Petőfi Népe, 1967. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-08 / 7. szám

...Hogy közelebb legyenek a csillagok „AZ EG MAGAS és a cár messze van..Egy régi jegy­zetfüzetben találtam erre a mondatra. Néhány éve hazánk olyan vidékén jártam, amelyik elmaradt közművelődés dolgá­ban az ország más tájaitól. En­nek okait bogozva a régi orosz irodalomból ismert fentebb idé­zett mondattal válaszolt egy öreg tanító. Keserű indulatom­ban így vágtam vissza: „A csil­lagokat maholnap már felszánt­ják traktoraink — és még min­dig oly magas az ég?” Mostanában gyakran eszem­be jut ez a szópárbaj. Olyan vitán vettem részt ugyanis, ahol a népművelés ötéves (1966—70) tervezésének irányelvei fölött disputáit: színházi szakember, egyetemi tanár, járási tanács­elnök. vidéki fogorvos, pesti fő­szerkesztő, országgyűlési képvi­selő, író, mezőgazdasági szak­ember, mozgalmi munkás — ahány ember, annyi réteg kép­viselője. Ilyen vitákat országszerte rendeztek, s a megyei népmű­velési tanácsok sok. az irány­elvtervezetet gazdagító észrevé­tele igazolta, hogy szükség volt erre a széles körű véleménycse­rére. Hajdú, Szabolcs, Pest és Szolnok megyékben annak a fontosságát hangsúlyozták, hogy a kulturális ellátottságban hát­ramaradó megyék további tá­mogatást kapjanak központi tar­talékkeretből. Komárom, Bács- Kiskun. Borsod emberei a nép­művelő tevékenység nagyobb társadalmi megbecsülését sür­gették. Csongrád és Fejér me­gyékben a tv-nek. mint a nép­művelés eszközének jobb fel- használását szeretnék elérni. Mindezekhez a hasznos javas­latokhoz szeretnék hozzátenni a magam tapasztalataiból is né­hányat a következőkben. A LEHETŐSÉG határain be­lül szakítsunk már a népműve­lési munka eredményeinek il­lúziókba hajlóan statisztikus ér­tékelésével. Mit értek ezen? Az irodaiam és az olvasók, az is­meretterjesztő előadások és a hall paták, a mozielőadások és a nézők viszonyának javulását (vagy romlását) csaik SZÁMOK­KAL mérni, nem sokkal több, mint kilókban kifejezni, hogy ki volt súlyosabb egyéniség, Mo­zart. vagy Richard Strauss. Mivel új, eredményesebb mód­szereket, munkaformákat keres a népművelés — nem nélkü­lözheti a széles körű, tudomá­nyos megalapozottságú hatás- vizsgálatot. Föltehetően jóné- hány meglepő következtetésnek nyitnának ajtót az ilyen föl­mérések. Talán választ kapnánk belőle például olyan kérdések­re is: érdemes-e a rádióval, ív­vel bőven ellátott városokban hagyományos formájú ismeret- terjesztő előadásokat taraani; mi módon lehetne közelebb jut­ni a falusi közönséghez a kor­szerű — komoly zenével; kielé­gíti-e a vidék közönségét a táj- színházi előadások repertoárja. AZ IRÁNYELVEK nem te­kintik a népművelés szerves ré­szének a könyvterjesztést. Már­pedig korunkban az ismeretter­jesztésnek. a művelődésnek, sőt a szórakozásnak is legfőbb for­rása a könyv. Jóllehet a könyv­tárak ellátottsága, rugalmas te­vékenysége. hálózatának sűrűsé­ge meghatározó szerepet tölt be művelődésügyünk egészében — a megvásárolt könyv mennyisé­ge, azt mondhatnék a legfőbb kulturális barométer. Ma már teljes biztosággal mondhatjuk: Sokkal több magyar lakásban van tv-készülék. mint ahányban egy szerény, ötven kötetes ma­gánkönyvtárra találunk. A hazaifas nevelés kérdésé­vel az irányelvek egy igen ter­jedelmes szakasza foglalkozik. Nem elegendő csupán fölvázol­nunk a követelményeket, ebben a tekintetben, hanem lényege­sen nagyobb figyelmet kell for- dítatunk az igaz haza fiság ápo­lásának formádra, módszereire. A haza földjéhez, történelmünk jó hagyományaihoz való ragasz­kodás, a jogos népi-nemzeti ön­érzet, az egyetemes emberi ha­ladást előbbre vivő régi és mai magyar fölfedezések, vívmá­nyók. teljesítmények megbecsü­lése ugyanolyan kincs számunk­ra, mint a talaj termőereje vagy technikai eszközeink soka­sága. Az ország közérzetét jelentő­sen befolyásolja.' hogy a Petőfi által „szép csillag”-nak neve­zett honszeretet milyen mély, milyen tudatos a társadalom szívében. * A CSILLAGOKTÓL indul­tunk el... A népművelési irány­elvek és a velük kapcsolatos viták sora azt a jó reményt táplálják bennünk, hogy nem is olyan végtelen már a távolság az ember és a magas ég meg­ismerhető csillagai között. B. N. E. Tíízintádó Kohókból scétfolyt virradat mossa az égi partokat s a messze, messze léthatár hajlongó láng erdőben áll. Letérdelek a tűz előtt s úgy érzem éget, süt a föld átjár a hőség, mint a bor mint a jótékony alkohol s lángot vet bennem a parázs mint rejtett taplótól a ház egy erdő ég már bennem és gyönyörűség e szenvedés. Most értem meg mért lehetett istennek nézni a tüzet, imádni a kelő napot meghajtva térdet, homlokot, értem a borzas senkiket kikben e tűz gyújtott hitet a rongyos bőrsátrak között, hol kecskéktől bűzlött a föld. Lábamban mér valami vad atavisztikus indulat mozdul a lángban álló ég előtt, hogy táncot lejtenék, de gép hasít fölöttem el hangja a földről felemel s megvilágítja arcomat egy üvegtestű gondolat. Gál Sándor Könyv a tömegpszichózis ellen Thurzó Gábor: A szent Emlék Jó körüljárni a világban, tágranyílt szemmel nézni, látni, hogy megmaradjanak a szívben az emlékek szép kópiái. Jó körüljárni a világban: milyen az Elba-parti reggel, találkozni idégen földön idegen néppel, $ emberekkel, jó körüljárni a világban, s ha az ember önmagát kérdi; legszebb mégis a hosszú útról kicsi hazámba visszatérni.. • • Hallottam egy dalt a színekről. Egy német fiú énekelte. Milyen szívből fakadhatott? Aki írta — nyugalmat lelt-e? Megbékélt-e a szíve annak, ki a pirosat, sárgát, kéket életre keltette. . .? a tengert, amely a nap csókjával ébred...? A dal most már az enyém is lett. Fogadj, emlék, társadul engem, aki most már — emberi sorsban, munkában, dalban — társad lettem! Antalfy István Mint cseppben a tenger... Szavaimban ringatózik áramló mély szerelemmel minden titkod mint cseppben a hűvös tenger. Ereződő csókjaimban puha csend és szelid béke s vallomásom szíved pontos hű térképe. Átjön derűs tiszta élet s őszinteségével őriz nagyon szeress — mert engem már halk jövő visz. Polner Zoltán Thurzó Gábor írónak — nagyrészt rokoni kapcsolatai révén — módjában volt beha­tó tanulmányokat folytatni a Kaszap István kultusszal kap­csolatban. Az úgynevezett ka- nonizációs (szenttéavatást meg­előző) eljárás iratai ugyanis nagybátyjának, a neves prelá- tuskanonoknak kezébe kerül­tek, akit a római Szentszék az ügy Advocatus diaboli-jává (ördög ügyvédjévé) nevezett ki. Mai nemzedékünk ismeretei bizonyára hézagosak: mi is a Kaszap István kultusz? Ki volt Kaszap István és mi volt oka a köréje fonódott országos mé­retű kultusznak? Kaszap István székesfehér­vári fiatalember, aki 1934-ben a Dunántúl középiskolás tor­nászbajnoka volt. Érettségije után — 1934 nyarán — egy jezsuita páter rábeszélésére és annak szuggesztív hatása alatt belépett a jezsuita rendbe. Mindjárt kispapsága elején kí­nos, gyógyíthatatlan betegség; „melano-sarcoma” támadta meg, teste kifekélyesedett, majd eleven oszlásnak indult. Mikor betegségének gyógyíthatattan- sága kiderült, elküldték a rend­ből; szülővárosában. Székesfe­hérvárott halt meg 1935. de­cember 17-én. A halálát követő második esztendőben titokzatos hírek keltek szárnyra csodálatos gyó­gyulásokról, valamint egyéb „csodatételekről”, amelyek Ka­szap István nevéhez fűződtek. Az egyszerű emberek hiteit ad­taik a legendáknak és megin­dult a zarándoklás a fehérvári sóstói temetőbe, az „életszent­ség” hírében elhalt ifjú tor­nászbajnok sírjához. Fokozta a hamarosan tömegmozgalommá erősödő kultuszt, hogy a pári­zsi magyar követség kultúrat- taséjából jezsuita páterré lett Jambrekovich-Endrődi László megírta Kaszap István regé­nyes, valótlanságoktól hemzse­gő életrajzát, amely pár év alatt — hihetetlen! — csak­LE A KALAPPAL! Meghatottan olvasom mostanában fiatal kol­légáink még fiatalabb tehetségekről készített riportját, s az ifjú titá­nok nyilatkozatát, mely- lyel a nagyközönség előtt hajtanak kitárul­kozni. Hogy aszongya... MÁR A BÖLCSŐBEN IS Szőr Ényi Tente tánc- dalénekes és zeneszerző nyilatkozata a Központi Hírharsona munkatársá­nak: — Megértem a nagy- közönség felháborodását, amiért nem engem küld­tek ki a genfi leszere­lési értekezlet 2617. ülé­sére a magyar delegáció képviseletében. Hiszen köztudott, milyen frene­tikus hatást váltott ki a legutóbbi táncdalfeszti­válon díjat nyert szá­mom a békeszerető em­beriség körében. Merem állítani, hogy ez az ab­szolúte modern beat- szám a legbeatebb, amit csak el lehet képzelni Magyarországon, ahol a beat-muzsika még böl- csőlcorát éli. — Apropó bölcső! Ké­rem, írja meg, hogy én már a bölcsőben is beat­számokait énekeltem, méghozzá kíséret nélkül és természetesen saját hangszerelésben. Már akkor megéreztem, hogy valamikor majd én fo­gom meghirdetni e mű­faj elterjesztésének nagyszabású programját kies hazánkban. Akkor még csak időnként or­dítottam — amikor o hasikám fájt — ezt a csodálatos ősi éneket, de azóta ez lett az éle­tem igazi értelme és tu­datos eseménye, s higy- je el, ma már nem csak hasfájáskor szoktam üvölteni a hangomat megsokszorozó mikro­fonba, hgy — „Fáj, fáj, fáj, egyre csak fáj, fáj, fáj, fáj...” — Ugye megérti, mi­csoda hatása lehetett volna ennek azon a bi­zonyos genfi konferen­cián! Talán hamarább aláírták volna az urak azt a nyilatkozatot. — Öh, biztosan! — sóhajtottam fel, s meg­csókoltam Szőr Ényi Tente felém nyújtott fi­nom ujjacskáit, melyek­ből szinte áradt a dele­jes beat-muzsika elsöp­rő rezonanciája és de­kadenciája, sőt slamasz- tikája. ö pedig szeré­nyen tűrte ezt és lesü­tött pillákkal csak eny- nyit rebegett: — No de angyalkám. Nem szabad! Mit szólna az anyukám, ha látná? Ugye milyen szerény a mester még ma is, a siker legmagasabb csú­csain? Mily kár, hogy mi, kö­zönséges földi halandók aligha léphetünk valaha is a nyomdokába. Bálványos Piroska A FILMRENDEZŐ GYERMEKKORA Laza Baba filmrende­zőt a főiskola kapujá­ban érte utói munka­társunk. Még meg sem száradt bizonyítványa lapjain az a fránya ócs­ka tinta — ilyenek ezek a magyar golyóstollak!, alkalomadtán erről kü­lön glosszában számo­lok majd be! —, máris monumentális terveiről beszélt hanyag termé­szetességgel és lelkesül­ten. — Világos, hogy a gyermekkoromat viszem filmre elsőnek. Ne higy- je a laikus, hogy ez a legegyszerűbb. Sőt! A gyermekkori emlékek ugyan ott ődöngenek a tudat mélyén, node plá­ne a felszínre abajgatá- suk egyenest konzekven­sen ödipusz. Persze ma­ga, kedves izéke, ezt nem érti, ez olyan szak­mai zsargon, hogy is fordítsam le? Szóval, amikor a Nagytemplom sarkán — 6 mily tá­voli emlék! —•, még egé­szen surbankó korom­ban, a bazárostól el­emeit egy srác egy zacs­kó cukrot, a bazáros azt hitte, hogy én voltam. Mondhatom, még ma is sajog az emléke, de mennyire sajog! Kép­zelheti, milyen látvá­nyos film lesz ebből. A Nagytemplom premier- planban, pardon, aka­rom mondani totálban, aztán a harangzúgás, a vásári lárma -— persze színesben —, a sátrak, a konflisok, mindez szé­lesvásznon. Mivelhogy a pénz nem számít, ezzel eresztettek útnak... — Ki írja a filmet? Hogy kérdezhet ilyen butaságot? Ki tudná azt a gyermekkori fájdal­mat olyan hűségesen viaasszaadni? Csakis én. — Hogy mit üzenek szülővárosomnak? Ké­rem, azt a bizonyos em­léktábla szövegét küld­jék el, nem szeretem a felesleges tömjénezést, s utálom a. sajtóhibákat. Halló, hova rohan, még nem is kért autogram- mot, kihagyná ezt az óriási alkalmat, maga kis buksi pancser... Hát nem édes ember? Meg kell zabálni! Bődön Ödön S ENGEM PEDIG ­mint említettem — az ilyen friss levegőt árasz­tó interjúk úgy fellel­kesítenek. Eszembe jut tiszteletreméltó öreg is­merősöm, aki több mint hatvan évig várt, hogy kiadják nagy tudomá nyos, néprajzi munká­ját, melynek anyagát egy életen át gyűjtöget­te össze ott a Kiskun­ságban. Bizony rosszul tette, hogy nem fordult jóval hamarább a táncdaléne- kési és szerzői pálya fe­lé, ha már labdarúgó tehetséggel nem is ál­dotta meg a jóisten. Ha elképzelem, milyen szép betyárhistóriákat zenésíthetett volna meg rumbatökre és üstdobra hangszerelve! No persze, azt nem tudhatom, hogy végtére is ez érdekelné-e any­agira például Bálványos Piroska kollégánkat? ... F. Tóth Pál nem negyedmflliós példány- számban fogyott el. A kultusz folyamán ereklyeként eladtak a hiszékeny hívőknek legalább száz reverendára való anyagot, amelyről azt állították, hogy» Kaszap Istváné volt Joggal vetődik fed a kér­dés: mi indította a jezsuitákat arra, hogy a rendből kitaszí­tott, sokat szenvedett fiatal­emberből ,.szentet” kreáljanak? Kettős okuk volt erre. Egyik: a jezsuita rend négyszázéves ma­gyarországi működése alatt egyetlenegy magyar szentet sem tudott felmutatni. Az is­koláikban nevelt ifjúság elé idegen példákat idézgettek: az olasz Gonzaga Alajost, a len­gyel Kosztka Szaniszlót és a német Berchmans Jánost. Pe­dig a második világháborúba küldött sokezer fiatal elé min­denáron kellett volna állítani egy tűrni és szenvedni tudó eszményképet. K! lehetne er­re jobb, alkalmasabb, mint Kaszap István? A másik oka a mindenár«« való szenttéavatásnak: a bél­és külpolitikai helyzet kedve­zőtlen alakulása. Mikor a ka- nonizációs eljárási kérelmet benyújtották a Szentszékhez, a keleti fronton már rendkívül gyászosan alakult a németek és szövetségeseik helyzete. Kel­lett tehát a bátorítás, a túlvi- lági segítségbe vetett bizalom elrendezése, a sorozatos vere­ségek megmagyarázása. Az ak­ció — valljuk be — nagysze­rűen sikerült: rendkívül sok­oldalú, ügyes propagandával, példátlan méretű tömegpszi­chózist sikerült elémiök a je­zsuitáknak Kaszap István sze­mélyének kultuszával. Termé­szetesen ez az egész akció ha­talmas anyagi eredménnyel is járt... Nos, erről a Kaszap-kuHúsz­ról szól Thurzó Gábor könyve; A szent, mely nemrégiben je­lent meg a Magvető Kiadónál. A kiadó nyilván számolt a vár­ható érdeklődéssel, hiszen az első kiadást 24 ezer példányban küldte szét az országban. Az előrelátás indokolt: ma már alig kapható ez a kötet a könyvesboltokban. Az érdeklődés érthető: ma­napság keveset tudunk konk­rétan erről az ügyről, csupán szavakat, amelyeknek említése csaknem mindenki fülében, emlékezetében fölidéz valami ostobaság-tömkeleget, a tömeg­becsapásnak egy rendkívül ha­tásos, gyors eredményeket el­érő módszerét. Jegyezzük meg: a józan, mértéktartó egyházi körök a jezsuiták Kaszap-kul- tuszával korántsem mindenben értettek egyet és attól számos egyházá fórum elkülönítette magát. De a tömegek erről vaj­mi keveset tudtak, mert a hig­gadt szó nem jutott el a fü­lükig. Thurzó Gábor könyve, szent” jó könyv, küldetést be­töltő könyv. Hiteles is, mert bár nem szándéka, hogy kulcs­regény legyen, mégis — a per­döntő részeknél — az eredeti kanonizációs iratokból idéz, miközben a cselekményt az Advocatus diaboli (ördög ügy­védje) sorsa, vergődése és el­bukása köré bonyolítja. A könyvnek bizonyára nem marad el a hatása annál is in­kább, mert már megindult a filmrevétele is, sőt egyik fővá­rosi színházunk műsorában drá­maként szerepel. Balogh József

Next

/
Oldalképek
Tartalom