Petőfi Népe, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

Tízezrek seregszemléje a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepén A nemzetközi munkásmozgalom legnagyobb ünnepén, május elsején megyénk dolgozó népe újra és egyértelműen hitet tett békevágya, munkaszeretete, az elnyomott és szabadságukért küzdő népekkel való szolidaritása, a párt és kormány politikája mellett. Különös jelentőséget adott az idei május elsejei ün­nepségnek, hogy közeledik a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom győzelmének ötvenedik évfordulója. Színpompás felvonulás Kecskeméten Kecskeméten jóval a felvonu­lás kezdete előtt ünneplőbe öl­tözött férfiak, nők, gyerekek ez­rei sétáltak a virág- és zászló­díszben pompázó város utcáin, terein. Pontosan tíz órakor felhang­zott a munkásőrség zenekará­nak kürtjele a Szabadság téren felállított díszemelvény előtt, amelyen helyet foglalt Nyers Rezső, a Politikai Bizottság tag­ja, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Kecskemét or­szággyűlési képviselője, dr. Mol­nár Frigyes, a Központi Bizott­ság tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára, Erdösi József és Borsodi György, a megyei pártbizottság titkárai, Konsz- tantyin Szergejevics Ponomar- jov szovjet vezérőrnagy, dr. Bo- dóczky László, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának el­nöke, dr. Szabó Sándor megyei főügyész, dr. Szalóki László rendőr ezredes, Erdélyi Ignác, a városi pártbizottság első tit­kára, Reile Géza, a Kecskeméti Városi Tanács V. B. elnöke, va­lamint a különböző állami, tár­sadalmi és tömegszervezetek ve­zetői, képviselői, a párt és a munkásmozgalom veteránjai, üzemek, vállalatok dolgozói, ter­melőszövetkezeti tagok. Az egész ünnepséget áthatotta az amerikai imperialisták viet­nami agressziója elleni mélysé­ges tiltakozás, a Görögország­ban nemrégiben lezajlott fa­siszta puccs erélyes elítélése, valamint a nagy görög hazafi, Manolisz Glezosz halálos íté­lete megsemmisítésének, a hős szabadonbocsátásának követe­lése. Az igazi tavaszi napsütésben lezajlott, másfél óráig tartó fel­vonulást a kecskeméti úttörő­zenekar nyitotta meg, amely az idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját. Utánuk a város iskoláinak kilencezer út­törője vörös nyakkendővel, vi­rágokkal, zászlókkal, énekelve haladt el a díszemelvény előtt. Ókét követték a középiskolás sportolók, a város különböző sportegyesületeinek atlétái, bir­kózói, labdarúgói, kerékpárosai, cselgáncsozói következtek. Majd az MHS szakosztályaiban műkö­dő fiatalok folytatták a sort: céllövők, könnyűbúvárok, mo­dellezők, rádiósok, motorosok, ejtőernyősök, vitorlázók, táblá­jukon ilyen feliratokkal: „Éljen a béke, El a kezekkel Vietnam­tól, Szabadságot Glezosznak, Él­jen a Párt, Éljen május 1. A városi művelődési ház Hírős Együttesének tagjai táncolva, muzsikálva vonultak el a tribün előtt, majd a város üzemeinek, vállalatainak, hivatalainak dol­gozói jöttek hosszú sorokban. A konzervgyárak munkásai, a Baromfiipari Országos Vállalat Kecskeméti Gyáregységének dol­gozói, akik az idén elnyerték az élüzem címet. A ZIM Kecs­keméti Gyáregységének vezetői, munkásai, akik kiváló minőségű termékeikkel világhírt és meg­becsülést szereztek üzemüknek, a magyar iparnak. Ott voltak azonban a város többi üzemének, vállalatainak, különböző szerveinek dolgozói is. Az AKÖV, a Gabonafelvá­sárló és Feldolgozó Vállalat, amelynek a múlt hét pénteken note zárta be. Nagy tetszéssel tapsolta meg a húszezer főt meghaladó ünneplő közönség a díszes ötösfogatot. A felvonulás után a tömeg még sokáig együtt maradt. Szó­rakoztak. söröztek a felállított sátraknál. Délután a színpaddá változott emelvényen a város különböző kultúrcsoportjainak, öntevékeny művészeti együtte­seinek változatos, gazdag műso­ra várta az ünneplőket. A má­jus elsejei ünnepség Kecskemé­ten a Szabadság téren megren­dezett utcabállal ért véget, Kecskeméti járás A járás 18 községében szín­pompás külsőségek között, kel­lemes hangulatban köszöntötte a lakosság május 1-ét. Tisza- kécskén, a községi sportpályán több mint négyezren hallgat­ták meg Szabó Ferenc, a me­gyei pártbizottság osztályveze­tőjének ünnepi beszédét, amit Világ proletárjai, egyesüljetek! Nyers Rezső és dr. Molnár Frigyes elvtársak az emelvényről nézték végig a munka ünnepén felvonuló sok ezer főnyi tömeget. adták át az élüzem cím elnye­rését tanúsító oklevelet és a mi- íiszter, illetve az ÉDOSZ Köz­ponti Vezetőségének Vörös Ván­dorzászlaját. Transzparensekkel, zászlókkal, virágokkal vonultak a város lakói a napfényes má­jus elsején: az ÉM Fémmunkás Épületlakatos és Tömegcikkipa­ri Vállalat, a Reszelőgyár, ,az ÉM Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vállalat, a Parketta- gyár, az Állami Pincegazdaság, a Sütőipari Vállalat, a tanácsi és állami kereskedelem dolgo­zói, a szocialista brigádok tag­jai, egészségügyi dolgozók, a nyomdászok, a postai alkalma­zottak, kézbesítők, a DÁV ve­zetői, szakmunkásai, a megyei, városi, járási tanácsok dolgo­zói stb. Nagy taps köszöntötte a ter­melőszövetkezetek tagjait, akik új mezőgazdasági gépek során baladtak el a díszemelvény előtt. Teherautókon, vontatókon, vi­dám ének- és muzsikaszóval vettek részt a felvonuláson. Ga­lambok százai, léggömbök tu­catjai szálltak a magasba és mindenütt virág, virág, muzsika és jókedv. A felvonulók hosszú sorát a lajosmizsei lovasiskola impozáns látványt nyújtó me­úttörő- és kisdobosavatás köve­tett. Délután ezerkétszáz általános és középiskolás tornabemutató­jában gyönyörködtek és hangu­latos majális-rendezvényeken szórakoztak a kécskeiek. Izsákon, Csík Antal, a Vá­rosföldi Állami Gazdaság igaz­gatója, országgyűlési képviselő mintegy kétezer felvonuló előtt A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA xxn. evf., 102. sz. Ára 60 fillér 19*7. május 3, szerda tartott .beszédet A község la­kóit egésznapos kultúr- és sportműsor szórakoztatta, s a gazdag program a községi mű­velődési otthonban rendezett KISZ-bállal ért véget. Lajosmizsén, ahol Vörös Vilmos, a kecskeméti járási pártbizottság első titkára is részt vett a május 1-i ünnepsé­gen, több mint ezren tekintet­ték meg az MHS helyi szerve­zete által rendezett ügyességi motorosversenyt, s a helyi út­törők és az Aranyhomok Tszcs fiataljainak közös lovasbemuta­tóját. A Sallai Tsz területén le­vő Gerébi-majorban majális, kultúr- és sportműsor szórakoz­tatta a helybelieket. A ballószögi községi művelő­dési házban több százan hall­gatták meg Terbe Imre, a köz­ségi általános iskola igazgató­jának ünnepi beszédét, majd a gyűlés résztvevői táviratban til­takoztak a görögországi újfa­siszta diktatúra rémtettei, Ma­nolisz Glezosz tervezett kivég­zése ellen. Kalocsa Kalocsán az ünnepi készülő­dés utolsó napján, április 30- án délelőtt nyílt meg a városi tanácsháza dísztermében a he­lyi képzőművész-csoport tag­jainak tavaszi tárlata. Hét ka­locsai képzőművész mutatja be a május 8-ig nyitvatartó kiál­lításon legújabb alkotásait. Vasárnap este a hagyomá­nyokhoz híven fáklyás felvo­nulást rendeztek az ifjú spor­tolók és műsoros tábortüzet a városi KISZ-bizottság. A Marx- téri ünnepi megemlékezésen Kormos Miklós, városi KISZ- titkár köszöntötte az összase- regtett fiatalságot Május 1-én reggel 6 órakor zeneszó ébresztette a város la­kosságát, a helyőrség fúvósze­nekara vonult végig az utcá­kon. Kilenc óra után kezdett gyülekezni a közönség a felvo­nulásra a város különböző ré­szein, az autóbusz pályaudvar­nál, a Tömöri utcában és a Hunyadi János utcában. A me­netet az úttörők, a népi tán­cosok vezették, majd a város intézményeinek, üzemeinek, gazdaságainak dolgozói folytat­ták. A 2500 főnyi felvonuló kö­zönséget Kriston Ferenc, a vá­rosi tanács vb-elnöke köszön­tötte, majd a Beloiannisz kert­ben kulturális műsorokkal, vi­dám majálissal folytatódott az egésznapos ünnepség. Nagy tetszéssel fogadta a közönség a kecskeméti középiskolás tornászlányok menetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom