Petőfi Népe, 1966. december (21. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-11 / 292. szám

az Építők op-artban" KXI fivF., 292. sz. Ara 80 fillér »«e. dec. m* vasárk Kongresszus után az iizevmdtbéri Télen sem szünetel az épít­kezés a tiszaújfalui Tisza Tsz központi majorjában. Korsze­rű, 96 férőhelyes tehénistál­lót építenek, az ÉM. Bács- Kiskun megyei Építőipari Vál Zalai kivitelezésében. A léte­sítmény az előírt határidőre, vagyis a jövő év tavaszára ké­szül el. A felvételen: a kivite­lező alvállalkozójának, az ÉM Országos Szakipari Vállalatnak a két dolgozója — Orszáczki Mihály és Botfa János — zsi- nórozza a tetőt, azaz készíti elő a palázást a fotoriporteri nézőpont jóvoltából „op-arto- sított” vasszerkezeten. (Pásztor Zoltán felvétele.) Újabb mii ii ka fel aj á niások. tovább folyik a verseny Mint arról riportodban, tudósításokban beszámoltunk, a me­gye üzemeiben jelentős termelési sikereket eredményezett a párt- kongresszus tiszteletére kezdeményezett munkaverseny. Most ar­ról érkeznek hírek, hogy a szocialista brigádok és egyéni ver­senyben levő dolgozók lelkesedése a kongresszus után sem ha­gyott alább, sőt a kommunisták nagy tanácskozásának határozatai újabb tettekre buzdítja a munkásokat a termelésben. KALOCSÁN a Bács-Kiskun megyei Fémtömegcikkipari Vál­lalat szereldeiében készülnek a Ganz-MÁVAG részére export Diesel-mozdonyokihoz a hűtő- és fűtőberendezések. A kong­resszusi műnk a verseny eredmé­nye, hogy az idei évre előirány­zott 60 darab hűtő-, és 60 darab fűtőberendezés idejében elké­Az iskolapadtól a szakmunkás bizonyítványig (3. oldal) Riportok (5. oldal) Vita a ládák körül (4. oldal) Erről is beszéljünk... Felkészültünk! Cl. oldal) Pályakezdés (6—7. oldal) Magyar—szovjet barátsági est Kiskunhalason A Magyar—Szovjet Baráti Társaság megyei elnöksége és a Hazafias Népfront városi bi­zottsága szombaton este Kis­kunhalason, a művelődési ház­ban magyar—szovjet barátsági estet rendezett, amelyet Busch János, a Kiskunhalasi Álla­mi Gazdaság igazgatója, a megyei elnökség tagja nyitott meg. A barátsági est keretében dr. Weither Dániel, a társaság megyei elnöke mondott beszé­det, majd felszólalt Heno To- ming, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövetségének titká­ra. Az est során Busch János, a magyar és a szovjet nép ba­rátsága ápolása érdekében ki­fejtett kiváló munkásságáért az MSZBT aranykoszorús jelvényét kapta meg. A barátsági est szín­vonalas kultúi;n)üs<yral zárult, szült. A napokban már az utol­só berendezéseken végezték el a nyomáspróbákat A műhely 25 dolgozója egy brigádba tömörült Szabó Géza vezetésével. A szocialista címet viselő munkacsapat, amikor megtudta, hogy a Ganz- MÁVAG-nak újabb fűtő- és hű­tőberendezésekre van szüksége, elhatározta, hogy a kongresszusi verseny lendületét tovább fo­kozva — 1967. március 31. he­lyett január 31-ig készít el újabb 30 berendezést A KISKÖRÖS! Vegyes Ktsz párialapszervezete éppen tag­gyűlést tartott amikor a vas- tömegci'kk-részlegtől bejelentés érkezett. A szocialista címért küzdő bádogos, horganyzó és csatornavas-készítő brigádok, amelyek idei 20 millió forint értékű termelési tervüket no­vember 30-ra teljesítették, újabb felajánlást tettek. Vállalták, hogy az elért bérmegtakarítás­ból év végéig újabb 1 millió fo­rint értékű árut termelnek. A párttitkár, amikor ismer­tette a taggyűlés résztvevőivel a vastömegcikk-részlegből ér­kezett értesítést, hozzátette: — Biztos vagyak abban, hogy a brigádok sikerrel teljesítik újabb vállalásukat. Kongresszu­si felajánlásuk a szocialista rész­leg cím elnyerésére irányult. A termelés mennyiségi, minőségi, gazdaságossági mutatóinak tel­jesítésére nagy súlyt helyeztek. Nem egyszer kellett komoly ne­hézséget is leküzdeniök. No­vember közepén példáiul hor­ganyzó 'kádjuk felmondta a szol­gálatot. s az egyébként jövő év elején esedékes nagyjavítást azonnal el kellett végezni. A részleg dolgozói azonban nem csüggedtek ei Erőiket átcso­portosítva a TMK-sok segítségé­vel az egyébként háromhetes kiesést hat napra csökkentették. Szinte elképzelhetetlenül rövid idő alatt — egy önként vállalt vasárnapi műszakban — új hor­ganyzó kádat állítottak össze. Ilyen előzmények után — mond­ta a párttitkár — biztos va­gyok abban, hogy a vastömeg- cikkrészleg mostani vállalása teljesítve lesz, egyben munkahőstettekre ösztönzi szö­vetkezetünk valamennyi dolgo­zóját. A KECSKEMÉTI Magnetofon Gyárban a végszerelde Kandó Kálmán szocialista brigádja kezdeményezte a IX. pártkong­resszus tiszteletére indított munkaversenyt. Az üzem dolgo­zói vállalták, hogy december 10-ig teljesítik ez évi tervüket: 28 ezer magnetofonkészüléket gyártanak és ezen belül végre­hajtják a 24 ezer készülék ki­szállítását előirányzó export- programot is. A tegnapi napig maradékta­lanul teljesítették a gyár dol­gozói felajánlásukat és az év végéig hátralevő időben még 2300 készüléket állítanak össze — terven felül. A munkaver­senyben részt vevő kollektívák lelkes munkájának az eredmé­nyeképpen tehát jelentősen túl­teljesítheti exportelőirányzatát a magnógyár és egy új típusú, olcsó készülékkel is kedvesked­het a hazai vásárlóknak: még az ünnepek előtt a boltokba ke­rül néhány száz darab M—9-es típusú magnó, amelyet 3300 fo­rintért árusítanak majd. Munkásőr‘ünnep ség Kecskeméten Tegnap délelőtt Kecskeméí- ten, az Árpád moziban tartotta ünnepi gyűlését a Szalvai Mi­hály Kecskemét városi-járási munkásőr zászlóalj. Az össze­jövetel elnökségében helyet.fog­lalt többek között dr. Molnár Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei ■pártbizottság első titkára, dr. Cserháti László, a munkásőrség megyei parancsnoka, Erdélyi Ignác, a városi pártbizottság első titkára, Bene András, a Kecskeméti Járási Tanács V. B. elnöke, Balabán Sándor alez­redes, az MHS megyei parancs­noka, Reile Géza, a Kecskeméti Városi Tanács V. B. elnöke. A gyűlés a Himnusz hangjai­val kezdődött, majd Fehér Pál, a zászlóalj parancsnoka az 1966-os kiképzési év eredmé­nyeit ismertette, beszélt a mun­kásőrség feladatairól, a meg­alakulás óta eltelt közel tíz esztendő alatt elért fejlődésről. Fehér elvtárs beszéde után átadták a vándorzászlókat a kiképzési évben legjobb ered­ményt elért egységeknek: sza­kaszoknak, rajoknak, és öt ki­váló parancsnokot tüntettek ki. Tíz munkásőmek adták át a Kiváló Munkásőr jelvényt, s ugyancsak tíz nyugalomba, il­letve tartalékos állományba vo­nuló elvtárs kapta meg a Mun­kásőr Emlékérmet és emlékla­pot. A kitüntetések átadása után dr. Molnár Frigyes elv­társ szólt a zászlóalj tagjaihoz, parancsnokaihoz, a jelenlevők­höz. Molnár elvtárs a megyei pártbizottság elismerését és nagyrabecsülését fejezte ki a munkásőröknek eddigi helyt­állásukért. Beszédét azzal fe­jezte be, hogy a munkásőrség egységeinek harci és politikai fejlesztését a IX. kongresszus «zenemében, a kongresszus által megjelölt úton kell tovább vinni. Ezután a 28 új munkáisőr es­kütétele következett a csapat- zászló előtt, majd a nyugállo­mányba vonulók nevében Végh József elvtárs jelképesen átadta a fegyvert a felavatott Faragó Tóth Lászlónak. A továbbiak­ban Erdélyi Ignác elvtárs mon­dott rövid beszédeit és az ün­nepi gyűlés az In tornác ionáié- val ért véget A képen a gyűlés elnöksége a. fogadalomtétel ünnepi aktusa

Next

/
Oldalképek
Tartalom