Petőfi Népe, 1967. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-23 / 95. szám

ILLŐ bemutatkozással kezd­jük. A Kalocsai „Katona Ist­ván’’ Társaság tagjai vagyunk. Ötödik éve működő körünk alapvető célkitűzése, hogy sorai közé hívja és otthoni, baráti meleget kínáljon mindazoknak, akik fáradságos napi munkájuk után a felüdülést a színek örö­mében, szavak zenéjében, for­mák szépségében keresik. Kö­rünk azért alakult, mert az ön­magába zárt öröm nem teljes. Eredményeinket, sikereinket, de balsikereinket is meg óhajtjuk osztani egymásközt. Fölös illú­zióink nincsenek, de azért ez a híradás, ha folytatása méltónak bizonyul, kovász is lehet. És ha mást nem is érünk el, csupán annyit, hogy megmozdítjuk az emberek irodalmi-művészeti igé­nyét és érdeklődését, erőfeszíté­seink nem voltak hiábavalók. Hadd adjak számot röviden eddigi munkánkról. A környékünknek irodalmi, művészeti és részben tudomá­nyos ambícióit összefogó társu­lat 1962. szeptembere óta mű­ködik. A 28 rendes tag három szakcsoportban (irodalmi, kép­zőművészeti, helytörténeti) min­den hónap utolsó péntekén ül össze a járási könyvtárban, hogy véleményét viták, bírála­tok, referálások és előadások hevében edzze és alakítsa a kor szérűhöz. A pártoló és tisz­teletbeli tagok között megtalál­juk a város vezetőit; rajtuk kí­vül: Csuka Zoltán írót és Tóth Menyhért festőt. Az irodalmi csoport főleg a környék színes életének szám­adásával foglalkozik. Tagjai kö­zül nemrégen Raffai Saroltának jelent meg sok szép elismerést kiérdemelt verseskötete. Cziráki Imre elsősorban régebbi gazdag munkásságával gyarapította a társaság közös írói vagyonát... A meglevő eredményekhez több indulófélben levő, reménytkeltő lelkesedés csatlakozik. A képzőművészeti csoport ak­tivitása és működési skálája sokoldalú. A megrendezett kiál­lítások is tanúskodnak erről. A Kalocsai Napok alkalmával ren­dezett bemutatáson Tóth Meny­hért bevonásával szinte vala­mennyi tagunk részt vett. Múlt évben ezenkívül három fiatal festőnk és két fotóművészünk rendezett kiállítást. Az újszerű, útkereső eredmények mellett kijut az elismerésből régebbi festőinknek is. Rökk Károly hadifogságban festett képeinek a központi képzőművészeti ki­adványban történt méltatása ennek szép példája. Jelentős eredményeket köny­velhet el és érdekes tervei van­nak a helytörténeti csoportnak. Fehér Zoltán, Kuczi Károly, Czajtányi István munkái nyo­mán megelevenedik Kalocsa környékének miiltja. Magunk előtt látjuk a régi településeket, lakóikkal, szokásaikkal, babona- és hiedelemvilágukkal, mint küzdenek vízzel; törökkel puszta életükért. E CSOPORT érdeme, hogy városunkban rendezték meg az országban először az ifjúsági helytörténeti napokat. Kuczi Ká­roly, a honismereti szakkörök megyei referense, módszertani tájékoztatón dolgozik, amelynek hasznát vehetik majd a tsz-ek, vállalatok históriásai krónikáik megírásánál. Kalocsa növekvő idegenforgal­mi igényeinek kielégítésében a társaság segítséget ad a város vezetőinek városnéző séták, mú­zeumi és könyvtári látogatások vezetésénél. Egyik tagunk, Pécsi Ferencné Ács Sarolta a Visky Károlyról elnevezett városi múzeum igaz­gatója, a világhírű kalocsai tán­cok sikerrevitele mellett a híres kalocsai népművészeti emléke­ket menti az elkallódástól. Te­vékenysége nyomán múzeumunk ismert már az ország határain túl is. Király Ilus néniről, a népművészet mesteréről szóló megemlékezése és a munkáiból rendezett kiállítás lelkesítő to- borzó volt népi művészi kincse­ink megbecsülése érdekében. Az ízelítőnek szánt ismerte­tés nem teljes. De feltétlenül szólni kell még legelőbb Cserey József 1965-ben megjelent „Ka­locsai kertek” című dalgyűjte­ményéről, s Fodor József kül­földön díjnyertes szobrairól. A TÁRSASÁG működésével kapcsolatosan — ha nem hat szerénytelenségnek — a megyei tanács művelődési állandó bi­zottsága azt a megállapítást tette, hogy az ilyenformán je­lenleg megyénkben egyedülálló. Dr. Kanyó János Miért du fia a A ragadványnévadás szokása Szakmár községben Szakmár alig három és fél jukat, s ezekben meglehetősen A „Lackó" név a Szabadi ezer lakosú község. Fűszerpap- sok „dzs” hangot találunk, ame- család egyik ragadványneve, rikatermesztéséről, de főleg szín- lyet a régi magyar nyelv gyak- Valamelyik ősük nagyon lusta pompás népviseletéről ismert, rabban használt, mint a mai. lehetett, s mivel itt a nép a Kevesen tudják viszont, hogy A ra£?arivánvneveket eredetük lustakat — a júniusi László a Kalocsa környéki községek- , ragadványneveket ereaetuK után — lackónak hívja, a ben ígySSzakmádon is mfyen flapja" legcelszerubb oszta- cs£ádon is rajta maradt a Den, így özamnaiuii is, iniiyeu ]y0zm_ Foglalkozást fejez ki a: T „„va” „a.,, Ä7ÄÄ fÄÄÄ&Ä ” *tulajdonképpen nép^okás a ragadványnév f a: Basa, Baltás baru Jo­Szakmár község tizenkét szál- donságoffejezltí a: Duf la, Erői, viHlőlíT'Sért^kapta^a^nevet* lásával együtt - maga a név- Pici> Pufi> Toldi, Vörös; míg mert gen nagy orra vL teháí adó Szakmar is csak szállás származási helyre utalnak a: dunia Sdufla gméretű ’ * h * volt, de a legnagyobb és itt Bicski, Csanádi, Dzsombó, Kar- a F ’K„^,t meretu. épült a templom másfél évszá- ca> Rádia, Monostori nevek. ” nevet a Nagy ve­zetéknevű család viseli. Erede- Családnevekből eredő, vala- te roppant érdekes. Ennek a mint vezeték- és keresztnév családnak a múlt század köze­összevonásából származó ra- péig „Kese” volt a mellékneve, gadványnevek is vannak. Az A dédnagyapát az osztrák ka­előzőre példa a: Baksa, Bálint, tonák a szabadságharc után _ Beke, Beros, Busa, Cár, Iván, megkérdezték, hogy ki katoná­lembe 'véve 153^ Tóth“ 58 *Sza- Mezei, Musza; míg az utóbbira ja volt? A dédnagyapa büszkén badi 54 Kákonyi 49 András a: Kisferkó, Kispista, Nagypis- válaszolta, hogy Kossuth Lajo­41 Kénnci cth vpzétéknevű sze- ta> Tótferkó, Tótgyura. Jelentős sé. Nagyon megverték érte az mély él a köziben Elek ^ az a ragadványnévanyag is, osztrákok, de a családon a mai számok hatványozódnak, ha a amelynek ma már semmilyen napig megtapadt a „Kosut” név zaddal ezelőtt — a múlt század végéig Kalocsa pusztája. Fel­tűnően nagy itt az azonos veze- téknevűek aránya. Az összla­kosság 60 százaléka 18 fajta ve­zetéknevet visel. Csak a család­főket és házastársaikat figye­gyermekeket, esetleg unokákat jelentést nem tulajdonítunk, de a Kese helyett íHp C7'ímnlink A raeadvánv- a keletkezesükkor feltétlenül A „Vizhozta” ragadványnevet névadá^ ^^SáM ^ni volt értelmük. Ilyenek a Butyu, csak egy család viseli, am­azonban nincs jelentősége, mert Cubela, Hukszi, Kakugyes, Mu- belyok. Eredete onnan szarma­gyela, Plintyi, Puluty stb. ra- zik, hogy ők nem voltak tör- gadványnevek. zsökös szakmának, hanem úgy j vándoroltak be az 1941-es nagy 4 . ,, 4 , , , érdemes megismerkedni árvíz alkalmával. Megteleped­A vizsgalatok, amelyek az néhány ragadványnév keletke- tek. Mivel a községbe költözé­se, i™«« ,“,i“f4ra - zésének történetével, népi ma- sük összefüggésben volt az ár­a gyermekek legtöbb esetben a szülők ragadványneveit is örök' lik. A egész község területére kitér- _______ je dtek, 136 féle vezetéknevet gyarázatával. tártak fel. Ebből 81 vezeték- a „Basa” a Tóth vezetéknév­névhez 244 fajta ragadványnév hez tapad. A Tóth család az tapad. Az első helyen itt is a „Tóth”-ok szerepelnek. Négy­vízzel, „a víz hozta” őket, s raj­tuk maradt a Vízhozta név. A felsorolt néhány példa első szakmári megtelepülök kö- igyekezett érzékeltetni, hogy zott volt és az egyik ága meg- keletkeztek a ragadványnevek, vennegy fajta ragadvanyneve lehetősen nagy vagyonra tett mi a történetük, népi magyará- van a Tóth családnak; a Kako- szert. A szegényebb emberek- zatuk. Még további kutatásokra nyiaknak 24; a Baloghoknak kei mindig felülről, parancsoló van szükség, hogy teljes egészé- perng íz ieie. hangnemben beszéltek. Basás- ben megismerjük ennek a nép­A ragadványnévadásnak lo- kodtak. így kapta a család a szokásnak a keletkezését.- Basa” ragadványnevet, ame- a kalocsai etnikai egységbe gikája van. A nép nagyszerű megfigyelőkészségét, egészséges ly®t ma hárman viselnek. humorérzékét bizonyítja. Ma is folyik ragadványnévadás, ezek a nevek is megtapadnak került a faluba, a bicskei szár a viselőjükön. A régi ragad- mazást rövidítette le a nép- ványnevek megőrizték ősi alak- nyelv „Bicski”-re. 25 kisebb-nagyobb szállás tar­A „Bicski” ragadványnevű tozik, amelyek Kalocsa városán és család őse leányágon Bicskéről kívül négy községbe — Drág­áéi, Homokmégy, öregcsertő és Szakmár — csoportosulnak közigazgatásilag. De csak köz­Katócsa nevezetes emberei Katona István a magyar oknyomozó történetírás úttörője Nem Kalocsán szüle­tett, nem itt diákosko- kodott, de 21 éven át itt dolgozott, s az ország határain túl is ismertté tette nevét. A Nógrád megyei Bolykon született 1732- ben. Szüleiről csak any- nyit tudunk, hogy pa­rasztok voltak. Gyermekkoráról föl- jegyzik, hogy egy al­kalommal az Ipolyban fürdött, örvénybe ke­rült, sokáig volt víz alatt, amikor kihúzták, mindenki halottnak hit­te. Szívós, ellenálló szer­vezete és erős akarata életben tartotta. Jó ta­nuló volt. A falusi taní­tó és pap segítségével Egerbe jutott, ahol tör­ténelmi környezetet ta­lált. Házigazdája még élő tanúja volt a török világ nagy szenvedései­nek. Továbbtanulása érdekében, 18 éves korában, a jezsuita rendbe lépett A magyar és illllm i latin nyelven kívül beszélt tótul is. Egyetemi tanulmányi során Esztergomban, Trencsénben, Gyöngyösön, Kassán, Nagyvára­don, Komáromban töltött hosz- szabb, rövidebb időt, majd Nagy­szombatba került tanárnak. Mun­kaköre nem vette igénybe egész erejét. Jutott ideje tudo­mányos munkákra is. Első történelmi tanulmányát 36 éves korában adta ki, 1768- ban. Ennek alapján nyerte el az egyetem történelmi tanszékét. Ekor kezdett a 40 kötetes, latin nyelven írt História Critica-hoz. Nem rendíti meg munkájában rendje feloszlatása (II. József reformja) sem. Az egyetem Budára helyezése után eltöröl­ték a történelem ma­gyar nyelvű oktatását. Katona István vagy nem tudott megalkud­ni a német nyelv el­rendelésével, vagy nem tudott eléggé németül, ezért 52 éves korában nyugdíjba vonult. Nyugdíjaztatása után nem remélhette, hogy szűkös jövedelme le­hetővé teszi nagy mű­vének folytatását. Pe­dig szabad ideje bő lehetőséget nyújtott le­véltári kutatásra. Be­járta csaknem az egész országot és 6 évig fog­lalkozott adatgyűjtés- S€l. 1790-ben hívták meg Kalocsá­ra, ahol a káptalani könyvtár gondozását vette át és szónoklat­tant tanított. Növendékei szere­tettel rajongták körül. Néhány év múlva a kalocsai káptalan egyik megüresedett stallumába emelték, így anyagi gondjai ren­deződtek s jövedelme biztosította műveinek kiadását. Itt élt és dol­gozott 1811-ben bekövetkezett haláláig. Két kötetben megírta az egy­házmegye történetét is. Negyven kötetes munkájával a magyar történetírást európai színvonal­ra emelte. Bozso Ferenc igazgatásilag, mert az őslakos­ság még ma is mindegyik szál­lást — a községek névadó szál­lásait is — külön tartja szá­mon. Folyik a töbib négy község ragadványnévanyagának az összegyűjtése. Az már ma is biztosnak látszik, hogy minden községnek, ezeken belül a szál­lásoknak, megvan a maga ön­álló törzs-ragadványnévanva- ga. Ha ezt mind megismerjük, gazdagabbak leszünk a Kalocsa környéki néprajz egy igen ér­dekes ágazatával. Dr. Czajtányi István Király Ilus néni öröksége A napokban Baranya megyé­ből jöttek látogatók. A Háziipa­ri Szövetkezet kiállítótermében minden munka Ilus néni áldott kezet, csodálatos képzelőerejét juttatta eszünkbe. A vendégek tiszteletüknek adtak kifejezést és _ köszönet üknek, amiért felül­múlhatatlan művészetével meg­ismerkedhettek. Volt munkatársai, tanítvá­nyok serege híven őrzi örök­ségét. Molnár Gáborné tavaly Ka­nadában pingált, később a fes­tői Veronába vitték virágait, amiket András Ferencné azóta Libanon fővárosában is bemu­tatott. A szövetkezet tucatnyi országba exportálja csaknem ezerféle termékét. Az I. István Gimnáziumban pedig gyakorla­ti foglalkozáson tanulják a diá­kok az írást és pingálást. A fia­talok munkáiban, főképp a kis Kákonyi Vera kezében már őszintén bizakodhatunk. És egy­re nő az érdeklődés. Az ifjúsági klubban maguk a fiatalok kér­tek előadást népművészetünk fejlődéséről.. . Ilus néni vetése mind dúsabb termést hoz. Bagó István

Next

/
Oldalképek
Tartalom