Petőfi Népe, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-16 / 219. szám

NAFTÁI 1967. szeptember IS, szombat Névnap: Edit Napkelte: Budapest legújabb — legkisebb színházát, a Mikroszkóp Színpadot pénteken mutatta be a sajtó képviselőinek Komlós János igazga­tó. A „zsebszínház” a Nagymező utcában, a Rátkai Márton színész­klubban kapott helyet, tenyérnyi színpadát, 150 látogatót befogadó nézőterét a klub helyi­ségeiből választották le. A Mikroszkóp Szín­pad művészi mondani­valói a szatirikus alap­hangra épülnek majd, s hetente négyszer, csü­törtöktől vasárnapig tart előadást. Társulata csupán hattagú. Nyitás október 13-án, pénte­ken. Előadás az új munkatörvény­könyvről Szeptember 22-én, ónteken délután 2 i-aikor Kecskeméten z Óvónőképző Isnté- etben dr. Arany Já- osné, a Munkaügyi ^misztérium önálló iogi osztályának elő­adója „Az új immka- örvénykönyv alapel­vi” címmel előadást art a vállalatok, gaz­daságok, intézmények munkaügyi előadói és jogtanácsosai részére. Az előadást más ér­deklődők is meghall­gathatják. Avarkori temetőt találtak Ordason Az ordas i Duna par­ton töltötte nyári sza­badságát egy budapesti orvos. Sétája közben emberi csontokat ta­lált, amelyeket vissza­térve Budapestre, be­mutatott a Nemzeti Múzeumnak. A Kecs­keméti Katona József Múzeum tudományos munkatársai megvizs­gálták a lelet helyét és megállapították, hogy ott nagyobb kiterjedé­sű késő avarkori te­mető terül el. Ameny- nyiben az időjárás en­gedi, még az ősszel megkezdik a temető feltárását. CL Ft&p __________ U UMOPA — Hol töltötte a sza­badságát? — SZORGALMA­SAN KÉSZÜLNEK a kecskeméti színjátszó hetekre a madarast és bácsszentgyörgyi műve­lődési otthonok szín­játszó csoportjai. — Csütörtökön ér­keztek haza a mező­gazdasági kiállításról a Kiskunhalasi Felsőfo­kú Mezőgazdasági Technikum diákjai. A felsőfokú intézmény­ből több mint százan utaztak el a szakma legnagyobb hazai be­mutatójára. Ugyanak­kor megtekintették A szovjet tudomány és technika ötven éve cí­mű kiállítást is. — Befejezték a vil­lamoshálózat felújítá­sát a mélykúti Alkot­mány Termelőszövet­kezetben. A 400 ezer forintos rekonstrukciót az állattartásban és a kertészetben bekövet­kezett gyors fejlődés tette szükségessé. — Ittasan kerékpá­rozott a Kecskemét és Solt közötti úton C. Kiss József, kecskemé­ti lakos. A szesz ha­tására áttért az úttest bal oldalára, s az őt előző motorkerékpáros elütötte. A motorke­rékpár vezetőjét és pótutasát, valamint C. Kiss Józsefet a men­tők könnyebb sérülés­sel a kórháziba szállí­— MA a Keceli Er­kel Ferenc Művelődési Otthonban mutatja be az Egy csók és más semmi című zenés ko­médiát a Kecskeméti Katona József Színház. — A KÉPES levele­zőlapok és a bélyegek gyűjtőinek jelent jó hírt, hogy a Képzőmű­vészeti Kiadó — új­donságként — nyolc­féle olyan színes le­velezőlapot hozott for­galomba, amelynek té­mái azonosak a közel­múltban kibocsátott (második) festmény- bélyegsorozatával. A bélyegeket a levelező­lap egyik sarkába kell ragasztani, s máris kész az érdekes motí­vumkettős, az úgyne­vezett carte maximum. — A napokban a bajai járási tanács ér- sekcsanádi üdülőjébe érkezett dr. Kudász József orvosprofesz- szor, a nagyhírű szív­sebész és dr. Húsvéti Sándor egyetemi ta­nársegéd, klinikai se­bész. A professzor több napot tölt az üdülőben egy sebész szakorvos számára készülő könyv megírásával — Utótáborozás kez­dődik a Szikrai Álla­mi Gazdaságban a szü­ret időszakára. Négy turnusban egy hóna­pig összesen 600 Szol­nok megyei középis­kolás segít az őszi munkában. A szom­szédos megyéből egy leánycsapat már meg is érkezett. — A halasi járás egyik legnagyobb törzs­állománya lesz a har- kakötönyi Mező Imre Tsz juhászata. Október végére felépítik az új, 300 férőhelyes juíhho- dályt és ezzel 3400-ra növelhető a közös gaz­daság törzsállománya. — A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1057. évi 22. számú törvényerejű rendelet alapján hozzájárult Dési Mária Margit, a hazánkban működő női szerzetesrend — Mi- asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek — tartományfőnöknője kinevezéséhez. Dési Mária Margit tarto- mányfőnöknő pénteken Losotnczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke előtt letette az esküt a Ma­gyar Népköztársaság — Nem adta meg az elsőbbséget a főútvo­nalon haladó vontató­nak Takó Ferenc, a la- josmizsei Vörös Csil­lag Tsz vontatóvezető­je. A két vontató ösz- szeütközött. Szerencsé­re személyi sérülés nem történt, s az anyagi kár is jelen­téktelen» 30 éve, 1937. szeptember 16-án, az esti óráiban» Budapest szocialista ifjú­munkásai rajtaütöttek a Tompa utcai nyílasházon. Hitler legszorgalmasabb magyar száUáscsinálói, akik itt gyüléseztek, ek­koriban már buzgón ké­szültek a nyilas mozgalom hatalomra Juttatására. — Mind szemérmetlenebből támadták a szocialistákat, a békés kirándulókat, za­varták az Ifik szórakozá­sait, sót már a lőfegyvert Is használták az ifjúmun­kások ellen, akik között egyre Inkább erősödött az elszántság, hogy méltó vá. laszt adjanak az egyre szaporodó provokációkra. Kommunista Irányítással több száz Ifjúmunkás gyü­lekezett és egyszerre száz és száz torokból zengett a jelszó: „Be Hitlerrel! Vesszen a fasizmus! Le a nyilasokkal!’! Az ifik szétverték a nagygyűlést tartó nyilasokat. A kom­munisták, akik az akció mozgatói voltak, ezen a napon megmutatták, hogy képesek vezetni a nép harcát a fasizmus magyar- országi helytartóival szem­ben. Várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő, többfelé, elsősorban nyugaton esővel, helyenként zi­vatarral. Mérsékelt, változó irányú szél. A hőmérséklet alakulá­sában lényeges válto­zás nem lesz. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 18—23 fok között. A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: szeptember 14-én a középhőmérséklet 16,2 (az 50 évi átlag 17,2), legmagasabb hőmérséklet 21.6 Celsius-fok. A napsü­téses órák száma 8. Szep­tember 15-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet XI, délután egy órakor mért hőmérséklet 20,5 leg­alacsonyabb hőmérséklet 12.6 Celsius-fok. — Baden-Badenben. — Miért mondja két­szer? Nem vagyok süket. Lottósorsolás Baján (Tudósítónktól.) A lottó 37. játékhetének nye­rőszámait tegnap délelőtt Baján sorsolták. Kilenc óra előtt a központi filmszínházba több mint 600 érdeklődő gyűlt össze, hogy tanúja legyen Fortu­na szeszélyének, amelyet vidám lottótanácsadás és vetélkedő előzött meg. A sikeres műsorban Korda György, Majláth Jenő és Megyeri Mária léptek fel. Tíz órakor vette kezdetét a húzás, ahol a kisorsolt bajai számhúzók a következő öt számot emelték ki a aa ai nn an qm szerencsekerékből: Z3, 34» ö", #51, ö4 tották. Az Idei bosszú szárazság és hőség kedvezőtlenül befolyásolta a rétek és pillangósok terméshozamát. A közös gazdaságoknak minden lehetőséget meg kell ragadni a téli takarmány biztosítására. Jelentő­sen növelhető a téli takarmánymennyiség, ha gon­dosan és időben besilőzott kukoricaszárral is. Fel­vételünk Kiskunfélegyháza határában készült. Vág­ják a silókukoricát a Vörös Csillag Tsz-ben. (Kádi József felvétele.) alkotmányára. Az egymilliomodik vásárnéző Pénteken, a kora délutáni órákban köszöntöt­ték a Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár egymil­liomodik látogatóját, Tilinger Elemémé somogyi parasztasszonyt. A jubileumi látogatót a vásár vezetősége nevében dr. Takács Sándor üdvö­zölte, majd Erős Rezső, az Állami Biztosító osz­tályvezetője átadta a kiállítási iroda és a biz­tosító ajándékát: egy Orion Delta televíziót. A jubileumi látogatót a vásár főterén ötösfogat — asszonytársait hortobágyi fogat — várta,^ amely mezőhegyesi és hortobágyi csikósok díszkísérete- ben végig kocsikáztatta a vásáron. LABDARÚGÁS NB I B osztály: Dorogi Bányász- Kecskeméti Dózsa, Dorog, vasárnap du. fél 4 óra, vezeti: Orosz. NB II. Keleti csoport: Kecskeméti TE—Ceglédi Vasutas, Kecskemét, Belsővárosd Sporttelep, vasárnap du. fél 3 óra, vezeti: Horváth G. — Martfű MSE—Kiskunfélegyházi Va­sas, Martfű, vasárnap du. fél 4 óra, vezeti: Szlávik. NB III. Délkeleti csoport: Kiskun- halasi MEDOSZ—Szegedi AK, Kis­kunhalas, vasárnap du. fél 4 óra, v.: Szarvas. Orosházi Kinizsi—Kis­kunhalasi MÁV, Orosháza, vasárnap du.'fél 4 óra, v.: Lenkei. Kun Bé­la SE—Sarka di Kinizsi, Kiskunfél­egyháza, vasárnap du. fél 5 óra, v.: Tóth dr. NB Hl. Középcsoport: Szamuely Tibor SE—Bp. Elektromos, Kalocsa, vasárnap du. fél 4 óra. — Bp. Láng­gyár—Kalocsai VTSK, Budapest, Bozsnyay utca, vasárnap du. fél 3 óra, v.: Harmat. Soltvadkerti TE— Vasas Turbó, Soltvadkert, vasárnap du. fél 4 óra, v.: Szórád. NB in. Délnyugati csoport: Bajai Vasas—Szekszárdi Vasas, Baja, va­sárnap du. í^l 4 óra, v.: Sutyor. Megyei I. osztály: Északi csoport: K. Fémmunkás—Kiskőrösi MEDOSZ, Kecskemét, Belsővárosi Sporttelep, szombat du. fél 4 óra. K. Cskalov SE—Ady Endre SE, Kecskemét, Bel­sővárosi Sporttelep, vasárnap de. 9 óra. IC Egyetértés—Kunszentmikló®, Kecskemét, Matkói úti pálya, va­sárnap de. 10 óra. — A többi öt mérkőzés kezdési időpontja vasár­nap du. fél 4 óra: Hetényegyháza— Kiskunfélegyházi Gépjavító. Balogh Adám SE—K. MÁV. Izsák—Kiskun- maj&a. Tiszakécske—Lajosmizse. Du- navecse—K. AKÖV. — Déli csoport: Gábor Áron SE—Bácsalmás, vasár­nap de. 10 óra. A többi hét mérkő­zés kezdési időpontja vasárnap du. fél 4 óra: Kecel—-Bajai Bácska. — Mélykút—Bajai Folyamszabályozó. Jánoshalma—Vaskút. Katymár—Ne­mesnádudvar. Hajós—Bácsbokod. — Dusnok—Császártöltés. Gara—Bátya. TEKE NB I-es női mérkőzés: Kecskeméti MÁV—Bp. Előre, Kecskemét, ÁKK- pálya, vasárnap de. 10 óra. NB II-is férfi mérkőzés: Kecske­méti Petőfi—Gyulai MEDOSZ, Kecs­kemét, Horog utcai pálya, vasárnap de. fél 10 óra. — Ceglédi Építők— Kecskeméti MÁV, Cegléd, vasárnap de. 9 óra. KÉZILABDA NB n-s férfi mérkőzés: Kecske­méti FGT-MAFC, Kecskemét, Bel­sővárosi Sporttelep, vasárnap de. fél 11 óra. NB Il-s női mérkőzés: Kiskunha­lasi MÁV—Orosházi Kinizsi, Kiskun­halas, vasárnap de. fél itt óra. Megyei férfi mérkőzések: Kiskőrös —Kiskunhalas, Kalocsa—Csávoly. A többi mérkőzés elmarad. Megyei női mérkőzések: Kecske­méti BBG—Bajai Bácska, Kecske­méti TE—Dunapataj, Kiskőrös—Or- govány. RÖPLABDA NB I-es férfi mérkőzés: Bajai Ki­nizsi SE—Bp. NIM, Baja, Sportcsar­nok, vasárnap de. fél 9 óra. NB Il-s férfi mérkőzések: K. Cska­lov—EVTK, Kecskemét, Szolnoki üti pálya, vasárnap de. 12 óra. — K. AKÖV—Dunaújváros, — Kecskemét, Belsővárosi Sporttelep, vasárnap de. 10 óra. Megyei férfi bajnokság: K. Dózsa —K. AKÖV ifj. K. Építők—Kunfe- hértó. Bácsbokod—Kiskőrös. Bajai Kinizsi II.—Szabadszállás. Dunapa­taj—Bajai Fehérnemű. Megyei női bajnokság: K. Tipográ­fia—Kiskunhalas. Jánoshalma—Tisza- 6zakécske. Mélykút—Bácsbokod. Ka­locsai TSK—Bajai Fehémeműgyár. Kalocsai István Gimn.—Kunfehértó. BIRKÓZÁS Serdülő kötöttfogású birkózóver- seny Kiskunfélegyházán, a Petőfi Gimnázium tornatermében vasárnap de. 10 órakor az MTK és még tíz más csapat részvételével. Kapusgondok Dorogon Győzelmi remények a KTE házal óján Sok múlhat a Martfű —F. Vasas mérkőzés eredményén OLYAN MELENGETŐ érzés fog el, mikor a tavaszi Kecs­kemét—Dorog mérkőzésre gon­dolok. Ragyogó csapatjátékkal arattak a kecskemétiek pompás győzelmet. A mérkőzés hőse Kiss II. volt, aki két ízben is parádés csukafejessel vette be az egyébként kitűnően védő II- ku kapuját A volt válogatott kapuvédő tehetetlenül tárta szét karját. Most is tehetetlen, bár nem tárhatja szét kezét, mert igencsak sajogna a bordatörése. Vigaszul a két tartalék ka­pus sem szolgálhat. Janák ke­ze gipszben van, Dóczi szintén a kezén sérült meg. (Az ifjú­sági Szabó kapus játéka került előtérbe). A Dózsa lelkesen, szorgalmasan készül a rendkí­vül fontos találkozóra. Józan számítások szerint kevés az esély idegenben. Azt mégis ide írhatjuk: a jelenlegi formák szerint nincs különbség a két csapat tudása között, csaik szo­ros eredmény születhet. MÁSODIK idegenbeli mérkő­zését nyerő KTE — a sorozatos jó védelmi munka, a fedezet- pár hasznos játéka, valamint a javuló csatárjáték előlegeként — győzelmi reményekkel lép­het itthon pályára. A mérkőzés persze még nincs lefutva, sok minden történhet, hiszen a Ceglédi VSE szívós csapata sok kellemetlen percet szerzett már az otthonukban játszó ellenfele­iknek. Különösen a csatársor veszélyes, amit az eddig lőtt 38! gólja fémjelez. — A tét sem megvetendő, mindkét csapat biztosítani kívánja középcso­portbeli pozícióját. A jelek sze­rint tehát jó mérkőzésnek ígér­kezik a vasárnap délután fél háromkor kezdődő találkozó. ÖRIASJ meglepetés született Szolnokon vasárnap. Éppen az F. Vasast 8:0-ra verő Szolnoki MÁV ellen győzött a Martfű 3:0-ra. A Vasas viszont impo­náló győzelmet szerzett az SZVSE ellen. Papírformáról egyáltalán nem lehet beszélni. A kiesés rémétől hajtott két csapat találkozóján hatalmas küzdelemre van kilátás. A Va­sasnak jó lenne az X, de a Martfű nem elégedhet meg ez­zel. Mindkét együttes számára lényeges a találkozó, sok múl­hat az eredménytől. Holman Péter Nehéz küzdelem előtt a Petőii NB I-es csapata Szombaton nemzetközi „öregfiúk" mérkőzés A kosárlabda NB I-ben a hé­ten már mindkét nemben meg­indul a küzdelem. A bajai férfi együttes ugyan Rátvay és Hal­mos utánpótlás válogatottsága miatt nem játszik, de a Petőfi férfi csapata rangadó előtt áll. Az ellenfél az Újpesti Dózsa szintén kiesőjelölt Ellenük a győzelem, ha még nem is je­lentene bentmaradást — nagy lépés a kiesés elleni harcban. A Petőfi kedden igen jól ját­szott a Honvéd ellen. Sajnos, azóta Kovács Tamás — éppen a legjobb formában levő játékos — megbetegedett és vasárnap (de. fél 11 órakor a Petőfi pá­lyán) aligha játszhat. A női NB I-es csapataink a győzelem reménye nélkül rajtolnak. A Dózsa az MTK. a bajai lányok a Bp. Vörös Meteor ellen ját­szanak. Szombaton délután érdekes kosárlabda-mérkőzés lesz Kecs­keméten. Délután 6 órakor a Petőfi-pályán a Kecskeméti Pe­tőfi öregfiú|{ csapata a .jugo­szláv Vojvodina Novi-Sad öreg- fiúkkal játszik nemzetközi mér­kőzést. PETŐFI NÉPE — A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. — Főszerkesztő: F. Tóth Pál — Kiadta a Bács megyei Lankiadó Vállalat. — Felelős kiadó: Mezei István igazgató. — Szerkesztőség: Kecskemét. Városi Tanácsház. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság- 10-38 —Kiadóhivatal- Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09, — Terjeszti a Magyar Posta. — Klófizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél.- Előfizetési dí- egy hónapra- 13.— forint Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét, Telefon: u-3S. - index; ää0«ä, nőnapra, m, terűit. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom