Petőfi Népe, 1967. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-18 / 90. szám

1967. április 18. kedd 3. oldal Világítják a jövő útját Ez még a télen történt. Pártnapot hirdettek a külte­rületem lakó szövetkezeti gaz­dák részére. Hely: a kötöny- pusztai iskola. A kérdéses idő­pontban össze is gyűltek a gaz­dák, alig fértek el a tanterem­ben. Csak az előadok késtek: Seres Sándor harkakötönyi köz­ségi és tsz-párttitkár, meg Re- gényi József tsz-elnök, a párt­vezetőség tagja. A rossz úton majd két órát vesztegeltek. De a hallgatóság közül senki nem ment el, vártak türelmesen. És a vitának még este kilenckor is alig akart vége szakadni... — Két-három évvel ezelőtt ez bizonyára nem így történt vol­na — jegyzi meg most Regényi József. — Mint hogy ilyenre nem is volt példa. Arra igen, hogy legfeljebb egy-két sze­mély jött el; Az elmúlt télen a tanyavilág­ban nemcsak pártnapokat, de téli tanfolyamokat is tartották. Soha nem hiányoztak a szövet­kezeti gazdák. Hogy idáig eljussanak, az út nemcsak valódi, de átvitt érte­lemben is keserves volt. Hosszú éveken át a harkakötönyi tsz- ek — a mostani egy helyett ak­kor még három volt belőlük — Inkább csak a mérleghiányt szaporították. A község és a tsz kommunistái három évvel ez­előtt ennek a folyamatnak pa­rancsoltak „megállj”-t. Ekkor került ide Regényi József is, az egyesített, s éppen ezért az Egyesülés névre keresztelt szö­vetkezet élére. Egy év múlva — tavalyelőtt — már nem volt mérleghiány, bár állami dotá­Két új szolgáltatóház a megyében Április 1-én adták át a Csá­szártöltési Vegyes és Építő Ktsz új szolgáltató házát. A körül­belül egymillió forint költséggel épült létesítményben többek kö­zött fodrász, gumi- és háztartási gépjavító részleg kapott helyet. A különféle szolgáltató részlegek mellett bemutatóterme is lesz a bajai szolgáltató kombinátnak, amelynek az átadását május 15- re tervezik. A fordászok azon­ban már türelmetlenül várják a korszerű, új munkahelyre való költözést és azon igyekez­nek, hogy május 1-én megnyit­hassák üzletüket. ciót kaptak. Tavaly már azt sem — a gazdálkodás rendbejött. Azon a majdnem hatezer hol­don, amely szántóegységben csak 4500; mivel másfél ezer hold a legelő. Sok a gyenge ho­mok. némely tábla a víztől szenved. Csoda persze nem történt Harkakötöny határában, „mind­össze” a termelés szerkezetét idomították az adottságoikhoz. Baromfi és juh az állattartás­ban, takarmánytermesztés a szántóföldön. Bevezették a tel­jesítménybérezést. tavaly az egy napra jutó átlagkereset 84 forint volt. Mostanában alig múlik el olyan nap, amelyen a szövet­kezet irodájában nem érkezik felvételi kérelem. Az eddigi tagfelvételek jóvoltából az átla­gos életkor 45 évre csökkent. Egyébként ugyanilyen arányban fiatalodott a most már har­minc tagot számláló pártalap- szervezet is. A függetlenített szakemberek, brisádvezetők — két-három személy kivételével — valamennyien párttagok. Az új belépők gondot is ad­nak a szövetkezetben: igénylik az állandó foglalkoztatást. En­nek érdekében eleve a traktorra vagy a műhelybe, illetve a nők a baromfitelepre kerülnek. De ez a lehetőség kimerülöben van; máris újfajta munkaalka­lom után kell nézni. Egyelőre fafeldolgozó üzem létrehozását tervezik, továbbá az építőbri­gád létszámának fejlesztését. Az utóbbi elképzelés nagyon is megalapozott igényeken nyug­szik: a belterületen igen sok az épülőfélben levő ház. Az utóbbi években erőteljes bete­Földbe kerül a paprikamag A miskei Egyetértés Tsz egyik 25 holdas tábláján el­vetették a paprikamagot. „Nagyszerű gép ez — mondot­ta a képünkön látható Joó Jó­zsef vezető és Ferencz Lajos vető gépszabályozó — s ha az időjárás engedi, naponta 20— 25 holdat is elvetünk. A norma egyébként csak 16 hold... (Pásztor Zoltán felvétele.) A t-uskók nem mozdultak A vonal innenső végén Tóth Ferenc, a kiskunhalasi járási népfronttitkár. A túlsón női hang beszél. — Maga az, Izabella?... Mindjárt megismertem a hang­ját... Mi újság Pirtón? — kér­dez a népfronttitkár. Rövid le­het a válasz, mert Tóth elvtárs elmosolyintja magát. Aztán már sorolja is, miben, hol lehet újságot felfedezni Pirtón. — Emlékszik, a jelölőgyűlé­sen csak úgy rakosgatták egy­másra kívánságaikat, javasla­taikat a választók ... Nos, ezek­kel mi történt? Olyan kérések­kel, melyek megvalósításához nem kell beruházási költség, ér­tekezlet, jegyzőkönyv... Pél­dául a fodrász... a daráló ... a tüskök ..... A titkár szavába vághatott a pirtói gazdálkodási előadó, mert Tóth elvtárs széles mosollyal bólogat, ismétli a hallottakat. — Tehát április 1 óta — két nap kivételével — hetenként minden nap kijár már egy fod­rász Pirtóra ... A ktsz-től? ... Nem... magánkisiparos. Az a fontos, hogy a lakosság igényeit kielégítsük... És a daráló? Meddig kell még azért is bejárni a pirtóiaknak? Nem sokáig? .. Épül? Már a villanyt is szerelik a darálóba? Ez igen! Hogy a többmázsás tuskók viszont még mindig a járdán hevernek? Ügy látszik, nem tudta még eltalálni sem az er­dőgazdaság, sem az útfenntartó, hogy melyikük emeltesse el az útból a tuslcókat. A behemót gépek kihúzgálták a nagy fákat, a maradékokat meg otthagy­ták ... Reméljük, a közeljövő­ben eldől, ottmaradnak-e mű­emléknek a tuskők, vagy a la­kosság óhaja érvényesül... Vége a telefonbeszélgetésnek. Mint látjuk, a jelölőgyűlések után sok minden gyors mozgás­ba jött. Amit egyszerűen, ha­mar meg lehet oldani, igyekez­nek sok helyen különösebb hu­zavona nélkül elintézni. Természetesen, tuskókat, többmázsásakat nehezebben le­het elmozdítani. Am ez is csak úgy megy, ha hozzálátnak. (0 lepülés indult meg. A kulturál­tabb életkörülmények vonzása nagy, s ugyancsak a kommunis­ták kezdeményezésére feltámadt a tanulási kedv. A brigádveze­tők csaknem kivétel nélkül technikumi végzettséggel ren­delkeznek. A jól berendezett kultúrotthonban, egyebek kö­zött. szervezett zeneoktatás is folyik. De a szövetkezet területén még mindig 250 körüli a tanyák száma. Kötöny király földjének új arculata nehezen bontakozik az évszázadok homályából. A kommunisták mindenesetre a világosság útját mutatják. Radvánszíky Imre, a kiskun­halasa járási pártbizottság első titkára nemrégiben, dicsérő hangon szólva a harkakötönyi alapszervezetről, azt is megje­gyezte: nehéz körülmények kö­zött dolgoznak. — Mi nem a körülményeket, hanem a feladatokat mérlegel­jük — mondja erre Regényi Jó­zsef. — Súlyos történelem van az itt élő emberek mögött, küz­delem a homokkal és a vízzel. Azon fáradozunk, hogy ezt a történelmet új mederbe terel- j ük. Talán sikerül... H. D. Tudományos program a nyártaerdókért Megyei viszonylatban a leg­nagyobb múltú tudományos egyesületek közé tartozik az Országos Erdészeti Egyesület kecskeméti csoportja, amely 1952 óta .tevékenykedik. Sípos Sándor titkárt kértük meg ar­ra, hogy röviden ismertesse másfél évtized krónikáját és adjon ízelítőt az erdészek idei programjából. Válaszából megtudtuk, hogy 1967-ben egyesült a kecskeméti csoport a kiskunhalasival és 1965-től kezdődően az MTESZ szervezetében tevékenykedik. Évről-évre növekedett a taglét­szám, és ma már 225-en dol­goznak. A tagok 18 százaléka erdőmémök és más egyetemi végzettségű, 79 százaléka erdész és technikus. 3 százaléka pedig adminisztratív dolgozó. A tag­ság zöme a Kiskunsági Állami Erdőgazdaság, az Erdészei! Tu­dományos Intézet Duna—Tisza közi Kísérleti Állomása, az Ál­lami Erdőrendezőség, az Állami Gazdaságok Megyei Igazgatósá­ga és a MEDOSZ dolgozói kö­zül való. Az egyesületi csoport évi programjában többnyire to­vábbképző előadások, tanul­mányutak, tapasztalatcserék és filmvetítések szerepelnek. Így például az utóbbi néhány évben hasznos tanulmányutakat szer­vezett, a csoport a győri, sze­gedi, nyíregyházi, miskolci, deb- reccr* erdőgazdaságokba. Egy­két évenként megyei fásítási ankétot rendeznék, amelyen a termelőszövetkezetek, tanácsok dolgozóit és az ifjúságot neve­lik a fák szeretetére. A tovább­képző előadásokat nagyrészt egyetemi tanárok, tudományos kutatók tartják. Az idei munkáról szólva a titkár elmondta, hogy célul tűz­ték ki többek között az üzemi nyárerdősítések és az üzemen kívüli cellulóznyár-telepítések propagálását, segítik az úgyne­vezett „rontott” és „túltartott” erdőállományok felszámolását. Igen érdekesnek ígérkezik a gödöllői tanulmányút. Ezenkí­vül két ankétot, három tapasz­talatcserét és több szakmai to­vábbképző előadást szervez a csoport a megyében. Megemlítette a titkár, hogy nem csupán az Országos Erdé­szeti Egyesület, hanem a Kis­kunsági Erdőgazdaság is segíti anyagilag a csoportot. Felada­taik megoldása érdekében szo­ros kapcsolatot alakították ki az MTESZ megyei szervezeté­vel, az Agrártudományi Egye­sület kecskeméti csoportjával; a Bajai Erdészeti Egyesületi Csoporttal és a MEDOSZ erdő- gazdasági szervezetével. , , i m ÁSvi'ííö . ipmSÉ Évek során sok min­dent tisztáztunk, kezd­ve attól, hogy miért életlenek a hazai bo­rotvapengék, egészen addig, kinek van népe­sebb elégedetlenkedő tábora, a Házkezelési Igazgatóságnak-é, vagy a Gelkának. Mondom, sok mindent.;. az azonban, hogy ki a dolgozó, pontosabban ki mikor dolgozó — ez még ma sem elég vi­lágos nekem. Mindez arról jut eszembe, hogy a mi­nap hivatalos levelet kézbesített a postás ... azaz hogy csak kézbe­sítette volna, ha tör- ténete.”“n odahaza va­gyok. De nem voltam otthon, mert véletle­nül délelőtt 11 óra volt és én ilyenkor véletle­nül mindig a munka­helyemen tartózkodom. Azt hiszem ezzel széles e hazában nem állok egyedül. Na már most a postás kitöltött egy kis cédulácskát, mi­szerint holnaD — ugyancsak délelőtt 10 —11 között — újra megkísérli a kézbesí­Bohókás ötlet test. Nem tudom, hon­nan támadt az a bo­hókás ötlete, hogy ak­kor véletlenül nem a munkahelyemen, ha­nem otthon leszek, mindenesetre nem azt írta, hogy holrap délután, vagy este kí­sérli meg a kézbesí­tést, hanem azt, hogy délelőtt. Ám, mint már fentebb jeleztem, én délelőttönként — ez ugye a csodálatos vé­letlensorozat — sok mindenfelé tartózkod- hatom, de otthon soha­sem. így nem is kap­hattam meg a levelet, el kellett mennem erte. a fő-főpostahivatalba. Hasonló a helyzet, ha a televxzi ószerel őt hívom, na a lakásban keletkezett rövidzárlat ügyében kérek szak­embert. ha a házkeze- lőséa technikusa kí­vánja felderíteni a me- nyezetbeázás okát, ha rossz telefonomat a műszerész akarja meg­javítani ... és így to-. vább. A megoldás ugyanis mindig az: maradjak otthon nap­közben. mert a szerelő, h javító, a műszerész, a technikus — véletle­nül — a napnak ugyan­abban a nyolc órájá­ban van szolgálatban, amiben én. S a dolgo­zót ugye nem lehet arra kényszeríteni, hogy akkor dolgozzon, amikor én nem dolgo­zom, amikor otthon va­gyok, televíziót nézek, olvasok, vagy baráta­immal kártyázom. Igaz, hogy én is — meg sok millióan mások e hon­ban — dolgozó vagyok, de sajnos, pontosan ugyanabban az időben, amikor ők, így hát a probléma , mindmáig megoldatlan. Érvként felhozhat­nám ugyan a mozdony- vezetőket, a pincéreket, a gyógyszerészeket, a pékeket, a színészeket és még sokan másokat, akik mind nem akkor dolgoznak, amikor mi többiek, de hát erre könnyen azt a választ kaphatnám, elég baj az nekik, hogy nem akkor van . vasárnapi juk, esti szórakozásuk; családi kedvtelésük; amikor nekünk. Azt is megemlíthetném bi­zonyságul, hogy a fent említett ügyben ott­honmaradó dolgozó ki; esése a munkából min­den valószínűség sze­rint sok millió forin­tos veszteséget jelent, de ezt sem teszem, mert könnyen azt vág­nák a fejemhez, tudok talán jobb megoldást? S miután sohasem szerettem, ha bármit is a fejemhez vágnak, csendben maradok, mert az igazán nem juthat senkinek sem az eszébe, hogy a kéz­besítő-postások, a tv- műszerészek, a csődu- gulás-javítók, a vil­lanyszerelők munka­idejét úgy állapítsák meg, hogy közös forgó­színpadokon váltakozó szereposztásban legye­nek dolgozók velem, velünk, mindnyájunk­kal, BL Gjr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom