végéig Szabadszálláson. Ebben az egészségügyi kombinátban a körzeti orvoson kívül fogszak­orvos is dolgozik majd, a föld­szinten helyet kap az anya- és csecsemővédelmi tanácsadó, az emeleten pedig két orvosi la­kás. A ballószögiek közvetle­nül november 7-e után vehe­tik igénybe az új orvosi rende­lőt. Lakiteleken, Tiszakécskén és Lajosmizsén pedig előrelát­hatólag december végéig ké­szül el. Bácsborsodon hetven, Tasson huszonöt hellyel bővítik a szo­ciális otthonokat. Baján az 1. számú szociális otthon ötven helyes nagyobbítására kerül sor 1967. végéig. Ugyancsak decem­ber végére készül el a kecske­méti megyei kórház 90 ágyas belgyógyászati pavilonja, vala­mint a hatvannyolc egészség- ügyi dolgozót befogadó nővér- szállás. Kalocsán megfelelő ütemben halad a városi kórház kazánte­lepének építése és .az „A”-épü­Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Csetiszlavákiátia Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának meg­hívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titká­rának vezetésével október első felében magyar párt- és kor­mányküldöttség utazik baráti látogatásra Csehszlovákiába. Világ proletárjai, egyesüljelek! lei rekonstrukciója, akárcsak a megyei kórház épületének bonyolult, nehéz munkát igény­lő felújítása. Végezetül érdemes hírt adni az építők legfrisebb felajánlá­sáról, ami szerint még novem­ber 7-e előtt megkezdik a kecs­keméti megyei kprház 23 mil­lió forintba kerülő hétszintes új baleseti osztályának kivi­telezési munkáit. S ami ugyan­csak említést érdemel: Buda­pesten, a KÖZTI tervezői meg­kezdték a későbbi években Kecskeméten felépülő 900 ágyas új megyei kórház és ren­delőintézet ötmillió forintba kerülő tervdokumentációinak elkészítését. B. Gy. Pirosarany Kiállítások„ filmek, előadások Gazdag programmal emlékeznek a Nagy Októberre megyénk múzeumai Hosszú ideje, hogy októbert évente a múzeumi ismeretter­jesztésnek szenteljük. Ebben a hónapban fokozottabban fordul a figyelem a népművelő mun­kának e különleges ága félé. Nem érdemtelenül, hiszen a mú­zeum korunkban már nemcsak a miúlt letéteményese, hanem hivatott összefogója és segítője is a honismereti munkának, va­lamint tolmácsolója a képző­művészeteknek. Az idei múzeumi hónap je­lentősége túlnő az eddigie­ken, hiszen megelőzi azt a hónapot, amelyen a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom félévszázados jubileu­mát ünnepli az emberiség. Hónapok óta készül erre az or­szág népe. - A társadalmi és tö­megszervek a megemlékezések különféle formáit szervezik, ha­talmas méretű munkaverseny bontakozott már ki, szellemi vetélkedők zajlanak. A múzeumok eddig is több kiállítást rendeztek megyénk­ben, amelyek utaltak az évfor­dulóra, de a megemlékezések nagyobbik része szeptember utolsó napjával kezdődött. A Kiskunhalasi Thorma János Mú­zeumban ezen a napon nyi­tották meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára rendezett vá­rosi kiállítást, amelyen a központi archívanyagon kívül a városban fellelhető ko­rabeli emlékeket is bemutatják. A Bajai Türr István Mú­zeumban ma nyílik meg az új szerzemények kiállítása. Ez al­kalommal azokat a tárgyakat, láthatja a közönség, amelyek eddig még nem szerepeltek ki­állításon. Jelentős néprajzi, ré­gészeti, várostörténeti és kép­zőművészeti anyag kerül itt a nyilvánosság elé. Az 50. évfor­dulóra összeállított megemléke­zés jelképe lesz az október 20- án ugyancsak itt megnyíló ki­állítás, amelyen a szovjet hata­lom félévszázadának történetét mirtatják be bélyegeken és ké­pes levelezőlapokon. E kiállí­táshoz a múzeum segítséget ka­pott a bajai bélyeggyűjtőktől. A múzeumi hónap folyamán a Művelődés Bajai Barátainak Kő. re közreműködésével négy szov­jet filmalkotást vetítenek, majd vitáit rendeznek a filmekről. Kalocsán szintén ma kerül sor a forradalmi jubileum al­kalmából rendezett kiállítás be­mutatójára. A múzeumnak a ki­állítás megrendezéséhez nagy segítséget nyújtott az I. István Gimnázium helytörténeti szak­köre. Ugyancsak a kalocsai mú­zeumban tartanak előadást a múzeumi hónapban a forrada­lom történetéről, a kalocsai és környékbeli veteránok vissza­emlékezéseinek felhasználásával. A félegyházi Kiskun Mú­zeumban több kiállítás nyílik a hónap folyamán. Mától Pohl Jenő festőművész alkotásait mutatják be, ugyancsak ma. Az élővilág fejlődéstörténete címen lesz dokumentációs bemutató. Október 29-én a Holló László Képzőművészeti Szakkör tagjai mutatják be alkotásaikat, no­vember 7-én pedig az 50. év­forduló tiszteletére nyitják meg a városi és járási tanácsok ren­dezésében. a Honismereti Klub és a Kiskun Múzeum közremű­ködésével készült kiállítást. A múzeumi hónap keretében egyébként Félegyházán számos tudományos és történeti témájú előadás hangzik majd el. A Kecskeméti Katona József Múzeumban november 6-án nyí­lik a jubileumi kiállítás. A me­gyei könyvtár és az állami' le­véltár közreműködésével létre­hozott tárlat anyagát színesítik a forradalomban és a polgárhá­borúban részt vett kecskeméti internacionalisták tárgyi emlé­kei és visszaemlékezései. Jelentős dokumentumokat bocsát rendelkezésre a párt­archívum. Szimferopo] test­vérváros életét bemutató anyagot is láthatunk majd és megismerhetjük megyénk és a Szovjetunió kapcsola­tának több dokumentumát. A megyeszékhelyen ugyancsak a múzeumi hónap keretében, október 8-án nyitják meg az ál­landó helytörténeti kiállítást, amelyet a múzeum két évvel ezelőtti beázása miatt kellett le­bontani. A régészeti, várostör­téneti és néprajzi anyagot két teremben átrendezve állították helyre a múzeum munkatársai. Lehetne folytatni a sort, hi­szen nemcsak a városi, hanem a kis falusi gyűjteményeket őr­ző múzeumokban is mindenütt nagyon sok rendezvény lesz ok­tóber folyamán. A kiállításokkal egyidejűleg előadásokat is tar­tanak. valamint filmeket vetí­tenek, vitákat rendeznek. Az idei múzeumi hónapra valójában nemcsak a mú­zeumok készültek, hanem a társadalom minden rétege segített, a jubileumi kiállításókat ugyan­is mindenütt a honismereti szakkörök, klubok segítségével rendezik, a veteránok és inter­nacionalisták emlékeinek ösz- szegyűjtésébe pedig bekapcso­lódtak az úttörők és a KISZ- esek. A múzeumi hónap azonban aligha zárul le az idén októ­berrel. hiszen a kiállításokat a legtöbb múzeum tovább ván- doroltatja a járások községei­ben. B. J. Itt az ősz. Kalocsa kőmyé* kén megkezdték a fűszerpapri­ka fűzését. Molnár Jánosné, a fajszi Kék Duna Tsz tagja — ültetéstől felfűzésig — 800 négyszögöl paprika részes mű­velését vállalta. A tsz-nek 405 holdon termett az idén fűszer* paprikája. Az öntözhető 139 holdra több mint 100 ezer köb­méter vizet locsoltak. Éppen ezért joggal remélik, hogy ha az idő is kedvez, — jóval a ter­vezett 40 mázsa feletti átlag­termést takarítanak be. {Pásztor Zoltán felvétele.) Négyéves vízrendezéssel 11 ezer holdat tesznek termévé Július közepén a Duna menti közös gazdaságok területén nagyarányú belvízrendezésbe kezdett a Kalocsa és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat Há­rom, földegyengető, -terítő és -vonó szerkezetekkel ellátót* lánctalpas traktorral, továbbá két csatomanyitó ekével vonul­tak ki Homokmégy határába; ahol már pár héttel ezelőtt be is fejeztek a 18 kilométer hosszú csatorna ásását. Ennek során húszezer köbméter földet moz­gattak meg. Már javában dolgoznak a ha­jósi földeken, ahol 56 ezer köb­méter föld kiemelésével 45 kilo* méter hosszú csatornát nyitnak. Ennek befejeztével még az idén Szakmár határát is 70 kilomé­ter hosszú csatornával szabdal­ják keresztül-kasul. Az elkö­vetkező három évben, 1970 vé­géig ezt a munkát a kalocsai járás egész területén elvégzik. A munkálatok költsége — a tervezéssel együtt — 5,2 millió forint. A hálózat minden mé­tere átlagosan 1,6 köbméter föld kitermelésével jár. Minthogy a gazdaságokat a belvízrendezés munkálataiért köbméterenként tíz forint ál­lami támogatás illeti meg, s a társulat ugyanekkora térítés el­lenében nyitja a csatornát — lényegében a szövetkezetek rá­fordítás nélkül jutnak a háló­zathoz. Ám egyúttal termővé válik újabb 11 ezer hold terü­let, ahol korábban — mintegy 110 helyen — foltokban állt a víz a tenyészidő alatt is. Az új hálózat, amely a felesleges vi­zeket a Dunába juttatja el, íven te egyszer rendkívül ol­csón lesz felújítható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom