Petőfi Népe, 1967. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-04 / 54. szám

A megye legészakibb községe Fejlesztési gondok, eredmények Kunpeszéren értéke meghaladta a száz forin­tot. Az is igaz, hogy minden As új vegyesboltban Walter Anna a most érkezett árut rendezi. talál itt az ember, televíziótól kezdve az élesztőig... Elkeseredésre valóban nines okuk. Nemcsak azért, mert az áruházban mindent megta­lálnak, és mint ahogyan Walter János, az áruház vezetője mondta: havi 110—120 ezer fo­rint a forgalom, hanem mert szorgalmas, a községet valóban otthonuknak tekintő emberek lakják Kunipeszért. Elmondta Saiga Mihályné, hogy amikor az utak rendbehozása volt na­pirenden, szinte mindenki be­kapcsolódott a munkába, aki mozogni bírt. Nem véletlen te­hát, hogy a múlt évben az egy lakosra jutó társadalmi munka Mindössze másfél kilométerre van a megyehatártól a 764 la- kowí Kunpeszér. Meglehető­sen szétszórt település. A ki- sebb-nagyobb tanyacsoportok közül a középpeszéri rész, a Parasztbecsület Termelőszövet­kezet majorja a legnagyobb. Körülbelül hetven család lakik itt. Érdekes, de egyáltalán nem meglepő, hogy ez a kis falu, ahol évenként mindössze 100 ezer forint a községfejlesztési alap összege, mégis milyen je­lentős fejlődésről, komoly be­ruházásokról adhat számot. Saiga Mihálynéval, a községi tanács vb elnökével beszélge­tünk a néhány évvel ezelőtt épült tanácsháza egyik szobá­jában. Először arról, hogyan él­nek, hogyan találják meg az emberék számításukat, kulturá­lis, szórakozási igényeik kielégí­tését. — Mint vb-elnök. abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nemcsak a magam, de az egész község nevében beszél­hetek. Jól érezzük magunkat Kunpeszéren. Igaz, sok minden­től távol esünk, de ez egyálta­lán nem jelent elszigeteltséget, bezárkózottságot. Hetenként két­szer van filmvetítés az új mű­velődési házban, minden hó­napban eljön hozzánk a Déry­né Színház társulata, igen jó műsorokkal szórakoztatnak ben­nünket. Ez utóbbit talán annak is köszönhetjük, hogy közel va­gyunk a fővároshoz — mondja az elnökasszony, akinek a ta­nácsba történt jelölését nemré­giben egyhangúlag fogadta el a község lakossága. Nos, ami a kulturális, műve­lődési lehetőségeket illeti, a kumpeszériek valóban nem pa­naszkodhatnak — legalább is, akik bent laknék a faluban. Mint említettük azonban, sokan élnek a központtól távol eső ta­nyád is. A középpeszéri het­venhat család például villany nélkül. Igaz, hogy a termelő- szövetkezet majorjában és né­hány családnál kigyulladt már a sokat jelentő fény, de nagy szükség volna a hálózat fejlesz­tésére. A tanácsnak nincs any- nyi pénze, hogy saját erőből végeztesse el a munkát. Érde­Lapunk olvasói előtt Ismere­tes, hogy az országgyűlés leg­utóbbi, január végén tartott ülésszakán a fiatal agrárértel­miség helyzetéről, gondjairól be­szélt felszólalásában megyénk egyik képviselője, dr, Mészöly Gyula, a Duna—Tisza közi Me­zőgazdasági Kísérleti Intézet igazgatója. A felszólalás, mivel igen mélyrehatóan elemezte a lényegbe vágó problémákat, or­szágos körökben is élénk vissz­hangot váltott ki. Többek kö­zött maga a földművelésügyi miniszter, Losonczi Pál is írás­ban válaszolt dr. Mészöly Gyu­lának. A választ az alábbiak­ban közöljük: Az újonnan munkába állő ag­rárértelmiség élet- és munkakö­rülményeinek megjavítására — az illetékes szervekkel egyetér­tésben — már az eddigiek során is számos intézkedést tettünk. Többek között az egyetemet és felsőfokú technikumot végzett termelőszövetkezetbe kerülő kezdő szakemberek (gyakorno­kok) bérét az állam fizeti; ez­által e szakemberek elhelyezése és megfelelő színvonalú bére­zése intézményesen biztosított. A gyenge és kivételesen a közepesen gazdálkodó termelő­szövetkezetek szakemberei ré­szére az állam kiegészítő java­mé# volna a feladat megoldá­sa érdekében összeülni a Pa­rasztbecsület Tsz vezetőivel, hi­szen az ott lakó hetvenhat csa­lád a tsz-ben dolgozik, s talán közös erővel, némi állami tá­mogatással Középpeszéren is kigyulladna a villany és a mi­nimálisan százötven ember ké­nyelmesebb körülmények között élhetne. — E tanyaközpont villamosí­tása a mostani legnagyobb gon­dunk. Csak pénzünk nincs ele­gendő ennek megoldásához. A vízművesítésne reményünk sincs — folytatja a beszélge­tést a községi tanács vb elnö­ke. — Elkeseredésre mégsincs okunk. Nemrégiben épült fel a művelődési ház, tavaly május­ban pedig új áruházat nyitott meg községünkben a földmű- vesszövetkezet. A hétszázezer forintos beruházással létesült üzlet és italbolt már nagyon kellett Kunpeszéren. Az újság is többször foglalkozott a ko­rábbi helyzettel, mert életve­szélyes épületben volt a falu egyetlen boltja. Az áruellátá­sunk nagyon jó. Mindent meg­dabnazást biztosit. Azonkívül a termelőszövetkezetek székhe­lyei szerinti, üzemi konyhával rendelkező szerveket köteleztük, hogy a szakemberek részére ét­kezést, továbbá a tsz-ék gyakor­noki lakószobát biztosítsanak. Továbbá a termelőszövetkezet­ben működő szakemberek lakás- építési kölcsönt, letelepedési se­gélyt, kiemelt gépkocsivásárlási hitelt kapnak. Az állami gazdaságokban a fiatal szakemberek élet- és mun­kakörülményeit szolgáló, koráb­ban megkezdett munka erőtel­jesebb folytatását az új önálló vállalati gazdálkodás nagyban elősegíti. A felsorolt intézkedések elle­nére, főleg a termelőszövetke­zeti szakemberek helyzete az egyéb területen, működő szak­emberekkel szemben kedvezőt­lenebb (munkaidejük hosszabb, lakásviszonyaik rosszabbak, sok esetben a végzettségüknek nem megfelelő munkát Is el kell végezniök stb.). Éppen ezért a szakszervezettel együtt jelenleg is vizsgáljuk a mezőgazdasági szakemberek helyzetét, élet- és munkakörülményeit és a ren­delkezésre áűé lehetőségeken belül további Intézkedéseket te­szünk körülményeik megjaví­tására« gondot nem lehet társadalmi munkáiban megoldani. Ám ön­magában az a tény, hogy egy- egy cél elérése érdekében szí­vesen segít a lakosság önbizal­mat ad a község vezetőinek. Ilyen gondokkal, a fejlődés ilyen eredményeivel találkoz­tunk Kunpeszéren. Az elmon­dottakból kiviláglik: a megye legészakibb községe sem to­pog egyhelyben. A fejlődés Kunpeszéren is érezhető, fel­mérhető. S ezt tudják az otta­niak is. Érthető viszont az az egészséges türelmetlenség, ami­vel többre, jobbra törekszenek. Gál Sándor Szerkesztői üzenetek Özvegy Gévó Józsefei, Kecskemét: Javasoljuk, hogy panaszával fordul­jon a Kecskeméti Járásbírósághoz. Ebben az esetben a bíróság illeté­kes dönteni. Tóth Bálintné, Soltvadkert: java­soljuk, keresse meg a szakszövetke­zet vezetőségét. A tanácsigázolás alapján panaszát bizonyára orvosol­ják. Gubacsi Sándorné, Szabadszállás: A községi tanács panaszukat kivizs­gálta és megállapította, hogy jogos. A két családot figyelmeztették hely­telen magatartásukért. Közölték to­vábbá, hogy a lakók lakáshelyzetét rövidesem végleg megoldják. Sánta Andrásné, Tiszakécske: Pa­naszával forduljon a helyi tanács építési és közlekedési osztályához, ott a körülmények Ismeretében bő­vebb tájékoztatást tudnak adni peron nép* A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkeszt«: F. Tóth Pál Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat felelős kiadó: Mezei István Igazgató Szerkesztőség: Kecskemét. Városi Tanáesház Szerkesztőségi telefonközpont: *8-19. 85-1«. Szerkesztő bizottság 1*-SS Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér ifi Telefon: 1T-Ó9 Terjeszti s Magyar Posta. Előfizetési dtt 1 hónapra 19 forint Bács-Klskun megvet Nyomda V Kecskemét - Telefon: 11-86 Index: a DM Válaszol a miniszter Új intézkedések készülnek a fiatal agrárértelmiség munkakörülményeinek javítására Évadnyitás a labdarúgásban A HOSSZÚ TÉLI SZÜNET utál vasárnap végre bajnoki pontokért küzdenek a labdarú­gó NB L és az NB I/B. osz­tályban. — A Kecskeméti Dózsa labdarúgó-csapata ko­moly, lelkiismeretes munkával készült fel a bajnokságra. An­nak csak örülhetünk, hogy az első mérkőzésre hazai pályán kerül sor, de — mint ahogy ezt az egyik szurkolótól hallottuk — adhatott volna a szerencse erre az első találkozóra köny- nyebb ellenfelet is. A tíz új já­tékossal megerősített Egyetér­tésről most, mint az NB I/B. bajnokságának egyik váromá­nyosáról beszélnek. Kétségkívül nagyszerű csapat lesz az ellen­fél, de az előkészületi mérkő­zések során a Dózsa is jó ered­ményeket ért el. Ügy láttuk, fejlődött a kecskeméti csapat s ezen a mérkőzésen nem esély­telen. A KTE délelőtt játszik az újonc NB Ill-as Félegyházi Honvéd ellen, a Kiskunfélegy­házi Vasas pedig ezen, az NB II rajtja előtti utolsó vasárna­pon a Halasi MEDOSZ-t látja vendégül. KOSÁRLABDÁBAN a férfi csapatok ismét pályára lépnek. A férfiak hazai, míg a nők ide­gen pályán játszanak. A Bajai Bácska Posztó biztos győzelmét várjuk az újonc Oroszlányi Bá­nyász ellenében. A Kecskeméti Petőfi vezetői abban bíznak, hogy ez a forduló végre meg­hozza a csapat első győzelmét. Nem lesz könnyű dolog, mert a BVSC ugyan újonc csapat az NB I-ben, de kitűnő erőt kép­visel és nagyszerű pontszerzők­kel rendelkezik. A női NB I-es csapataink idegenben mérkőznek. A Kecs­keméti Dózsa egri szereplésétől nagyon sok függ. Néhéz hely­zetben van a Dózsa, mert Czé- gai szereplése betegsége miatt még mindig bizonytalan. Az Eger ellen pedig sok függ a magas középjátékosoktól. A Bajai Fehémeműgyár leánycsa­pata Budapesten a Bp. Petőfi­vel játszik. Nincs sok remény a sikerre. A FENTIEKEN kívül még egy NB-s mérkőzés lesz Kecske­méten vasárnap délelőtt. A Vö­rös Meteor asztalitenisz-csapata az egriekkel játszik bajnoki mérkőzést. Folytatódik a röp­labda Téli Kupa versenysorozat is szombaton és vasárnap a Ka­tona József Gimnáziumban. Ka­locsán vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a megyei kö­töttfogású birkózó bajnokság. Már tavaszra készülnek MHS-munka a dunavecsei járásban A dunavecsei járásban meg­élénkült az MHS tevékenysége. Az új kiképzési évben munka­terv szerint indultak meg a sor­kötelesek részére tervezett tan­folyamok, ahol szakképzett ok­tatók vezetésével technikai ér­deklődésüket elégíthetik kd a fiatalok. E tanfolyamok jó1 elő­képzést adnak a sorkötelesek­nek a közelgő katonai szolgá­latra. Nyulászi Endrének, az MHS járási elnökének tájékoztatása szerint a tanulmányi eredmé­nyek szintjének emelésére tan- folyamakon kívüli csoportos foglalkozásokat tartanak, ame­lyeken a bonyolultabb technikai problémáikra kapnak választ a résztvevők. A járás öt községében indul­tak meg a technikai jellegű tanfolyamok. Különösen jók az eredmények Kunszentmiklóson és Dunavecsón, ahol a tanfo­lyamok látogatottsága eléri a 80—90 százalékot. A tanfolyamok vezetői is ké­szülődnek a zárófoglalkozások­ra. Már most kidolgozzák a vizsgakérdéseket és kellő gond­dal készítik elő a vizsgára a hallgatókat is. Nem marad ki a munkaprog­ramból az összetett honvédelmi versenyre való felkészülés sem. A tanfolyam hallgatói rendsze­resen részt vesznek a falusi sportkörök alapozó munkájá­ban. így biztosítottnak látszik, hogy jó erőben teljesíthetik az ÖHV követelményeit. Remélhető, hogy a' sikeres tanfolyamokkal és az ÖHV zök­kenőmentes lebonyolításával jó alapokat kapnak a fiatalok a katonai szolgálatuk teljesítésé­hez. Gsapai Lajos LABDARÚGÁS: NB 1/B-s évadnyitó mérkőzés: Kecskeméti Dózsa—Bp. Egyetértés, Kecskemét, Széktói Stadion, vasár­nap du, fél S óra, vezeti: Emsber- ger. Előkészületi mérkőzések: KTE— Kiskunfélegyházi Honvéd Kecske­mét, Belsővárosi Sporttelep, vasár­nap de. fél 11 óra. Kiskunfélegyhá­zi Vasas—Kiskunhalasi MEDOSZ, Kiskunfélegyháza, vasárnap du. 3 óra. Magyar Népköztársasági Kupa- mérkőzések vasárnap du. fél 3 óra. KOSÁRLABDA: NB I-es férfi kosárlabda-mérkő­zések: Bajai Bácska Posztó—Orosz­lányi Bányász Baja, Tóth Kálmán Gimnázium tornaterme, vasárnap de. fél 11 óra. — Kecskeméti Pető­fi—Budapesti Vasutas, Kecskemét, Szovjet-terem, vasárnap de. fél 11 óra. NB I-es női kosárlabda-mérkőzé­sek: Egri Tanárképző—Kecskeméti Dózsa, Eger, vasárnap de. 10 óra. — Bp. Petőfi—Bajai Fehérnemű­gyár, Budapest. Szentkirályi utca, vasárnap de. 10 óra. Megyei 1. osztály: (valamennyi mérkőzésre szombaton délután ke­rül sor): Kiskunfélegyháza: Petőfi Gimnázium 15.00: F. Vasas ifj.—K. Petőfi, női. 16.10: F. Vasutas—Ka­tona Gimn.. női. 17.20: F. Vasutas —F. öregfiúk férfi. — József Atti_ la-terem: 18,00: F. Vasutas tű.—jc Dózsa, férfi. — Kecskemét: Bányai- terem: 15.00: K. Dózsa serd.-K Óvónőképző, női. 16.10: K. FGT _ B ányai, női. RÖPLABDA: <T'ír°sf Röplabda Kupa-mérkőzé- Kecskemét, Katona Gimnázium tornaterme, szombat du. 4 és va sámap de. 8 óra. CSELGÁNCS: BM. területi cselgáncsbajnokság. Kecskemét Üjkollégium, szombaton du. 2 órától. Országos junior bajnokság, Bu­dapest, Jégszínház, szombat du 4 és vasárnap de. fél lo Sra. ÖKÖLVÍVÁS: Országos vidéki felnőtt bajnok­ság (megyei résztvevőkkel) Mis­kolc, Vasutas-csarnok, szombat du, 5 és vasárnap de. lo órakor. BIRKÓZÁS: .Rőcs-Kiskun megyei felnőtt kö­töttfogású bajnokság: Kalocsa, va­sárnap de. 10 óra. — Országos kö­töttfogású ifjúsági verseny, vasár­nap de. 10 őrá. ASZTALITENISZ: NB Il-s női csapatbajnokság: Kecskeméti Vörös Meleor—Eger, Kecskemét. Építő- és Szerelőipari Vállalat, Tatársor, vasárnap de. fél 10 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom