Petőfi Népe, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-15 / 139. szám

1967. június 15, csütörtök t oldal t Délutáni körséta Szeremlén Délután öt felé jár az idő, remién, ahol pár száz méterre ' Nők az üzemben mire Szeremlére érünk. Mit ta­lálhat ilyenkor a riporter eb­ben a Dunához simuló falucská­ban? Jövö-ménö emberek a jár­dán, a főutca közepe táján nagy építkezés, pillanatnyilag nem dolgoznak rajta: pár órája nagy zivatar volt. Megtudom, hogy az italbolt után Szeremlén ez lesz a második emeletes ház: felnőtt és gyermek orvosi ren­delő, benne két lakással, az or­vos és a védőnő részére. Össze­sen majdnem egymillióba ke­rül, s ebből csak 300 ezer az állami támogatás. Mikor lesz kész? — kérdezem a fiatal tanácselnöktől. Varga Jánostól, akit szerencsére még bent találok hivatali szobájá­ban. — Könnyebbet kérdezzen — tárja szét a kezét mosolyogva. — A dávodi házilagos, brigád készíti, s minden attól függ, hogyan jut hozzá az építő­anyaghoz. Majd a község egyéb fejlődése kerül szóba. Elmondja, hogy nemrég készült el újabb 700 négyzetméter betonjárda, s a helyéről kikerült téglából is újra csak járda készült, a fklu szélső utcáiban. Jövőre néhány utca kövezésére is sor kerijl, ami már nagyon időszerű, s 1970-ig meg­épül a törpevízmű. Nehéz lenne eldönteni, mi a fontosabb. Sze­a Duna, alig lehet jó ivóvizet találni. Szeremlén örök gond a víz. A falu a folyam minden ára­dásának áldozatául esett. Még a tanácselnök szobájában is érez­teti jelenlétét: nagy, térképszerű foltok éktelenkednek a falon. Igen, most van a zöldár ideje. Az egyik rózsát kap, a másikat Jinsítetták“ (4.) — Na, hogy sikerült a vizs­ga, kartársnő? — e szavakkal toppant be reggel az irodába a kis szemüveges gépírólány kol­légája. — Jól — válaszolta büszkén a lány. — Akkor fogadja el a kollek­tíva nevében ezt a szál virágot — rántotta elő a hátamögül a rózsát a kolléga. — Látja, ilyen kedvesek min­dig — fordult felém csaknem könnyekig meghatva a gépíró­nő. Azt hiszem, e kis történet ön­magáért beszél. Hadd fűzzem hozzá mégis, hogy a szóban forgó gépírónő — félig-meddig adminisztratív ügyintéző — több versenyen ért el már előkelő he­lyezést. A falon látható okle­vél csendes, szerény modora, hi­valkodástól mentes, de ápolt külseje számos ügyfelet készte­tett már arra, hogy magasabb fizetést és jobb beosztást ajánl­jon neki. ö azonban mindig ne­met mond. És nemcsak azért, mert itt kezdte a pályafutását hat-hét évvel ezelőtt, hanem azért is, mert ez a kollektíva családias egyetértésben dolgo­zik. Becsülik, segítik egymást, sőt — mint a virágajándékban is kifejezésre jutott — arról sem feledkeznek meg, hogy gratuláljanak a szép tanulmá­nyi eredményhez. Hol a határa a munkatársak­kal szemben kötelező figyelmes­ségnek és hol kezdődik egy olyanfajta megkülönböztetett „kedveskedés”, amely már nem kívánatos vállalaton belül? Er­ről beszélgettem nemrégiben egy titkárnővel. Csinos fiatalasszony, három gyerek anyja, tizenöt éve látja el a megyei szervnél — egyál­talán nem könnyű — feladatát. — Tudja, sokan úgy vélik (és ez nem a főnökömre, vagy közvetlen munkatársaimra vo­natkozik, hiszen tőlük mindig megkaptam a kellő tiszteletet,) hogy a titkárnők azok olyan könnyű nőcskék. Biztosan van­nak ilyenek is közöttünk, hiszen a Ludasban állandó vicctéma a dúskeblű, kizárólag kávéfőzés­hez és magakelletéshez értő tit­kárnő. Táplálhatja ezt a köz­hiedelmet az is, hogy a titkár­nőnek hivatalból kedvesen, fi­gyelmesen kell fogadnia min­den látogatót. — De engem mégis mélysé­gesen felháborít, ha valaki ál­talánosít és — ha nem is vete­medik ajánlattételre — kutya kötelességének tartja, hogy disz­nó viccekkel traktáljon, kurizál- jon. Egy „cicukázó” látogatónak már alaposan meg is mondtam a magamét. És képzelje, még ő volt megsértődve. * * * A másik véglet: Lent az üzemben, a gépek mellett beszélgettem a szocia­lista brigád néhány nődolgo­zójával. Közelünkben a kar­bantartók igyekeztek jobb belá­tásra bírni egy rakoncátlanko- dó gépet, s eközben olyan vas­kos káromkodásokat engedtek meg, hogy talán a K. U. K. hadsereg zupás őrmesterei iA elpirulnának hallatán. Űgylátszik arcomra volt írva mit gondolok, mert a brigád­vezető — szemmel láthatólag restelkedve férfi munkatársai helyett is — megjegyezte: — tudja, mi „fiúsítva” vagyunk. — Hogyhogy fiúsítva? ' — Hát úgy, hogy hosszú évek óta férfiakkal dolgozunk együtt. Eleinte figyelmeztettük őket a jó modorra, de csak legyintet­tek: „Majd megszokj átok.” Kénytelenek voltunk megszokj' ni. Hát erre mondják azt, hogy fiúsítva vagyunk. — Az egészben az a legérde-, kesebb, hogy én jó barátságban vagyok az egyik „előkáromko­dó” családjával. Gyakran meg­fordulok náluk, de otthon még egyetlen vaskos szót sem hal­lottam tőle. Azt hiszem ki is vágná a felesége, ha úgy be-' szélne, mint itt — mondta aa egyik munkásnő, majd hozzá­fűzte: — Jó lenne, ha nemcsak a gyárkapun kívül lennének ér­vényben a jó modor íratlan törvényei. (Folytatása következik.) Békés Dezső A nyárfa és „párhuzamoséi” Mire juthat egy falu a folyam fenyegető öle­lésében? A kérdés drámai, a valóság ennél sok­kal hétköznapibb. Nemcsak a folytonos meg­újulásra, de a gyarapodásra is képes ez a község. Két éve húsz „árvizes” ház épült. De ezenkívül is évente öten-hatan építkeznek, nyolcán—tízen pedig régi, nád- és zsuppfedeles házikójukat kor­szerűsítik, alakítják át nagyablakosra, helyezik beton- vagy terméskőalapokra. Szinte egymás szomszédságában figyelhető itt meg a mai és az évszázaddal ezelőtti építkezés, ami szeretnénk remélni - más-más életformának is nyújt keretet. Az alsó képen Gajdócsi Mi- hályné — három éve a Duna- gyöngye Tsz egyik állatgondo­zója — megkezdte a borjak délutáni itatását a központi ma­jorságban. Minden higiénikus, szakszerű itt — nem csoda hát, ha kedveli ezt a munkát. A te­jet például 37 fokos hőmérsék­leten kell a borjaknak elfo­gyasztaniuk. Még egyfokos el-' térés sem lehet! Gyarapodnak is szépen, havonta átlag 23—26 kilóval. Ezt már Gedovics Pé­ter brigádvezetőtől tudom meg, aki hozzáteszi" még: jelenleg 80 borjút nevelnek ilymódon, s a korábbi módszerhez képest a napi megtakarítás ezer forint. Még az idén kétszeresére nö­velik az itatásos módszert, s ez összhangban van a fejlesztéssel: a mostani 420 helyett 1970-re 700—750 szarvasmarhája lesz a szövetkezetnek. Üjabb és újabb pompás, komfortos istállók épül­nek. Pár év óta már törpevíz- műve van a majorságnak. A szövetkezetben húszezer fo­rint fölött van az általános jö­vedelem, mégis, ilyentájt — a növényápolás kampányában — kevés a munkáskéz. Az ok ké­zenfekvőnek látszik: közel van Baja. Valóban, naponta több mint százan járnak el az ottani üzemekbe. De hogy miként ala­kult ki ez a helyzet, annak vizsgálata már messzire vezet­ne. Tény, hogy Szeremle mű­velődés-szórakozás dolgában nem áll jobban, mint községe­ink legtöbbje. Inkább rosszab­bul, ha nem számítjuk a két éve működő „mikroszélesvász- nú” mozit. Készülőben az új presszó, s remélhetőleg a mos­taninál méltóbb helyre kerül a könyvtár is. De mindez kevés; emellett mindinkább figyelni kell az ál­landó foglalkoztatás lehetősé­geire is. Van szőlőgyökereztetés és téglaégetés, s az adottságok további új kezdeményezéseket kívánnak. Például a kosárfűz : telepítéséhez eszményiek a felté­telek. A feldolgozásnak is van­nak hagyományai, összefoghat­nának az erdészettel, sőt Baja bármelyik ipari üzemével — bedolgozó rendszer kialakításá­hoz. Több régi ház alatt nagy pincék állnak kihasználatlanul, télidőben itt betonelemeket ké­szíthetnének. A jövő feladja a kérdéseket, s a szeremleiek bizonyára nem késnek a válasszal. H. D. Az erdő, mint „művelési ág”, nem ismeretlen a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban. Majdnem 300 holdon van összefüggő er­dőségük, főleg Kígyóspuszta és Balotaszállás határában. De ko­pár. jóformán csak nyárfatele­pítésre alkalmas területből még sok száz holdjuk van. Ennek fi­gyelembevételével határozták el tavaly, hogy 1970-ig 450 holdon telepítenek nyárfaerdőt, olasz rendszerű mélyhűtéssel, tíz év utáni kitermelésre. Ütemterv szerint a nyárfacse­metéket ősszel és tavasszal 170 holdon ültették el, gépi fúró al­kalmazásával. A fák több .mint kilenctizedrésze megeredt. A te­rület nagyobb részén, mintegy száz holdon, a sorok közeit is hasznosítják: a gazdaság dolgo­zói részére illetményként kölest és burgonyát vetettek beléjük. Ez utóbbi módszer összefügg azzal a nagyszabású, tíz holdon végzendő parcellás kísérlettel, amit a gazdaság szakemberei ez év tavaszán kezdtek el. E te­rületen a nyárfacsemetéket 6x6 meteres közökben, négyzetesen ültetik, s a sorok közé borsós napraforgót, burgonyát, balta- cimot, lucernát és spárgát vet­nek, illetve telepítenek. Ügy tervezik, hogy az előbbi két nö­vény vetésforgó szerint kerül majd sorra az egymást követő években, s közben baltacimmal, ezzel a két évig termő pillan­góssal váltogatják. Egy másik részen a hat éven át termő lu­cernát vetik a sorok közé. E takarmánynövény csak az első két évben igényli a nagyobb mennyiségű fényt, így termesz­tése összhangban van a fák nö­vekedésével. Másrészt a nitro­gént felhalmozó gyökérzete ál­tal a nyárfa fejlődését nagyban serkenti. Egyébként ilyen szere­pet szánnak a baltacimnak is, amellett, hogy ez a pillangós egyúttal a burgonya, illetve a borsós napraforgó talaját is „erősíti”. A spárga termesztési ideje — tíz év — jóformán egybeesik a nyárfáéval,s ez a nagy jövedelmet adó növény ki­mondottan kedveli az árnyé­kolást. E módszertől, amit nyugodtan, nevezhetünk párhuzamos inten­zív termesztésnek, sokat várnak a szakemberek, Tudván, hogy a terület kétszeres kihasználása nem lehet meg a talajerő pót­lása nélkül, telepítés előtt hol­danként nyolc mázsa vegyes műtrágyát szórtak ki. Ott, ahová spárga kerül, ezenkívül még 250 mázsa szerves anyaggal is gazdagítják egy-egy hold tala­ját. A nyárfa alá pedig egy mé­ter mélyen forgatták meg ai talajt. Amennyiben a számítások igazolódnak, a következő évek­ben mind nagyobb területen hasznosítják me| a párhuzamos termesztés módszerét. Mindezeken kívül a mélyeb­ben fekvő területeiben, ahol a talaj lúgossága miatt a nyárfa már nem élne meg, ősszel meg­próbálkoznak a fűztelepítéssel. Ez a mostanában elhanyagolt fafajta a papírgyártás lényeges alapanyaga. Az Országos Oktatási Tanács ülése Az Országos Oktatási Tanács — Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter elnökletével — szerdán ülést tartott. Az ülésen meg­tárgyalták „A középiskolai há­lózat felülvizsgálata: Javaslat a középiskolák arányaira 1970-ig, tendenciák 1980-ig”, című elő­terjesztést. A megtárgyalt té­mákkal kapcsolatos állásfogla­lásokat a tanács hamarosan nyilvánosáéra hozza. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom