Petőfi Népe, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-18 / 142. szám

1967. június 18, vasárnap 1 oMri Hétfőn nyitnak a napközis táborok Kecskeméten, Baján, Kalocsán és Kiskunfélegyházán megoldották a szabadtéri táborozást Kiosztották a bizonyítványo­kat. elcsendesedtek az iskolák. Azokon a helyeken, ahol sike­rült megoldani a nyári táboro­zásokat, a tanulók és a hozzá­juk beosztott nevelők kivonul­nak a szabadba és ott töltik a vakáció jelentős részét. A nap­közis táborok mindenütt hétfőin reggel nyitják meg kapuikat az általános iskolások előtt. Kecskeméten három turnus­ban vehetik igénybe a fehértói tábort a gyerekek, s egy-egy turnusban 50o kisdiákot vár­nak. A lényegesen felújított tá­borban napközi-térítés ellené­ben kaphatnak ellátást azok, akik egyébként is napköziben töltik vakációjukat. Szabad ide­jének egy részét 807 napközis gyermek tölti ebben a táborban. A napközisek táborozása jú­lius 29-én zárul. Több napközi összevonására is sor kerül, mert például az Ének-Zenei Általános Iskolában csak 6 tanuló igényelte a nap­közit, ezért őket a Zrínyi Ilo- wt Általános Iskolához osztot­ták be. A kecskeméti fehértói tábort augusztus folyamán 200 görög gyermek is igénybe veszi és az utolsó turnussal 50 kiskunfél­egyházi tanulót is üdültetnek itt két hétig. A megye több városában is állítottak fel nyári üdülőtábort. Baján két csoportban oldják meg a napközisek üdültetését. Egyrészt ismét üzembe helye­zik a baranyai Kárász község­ben a napközis üdülőt, amely­ben 50 bajai gyerek tölti vaká­ciója egy részét. Kalocsán a Május 1. kertben 120 gyerek örül majd a nyár­nak. A városi tanács gondosko­dott fürdőről, homokozóról, pancsolóról, hintáról, a közel­ben van a kézilabdapálya és futballozni is lehet a nagyob­baknak. A félegyházi gyerekek részére az idén is megrendezik a Ha­leszi iskolában a szabadtéri üdültetést. Ez amolyan fél tábor lesz, reggel autóbusz viszi ki a gyerekeket az erdőbe, az ebé­det és uzsonnát is utánuk vi­szik, a nappalt kint töltik já­tékkal, sporttal, szórakozással, majd az autóbusz este hazavi­szi őket. Ez az üdülési lehetőség július végéig marad fenn. au­gusztusban már a városi nap­közibe járnak a gyerekek, ahon­nan strandra és moziba men­nek majd. Ahol táborozásra nincs lehe­tőségük a napköziseknek, ott a pedagógusok kirándulásokkal te­szik változatosabbá a gyerekek nyári programját. Különösen ajánlatos a falusi gyerekek szá­mára, hogy pedagógusaik veze­tésével ránduljanak be a váro­sokba, ahol változatos, egész napos programokat lehet lebo­nyolítani múzeumok, műemlé­kek megtekintésével. Változatlan kenyérgabona-árak 1967-re A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztériumban tájé­koztatásul közölték, hogy a ta­valy felemelt kenyérgabona-árak 1967-re is változatlanul érvé­nyesek: a szokványminőségű bú­záért mázsánként az egész or­szágban egységesen 267, a ro­zsért. 245 forintot fizetnek a terményforgalmi vállalatok. Ezenkívül az értékesített gabo­na minden mázsája után 30 fo­rintos adókedvezmény illeti meg a termelőszövetkezeteket és termelőszövetkezeti csoportokat. Az erőteljesen fejlődő, több­nyire sűrű állományú gabonák, terméskilátásai szinte minde­nütt kedvezőek. A legutóbbi összegezés szerint a termelő­üzemek több mint 84 000 vagon kenyérgabona értékesítésére szerződtek a terményforgailmi vállalatokkal. A gazdaságok azonban — a terméskilátások fontosabb ismeretében — máris megkezdhetik a pótszerződések kötését. A szerződés nélkül át­adott kenyérgabonáért ugyanis mázsánként átlagban 10 forint­tal kevesebbet fizetnek az ál­lami felvásárlók. 30. Koka megrándította a vállát. — Magának nem tűnik naiv­nak a saját kérdése? Ha én tud­nám, akikor minek kellene ne­künk ez a legény? — Nagy vonalakban sem?..: — Oh... — Jó. jó. Mit tudott meg még? — Nőtlen. Egy szép fiatal lánynak udvarol. Egyedül él. Megvan a telefonszáma is..: — Iszik? . — Nem hinném. Nem tudom. — Párttag? — Azt sem tudom. — Mindezt tisztázni kell. És még valamit. Nézzen körül a lakóhelyén. Érdeklődjön a szom­szédaitól. Óvatosan. — Jó, igyekezni fogok. Koka befelé mosolygott. Egye­lőre nem valami sokat tudott Vlagyimir Borkovról. de min­denesetre sokkal többet, mint amennyit Antikváriusnak el­mondott. Változatlanul tartotta magát tulajdon szabályához: Ha kétszázig tudsz számolni, tíz­nél állj meg!... És nyeregben érezte magát a másikkal szem­ben.. Meg kell hagyni, hogy ténye­ket összevetni és következtetni rerhekül tudott Koka. Most két tény volt a kezében. Az egyik: Eladott Vlagyimir Borkovnak kétszáz dollárt a brüsszeli út előtt. A másik: itthon érdek­lődik iránta a külföldi hírszer­zés. Ez nem lehet véletlen sem­miképpen. Ebben most már biztos volt Koka. Ismerte a módszereket. El tudta volna mondani a történetet elejétől végig, látatlanban: Borkov külföldre utazik hi­vatalos kiküldetésben. Dollárt szerez. Brüsszelben pénzt érez a zsebében, kirúg a hámból, ital, nő... Valószínűleg holmi botrányba keveredik. Ott les­nek az ilyenekre. Még hozzá is segítették. Néhány kompromit­táló anyag, aztán a dolgok lo­gikája szerint a zsarolás követ­kezik. Biztosra vette, hogy ők ket­ten Antikváriussal most ezért ■horgásznak ezen az istenátka jégen. Az ügyet, melybe Antikvári­us most készült belefogni, Koka magában „brüsszeli uszályának S Élete is olyan sokszínű a homokmégyi Dánka Boris néninek, mint az egyéni­sége. Ahogyan elbeszéli az éle­tét, minduntalan a tarka népi táncos ruhák surranása-lobo- gása villa»! az ember elé. Gon­dolatainak villódzása, meséjé­nek külső és belső ritmusa valósággal zenél. Beke Ferencné született Ddn- ka Boris hatvanhét éves, évti­zedek óta motorja-lendítője a homokmégyi népművészetnek. Mit adott a községnek — bát­ran mondhatjuk: a járásnak és a még szélesebb környéknek — ez az egyszerű, fejkendős asz- szony? Sokat, nagyon sokat. Eb­ből a sokból próbáltunk csokor­ba kötni egy keveset. — Mikor még kis libapásztor leányka voltam és megjelen­tem a páskom szélén, a gyere­kek menten kiabálni kezdtek: — Gyün a Dánka, mingyá’ ját­szunk! A libákat jó helyre csap­ás tüstént belemelegedtünk a " ' i. hamarosan vissz­hangzót'. a kertek alja: „Ögyedöm-bögyödöm, nádirigó, Keszkentyűbe lót-lót, Nyomadékot, báránybaikkot. bakkfingot, Csűre-csára, csattogóra, Kemény kűre, kűkapura, Üsd ki, verd ki, Ezt dobd ki.” Folyt a játék, folyt. Aztán el­fáradtak a kis tüdők, apró lá­bak és leheveredtek a pásko- mra, ismét körbefogták Dánka Borist, aki most már mesélni kezdett. Tündérek, táltosok, ki­rálylányok, garabonciások és királyfiak népesítették be _ a mezőt, amíg csak le nem szállt a nap... Hát így kezdődött, vala­mikor hatvan éve. De a mese dús bőségben csordogál ma is ... — Hány mesét tud, Boris néni? — Én azt nem írtam eddig össze. Pedig jó lett vokaa le­írni. Lassan felejt az ember. — Hogy szánja rá magát a mesére? — Hát gyün az magátul. Ha együtt vannak az emberek, az­tán azt mondják: meséljen, Bo­ris néni, akkor mesélek. Apám is, anyám is jó beszédű mese­mondók voltak. Apám 96 éves nevezte. Majdnem felnevetett a gondolatra: milyen képet vágna partnere, ha hirtelen kimonda­ná a távoli város nevét!... Antikvárius néhány korty forró kávét ivott termoszból és végre megszólalt: — Jól figyeljen Nyikolaj Nyi- kolajevics. Erre a Borkovra ne­kem szükségem van. Néhány adatot kell tőle megszereznünk. — Ö tudja-e, hogy magának szüksége van rá? Vagy úgy van, mint a régi viccben: már csak Rotschildot kell rábeszél­ni? Antikváriusnak nem volt ked­ve viccelődni: — Majd megtudja. Méghozzá éppen magától, Nyikolaj Nyiko- lajevics. — De kötélnek áll-e majd? — Valószínűleg. Merem re­mélni. — Pénzért? — Azt se fogjuk sajnálni. De hallgasson meg előbb. — Csupa fül vagyok. — Bizonyos dokumentumok vannak nálam. Tessék. — Ez­zel beledugott egy celofánba göngyölt kis csomagot Koka halinacsizmá j ába. Koka hideg fölényt érzett. Minden úgy igaz, ahogy elkép­zelte. Zsarolás! — Találkozni fog Borkovval — folytatta Antikvárius. — Hogy hol, azt magára bízom, de feltétlenül négyszemközt, mert be kell mutatnia neki a doku­mentumokat ... „Ügy magyaráz, mint egy kö-; korában még mesélt. Anyám 85 volt, mikor elment. — Melyik a legkedvesebb meséje? — A szegény ember három fiáról. El is mondja. Három fia volt a szegény embernek, mindhá­rom elment szerencsét próbál­ni a bicskával, amit apjuktól kaptak örökségül. Sok-sok meg­próbáltatás után a szerencse — mint a mesében — a legbecsü­letesebb mellé szegődött, ez volt a legkisebb fiú. Mese? Igái: mese. De az íze! A hangja, amellyel a három szegény fiú örökké változatos­nak, érdekesnek, megmaradó sorsát bonyolítja, a tipikus ho­mokmégyi, szinte szoborba fa­ragható szép magyar beszéd, amelyet meg kéne örökíteni, mielőtt elapad a forrása. Meg­örökítették már? Azt mondja Boris néni: a rádióban egyszer- kétszer szerepelt, de azonkí­vül ... Valahogy természetesnek veszik errefelé és az itteniek nem is tudják, mekkora kincs a Boris néni tudománya. Nemzedékeknek mesélt és mesél ma is. Nincs a fiatalság­nak népművészeti rendezvénye, ahol ő fel ne lépne, vagy a rendezésbe»! nem venne részt. Küzd, harcol, agitál, sokszor éjt tesz nappalá, hogy a mesz­lyöknek” — gondolta ellensége­sen Koka. — ...Nagyon kellemetlenül fogja érinteni. Majd mondja el neki, mi lenne, ha tudomást szereznének róla, tegyük fel, az állambiztonsági szervek. — Zsarolás — állapította meg lekicsinylőén Koka. Szere­tett volna beleszúrni a másik­ba: — Szimpla, közönséges zsa­rolás. — Világos — mondta' fagyo­san Antikvárius. — Az a fiúcs­ka ... amelyik elutazott magá­nak a földmintákért? Az mi volt, nem zsarolás? , — Az más. Alik Sztupinnal üzleti kapcsolataim, voltak. — Nem értem önt — mondta fenyegetően Antikvárius. — Nem óhajt tovább dolgozni ve­lünk? — Ugyan, dehogy — visza- kozott gyorsan Koka. — Egy­szerűen látom előre, hogy ezek a módszerek Borkov esetében nem éppen célravezetőek. Ö nem Alik ... — Az egyszerű módszerek mindig megbízhatóak — mond­ta oktató hangon Antikvárius. — Mindenesetre,' előbb ki kell próbálnia. Csak aztán elvetni, ha nem hozták meg a kívánt eredményt. — Jó, rendben van, bocsá­natot kérek — morogta Koka. — Vegye úgy, hogy ez az apró kis halacska a hibás — muta­tott a zsineg végére. (Folytatása következik.) sze földön híres Kalocsa kör­nyéki népi hagyományok élet­ben maradjanak, vagy új életre kapjanak. Versmondó és népéne­kes. Ez is Boris néni. Vaskos füzeteibe»! háromszáz nótát írt le eddig, de folyton újak és újak jönnek, fakadnak, mint forrásból a víz Hallottuk már többször a rádióban a Ka­locsa vidéki disznótor című né­pi játékot. Aztán az Aratás- cséplés-1, meg a Májusfa-kötés-1. Országos hírű immár a farsan­gi Asszonybál Homokmégyen, meg a Sorozás. Ezek a savas­borsos, tánccal-dallal tömített játékok rangosak a folkloristák gyűjtéseiben. Aki „begyűjti” őket, odaírja valamennyi mellé Dánka Boris néni nevét. Nem is kis betűvel! És mit tud még? Már egész kislány korában ott settenke­dett a híres kalocsai pingáló- asszonyok körül. Tutor Pőre néni volt abba1»! az időben a ho- mokmégyiek leghíresebb pin- gálóasszonya. Nagyon megsze­rette a csintalan, szemfüles kis­lányt. Mígnem megengedte ne­ki, hogy pingáljon. ott hátul az 1 falán. Aztán összecsapta a kezét: — Te lány, ezután velem gyüssz mindenhová!!! És mentek, szerte az ország­ban, pingáltak, rajzoltak, szo­bákat, bútorokat, ládákat, edé­nyeket, tojásokat. Boris néni munkái ma is láthatók Naay- mágocson, Diósgyőrben ér>o- úgy, mint Baján, Szentesen és Kalocsán. Kezének nyomát vi­seli a sokezer dísztárgy. ame­lyet az idegenforgalom elter­jesztett, szerte a világon Kicsi házuk konyhája olvan a sok pingált virágtól, »rmot a tavaszi rét. „Kalákában festet­tük” — mondja. Ilyenkor is áradt a mese, az ének, a szép homokmégyi szó... Bényi András, a homok­mégyi Béke Tsz elnöke remekül tárogatózik, ő is szok­ta kísérni Boris néni dalolását. Beros Ferenc, drágszéli tanács­elnök, a helyi népművészeti csoport vezetője, így vélekedik Boris néniről: — Nehéz volna nélküle el­képzelni a homokmégyi »népmű- vészetet. De lehet nyugodtan tágítani a kört: a járásban is hallatlanul nagy segítséget ka­punk tőle. Az általa rendezett, vagy rögtönzött műsorok sokáig emlékezetesek azok előtt, akik hallották. A dráeszéli együttes most készül külföldi turnéra. Boris néni tanácsaival, javasla­taival indulnak útjukra. Pécsi Ferencné, a kalocsai múzeum vezetője! — Boris néniben hallatlanul nagy az alkotási vágy. A ku­darcok láttán gyakran mondja: nem csinálja tovább, nem éri meg. De másnap már úiabb terveiről beszél, most például a homokmégyi úttörő-tánccso- port felújításáról Lakatos Fe­rencné tanítónővel. Vége-hosz- sza nincs terveinek, kezdemé­nyezéseinek. Ez a sokszínű, nagy népi kin­cseket osztogató parasztasszonv fél évszázada végzett munkájá­ért — a pingálásért kapott sze­rény díjazáson túl — ueyszö’- ván egy fillért sem kapott. Gya­logmunkás a tsz-ben. A homok­mégyi művelődési otthon vajon nem tudná a módját megtalálni annak, hogy valóban pótolha­tatlan munkáját valamiképpen honorálják? És ha teljesíthet­nék egy vágyát: Legalább egy­szer eljuthatna külföldre ...- Bqlpgfa József

Next

/
Oldalképek
Tartalom