Petőfi Népe, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-02 / 180. szám

Vállalatszerű gazdálkodás a tsz-ekben Érdekes vizsgálatot indított a HEB Az új gazdasági mechanizmus bevezetésének közeledtével elő­térbe került a termelőszövetke­zetek gazdasági önállósága. A »«legyei népi ellenőrzési bizott­ság munkabizottsága ezzel kap­csolatban tegnapi ülésén tár­gyalta meg „A termelőszövetke­zeti vezetés problémái a válla­latszerű gazdálkodásra való fel­készülésnél” című, most induló vizsgálattal összefüggő legfon­tosabb feladatokat. Jelen volta megbeszélésen többek között Horváth Károly, a KNEB mező- gazdasági osztályvezetője, dr. Gajdócsi István, a Bajai Járási Tanács V. B. elnöke, a megyei tanács mezőgazdasági állandó bizottságának elnöke is. A munkabizottság tagjait Mik­lós Zoltán, a megyei NEB el­nökhelyettese üdvözölte, majd röviden vázolta azokat a kö­rülményeket, amelyek szüksé­gessé tették és indokolják ezt a vizsgálatot. Elmondta többek kö­zött, hogy az új gazdasági me­chanizmus fokozott követélmé­nyeket támaszt a tsz-ek veze­tőivel szemben, növeli az önál­lóságot és a felelősséget. A to­vábbiakban dr. Bauer Ferenc, a vizsgálat vezetője ismertette a munkabizottság célkitűzéseit és azokat az irányelveket, amelyek szem előtt tartásával kell le­folytatni az ellenőrzést. Leg­fontosabb célja a NEB-nek, hogy a vizsgálati anyag tapasztalatait annak idején majd megbeszélje a tsz-ek vezetőivel, s hogy a megye közös gazdaságai eredmé­nyesen hasznosítsák a gazdálko­dás megerősödését, hatékonysá­gát biztosító legjobb módszere­ket. G. & Elpusztult hazánk legszebb tölgyerdeje A károk felmérése során újabb tételek kerültek a Baranyát súj­tó nyári viharok „számlájára”. A mecseki erdőgazdaság terüle­tén 10 000—12 000 köbméternyi, többségében értékes tölgyfa pusztult, el. A legnagyobb vesz­teség a sellyei erdőgazdaságban történt: Várad határában el­pusztult hazánk legszebb tölgy- erdeje. A 110 esztendős szlavón- tölgyes védett erdő volt. Törzs­könyvezett állományát magter­melésre tartották fenn. Az er­dészek úgy tervezték, hogy az értékes tölgyfákat még körül­belül 1990-ig meghagyják. A tomádószerű vihar azonban ke­resztülhúzta számításukat. A szél tövestől csavarta ki, s egymásra döntötte a hatalmas fákat. Ez­zel megpecsételődött a híres er­dőség sorsa. Olyan károkat szen­vedett, hogy nem érdemes to­vább fenntartani. Dubna idei díjnyertese A szocialista országok dubnai atomkutató intézetének jelen­tős eredményét ismerteti a Komszomolszkaja Pravda. Olyan kísérletről van szó, amely a világ atomfizikusai­nak másfél évtizede folyó vi­táját döntötte el, s amellyel ezért — mintegy félezer tudo­mányos munka közül — az egyesített atomkutató intézet 1967-es díjával jutalmaztak. A kísérletet Fjodor Sapiro szovjet professzor, a neutron­fizikai laboratórium igazgató- helyettese szervezte és irányí­totta. Sikerült a vezetése alatt álló nemzetközi kollektívának meghatároznia a polarizált neutronok és deutérium-atom­magok kölcsönhatásának tör­vényszerűségeit. N A P T A B 1967. augusztus 2, szerda Névnap: Lehel Napkelte: 4 óra 22 perc. Napnyugta: 19 óra 18 perc. — ULI PALMER új szerepe. A népsze­rű színésznő élete ed­digi legbonyolultabb szerepének tartja Iokaszté királyné alakjának megformá- lását az Oidipusz ki­rály filmváltbzatában, melyet Görögország­ban forgatnak. A töb­bi főbb szereplő: Christopher Plummer, Orson Welles és Ri­chard Johnson. — Augusztus 26. és szeptember 8. között rendezik meg Velen­cében a Biennálé ha­gyományos film-sereg­szemléjét. Fábry Zol­tán „Utószezon” című alkotását versenyfilm­ként, Szabó István „Apa” című. Moszkvá­ban nagydíjat nyert filmjét versenyen kí­vül vetítik. A fesztivál ünnepélyes zárófilmje ugyancsak magyar al- kottást lesz: Révész György. „Egy szerelem három éjszakája” cí­mű filmmusical-je. Gyógyítják a paprikát A Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kísér­leti Intézet kalocsai Fűszerpaprika Neme­sítő Telepén Strepto- micdnnel kezelik a paprikát. Ezzel az el­járással sikeresen vé­dik a növényeket a különböző fertőzések­től, betegségektől. A kísérlet befejezése után javaslatot tesznek a nagyüzemi alkalmazá­sára. A BOLGÁR gazda­ságban 1970-ig áttérnek az ötnapos, 44 órás munka­hétre. A rövidebb mun­kaidő bevezetését a ter­melőerők fejlődésének és a munkatermelékenység emelkedésének kell bizto­sítani. A szakemberek sze­rint a munkatermelékeny­ség emelkedésének jelen­legi üteme és a jelenlegi bérszínvonal fenntartása lehetővé teszi ezt. — Hűtőház épül a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban. A 400 vagonos tárház építé­sét 1969-ben fejezik be. Üzembehelyezésé­vel hosszabbítani tud­ják majd a kajszi és őszibarackidényt, ame­lyekből évente több, mint 100 vagonnal ter­melnek. a kt&e ________ +4V MQT2A Óvodások beszélgetnek: — Te hol születtél? — En falun. Es te? — A kórházban. — Miért, beteg voltál? — Tizenkilencmillió 200 ezer forintot for­dítottak a megye álla­mi gazdaságaiban a sertéstenyésztés fej­lesztésére. A telepek bővítését 1968-ra feje­zik be. Legnagyobb arányú a munka a Bácsalmási Állami Gazdaságban: — Gyűjtik a japán- akácvirágot. A parko­kat, tereket díszítő ja­pánakác virágja kere­sett gyógynövény­alapanyag. s a megyé­ből is minden évben nagy mennyiséget to­vábbítanak az ipar szá­mára. A földművesszö­vetkezetek telephelyein megkezdődött a virág felvásárlása, amelyből mintegy 30 mázsa szá­ri talánynak elegendő nyersanyagot vesznek át a gyűjtőktől. — A kecskeméti bel­sőnyíri népfrontcsoport tagjai társadalmi mun­kával 100 négyzetmé­ter járdát építettek az iskola körül és fél mé­terrel feltöltötték az iskola udvarát. A divat áldozata. — KEDDEN Buda­pestre érkezett a Teat- ro Comunale di Bolog­na, a bolognai opera világhírű együttese, amely a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lép fel. — Gyorsabb a pos­tagalamb. A lengyel Zyczie Warszawy tette ezt a megállapítást, amikor nemrég beszá­molt a lengyel galamb­tenyésztők egyik kísér­letéről. A postagalam­bokat az észak-len­gyelországi Olsztynből a csehszlovák—lengyel határra szállították, s egy reggel valameny- nyit szabadon enged­ték. Ugyanakkor a helybeli postán felad­tak egy táviratot Olsztynba. Az első ga­lamb 17 óra 50 perc­kor érkezett meg a vá­rosba, ezzel szemben a postás a táviratot 20 órakor kézbesítette a címzettnek. *—■ Európa legnagyobb teleszkópját most helyez­ték üzembe Greenwich­ijén (Anglia) a teleszkóp lencséjének átmérője 2,4 méter, a készülék teljes súlya pedig 5 tonna. — Az angyalföldi József Attila művelő­dési házban szomba­ton tartotta első tan­évzáró ünnepélyét a Munkaügyi Miniszté­rium 6-os sz. szak­munkásképző intézeté­ben tanuló 220 viet­nami fiatal, akik a gyógyszergyártó- és híradástechnikai ipar­ban kapnak szakmun­kás-kiképzést. — Hajlik a vessző. Az Alpári Háziipari Szövetkezet a folyama­tos nyersanyag bizto­sítása céljából füzest telepített a Tisza men­tén. A 12 holdas ültet­vényről az idén már 4 vagon vesszőt gyűj­tenek be. Ugyanakkor újabb 8 holddal bőví­tik a telepet. A saját termelésű vesszőjük minőségileg kifogásta­lan. kitűnő kosarak készülhetnek belőle. A korállsziget leánya A 19 éves Terry Ridg­way ausztráliai leány egy­évi távoliét után vissza­tért hazájába. Egy éven át megfigyeléseket végzett a nyüt tenger egyik ko- rállszigetén. Szívesen foly­tatta volna tovább foglal­kozását, de a turisták ezt lehetetlenné tették. A tu­risták ugyanis készek vol­tak a tengeren nagy ke­rülőket tenni, csakhogy ezt a modem Robinsont megláthassák. A leány Így nyilatkozott: „Az utóbbi időben több Időt kellett fordítanom arra, hogy tetszetős legyen a külsőm, mint a munkám­ra. így hát inkább haza­tértem.’! — Készülnek a ki­állításra. Negyven ter­melőszövetkezet, 9 ál­lami gazdaság és 1 egyéni termelő képvi­seli a megyét az orszá­gos mezőgazdasági ki­állításon. A termelő- szövetkezetek már ki­jelölték és összegyűj­tötték a bemutatásra kerülő termékeket. Szereplésre készítik az állatokat is. “ Rangol alul. Lord Harewood, n. Erzsébet angol királynő unokafivé­re hétfőn oltár elé vezet­te titkárnőjét. A rangon aluli házassághoz a ki­rálynő külön engedélyt — Súlyos testi sér­tés miatt harmincnapi szabadságvesztésre ítél­te a bíróság K erényi Károly madarasi tsz- tagot. A vádlott még áprilisban összeszólal­kozott Vass Zsigmomd munkatársával, akinek veszekedés közben egy bottal a karjára ütött és eltörte. A szóváltás egy kutya miatt kelet­kezett. és a kartörést megelőzően Kerényi arcul is ütötte a sér­tettet. „Ikarusok“ Szófiában A bolgár közlekedé­si minisztérium szep­temberben 10, egyen­ként 180 személy be­fogadására alkalmas Ikarus” gyártmányú csuklós autóbuszt he­lyez üzembe a bolgár fővárosban. A nagy autóbuszok a legfor­galmasabb vonalakon bonyolítják majd le az utasszállítást. A szó­fiai városi közlekedés céljaira a jövő évben újabb 30 darab ha­sonló buszt szállít az „Ikarus”. — FILMBEMUTA­TÓ; A Hetedik konti­nens című színes, szé­lesvásznú csehszlovák —jugoszláv koproduk­ció Dusán Vukotics al­kotása. A világhírű rajzfilmrendező első játékfilmje a gyermeki fantázia csodálatos vi­lágát eleveníti meg: a fantasztikus elemekkel átszőtt film egyben a felnőttek világának bí­rálata. — A Broadway most zá­rult színházi évadja az utóbbi évek egyik leg­gyengébb szezonja volt. 60 színház helyett ma már csak 34 működik, ezekben csupán 47 dara­bot mutattak be, sokkal kisebb publikum előtt, mint évekkel korábban. — A lakosság őszin­te megelégedésére a hét közepén hozzáfog­tak Kiskunmajsán a hosszú' időn át szinte járhatatlan Vorosilov út rendbetételéhez. Csaknem egy kilomé­ter hosszúságban aszfaltburkolatot kap az úttest és a jár­dák felújítására, az utak szegélyének par­kosítására is sor kerül majd. — Fiatalok tanul­ják a szőnyegkészítést. A Bajai Háziipari Szövetkezetben, ahol évente több mint 1600 négyzetméter perzsa­szőnyeg készül, nagy­részt exportra, több mint 14 fiatal ismer­kedik a mesterséggel. Az ifjú szőnyegszövő­ket — a mesterség el­sajátítása után — a Háziipari Szövetkezet alkalmazza. 300 éve, 1667. augusztus 2-an halt meg Francesco Borromini olasz építész. Szobrászként indult, majd a római Szent Péter temp­lom építésénél munkálko­dott olyan sikeresen, hogy egyre-másra úiabb megbí­zásokkal halmozták el. Működése összefonódott a barokk építészeti stílus ki- fejlesztésével. Üjszerű stí­lusjelleget, díszítőforma­kincset teremtett. Bőven alkalmazta a barokk cico­mákat és igyekezett az építészetből — számos al­kotásának még az alap­rajzából is — kiküszöböl­ni minden egyenes vona­lat. A belső kiképzésben meglepő távlati hatásokat juttatott érvényre. Épüle­teinek homlokzati és oromrészeinek szeszélyes vonalai többnyire hajlot­tak, gyakran asszimetri- kusak, mindamellett vala^ mennyi alkotásának össz­benyomása festői. Stílu­sának erős hatása az egész későbbi barökk épí­tészeten megfigyelhető. Időjáró# Várható időjárás ma estig: nappali felhőkép­ződés, csak szórványo­san előforduló délutáni és esti záporral, ziva­tarral. Gyenge, nap­közben átmenetileg kissé megélénkülő, vál­tozó irányú szél. Fül­ledt meleg idő. Várha­tó legmagasabb nap­pali hőmérséklet 30—; 35 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium jelenti: július 3i-én a középhömérséklet 27,4, (az 50 évi atlag 21,8), leg­magasabb hőmérséklet 32,9 Celsius-fok. A napsütéses órák száma 12. Augusztus 1-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 2i,2, a délután egy Órakor mért hőmérséklet 30,5 legala­csonyabb hőmérséklet 18,5 Celsius-fok. MHS elnökségi ülés Dunavecsén (Tudósítónktól.) Kedden járási elnökségi ülésen vi­tatták meg a dunavecsei járásban folyó MHS-munka időszerű kérdéséit és értékelték az 1966—67-es kikép­zési év során kifejtett tevékenységet. Az elnöki be­számoló kiemelten foglalkozott a sorkötelesek honvé­delmi nevelésével, valamint az MHS előtt álló pol­gári védelmi és sportfeladatokkal. Az elnökség határozatban állapította meg, hogy a sorkötelesek kiképzésében teljesítette a kitűzött fel­adatokat, s egyben további javaslatokat tttttek az el­nökség tagjai a munka megjavítására. Így többek között döntés született a kiképzési anyagok tárolásá­ról, az alapszervezetek pénzügyi elszámoltatásának rendjéről, valamint az új kiképzési helyek létesíté­séről is. Komszomolisták és KISZ-esek közös táborozása Magyar—szovjet barátság-tá­bor nyílik augusztus 23-án Ba- latonföldváron. A népszerű üdü­lőhelyen a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom közelgő 50. évfordulójának jegyében — a Komszomol kezdeményezésére — hatvan magyar, és hatvan szovjet ifjúkommunistát lát vendégül két hétre a KISZ Központi Bizottsága. A közös táborozás — csak úgy, mint a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 50. évfordulóját meg­előző hetek, hónapok számos ifjúsági rendezvénye — a szov­jet és magyar fiatalok barátsá­gának erősítését szolgálja. A program összállításakor arra törekedtek, hogy a részvevők még sokoldalúbb képet kapja­nak a Szovjetunió és hazánk, valamint a Komszomol és a KISZ tevékenységének mai eredményeiről. Rendőrségi krónika A fürdés újabb áldozata Vasárnap délután tragikus baleset történt a Szelíd! tónál. Tapodi György, 22 éves duna- pataji géplakatos, valószínűleg felhevült testtel ugrott a tóba. A fiatalember elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét csak hétfőn találták meg. Ez már nem az első szerencsétlenség az idén, de sajnos a megismétlődő tragikus balesetekből a fürdő- zők nem tanulnak. Két tűzeset, 70 ezer forint bár Vasárnap, a kora délutánt órákban a tassi Rákóczi Tsz vásármajori elepén 450 mázsa kazalba rakott széna kigyulladt. A környékbeliek a tűzoltóság segítségével 200 mázsa szénát megmentettek, de így is 30 ezer forint anyagi kár keletkezett a széna öngyulladása miatt. Hét­főn Kecskeméten pusztított a tűz. A Magyar—Szovjet Barát­ság Termelőszövetkezet gazdái délelőtt 9 órakor fejezték be egy 35 holdas táblán a búza aratását. Két óra múlva a tar­lón hagyott szalma kigyulladt s elégett. Az anyagi kár meg­közelíti a 40 ezer forintot. A tűz feltehetően egy gondatla­nul eldobott, égő cigarettavég­től lobbant fel. Halálos baleset Felsőmonostoron A Bugac-Felsőmonostori Sző­lőmező Tszcs gazdái héfőn este, — miután befejezték az egyik tanya mellett a cséplést — át­vontatták a cséplőgépet egy másik tanyára. A különböző felszereléseket Pólyák István, 27 éves traktorvezető, kiskun­félegyházi lakos egy Zetor von­tatta pótkocsival vitte a csép­lőgép után. A fiatalember a sö­tétben eltévedt a tanyák kö­zött. Fazekas István, 56 éves, Bugac-felsőmonostori lakos, aki a pótkocsin utazott, megkérte egyik tanyai ismerősét, vezesse ki a járművet az útra. Ö maga is egy darabig a traktor mellett gyalogolt, majd fel akart ug­rani a pótkocsira. A vonóhor­gon a lába megcsúszott, és be­szorult a vasak közé. Fazekas István egyensúlyát vesztve hát­ra dőlt, lába eltört, de a kö­vetkező pillanatban a pótkocsi kereke a mellén átszaladt. Fa­zekas István olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. G. G. Petőfi WEPE — A Magyar Szocialista Munkáspárt Báos-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja - Főszerkesztő: F. Tóth Pál - Kiadja a Bács nan.i»« FeiPiAa kiadó- Mezei István Igazgató — Szerkesztőség: Kecskemét. Városi Tanácsház. Szerkesztőségi telefonközpont: 26 19. 25-16 Szerkesztő bizottság- 10-38 - Erikemét, Szabadság tér Ha. Telefon; 17-09. —Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj egy Hónap raj 13. Kecskemét, szabaasag te -úa. - - - pács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. Telefon; U-8S. — index; 25 065. megyei Lapkiadó — Kiadóhivatal: forint. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom