Petőfi Népe, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

í. oldal 1961. május 3, szerda • • Ünnepelt a for áros népe — erőt sugárzó, impozáns felvonulás Moszkvában Budapesten tizennégy kerület dolgozód indultak el korán reg­gel a Felvonulási térre, a köz­ponti ünnepségre. Kilenc óráig zsúfolásig megteltek a teret öve­ző utcák, a tribünökön ott vol­tak az ünnepség hazai és kül­földi vendégei. Köztük a ma­gyar munkásmozgalom most ki­tüntetett veteránjai, az alkotó munka legjobbjai, a társadalmi és tömegszervezetek képviselői. A külföldi delegációk öt világ­rész dolgozóinak képviseletében érkeztek a május elsejei sereg­szemlére. és a szakszervezetek szerdán kezdődő kongresszusá­ra. Külön melegen ünnepelték a A felvonuló budapestieket Gáspár Sándor, a Politikai Bi­zottság tagja, a SZOT főtitkára köszöntötte. A beszéd elhangzása után megkezdődött Budapest dolgo­zóinak ezer színű seregszemléje. Több mint másfél óráig tar­tott a nagyüzemek dolgozóinak felvonulása. Őket követték a közép- és kisüzemek, a külön­böző szakmai és mozgalmi szer­vezetek, egyetemek, a fővárosi közlekedés- és építőipar dolgo­zói, s a többiek. Csaknem 1 óra volt. amikor az utolsó osz­lopok elhaladtak a tribün előtt, hogy a menetet, hagyományo­Fock Jenőnek, a Miniszterta­nács elnökének meghívására kedden hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett dr. Jo­sef Klaus osztrák szövetség; kancellár és felesége. A kancellárt magyarországi látogatására elkísérte dr. Lujo Toncic-Sorinj külügyminiszter, dr. Heinrich Hay merle nagykö­vet, a külügyminisztérium fő­osztályvezetője, dr. Franz Men- zik, a kancellári hivatal sajtó­főnöke, dr. Franz Karasek kö­vet, az oktatásügyi minisztérium főosztályvezetője, dr. Simon Koller, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete és fele­sége. akik a magyar határállo­máson csatlakoztak a küldött­séghez. A vendégeket ünnepélyesen fogadták a Keleti-pályaudvaron, majd Klaus kancellár, felesége és kíséretének tagjai a magyar államférfiak társaságában gép­kocsikba ültek és rendőri dísz­motorosok kíséretében szállá­sukra hajtattak. résztvevők a hős vietnami és görög nép küldötteit. A díszemelvény főárbócán nemzetiszínű és vörös lobogót lengetett a szél. a Gorkij-fasor torkolatát — hagyományosan — Marx, Engels és Lenin arcké­pei, s a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” jelmondat díszí­tette. A téren a testvéri orszá­gok nemzeti zászlói hirdették a szocialista rendszer összefogá­sát. Tíz óra előtt néhány perc­cel foglalta el helyét a dísz- emelvényen Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Losoniczi Pál. a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsán aak elnöke; Fock Jenő, a forradal­mi munkás-paraszt kormány el­nöke: Biszku Béla. Fehér Lajos, Gáspár Sándor. Kállai Gyula, Nemes Dezső, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Németh Károly, a Politikai Bi­zottság póttagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Bla- ha Béla. a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának elnöke. Mé­hes Lajos, a KI^Z Központi Bi­zottságának első titkára. san, a sportolók bemutatója zárja. * Moszkva; A vasárnapi hó- záporok után hétfőn kristály- tiszta napsütéses időben került sor a szovjethatalom jubileumi évének első díszszemléjére a moszkvai Vörös téren. A szem­lét Andrej Grecsko marsall fo­gadta. Moszkvai idő szerint délelőtt 10 órakor foglalták el helyüket a Lenin-mauzóleum mellvéd­jén az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagjai, élükön Leo- nyid Brezsnyevvel, a párt és a kormány vezetői, a szovjet had­sereg marsall jai. A szovjet főváros kerületei­nek dolgozói két órán keresztül vonultak át a Vörös téren. Gyermekzsivaj, taps. éljenzés, zeneszó töltötte meg az egész környéket, hatalmas léggömb­parádé kísérte a felvonulást. Az esite a Vörös téren, a Le- nin-hegyen és a szovjet főváros tucatnyi más pontján színes tű­zijátékkal folytatódó ünnepség a keddi munkaszüneti napon is tartott. Növekszik a görög katonai junta ellenzéke Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint U Thant ENSZ- főtitkár hétfőn újabb felhívást adott át Görögország állandó ENSZ-képviselőjének. A főtit­kár másodszor is felszólította az athéni katonai kormányt a po­litikai foglyokkal való embersé­ges bánásmódra. Előzőleg Fedorenko, a Szov­jetunió állandó ENSZ-képvise- lője közölte U Thanttal, hogy különböző hírek arra utalnak, miszerint tömeges öldöklésre ké­szül a görög katonai diktatúra a legkiválóbb görög haladó sze­mélyiségek, köztük Manolisz Glezosz ellen. Az AFP jelenti, hogy Pata­kosz, a puccsista kormány bel­ügyminisztere hivatalos közle­ményt adott ki. Eszerint, úgy­mond, körkérdést intéztek a foglyokhoz: van-e valami pana­szuk. Pafakosz közleménye sze­rint többen válaszoltak is. fel is sorol néhány nevet, de ezek­ből hiányzik mindenekelőtt Ma­nolisz Glezosz, Andreasz Pa­pandreu és még sok ismert po­litikus válasza. Az AP athéni tudósítójának helyzetjelentése szerint az új katonai kormány eddig sem kor­mányprogramot, sem valamiféle kormányzati tervet nem közölt. Megfigyelők szerint a türelmet­lenség és az ellenkezés állan­dóan nő és nem zárják ki an. nak a lehetőségét, hogy Görög­országban rövidesen fegyveres ellenállásra is sor kerül. A hírügynökségek további til­takozó tüntetésekről számolnak be. Hétfőn New Yorkban a gö­rög konzulátus előtt tiltakoztak a tüntetők. Elítélték az Egye­sült Államokat, a juntának nyújtott segítségért a hatalom átvételéhez. Londonban több százan vonultak fel az utcákon a görög naeykövetség irányában a rendőrség azonban feloszlatta a menetet. Az osztrák kancellár hazánkban Szakadármozgalom Nyugat-Nigériában LAGOS (MTI) Nigéria keleti tartománya után most Nyugat-Nigéria is szembe fordult a Gowon alezre­des által vezetett központi kor­mányzattal — jelenti a UPI amerikai hírügynökség. A nyugat-nigériai joruba törzs vezetői hétfőn este Iba- danban, a tartomány fővárosá­ban határozatot fogadtak el, amely megszabja az ország al­kotmányának jtidolgozására ösz- szehívott értekezleten való to­vábbi részvétel feltételeit. A joruba vezetők kijelentették, hogy addig nem vesznek részt a tanácskozáson, amíg a nyu­gati tartomány területéről és a szövetségi fővárosból, Lagosból ki nem vonják az összes nem joruba katonát. A UPI megjegyzi, hogy mi­után a keleti tartomány gyakor­latilag különvált, a nyugati tar­tomány vezetőinek lépése szét­eséssel fenyegeti Afrika legné­pesebb államát. Vietnamban nem volt •• imnep Bombázták a VDK-t Heves esata a demilitarisált üreseiben Május 1-én változatlan he­vességgel folytatódott a VDK fölött a légiháború: az ameri­kai gépek, bár hivatalosan to­vábbra is „csak megválogatott” célpontokat támadnak, gyakor­latilag ma már korlátozás nél­kül bombázzák a VDK száraz­földi létesítményeit Akárcsak az előző napokban, a behatolók hétfőn is súlyos árat fizettek az ipari komplexumok és repü­lőterek ellen intézett támadá­sokért: a Hanoiban kiadott je­lentés arról számol be, hogy május 1-én a behatolók min­denütt az észak-vietnami légi­erők gépeivel találták szemben magukat, sok helyütt került sor heves légicsatára. Az amerikai légierő célpontjai Hanoitól 30 és 60 kilométernyi távolságban voltak: magában a fővárosban is többször szólaltak meg a lé­giriadót jelző szirénák a máju­si ünnepen. A nyugati hírügynökségek je­lentése szerint az amerikai pa­rancsnokság arról számol be, hogy a Thaiföldről felszálló gépek tevékenysége fokozódott Laoszban is. Dél-Vietnamban, a demilita- rizált övezet közelében vasár­nap és hétfőn az utóbbi idők egyik leghevesebb ütközete bon­takozott ki. Az amerikai pa­rancsnokság szóvivője szerint a 881-es magaslatért vívott kézi­tusában 49 amerikai tengerész- gyalogos esett el és 156 sebesült meg. Stockholmban kedden délelőtt megkezdte munkáját a lord Bertrand Russel kezdeményezé­sére éttetrehívott nemzetközi társadalmi bíróság, amely ki­vizsgálja az Egyesült Államok Vietnamban elkövetett háboBÚs bűneit. Maga lord Russell, «ki 95 éves, egészségi állapotára való tekintettel nem vesz részt az ülésen, azonban a megnyitó alkalmával lejátszották magne­tofonszalagra rögzített beszédét. — A bíróságot azért hoztuk létre, mert naponta ostromol bennünket a példátlan bűnök bizonyítókainak áradata — han­goztatta az angol filozófus meg­nyitó nyilatkozatában. Minden nap nő a borzalom, amelyet a vietnami nép ellen elkövetnek. Vizsgálunk, hogy leleplezzünk. Bizonyítunk, hogy vádoljunk. Az emberek tudatára apellálunk, hogy tömegellenállást teremt­sünk. Ez a célunk, ez méltósá­gunk és tisztességünk próbája — szögezte le lord Russell. Százezer dolgozó nevében Ma összeül a magyar szak- szervezetek XXI. kongresszusa és 3 millió szervezett dolgozó képviseletében megkezdi ta­nácskozását. Olyan időben ke­rül erre sor, amikor nagy fel­adatok várnak az ország lakos­ságára, az üzemek, gazdaságok, hivatalok, intézmények vezetői­re és dolgozóira egyaránt. Az elkövetkező időszakban, a IX. pártkongresszus határozatainak szellemében megvalósítjuk a harmadik ötéves tervet, ám köz­ben már az új gazdasági mechanizmus viszonyai között feitjük ki tevékenységünket. Mindez sok tennivalót és fe­lelősséget hárít a szakszerveze­tekre is. Növekednek a jogok, szaporodnak azonban a kötele­zettségek is. A szakszervezetek jogkörének növekedése egyben a szocialista demokrácia széle­sedését is eredményezi. Éppen ezért a szakszervezetektől a lö­vőben azt várják a dolgozók, ho'gy jobban — esetenként ahol arra szükség lesz. harcosabban — képviselték érd''keiket. A most összeülő XXI. kong­resszustól ew sor kérdésre vár­nak feleletet a munkások, al­kalmazottak, a bérből és fize­tésből élők tömegei. Rács-Kis­kun megye százezer szervezett dolgozóját tizenkét szavazati és hat tanácskozási joggal rendel­kező küldött képviseli a kong­resszuson. A megye mintegy 380 szakszervezeti alapszervezete — amely az elmúlt hónapokban részletesen megtárgyalta azo­kat a tennivalókat, melyók a jövőben a mozgalomra várnak — gazdagon ellátta mondanivaló­val a küldötteket. Megyénkben továbbra is fon­tos feladat az ipar fejlesztése; hiszen célul tűztük: 16 ezer új munkahelyet kell biztosítani a harmadik ötéves tervben a la­kosság — közte sok. az életbe kilépő fiatal —. fpglalkoztpjptt- ságáuak megoldására. Szociális létesítmények építésében értünk el eredményeket mégis sok még a tennivaló az üzemekben, gaz­daságokban. az ebédlők, mosdók öltözők kulturáltabbá tételét, bővítését illetően; Csökkent a balesetek száma. tennivaló azonban töven van még a mun­kavédelem területén is. __ A megye küldötteiből azt vár­juk. bogy területünk saiátossá- vainak megfelelően számol ianak be szakszervezeti mozgalmunk eredményeiről. Tárják fel azo­kat a problémáikat, amelvek ai dolgozók széles rétegeit foglal­koztatják. Ezenkívül azzal bíz­zuk meg őket, tolmácsod iák, hogy a megye munkásai, alkal­mazottai továbbra is szilárdan helytállnak a szocialista építés frontján. Azt kérjük végül kül­dötteinktől . hoav tanácskozá­son felszólalásaikkal építő mó-' dón Járuljanak hozzá a magvar szakszervezetek X.XI. kongresz- í Szásának sikeréhez. N. Ö. 4 republikánusok kétségbe vonják a Johnson-kormány vietnami politikájának jogosultságát WASHINGTON (MTI) Az ámerikai köztársasági párt szenátusi bizottságának jelenté­se, amelyet hétfőn tettek köz­zé Washingtonban, kétségbevon­ja a kormány vietnami politi­kájának helyességét — jelentik a nyugati hírügynökségek. A je­lentés, amelyet a köztársasági jelöltek alapokmányának szán­tak az 1968-as elnökválasztásra, Johnson elnököt azzal vádolja, hogy rendkívüli hatalmat tulai- donít a vietnami háború kérdé­seiben és a kongresszustól csu­pán a befejezett tényekre kér jóváhagyást. A jelentés, amely az első pél­da arra. hogv a két nagy ame­rikai párt valamelyikének egyik szerve hivatalos okmányban vonja kétségbe a kormány viet­nami politikáját, két kérdésre kér kemény és realista választ. Az első: „Mi tulajdonképpen, a mi nemzeti érdekünk Thai- földön, Kambodzsában, Viet­namban és Laoszban?” a má­sodik: „Meddig vagyunk hajlan­dók még elmenni ezeknek az érdekeknek védelmében?” A jelentés megállapítja, hogy a Johnson-kormány eszkalációs, a háború kiterjesztésére irá­nyuló politikája „olyan zűrza­vart keltett a kongresszusban, az egyetemeken, a sajtóban, sőt még a katonák között is, ami­nőre nem volt ré'da az ameri­kai polgárháború óta”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom