Petőfi Népe, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-15 / 191. szám

HXFJ. ansrnsztas ig, kedd S. oldal A területi szövetség ebben is segíthet lács megyei tsz-ek a Balaton mellékén GELKA-szerviz nyáron A nagyobb önállóságra való törekvés úgy is jelentkezik a termelőszövetkezeteknél, hogy a felvásárló vállalatokkal történt megállapodáson túl, áruik egy részét a helyi és a környező pia­cokon értékesítik, de egyre na­gyobb mértékben az ország kü­lönböző vidékeire is szállítanak. Ezzel segítik az állami kereske­delmet az áruélosztásban, egy bizonyos mértékben szabályoz­zák az árakat is. A tapasztalatok szerint az idén mind több közös gazda­ság foglalkozik azzal a gondo­lattal, hogy a leglátogatottabb üdülőtelepekre is elszállítja ter­mékeit, mert ilyen nagyforgal­mú helyeken általában áruhi­ány jelentkezik. A Balaton déli partvidékén tettünk rövid körutat és ennek során kerestünk bizonyságot arra, hogy egyes termelőszövet­kezetek miként képviselik a nagyüzemi gazdaságok áruter­melését. Dinnye Lakitelekről Siófok. Reggel 8 óra, s máris nagy a forgalom. Üdülőkkel ta­lálkozunk a világ minden tájá­ról. Sorbanállás az üzletékben. Érthető, hiszen ilyenkor 60 ezer ember ellátásáról kell gondos­kodni a vendéglátóiparnak és a kereskedelemnek. Télen csak 12 ezerrőL A lakiteleki Szikra Termelő- szövetkezet teherautója egy ra­komány dinnyével éppen most kanyarodik a hajóállomás előt­ti térre. Lévai István az ellen­őrző bizottság elnöke is elkísér­te az árut. — Ez az első utunk — újsá­golja. — Van öt hold sárga és 10 hold görögdinnye vetésünk. Szép termés mutatkozik. Szer­ződtünk a MÉK-kel is, de áru­lunk a helybeli standon is. Any- nyi a felesleg, hogy elhatároz­tuk, ide is hozunk. Gondoltuk Siófok nagyforgalmú hely, itt bizonyára gyorsan elkel az árunk. Olcsóbban is adjuk 50 fillérrel, mint az üzletekben. — Megtalálják a számításu­kat, hiszen elég nagy a szállí­tási költség? — Ügy számoltuk, hogy igen. Borharapó Bogláron Balatonboglár. A műanyag te­tő alatt ízlésesen elrendezett székek, asztalok Nagyon kelle­mes környezet. A mélykúti Al­kotmány Termelőszövetkezet borharapója. Elég forgalmas. — Hat hete nyitottuk — tájékoztat Ősze Istvánná a kimérő veze­tője. Mutatja a vendégkönyvet. Számos bejegyzés dicséri a kel­lemes italt. — Nemrég kós­toltuk, s máris itt vagyunk is­mét — írja az egyik vendég — nincs jobb a mélykúti rizhng- nél. Az egyik csehszlovák turista- csoportnak is ez a véleménye. Ösziné 1200 forint alapbért kap, s 50 fillért minden liter bor után. Az Alkotmánynak borkimérő­je van Balatonlellén is egy hal­sütöde mellett. A sült keszeg re jól csúszik a mélykúti riz- ling, azt mondják, ez a legjobb bor Leltén. Harminc forintért mérik li­terenként. A termelőszövetke­zet megtalálja számítását a nagy távolság ellenére is. Halkonzerv máriással Angliában úgy csomagolnak tonhalat és lazacot bádogdobo­zokba, hogy a rácsattanó po­lietilén fedél egy lapos tartály, amiben mártáskoncentrátum van a halhoz. A különböző halféle ségek többfajta mártáskombiná cióval kerülnek forgalomba. A szabadszállási Zöldmező bo­ráról azonban nem olyan jó a vélemény. Huszonhat forintért mérik- ugyan, de minőségileg erősen kifogásolható. Legalábbis az amit a siófoki hajóállomás mellett, a pecsenyesütőnél mér­nek. Mást is szóvá kell tennünk. A pecsenyesütő a forgalomnak megfelelően már korán nyit, de a bormérés nem alkalmazkodik ehhez, hanem órákkal később kezd működni. Mikor ott jár­tunk akkor is reklamáltak a sorbanállók, hogy a finom sült­re nincs innivaló. Ugyanezt ta­pasztaltuk a strand melleti bor­mérőnél is, amelyet szintén a Zöldmező tart fenn. Szükséges az együttműködés A siófoki járási tanácsnál rö­viden értékeltük a látottakat. A kereskedelmi és az élelmezés- ügyi csoport vezetői egyetértet­tek megállapításainkkal. Véle­ményük szerint nagyon nagy szükség van a Bács megyei ter­melőszövetkezetek standjaira. Több zöldséget és gyümölcsöt várnak. Az idén az ÁBC áruhá­zak csemegrészlegei már eddig háromszorosára teljesítették gyümölcseladási tervüket. A né­met, lengyel, csehszlovák turis­ták rendkívül keresik a ma­gyar termékeket Elmeséltek egy esetet, öt ta­gú lengyel család három kiló paradicsomot vásárolt az egyik standon. Percek alatt elfo­gyasztották. Székely Károly kereskedelmi csoportvezető szerint a szakigaz­gatási szerveknek is keresni kell egymással a kapcsolatot, de leg­jobban a nemsokára megalakulj termelőszövetkezeti szövetsé­geknek. Érdemes bevonni az idén januárban alakult értéke­sítési szervet: a Termelőszövet­kezetek Áruértékesítését Szer­vező Irodát. A TÁSZI sokat se­gíthet abban, hogy összehan­golják a keresletet és a kíná­latot, szervezettebbé tegyék az áruértékesítést. Orbán Imre élelmezésügyi csoportvezető elmondja: — Má­ris szó van arról, hogy a követ­kező hónapokban létrejövő te­rületi szövetségek keressék a kapcsolatot a Bács és Csong- rád megyei szövetégekkel, mert már most fel kell készülni a jövő évi zöldség- és gyümölcs­ellátás megszervezésére. Elkép­zelhető, hogy a következő esz­tendőben még nagyobb lesz az idegenforgalom és a tapasztala­tok szerint az állami kereske­delem tevékenységét jól kiegé­szítik a szövetkezeti standok. Előkészületek történtek példá­ul arra, hogy a tiszakécskei Ti- szagyöngye Termelőszövetkezet jövőre egy zöldség- és gyümölcs­elárusító helyet létesít az üdü­lője mellett. Hasonlót tervez a mélykúti Alkotmány is. Ezek a tapasztalatok azt bi­zonyítják, hogy mind sürgetőb­bé válik a területi szövetsé­gek megalakítása s egyben azt is igazolják, hogy milyen sok­oldalú lehet a tevékenységük. K. S. ; .... ■ ■■“........ A nagy hőséget a ventillátorok sem bírták „szusszal”. Az elfáradt masinákat a GELKA Arany János utcai szervizében Varga Sándor műszerész javítja. Az utóbbi hetekben több mint harminc asztali ventillátor baját orvosolta. Képünkön a mester „betegei” között. Határőr községgé aratták Garát Vasárnap reggel 6 órakor pattogó ritmusú katonazenére ébredt Gara lakossága. Ezzel a zenés ébresztővel vette kezdetét az az egész napos műsor, amely Gara határőr községgé való ava­tását ünnepelte. Délelőtt 9 óra­kor több mint ezren gyűltek össze a sportpályán, hogy tanúi legyenek annak az oklevélnek az átadásánál, amellyel a Bel­ügyminisztérium tüntette ki a község lakosságát hosszú évek áldozatos határőrizeti munká­jáért. Az elnökségben többek között helyet foglalt dr. Körös Gáspár, a megyei tanács vb- titkára, Mándics Mihály ország­Egész évben a szüretre készülnek Császártöltésen találkoztunk az Alföldi Állami Pincegazdaság „repülő” kádár-brigádjával. Egész évben járják a megyét, javítják a gazdaság hordóit. Ha­vonta 350—400 hektó hordó rendbehozását végzik el, most éppen egy 64 hektós felújítá­sán dolgoznak. Ennek 20 don­gáját kell kicserélni. Donásdi Kálmán és Szabó Lajos a don­gákat hajlítja, alul tűz melegíti, felül vízzel „puhítják” a fát, közben a prés csavarjait addig szorítják míg el nem éri a meg­felelő formát (Pásztor Zoltán felvétele) gyűlési képviselő, dr. Varga Antal, a járási pártbizottság titkára és dr. Gajdócsi István, a járási tanács vl>elnöke. A Hazafias Népfront községi titkárának, Bien Antalnak ma­gyar, német és délszláv nyelvű köszöntője után. a községi ta­nács vb-elnöke, Seres Mihály nyitotta meg a nagygyűlést. Gazsó Béla alezredes a határ­őrség nevében mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta: a köz­ség lakossága rendkívül sokat tett azért, hogy az ország ha­tárát megvédje. Áldozat«» munkát végeztek annak érde­kében, hogy a különböző határ­sértőket a határőrizeti szervek kezére jutassák. A határőrség magas rangú tisztje ezután arra kérte a lakosságot, továbbra is nyújtsanak hasonló segítséget a Magyar Népköztársaság állam­határának védelméhez. A be­széd elhangzása után Pala- tinszki József, a községi párt- bizottság titkára fogadalmat tett a község lakossága nevé­ben, hogy szoros egységben a határőrséggel, védelmezik az ország rájuk eső határszaka­szát. Ezután Wild Frigyes, a Magyarországi Németek Szövet­sége elnöke és Sokcsevics Má­tyás, a Magyarországi Délszláv vök Szövetsége képviselője kö­szöntötte a kitüntetett község lakosságát. Gazsó Béla alezre­des ezután átadta a községi ta­nács elnökének a határőr köz­ség kitüntető címet tartalmazó oklevelet. Kiváló határőr jel­vénnyel tüntette ki Palatinszkl Józsefet, Gedeon Jenő rendőr alhadnagyot, Lenner Péter MÁV alkalmazottat és Szokoly Gézát. A hivatalos ünnepség lebo­nyolítása után nemzetközi lovas­bemutatót látott a közönség. Ebben részt vettek a bajai MEDOSZ, a kiskunhalasi ha­tárőr Dózsa, valamint jugoszláv lovasok. Délután a Bajmok SD Radninski és a garai MEDOSZ labdarúgócsapata vívott barát­ságos mérkőzést. Az avatóün­nepség színvonalas kultúrmű­sorral zárult, amelyen a község lés a határőrség kultúrcsoportjai mutatták be tánc- és énekszá­maikat. Koreai csapatzászló Kiskunfélegyházán Szombaton délelőtt 11 órakor katonai díszjel fogadta a kis­kunfélegyházi laktanyába érkező Cső Guk Hjant, a Koreai Népi Demokratikus Közársaság nagy- követségének másodtitkárát. A magas rangú diplomatát Kere­kes Szilveszter ezredes fogadta, majd közösen hallgatták meg az udvaron felsorakozott dísz­egység parancsnokának jelenté­sét. Az alakulat színháztermében felállított emelvényen Cső Guk Hjan elvtárson kívül helyet foglalt még a Honvédelmi Mi­nisztérium egyik magas rangú katonatisztje, Ispánovics Márton, a járási pártbizottság első tit­kára és dr. Cseh László, a já­rási tanács vb-elnöke. Kerekes Szilveszter ezredes a jelenlevők tapsának kíséretében a Honvé­delmi Minisztérium képviselői jétől átvette a Koreában járt magyar katonai küldöttségnek adományozott csapatzászlót. A nagygyűlésen felszólalt Cső Gük Hjan elvtárs is, aki üdvözölte az alakulat személyi állomá­nyát, majd tájékoztatta a kato­nákat a Koreai Népi Demok-j ratikus Köztársaság felszabadul lásának 22. évfordulóját ünnep-J lő koreai nép munkájáról és az imperialista agresszió elleni harj cáról. Kerekes Szilveszter ezre­des a beszéd elhangzása után egy díszesen hímzett matyó té­rítőt — az alakulat ajándékát — nyújtotta át a koreai dipk>-' matának. Az ajándékba kapott csapat-' zászlót ezután a díszegység a csapatmúzeumba kísérte. Jubileumi kiállításon a szovjet atomkutatás A szeptemberi szovjet jubileu­mi kiállítás látogatói — nagy­részt modellek, illetve makettek útján — átfogó képet kapnak majd többek között arról az út­ról, amelyen a szovjet atomfizi­kai kutatás eljutott a magener­gia gyakorlati hasznosításáig, az atomerőművekig, az atomjégtö­rő hajókig és a radioaktív su­gárzással gyógyító berendezése­kig. Látható lesz a szovjet reak­tortechnika egyik méreteiben legkisebb, de jelentőségében .& Ián legnagyobb vívmányának, a Tesz—3-nak a makettje is. Ere­detije a világ egyik első kistel­jesítményű atomerőműve, amely egységeire bontva vasúton, ha jón, vagy repülőgépen is szállít­ható, de szükség esetén saját lánctalpain is útrakelhet. Telje­sítménye 1500 kilowatt. Teljes súlya mindössze 310 tonna és egyetlen „feltöltéssel” 250 na­pon át képes energiát szolgál­tatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom