Petőfi Népe, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-14 / 62. szám

1 oldal 1961. március 14. kedd n N A P T A R 1967. március 14, kedd Névnap: Matild Napkelte: 6 óra. Napnyugta: 17 óra 47 perc. — MA KEZDI MEG a megyében vendég­szereplését az Állami Bábszínház. Délelőtt 10 árakor Vaskúton a művelődési házban, fél háromkor Bácsal­máson, az Árpád Mo­ziban. délután 5 ára­kor pedig a kunbajai művelődési házban ad­ják elő Az ezüstfuru­lya című bábjátékot i— Vasárnap is dol­goztak a megye szőlő­seiben, gyümölcsösei­ben. Különösen a ho­mokvidéken, a kecske­méti és a kiskőrösi já­rásban A háztáji gaz­daságokon kívül a nagyüzemi földeken is dolgoztak a szőlőnyitó­gépek, lovasfogatok, s permetezték a gyümöl­csösöket. 1 Tízezer hold friss vetés 'Az elmúlt hét mér­legeként tízezer hol­don került földbe a megye tsz-eiben a ko­ra tavasziak magja. Egyre több traktor áll munkába a szántóföl­deken. Hétfőn már 500 traktor hasította a ba­rázdát. készítette a ta­vasziak magágyát. — Közművesítik a Szelíd! tó környékét. Az üdülőtelep, ahol már készülnek a sze­zonra, kis törpevízmű- vet kap. A vízhálózat fejlesztésével egv idő­ben parkosítják a környékét. Hírek az országútokról Kiskunfélegyháza hatá­rában vezető 5-ös számú főútvonalon Szeged felé haladt Móczár Jánosné kiskunfélegyházi lakos ke­rékpárjával. Irányjelzés és körültekintés nélkül átha­ladt az úttesten, ezzel nem adta meg az elsőbb­séget a vele szemben ha­ladó és féktávolságon be­lül érkező Vakulya Antal motorkerékpárosnak. Az ütközés során mindketten könnyebben megsérültek. i KIVILÁGÍT ATLANTIT* hajtotta lovaskocsiját Fü- löpszállás és Kecskemét között Vízi Gyula balázs- pusztal lakos, vele egy­irányúan haladt Sándor László mentőgépkocsijá­val, s tompított világítás­nál későn vette észre a kivilágltatlan járművet ezért nekiütközött. Sze­rencsére személyi sérülés nem történt, de több mint 3500 forint anyagi kár ke­letkezett. ^ TÖBB mint egy liter sört fogyasztott Harcos János motorkerékpárveze­tő s ezért járművével Kecskemét belterületén úgy hajtott fel a Ceglédi útra, hogy áttért a bal oldalra. Ezért összeütkö­zött a bölcskei Rákóczi Tsz tehergépkocsijával. — Harcos könnyebben sérült meg. — A NÁLUNK is népszerű Kirk Douglas angol filmszínész ez­úttal producerként is bemutatkozik. Mexikó spanyol meghódítása a témája új filmjének, a Montezuma címűnek. A film főszerepét ugyancsak ő játssza. —'• Ápolják a lege­lőt. A megye több mint 150 ezer holdnyi rét-, legelőterületén megkezdődött a tava­szi karbantartás. Azo­kon a területeken ahol a víz nem hát­ráltatja a munkát, fo- gasolják, műtrágyáz­zák a mezőt. A szaka­szos legeltetésre kije­lölt 15 ezer holdon az idén is nagy adagú műtrágyával serkentik a hű hozamát, s nyá­ron csapadőkpótlással biztosítanak állandó friss mezőt a gulya, illetve a nyáj részére. Hordanak a méhek A Tisza mentén és a Kecskemét környéki homöki erdőkben el- virágzott a vadmogyo­ró, amelyről sok vi­rágport hordtak már­is a méhek, amit a ta­vaszi Hasításnál hasz­nosítottak jól. Most a szilfa, maid a köké­nyesek virágja nyújt legelőt a méheknek. — MÁRCIUS 21— ÁPRILIS 3. között Debrecenben rendezik meg a X. országos ifjú­sági kamarazene-feszti­vált, amely a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfor­dulója jegyében zajlik le. A találkozót „kis fesztiválok” előzték meg az ország minden részében. Ezeken válo­gatták ki 15 ezer mu­zsikáló gyerek közül azt a háromszázat, aki részt vesz a debreceni bemutatón. (MTI) Fatális véletlen Pálpusztalval sétálgatunk a körúton. Szembe jön Katzenjammer, s amint megpillant bennünket, gyor­san átvág a túloldalra, de még ott is undorral fordít­ja félre busa fejét. — Mi ütött ebbe a szerencsétlenbe? — fordulok po­roszkáló cimborámhoz. — Ha jól tudom, évtizedek óta olyan haverok voltatok, hogy csak trinitrotoluollal le­hetett volna szétválasztani benneteket. — Hagyd el! — legyint Pálpusztai. — Szegény meg­boldogult az oka mindennek« — ?? — Két hete meghalt Katzenjammer dédapja. Szív­hez szóló részvéttáviratot küldtem nekik. De valaho­gyan felcseréltem a számokat (tudod, a matézis sosem volt erős oldalam!), s a távirati blanketta „különleges jelzés’* rovatába LX—9 helyett LX—7-et írtam. Azóta nem köszön .. • Nem nagyon értettem a dolgot. De tegnap a pos­tán jártomban mindenre fény derült. Szemrevételez­tem az említett két dísztáviratot: az előbbin kandelá­ber, gyertya, ravatali koszorú... S az LX—7-en? Fagallyon glédában hintázó madárkák alatt vidor mackók lejtenek haditáncot... í—a —r Kecskeméti kulturális program ELŐADÁS A fasiszta új rend Euró­pában, Katonatelep* 17 órakor. KIÁLLÍTÁS Katona József Múzeumi Közép-magyarországi kép­zőművészeti kiállítás Művészklub: Bozsó Já­nos festőművész kiállttá­— A DUNA MENTI falvak hagyományos korai burganyatermő körzetében kedden megkezdték az előcsí­ráztatott gumók kiül­tetését a szabadba. El­sőnek a védettebb há­zikertekben láttak hozzá a burgonya ve­téséhez, a hét végén azonban a nagyüzemi gazdaságokban is föld­ibe kerül a krumpli. E vidékről 250 vagon korai burgonyát to­vábbítanak majd a fo­gyasztókhoz. valamint a főváros ellátására. — JO EZ A SZERELEM, jó ez a nyugalom — éne­kelheti Angela Villa Gar- zol spanyol erőművésznő férje A hölgy 29 éves, egy kézzel emelget mo­torkerékpárokat, vasruda- kat hajlít meg minden különösebb erőfeszítés nél­kül. Férje kijelentette* hogy felesége mellett na­gyon nyugodt élete van; mert személyi biztonsága miatt nem kell aggódnia. Sa Szerelik a gázt a Leninvárosban Gyors ütemben folyik a földgáz-vezetékek üzembe­helyezése Kecskeméten, a Leninvárosban. Egyszerre 10 brigád dolgozik a bekötésen. A Bács-Kiskun me­gyei Gázmű Vállalat tájékoztatása szerint jól halad­nak, hamarosan valamennyi lakásban befejezik a munkát. Képünkön: Mónus Ferenc (jobbról) és Németh Jó­zsef a fogyasztásmérőt illeszti a helyére az egyik he­tedik emeleti lakásban. KEDD 17.30: Heti szemle albán yelven. — 18.10: Kedden ste. — 18.30: Telesport.— >.10: Turistaműsor. — ).40: Hirdetések. — 19.54: ó éjszakát, gyerekek! — 9.00: Tv-híradó. — 20.30: ' Hugo: Nyomorultak. 1 rész — 21.55: Film- zatíra. — 22.25: Dokumen­t-s 22.40; Hírek* Bővít! cement- és betonárukészíto üzem­részét a kalocsai Iszk- ra Termelőszövetkezet. A lakosság igényein kívül a TŰZ ÉP Vál­lalattól is tetemes megrendelést kaptak úgy, hogy az idén 1 millió 200 ezer forint­tal több árut készíte­nek itt,y r 160 éve; 1007. március közepén jelent meg Deb­recenben az első magyar nyelvű növény meghatáro­zó munka, Fazekas Mi­hálynak, a „Ludas Matyi” költőjének és sógorának, Diószegi Sámuelnek mű­ve, „Magyar fűvészkönyv, mely a két magyar ha­zában találtatható növé­nyeknek megismerésére vezet, a Linné alkotmá­nya szerint” címmel. A két részben kiadott mű összesen 608 lapon, 3000 példányban jelent meg. A szerzők 3161 növényt ír­nak le benne, megjelölve azokat, amelyeknek ha­zai előfordulásáról biztos tudomásuk van. Munká­juk indította el a magyar nyelvű tudományos bota­nikai irodalmat. Botani­kai műnyelvünk a mai napig használja a növé­nyek egyes szerveire al­kalmazott elnevezéseiket: szár, tőke, bibe, kocsány, kacs, virágszirom, csésze, porzó, barka stb. A felso­rolt 669 növénynemzetség nevének több mint a fe­lét a szerzők alkották, illetve a nép ajkáról vet­tek át. Sok eredeti és ta­láló, meghonosítóit &zőal- kotásaik között vannak latinból fordított, vagv la­tinból lágyított növényel­nevezéseik is. Növényne­veik közül sok elavult az­óta, de szép számmal meg is maradtak» mint pél­dául: baltacím, ebír, gó­lyahír, csillagfürt, csibe­húr és sok más. — Tizenkétmillió fo­rintos beruházást va­lósítanak meg az idén a Eajai Gépjavító Ál­lomáson. Csaknem há­rommillió forintos költséggel gépjavító műhelyt építenek. Ezenkívül közművesí- tenek, öltözőket, fürdőt létesítenek 150 személy számára. Étkező és konyha is épül. A léte­sítményeik ez év de­cember 31-ig készül­nek el. Petőfi-emléknap Szalkszentmártonban A Múzeumbarátok Köre és a Hazafias Népfront helyi bizott­ságának rendezésében Petőfi- emléknapot tartottak vasárnap Szakszentmártonban. A Duna menti Petőfi-emlékhelyek mint­egy százhúsz küldötte találko­zott ez alkalommal. Az össze­jövetelen részt vettek a buda­pesti Petőfi Múzeum és a mi­nisztérium Múzeumi Főigazga­tóságának képviselői is. Három — igen tartalmas tá­jékoztatás hangzott el a Petőfi- kutatás legújabb eredményei­ről. Ezt követően avatták fal és koszorúzták meg Páli Lajos szobrászművész Petőfi-szobrát. Délután — egészen estig — ba­ráti beszélgettésel, az emlékek« helyi hagyományok felelevení­tésével, Petőfi-dalok éneklésével telt az idő. Szóba került a ta­lálkozón a Petőfi-ház teljes felújításának, rekonstrukciójá­nak ügye is. ÁBC-áruház épül Solton (Tudósítónktól.) A Solt—Har- ta és Vidéke Körzeti Földmű­vesszövetkezet a napokban tar­totta meg vezetőségválasztó kül­döttértekezletét, amelyen részt vettek felügyeleti hatóságai is. A küldöttek megelégedéssel vették tudomásul, hogy az fmsz a tárgyalt időszakban érte el a legjobb eredményt fennállása óta, és így a megye 6-os kategó­riájú szövetkezetei között az előkelő első helyre került. A küldöttértekezlet felszólalói foglalkoztak az elért eredmé­nyekkel és hasznos javaslatokat tettek a további munkát ille­tően. Többek között vendéglátó- ipari kombinát megépítését kér­ték Solton, mivel a jelenleg meglevő kisvendéglő, presszó és italbolt nem felel meg a köve­telményeknek. ' A földművesszövetkezet ügy­vezető igazgatója bejelentette, hogy a lakosság jobb ellátásá­nak érdekében ebben az évben ABC-áruház építéséit kezdik meg Solton. Cs. L. Mozivezetők tanácskozása Kecskeméten Á Bács-Kiskun megyei Mozi­üzemi Vállalat hétfőn délelőtt tartotta termelési tanácskozását a megye mozi üzemvezetői és dolgozói számára az Árpád mo­ziban. A tanácskozáson Vécsy György igazgató összefoglalta azokat a műsorpolitikai, műsza­ki vonatkozású és gazdasági eredményeket, amelyeket a vál­lalat az elmúlt évben elért. Megyénk mozijai a múlt év­ben 158 új megjelenésű filmet játszottak. Országosan is ki­emelkedő volt ezek közül a Hétköznapi fasizmus című szov­jet filmosszeállítás közönségsi­kere. A Kecskeméti Árpád mozi nyolc napig játszotta a filmet,' amelyet 30 előadáson 12 ezren tekintettek meg. A vállalat a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. év­fordulójának méltó megünnep­léséle azzal készül, hogy fel­újítja két évtized legsikeresebb filmalkotásait az új megjelenésű szovjet filmekkel együtt külön­leges propaganda és szervező munkát fejt ki azok közönség- sikere érdekében. Ismertette az igazgató a mozi­üzemek új prémiumtervezetét, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben még a jegyszedők is részesüljenek prémiumban. ■ i-id. Hallottuk >— Területi szövetség alakul. Március 15-én tartja alakuló küldött- gyűlését a Szakszövet­kezetek Kiskőrösi Te­rületi Szövetsége, amelynek tagjai sorá­ba a kiskőrösi járási, a kiskunmajsal és a kiskunhalasi szakszö­vetkezetek kérték fel­vételüket, . — Ez magának sült csir­ke? Kacagnom kell! — örülök, hogy ön csak nevet. Az előző vendég valóságos botrányt rende­zett! Időjárás A Kecskeméti Agro­meteorológiai Obszervató­rium Jelenti: március 12-én a középhőmérsékJet 9,3 (az 50 éves átlag 4,5), a legmagasabb hőmérséklet 14,1 Celsius-fok. A napsü­téses órák száma 7.1. Már­cius 13-án a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet 1,1, a délután 1 órakor mért hőmérséklet 4,9, a. legala­csonyabb hőmérséklet 0,1 Celslus-fok. Várható Időjárás kedd estig: felhőátvo­nulások, a magasabb helyeken hózápor. Egy­két helyen esetleg zi­vatar. Élénk, időnként erős, átmenetileg vi­haros északnyugatira forduló szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet kedden plusz 5—plusz 10 fok között. A katonák segítségével Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor Általános Iskola úttörő- csapata a Három forradalmi ta­vasz kulturális versenymozga­lom keretében előadást rende­zett vasárnap délután a szülők részére. A több mint száz édes­anya és édesapa büszke öröm­mel nézte végig az 1848, az 1919 és az 1945 forradalmi ta­vaszt illusztráló jeleneteket és szavalatokat. A legnagyobb si­kert a húsz főnyi népi tánc­csoport aratta. Az úttörők a felnőtteken is túltettek fergete­ges táncukkal. A szülők azon­ban nemcsak gyermekeiket, ha­nem Kiss László őrvezetőt is ünnepelték, aki betanította a gyermekeknek a táncot. A Pe­tőfi Sándor iskola úttörőcsapa­tának patronálásában Fekete Ferenc őrnagy egységének ka­tonái vesznek részt. Az ő segít­ségükkel érték el azt, hogy a Három forradalmi tavasz kul­turális versenyben a népi tánc­csoport részt vehet a városi döntőn. ' RENDŐRSÉGI KRÓNIKA Egy halálos, két súlyos közlekedési baleset Áz elmúlt héten ugrásszerűen növekedett megyénkben a köz­lekedési balesetek száma. Bi­zonyság erre, hogy csupán szom­baton és vasárnap hét esetben kellett közúti szerencsétlenség­hez kimenniök a közlekedésren­dészeti járőröknek. A balesetek okainál kizárólag az Ittasság és a figyelmetlenség dominált. Megijedt a ló Szombaton délután Kecske­méten, a Kurucz körűt és a Bem utca kereszteződésében haj­totta lovaskocsiját Lévai Mihály fuvaros. A ló a vele szemben haladó személygépkocsitól meg­ijedt, s a kocsit felhúzta az út­szegély mellett levő földrakásra és felborult. A kocsin ülő Seres Ferenc, a Kecskeméti Ingatlan- kezelő Vállalat dolgozója súlyo­san megsérült. A mentők a kecskeméti kórházba szállították. Figyelmetlen motoros Vasárnap reggel 7 óra után néhány perccel Solt határában Kecskemét és Solt között ve­zető úton haladt oldalkocsis mo­torkerékpárjával Geleta József bócsai lakos, Egy lovaskocsit előzött meg, ám az előzés vég­rehajtásakor hátranézett, s az oldalkocsi kereke — miután nem volt meg a kellő oldaltá­volság — beleakadt a lovas­kocsi tengelyébe. A motorke­rékpár ugyan nem borult fel, de pótutasa, Geleta Piroska az úttestre esett és súlyosan meg­sérült. A mentők a dunaújvá­rosi kórházba szállították. A baleset ügyében a vizsgálat fo­lyik. Részeg kerékpáros A Kurucz körút és a Bem utca sarkán történt baleset helyszínelését még be sem fe­jezték a rendőrök, amikor az Izsáki útra hívták őket. Markó Márton Imre, az Épületasztalos­ipari Vállalat dolgozója, kecs­keméti lakos részegen kerékpá­rozott a város belterületén. Kö­rültekintés nélkül hirtelen át­tért az út baloldalára és ott nekiütközött a vele szemben szabályosan haladó tehergépko­csinak, amelyet Balogh László vezetett. Markó Márton olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. 6. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom