Petőfi Népe, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-12 / 61. szám

4. oldal 1967. március 12. vasárnap Életfermaváltás Tataházán Csak a közönyön múlik Hogyan él Tataháza paraszt­sága, 1967 koraitavaszán? A Pe­tőfi Tsz gazdáinak törekvései, anyagi és kulturális felemelke­désének lehetőségei... Hírlapi roportban a válaszoknak csak a jelzésére van mód. De ezek a jelek izgalmasan figyelemre méltóak, itt-ott elgondolkozta­tóak. Nem számítva most a nyug­díjasokat, 486 család dolgozik a Petőfi Tsz-ben. A fogalmazás célzatos — valóban családokról van szó; — tavaly, a földjára­dékkal együtt kiosztott közel 12 millióból 636-en részeltek. Per­sze korántsem egyformán. Vagyis: 191-en 20 ezer felett, 103-an 15 és 20 ezer között, 73-an 10 és 15 ezer között, a többiek egy és 10 ezer fo­rint közötti összeget kaptak. Igény az állandó foglalkoztatásra Ez még mindig csak „száraz” statisztika. Hol van mögötte az ember? Például kik tartoznak az utóbbi kategóriába? — kér­dezem dr. Zalántai Endre fő­könyvelőtől. — Családtagok, nyugdíjasok, alkalmi munkások, diákok. Rendben. És kiket említene a 20 ezer fölött részesülők kö­zött? — Traktorosokat, állatte­nyésztőket, fogatosokat, segéd­üzemi dolgozókat, függetlenített szakembereket. És a növényter­mesztők egyötödét, vagyis akik állandó munkában vesznek részt. A gazdák fele részesül állan­dó foglalkoztatásban — ennek figyelembevételével kell érté­kelnünk az egy napra jutó 86,60 forintos átlagkeresetet. Mindkét adat megnyugvásra késztet. Pillanatnyilag. Huszon­öt éven aluli gazdák 34-en, 25 és 40 közötti életkorban 172-en vannak. Megint csak nincs ok panaszra — pillanatnyilag. Mert Denczinger János üzemgazdász kiszámította: évente 30—50 fia­tal belépő lesz szükséges ahhoz, hogy a nyugdíjba menőket pó­tolják. Jönnek? Igen — alkal­mazottnak. Az ifjúsági brigád létszáma 80 felett volt ta­valy is. Az állandó foglalkoztatás fő­képp a fiatalok igénye. De mit tervez a szövetkezet? — Rövidesen fűzvessző dug­ványokat vásárolunk — válaszol az üzemgazdász. — Egyelőre öt holdat telepítünk. A termésből kosarakat fonunk majd, akár házi bedolgozással is. Előzőleg persze piac után kell néznünk. Ezenkívül szívesen összefognánk valamelyik ipari vállalattal, s részére munkaigényes terméke­ket állítanánk össze. Hogy mi lenne az, most még nem tud­juk. Takarékosság és háztáji Mire fordítják jövedelmüket a tataházi tsz-gazdák? Először is — takarékoskodnak. A pos­tán több mint kétmillió forint értékű takarékbetétet tartanak nyilván. Ezenkívül a községben fiókja van a takarékszövetke­zetnek is. Juhász Mártonná fiókvezető elmondja: négy évvel ezelőtt 123 tagnak mindössze 12 A március 27-i, az április 4-i és a május 1-i munkaszüneti napokra való tekintettel a pénzügyminiszter a SZOT-tál egyetértésben szabályozta a márciusi és áprilisi bérfizeté­sek időpontját. A március 24-én és 25-én esedékes béreket 23-án. a már­cius 26-án és 27-én esedékes bé­és fél ezer forint betétje volt. Most pedig a 257 tag — a köz­ség összlakosságának 9 százalé­ka — 808 ezer forint betéttel rendelkezik. Ezenkívül 65 ezer forintot autónyeremény-be tétre helyeztek el. Van kölcsönállo- mány is: több mint félmillió forint. Mire fordítják? Bútorvá­sárlásra, építkezésre, s a háztáji fejlesztésére. Az utóbbi célra legutóbb 45 ezer forintot vettek ki: építgetik a tojóházakat. Meg­alakult ugyanis a helyi barom­fitenyésztő társulás; már meg is vásárolták az 1800 Shawer- naposcsibét, s a mintegy ti? gazda ebből alakítja ki a te- nyészállományt. A tataháziak sem ellenségei a háztájinak, s ez alapja nem­csak az önellátásnak, de a nagy­fokú értékesítésnek is. Évente 1500—1700 hízott sertést és 30— 50 hízómarhát értékesítenek szerződés útján. Jó támogatás­ban részesülnek a közösből: a 70 körüli tehéntartó gazda mindegyike 50 négyszögöl keve­réket és negyedholdnyi gyepet igényelhet. A sertéstartók ösz- szesen nyolc holdnyi lucernást kapnak, s vagy 80 vagon árpát és kukoricát a közösből — ter­mészetbeni részesedésként. Vízvezeték a döngölt agyagban Bácskai löszhátság ... Kitűnő szántóföld, főleg a kukoricának. Az átlagosnál jobb módú pa­rasztság élt itt régebben is; erről tanúskodnak az utcarend­be sorakozó rangos régi házak. A házak zömének fala: döngölt agyag. Elkészülte után újabban drótfonatot terítenek rá, s így vakolják be. Igen tartós ez a „paraszti vasbeton”. Az új épít­kezőket a tsz fogattal segíti, s a 28 fős építőbrigád tavaly is majdnem félmillió értékű tata­rozást végzett. Az utóbbi tíz évben közel 120 lakóház épült Tataházán. Persze egy-egy épít­kezés sokéves anyagi terhet je­lent itt is. Szabó Antalék pél­dául — a házigazda növényter­mesztési brigádvezető, havi jö­vedelme 2400 forint — tíz éve laknak szép villaszerű házuk­ban, de csak két-három éve ké­szültek el végleg. Noha jöve­delmüket tetézi még a 10 szá­zalék nyereségrészesedés — ilyen is van a Petőfi Tsz-ben —, s a háztájiból származó évi 8—10 ezer forint, tv-jük még nincs, s a vizet is ezután ké­szülnek bevezetni. — Négy éve van vize a fa­ltalak — állapítja meg a köz­ség köztiszteletben álló idős párttitkára, Mészáros János. — A hálózat minden utcára kiter­jed. Eddig több mint 80-an ve­zették be a házukba. De leg­alább ennyien sorba állnak. Gépkocsi és tanulás Bizonyos tekintetben a tata­háziak elég nagy árat fizettek a vízért: a művelődésnek még ma sincs otthona. A mozitól eltekintve — semmilyen. Min­dig ez volt a válasz a járásnál, megyénél: elégedjenek meg a vízzel, egy falu nem kaphat mindent. Érthető, ha ebbe nem nyugosznak bele, s az idén — ha törik-szakad, de megkezdik az építkezést. A tsz ad 400 ezer forint támogatóst. Akkor Is reket 24-én fizetik kJ. Az egyébként április 2-án, 3-án és 4-én járó béreket április 1-én. az április 29-i, 30—i és a május 1-i béreket április 28-án fize­tik. A bérfizetés többi időpontja változatlan. Nem változik a? állami építőipar március 24-i részfizetési napja sem. (MTI) szép gesztus, ha nem önzetle­nül, hanem a fiatalok jobb köz­érzete érdekében teszi a gazda­ság. Az anyagi felemelkedés útját jelzi még a 200 körüli motor- kerékpár, a 70-nél több tv és a 25 személygépkocsi. Az utóbbi háromnegyed részben tsz-gaz­dák'tulajdonában. Közülük So­mogyi Antallal, a tsz-gépműhely vezetőjével ismerkedem meg közelebbről. Energikus, mozgé­kony, erős akaratú parasztember. Azaizhogy géplakatos is, még uradalomban tanulta ki a szak­mát. Az ötvenes évek közepén kertészeti brigádvezetői tanfo­lyamot végzett. Most pedig har­madéves levelezője a mezőgaz­dasági gépipari technikumnak. — Mezőtúron van az iskola — mondja. — Gyakran el kell oda mennem. Kocsival mégis csak gyorsabb, mint vonattal, vagy busszal. Mikor tanul? Éjszaka .:. Ide­jét másodpercekre be kell osz­tania. Van még vagy féltucat­nyi társadalmi tisztsége is. Rá­adásul a felesége is tanul, a halasi technikum kihelyezett osztályán. Ez jó, mondja, leg­alább sok problémát megbeszél­hetnek, kikérdezhetik egymást. A paraszti életformaváltás Tataházán is nyomon követhető. Somogyi Antalék példája erre a legmutatósabb — és a leg­ígéretesebb — bizonyíték. Hatvani Dániel Nagy hiba lenne a mező- gazdasági szakmunkásképzés sokfelé ágazó problémakörét arra a megállapításra egysze­rűsíteni, hogy minden attól függ, mit tesznek érte a kö­zös gazdaságok vezetői. Vagy­is azért, hogy a gazdálkodás fejlődő, korszerűsödő ágazatai­ban minél több, a szakmát el­méletileg és gyakorlatilag is jól értő fiatal dolgozzék. Is­mételjük, ennek feltételei na­gyon bonyolultak. Mégis, úgy hisszük, a szövetkezeti veze­tők „hozzáállása” fontos, nem egyszer döntő tényező. Hogy ez így van, elég csak a kiskunhalasi járásban szét­tekinteni. Jelenleg a különbö­ző ifjúsági szaktanfolyamokon 140-en, az alapfokú traktoros- képzésben hatvanan, az elő­készítő tanfolyamokon 56-an vesznek részt. Tavaly 57 me­zőgazdasági és 16 ipari szak­munkástanulót szerződtettek a közös gazdaságok. Nagyjából annyit, mint a korábbi két évben. Ezek a számok így, önma­gukban, keveset mondanak. Am ha szembesítjük az igé­nyekkel, az eredmény lehan­goló ... Állattenyésztő szakon például 1970-ig 532 végzett szakmunkásra lenne szükség. Az eddigi beiskolázásokat fi­gyelembe véve, a lehetőségek legjobb esetben 165 ifjú állat- tenyésztő kiképzésével biztat­nak. S ez a szükséglet egy- harmada! Valójában az a gond, hogy a fent említett tanulószerződé­sek úgyszólván néhány közös gazdaságban összpontosulnak. Azokban, ahol súlyához mér­ten törődnek a gazdálkodás ilyenfajta — talán a legfonto­sabb! — korszerűsítésével. Ilyen a jánoshalmi Haladás, a tompái Kossuth, a kisszállás! Petőfi, a mélykúti Alkotmány és Üj Élet Tsz. És a többiek? Tekintsünk most e] a csikériai, a harka- kötönyi és a rémi tsz-ektöl, amelyek nagyritkán egy-két főre szerződnek. Mert ezeknél kirívóbb példákat is említhe­tünk. így a kisszállás! Búza­kalász Tsz-t, ahol már három, egyenként százférőhelyes te­hénistálló épült, de a szak­munkásképzés még a tervük­ben sem szerepel. Hasonló a helyzet a zsanai és a balota- szállási gazdaságokban és a kelebiai Népfront Tsz-ben is. Véletlen lenne, hogy a sok­szor egy községben gazdálko­dó szövetkezetek egymástól homlokegyenest eltérő ered­ményre tegyenek szert a szak­munkásképzésben? Nyilván nem. Mert az utóbb említett gazdaságok vezetői is a tanu­lószerződések egész soráról adhatnának számot, ha ... Ha nem restelnék megtenni, amit például Tanos István, a já­noshalmi Petőfi Tsz elnöke megtesz; aki már hónapokkal az évzáró előtt rendszeresen bejár az általános iskolába, 9 egyenként is beszél a nyolca­dikosokkal. És aki máris ti­zenhárom tanulóval szerző­dött a zöldségtermesztő tanfo­lyamra. A szakmunkásképzéssel szem­ben tanúsított közöny semmi­képpen sem a bölcs előrelátás bizonyítéka. —ni —el. Higannyal mért választék Az áruválaszték bővítése az ipar és a kereskedelem első­rendű feladata. Hogy meny­nyire tisztában vannak ezzel az illetékesek, azt egyetlen árucikken is jól lemérhetjük. A kecskeméti Arany János utcai OFOTÉRT-üzlet kiraka­tában legalább tucatnyi válto­zatban látható a szobahőmérö. Aki ennél is bővebb választé­kot kíván, az joggal illethető a telhetetlenség vádjával. An­nál is inkább, mert nemcsak színben, formában és árban térnek el egymástól a klíma­jelző alkalmatosságok, hanem abban is, hogy szinte típuson­ként más-más hőfokot mutat­nak. Igaz, nem nagy a különb­ség, mindössze egy-két Cel­sius, de a kínálat szempontjá­ból ennyi is elég. Lelkesen üdvözöljük a hő­mérőgyár remek kezdeménye­zését, azoknak a konzervatív vásárlóknak pedig, akiket nyugtalanít, tanácstalan této­vázásba sodor ez a bőség, a következőket javasoljuk: Ha csupán egyetlen hőmé­rőt függesztenek a lakásuk fa­lára, akkor elérhetik a szá­mukra oly kívánatos egyönte­tűséget. Ha pedia ragaszkod­nak a több hömérős rendszer­hez, akkor egyszerű átlagszá­mítás segítségével meglehető­sen pontos adatot nyerhetnek. Reméljük, hogy a hőmérő­gyár példája mielőbb köve­tőkre talál és a választék bő­vítése jegyében megjelennek a más-más időt mutató vekker­órák, a tíz deka liptait tizen­ötnek mérő mérlegek, a ki­lenc és féldeci italt tartalmazó literes palackok, az olyan pan­tallók, amelyeknek egyik szára árnyalattal hosszabb, mint a másik, a kések, amelyeknek a foka jobban fog, mint az éle stb., stb. Elnézést kérünk, ha a felso­rolásban szereplő árucikkek egyike-másika máris forgalom­ban van, —s —5 Főkönyvelő a vádlottak padján ALTALANOS tapasztalat, hogy legtöbb esetben a pénz utáni hajsza, a túlzott anyagiasság so­dorja az embereiket a bűn út­jára, Fonyódi Gyuláné, Kisszállás, Gorkij utca 1. szám alatti la­kosnál azonban elsősorban a családi körülmények játszottak közre abban, hogy az asszony a váldottak padjára került. Kü­lönösen a férj nemtörődömségé­re, iszákosságára gondolunk itt, anélkül, hogy Fonyódiné cse­lekményének súlyát szándékoz­nánk kissebbíteni. A most 45 éves asszony évek óta a Kis- szállási Gépállomáson dolgozik, amely közben gépjavító állo­mássá fejlődött. Eleinte bér- számfejtő, majd segénykönyve- lő, végül pedig főkönyvelő lett. Ezt a munkakört egészen 1966 végéig, amikor bűncselekményei miatt leváltották — betöltötte. FONYÖDI Gyuláménak két gyermeke van és családja el­tartása teljes mértékben őrá nehezedett. Férje jó szakmá­val rendelkezik: fogtechnikusi képesítése van. Évek óta azon­ban sehol nem dolgozik, s ami pénzt alkalmi munkáival kere­sett, azt az utolsó fillérig ita­lozásra költötte, a család eltar­tásához semmivel sem járult hozzá — amint azt a bíróság a tanúk, valamint a vádlott vallomásai alapján megállapí­totta. Fonyódi Gyulában akkor sem ébredt fel a lelkiismeret, amikor 1961-ben Kiskunhalason az édesanyja. Fonyódi Gábor- né házat vásárolt és az unokái­ra íratta azzal a kikötéssel, hogy neki és menyének — az ügy vádlottjának — haszonélvezeti jogot biztosított az Ingatlanon. Az asszony, hogy anyósa ter­hein enyhítsen, vállalta a vétel­kapcsolatban felmerült illeték rendezését. Tudta, hogy ebben csupán a saját keresetére szá­míthat, mert a férje az italról nem fog lemondani, pénzt to­vábbra sem ad haza. Ilyen körülmények között —. amint az már előre is látható * volt — Fonyódi Gyuláné nem tudta kifizetni az illetéket, s 1964-ben fizetésének 33 száza­lékát erre a célra letiltották. A megmaradt kereset a négytagú család eltartásához kevésnek bizonyult, s ekkor határozta el a főkönyvelő asszony, hogy il­legális úton szerez pénzt. Az elhatározást tett követte és 1964 nyarától 1966 végéig a gépjavító állomás pénztárából összesen 87 ezer forintot sik­kasztott el. AZ ILLETÉKET már régen kifizette, de a bűncselekmény­sorozatot nem tudta abbahagy­ni, a lejtőn saját erejéből kép­telen volt megállni. Különböző banki bizonylatokat hamisított, illetve semmisített meg, egy- egy alkalommal 3—4 ezer fo­rintot sikkasztva ezáltal. Több, mint két év alatt folyamatra on fosztogatta a társadalmi tulaj­dont. A férjnek nem volt tudomá­sa a felesége manipulációiról, ö' nem is került a vádlottak pad­jára. De lehet-e erkölcsi érte­lemben a férj javára „enyhítő körülményként” értékelni, hogy nem tudott felesége bűneiről? Éppen úgy nem érdekelte őt ez, mint a család, a házvétel és a munka. Dologkerülő magatar­tásával Fonyódi Gyula nagy­mértékben hozzájárult ahhoz, hogy gyermekeinek anyja bör­tönbe kerüljön. Mindezt anél­kül mondjuk, hogy mentenénk a volt főkönyvelő sikkasztásait, hiszen semmilyen körülmény nem indokolhatja, hogy bárki a közösség vagyonához nyúljon. A KISKUNHALASI járásbí­róság első fokon kétévi szabad­ságvesztésre ítélte Fonyódi Gyulánét. és háromévi időtar­tamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ugyanakkor kö­telezte a bíróság, hogy kárté­rítésként fizessen meg a gép­javító állomásnak 87 ezer fo­rintot és ennek 1966. október 14-től járó évi ötszázalékos ka­matát. Az ítélet még nem jog­erős. G. S. 0 március és áprilisi bérfizetásek rendje

Next

/
Oldalképek
Tartalom