Petőfi Népe, 1966. december (21. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-11 / 292. szám

iSHSG. Aeeemfter 11. vnsÄmatl S. oldal Ne mondjon le, Főtitkár Úrü! Egy kecskeméti kisfiú A levéltömegben, melyet a fő­titkár lemondási szándékának közzététele után világhírű poli­tikusoktól, neves békeharcosok­tól kapott, szerényen húzódott meg a gyerekes betűkkel cím­zett borítók. Annál inkább meg­hatódott a főtitkár, amikor an­golra fordították a tizenegy- eszendős legényke magyarnyel­vű sorait: „Mélyen tisztelt V Thant Űr! En egy tizenegy éves magyar gyerek vagyok. Tegnap . hallot­tam a rádióban, hogy le tetszik mondani. Én nagyon félek, hogy háború lesz! Tudom, hogy el­lene tetszik harcolni és ezért arra kérem, ne mondjon le fő­titkári tisztéről! Ezt kérem a Föld népének és magamnak ka­rácsonyi g.jándéky.1. Én is diplomata szeretnék lenni, ha megnövök, és úgy aka­rok küzdeni, mint a Főtitkár Űr. Önt választottam példaké­pemül. Mély tisztelettel Kircsi Mihály, magyar állampolgár.” Találkozás a kis levélíróval... Komolykodó, vastag szemüve­ges kisdiákot vártam és alig hittem a szememnek, amikor egy borzas fejű kis vasgyúró mutatkozott be férfias kézszo­rítással: Kircsi Mihály vagyok! Pillanatnyi elfogódottság után levele V Thant-hoz már talpraesetten meséli, hogy a televízióban látta először pél­daképét, akiről a nagypapa el­mondta, milyen rendes, béke­szerető ember. Hallotta Misi a lemondási szándék indokát is, a vietnami híreket. Ügy érezte, ez a rokon­szenves diplomata sokat tehet az ő nyugodt életéért is, gyor­san kitépett hát egy lapot a fü­zetéből és nekiállt megfogal­mazni kívánságát. Anyuka már csak a kész fo­galmazványt látta és — mint elmondta — fiacskája ezzel kész helyzet elé állította. Nem volt mit tenni, együtt mentek a postára, ahol Misi írta rá a birítékra: U -Thant. New-York, ENSZ-saékház. Válasz érkezik... December 3-án levelet hozott a postás. Éppen Misi vette át a színes borítékot, rajta a fel­adó: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága. Izga­tottan olvasta a „kollega” üze­netét: „A főtitkár megkért, hogy köszönjem meg az ön kedves levelét, amit 1966. november 10-én küldött, kérve őt, hogy maradjon főtitkári állásában. A főtitkárt nagyon meghatották kedves szavai! Őszinte tisztelet­tel Robin Miller titkár.” Akkorra már mindenki tud­ta, hogy U Thant újabb öt évre a szervezet élén marad. Misi mégis nagy megnyugvással vet­te tudomásul: levele meghall­gatásra talált. A borítékot az­óta állandóan magával hordja és büszkén mutatja a feladót, aki kellemes karácsonyi megle­petést szerzett kis tisztelőjének. Lehet, vannak néhányan, akik azt mondják; a gyerek le­vele csupán a híres embernek szólt. Én nem hiszem. A mi gyerekeink nem csupán rajon­gók. Sok mindenről igen vilá­gos fogalmaik vannak. A béké­ről is, amely kedves számuk­ra. Aki ezt nem hinné, keresse fel Kircsi Mihály magyar ál­lampolgárt a Budai úti általá­nos iskolában. Vass I. Zoltán Á régészet egyszerű katonája Melyik a legértékesebb kin­cse? — szaladt ki a számon, mert szerettem volna, ha fotó­riporterünk azzal fényképezi le Besenczi Sándort, amire a, leg­büszkébb. De menten elresteltem ma­gam. — Nem drágaságok ezek!... — mondta a házigazda. — De némelyiknek párja sincs se­hol .,, — Azt akartam kérdezni — hogy melyik közöttük a legked­vesebb? ... így került a képen a kezébe ez a Nagy Lajos korabeli dí­szes bronzdoboz. S valóban. Besenczi László szerény kis ordasi házában hi­ába keresne valaki aranyat, gyémántot, pénzzé tehető nagy értékeket. De találhat tömén­telen sok szép leletet a bronz- és a kőkorszakból, a középkor­ból; edényeket dísztárgyakat, fegyvereket. S két szekrényre való könyvet. Nagyon sok könyvet a régé­szetről, s történelmi munkákat. Afféle kis magánmúzeum a lakás. A tárgyakat a tulajdo­nos vette is, találta is: — Járom a határt szabad­időmben. Motort is azért vet­tem. hogy könnyebben közle­kedhessek. Nyáron a vasárna­pot mindig kinn töltöm ... Elgondolkodva beszél, mint aki sokat van egyedül, s olyan­kor is mindig tűnődik: — A környéken már ismer­nek. Ha valamit találnak a pa­rasztok, szólnak. Régen csak rácsaptak a kapával a korsóra, ha üresen fordult fki a földből. Mennyi érték ment így tönk­re! ... — Nemcsak a föld mélye rejt értékeket. Akad más men­teni való is a múltból. Nagyot fordult a világ a szemünk lát­tára. Az apák és fiák élete lön világ. Ki tud már a fia­talok közül a szájhagyomá­nyokról, a falu múltjáról? Meg kell örökíteni, amíg még lehet. Az öregek emlékeznek hogy ükapáik hogyan húzódtak ezen a környéken a törökök elől az ingoványba, mert oda nem merték őket követni a kontyos vitézek... — összeírtam a környéken a dűlőket. Egymás után beszánt­ják őket a nagy táblákba. He­lyes. De meg kell őrizni a ne­vüket. Értékes útmutatást tar­talmazhatnak a szakemberek­nek ... S itt elérkeztünk ahhoz az érzékeny ponthoz, ami Besen­czi Lászlónak önmaga előtt is némiképp titkolt fájdalma. Az ember képes enyhén sajgó le­mondásai tudomásul venni, hogy egy nagy álma örökre el­veszett, de ne vessék mások a szemére. Ezt a csendes, lelkes embert ugyanis régebben támadások is érték azért, mert nem szakkép­zett régész. „Csak amatőr”. De a gimnáziumot is felnőtt fejjel ezért végezte el. Autodidakta. A szó jobbik értelmében. Renge­teget tanult, olvasott, hogy ért­sen, mindig jobban értsen a régészethez. A foglalkozása: kereskedő. Kalocsa egyik kis félreeső utcá­jában egy kis bőrüzletben dol­gozik. De halgassuk tovább. — Schliemann az eszmény­képem. A régészet legnagyobb alakja, Trója feltárója. De leg­alább a régészet egyszerű kato­nája lehessek. — Von egy rendelet: avatat­lan nem áshat. Én nem ások. Csak megtalálom az emlékeket, és igyekszem megmenteni. Meg­veszem, vagy legalább felhí­vom. az emberek figyelmei, hogy vigyázattak rá, mert ér­ték. Ez többnyire nem is köny- nyű feladat. Ügy kell a bizal mukat megnyerni, mint Mór., tette... A sérelmek — már a múlté. Öt már ismerik, megbíznál benne. Jó viszonyban van a bajai és a kecskeméti múzeum munkatársaival is. Valamenyj lelkes amatőr régész és helytör­ténész nevében mondja: — Nem vagyunk rongálok. A hivatásosok két keze tele van munkával, nem képesek min­denüvé idejében kijutni. Amit nem tudnak elvégezni, az a mi területünk. Semmi több, mint a felderítés és a megmentés. Mester László Besenczi Sándor kedvencét, a Nagy Lajos korabeli bronzdobozt tartja a kezében. 7ei<ike Mire odaérek a kellemesen meleg, íz­lésesen berendezett vendéglőben a kisze­melt asztalhoz, ott te­rem ő is . Mutáló hangján üdvözöl, s igyekszik leseg',íteni rólam a télikabátot. E művelet kevésbé sike­rült neki, mert ki­nyújtott karjaival is alig éri el a vállamat. Kérdésemre precíz pontossággal meg is mondja, hogy 152 cen­ti magas. Ám nem igyekvésé- nek sikertelensége a téma, hanem a szak­májával való ismerke­dése, az azzal járó ud­variassága. A komoly képű, megfontoltan beszélő Hári Ferike ugyanis felszolgáló, azaz pincértanuló a hetényegyházi Homok­gyöngye kisvendéglő­ben. Kecskeméti, félárva fiúcska, december 9-én töltötte be a tizenötö­dik életévét. Édesapja három éve halt meg, édesanyja a MÉK-nél (Ferike így mondja: „Mezőkertnél”) dolgo­zik, tizenhárom éves Klári húga még isko­lás, tizenhatesztendős Laci bátyja hol szóda­vizet árul, hol a MÉK-nél dolgozik ő is. Azt viszont asztal­szomszédomtól tudom meg. hogy a kisven­déglő vezetőjének, Szabó Istvánnak a fele­sége a nővére Feriké­nek. Ö elhallgatta. Nyilván így önál­lóbbnak akart látsza­ni, felnőttnek már minden testvéri tá­masz nélkül. Van is valami fel- nőttes és önállóságra valló gesztus abban, ahogy a tálcán kihozza, leteszi az ételt, majd a másik asztalsor vé­gén leguggol, s fél­szemével megcélozza: egy sorban állnak-e a virággal megtűzdelt üvegvázák, azörpös üvegek. Amelyik *ki­lóg,, a sorból, a helyé­re igazítja. — Miért ezt a szak­mát választottad? — kérdem tőle két fel­szolgálás között. — Édesanyám nem bírt volna középisko­lába járatni, meg... tetszik tudni,... szó­val — kerülgeti, míg végül kiböki — nem is voltam jó tanuló. A nyáron hármassal vé­geztem a nyolc általá­nost a Czollner-téri iskolában ... Meg az­tán hallottam, nem rossz ez a szakma. Nem is nehéz. Három évig kell tanulnom, szeptember 1-én kezd­tem. A tízórási busz- szal jövök ki Kecske­métről, este hétkor utazom visza. Hirtelen felbukkan emlékezetem mélyé­ről egy szintén ennyi idős fiú, aki ugyan nagyobbacska volt, s jóval erősebb is Feri­kénél. Én voltam az, harminc évvel ezelőtt. Középiskolai tanulmá­nyaim folytatásához a költségeimet meg­keresendő egy éven át „pikolófiúként”, de in­kább mindenes pin­cérként dolgoztam egy falusi nagykocsmában. Reggel hatkor én húz­tam fel a redőnyt, s csak este tízkor kö­szönhettem el a tulaj­donostól. A tizenhat óra alatt rohanva kel­lett vödörben felcipel­nem a pincéből a bort, butykosban a pálinkát, napjában jónéhány- szor; én szidoloztam a pultot, takarítottam ki a kocsmát, adtam a fröccsöt, féldecit a betérő vendégeknek, s hetenként kétszer se­gítettem a kocsmáros- nak disznót ölni, azt feldolgozni, este öttől pedig az űri kaszinó­nak titulált külön he­lyiségben kiszolgáltam a tarokkozó postames­tert, főjegyzőt, állat­orvost és hasonszőrű­eket, s télen nyeltem a szidalmukat, amiért hideg volt a „kaszinó­ban”, de nem mond­hattam meg, hogy ta­karékoskodva a szén­nel, a tulaj fél ötnél előbb soha nem en­gedi meg a begyúj­tást. Koszt, s havi ti­zenöt pengő volt a bé­rem. — Te menyit kere­sel. Ferike? — A kosztat ingyen kapom. S minden hó­napban 92 forint a tanulói fizetésem. Eb­ből szakszervezetre, vagy mire levonnak hármat. Meg mosatás­ra is kapok huszonöt forintot. — A szakmát csak itt tanulod? — Nem. Kecskemé­ten, a SZÖVOSZ-isko- lában minden hónap­ban kétszer áruisme­retet, felszolgáló-isme­retet és számtant ta­nulok. Két éven át. Az utolsó évben Pesten tanulok. Nem is tu­dom pontosan, talán ott is kell laknom. Majd megérdeklői- döm..; — A nővéred és a sógorod? — ők is tanítanak. Szeretem őket. De azért néha el szoktak kapni. Ha például mondanak valamit, s pont ellenkezőleg csi­nálom ... Egyszer-két- szer volt úgy is, hogy a teli poharat elejtet­tem. Hiába gyakorolni kell a tálcázást is. — A bort szereted? — Nem. — Akkor hogyan ajánlod a vendégnek? — A tankönyvben borbemutatás is van. Abból tanulom. Azt pedig már meg tudom kérdezni, hogy fehér, vagy vörös bort akar­nak-e a ^vendégek. — Sok baj van ve­lük? — Nincs. De előfor­dul, hogy némelyik ré­szegen jön be. — Nem félsz az ilyentől? — Nem. Megmon­dom neki, tessék ki­fáradni. Majd holnap! Van, amelyik lázado­zik. Megmutatjá, ki­csoda ő. De még csak azt mutatta meg, hogy részeg... Nem sok­szor, de olyan is volt már, aki fizetés nél­kül távozott. Az ilyen ember miatt mindig izgulok. Mire kijövök az étterembe, eltűnt* mint a kámfor. De észben tartom, s ha legközelebb eljön, szó­lok neki, hogy fizesse ki a cechet. Mindig kifizetik... Tetszik tudni, minden szak­mában előfordul aa ilyesmi. Ezzel számol­ni kell. De az a leg­fontosabb, hogy édes­anyám örül, amiért egyenesben vagyok én is. Látja, a számba ve­szem a cigarettát, s hirtelen előrántja zse­béből a gyufát, tűzzel kínál. — Ezt is tanítják, hogy a vendégnek il­lik tüzet adni? — Nem, de láttam a moziban. Az egyi!. filmen megfigyeltem, az elegáns pincér ho gyan adott tüzet a vendégnek. Ezzel búcsút is mond, men új vendé érkezett. Ferike ud­variasan odaáll az asztalához, s férfias - mélyre sikerült han­gon inkább felszólítja, mint kérdezi: „Tes sék!” Tarján István

Next

/
Oldalképek
Tartalom