Petőfi Népe, 1966. december (21. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-10 / 291. szám

Takarékosság és jó szervezés Nincs a megyében még egy ötezer lélekszámon aluli köz­ség, amely olyan nagy terüle­ten épült volna, mint Tompa. Itt akkora távolságok vannak, hogy egy nagyvárosnak is be­csületére válna. Lakói számát tekintve azonban — kisközség, hiszen mindössze 4974 ember vallja otthonának. Hatszázhatvan holdon terül el, ennyi a lakott belterülete, ami nagyon megnehezíti a köz­ségi ej lesztést Hogyan próbál­nak ezen segíteni, milyen ered­ményeket tudnak felmutatni a tompaiak a szétszórtság ellené­re? Ezekre a kérdésekre keres­tünk választ, amikor benyitot­tunk Tóth Istvánhoz, a közsé­gi tanács vb-titkárához. Diákotthon, bölcsőde — Valóban nem könnyű a helyzetünk. Mégsem kell szé­gyenkeznünk. Takarékosság és jó szervezés kellett ahhoz, hogy kitűzött céljainkat elérjük. Ez a legtöbbször sikerült is — mondja a vb-titkár. — Példá­ul három évvei ezelőtt elhatá­roztuk, hogy művelődési házat építünk. Közbejött akadályok miatt azonban ez a terv meg­hiúsult, viszont a három év alatt tartalékolt pénzt most másra tudjuk felhasználni, ami szintén fontos és az egész la­kosság igényli. Ezekután nem meglepő, hogy az 1966-os évet a Tompái Köz­ségi Tanács V. B. több mint 1,5 millió forint KÖFA-alappai kezdte. Bőven volt és van he­lye a pénznek. A művelődési ház azért mégsem „füstbe ment terv”, sőt nagyon közeli való­A Néphadsereg és a Polgári Védelem című fapokol az utcán árusítják Az Újságíró Szövetség szék- házában pénteken tartott sajtó­tájékoztatón Bedő László al­ezredes, a Zrínyi Katonai Ki­adó parancsnoka bejelentette, hogy a honvédségi lapok egy részét a jövőben szélesebb kör­ben terjesztik. A szombaton­ként megjelenő Néphadsereget december 17-től, a Polgári Vé­delem című lapot pedig — amely kéthetenként jelenik meg — 1967. január 7-től utcai, pa­vilonokban is árusítják. Széle­sebb körben terjesztik majd utcai árusításra ugyan nem ke­rülő Igaz Szó-t is. (MTI) eeiori nép« 0 Magvar S?oc1a'1sta Munkáapftr Sacs-Kislrun megy« BUottsage 6* » megva taoftee «pia ^6s?erkeszt6 dr Weither Dánle' (□adle * Báes megyei UaoWadft Vállal»-i’iőe öade Me7« ta*ván i*a7e S7«"lte«ttfl6éei <ecslr»inet Varost Tanáeehás j ?<*rlces7trtsem telefonaOipont 211-11 Hl« Jzerfc»-7tí ouottsáe 10-38 KiaVihlvatal:-os Írem er 57abad.*áe tér !/*• Telefon: W-M rartes7tt s Magyar Poéta­■ eOTiapra 13 forlr.» —eacs-KisKur megyei rJv mda V Kecském« - Telefoni 114» ság. A község ugyanis megka­pott egy korábban,, laktanyának használt épületet, amit átalakí­tás után jól ki tudnak használ­ni. A tervek szerint száz tanu­ló részére diákotthont konyhá­val, negyven személyes állandó bölcsődét — a jelenlegiből út­törőház lesz —, kultúrtermet, klubszobákat, községi könyvtá­rat helyeznek el itt. Tizennégy kilométeres utca A nagy területű községben nem kis gondot jelent a villa­mosítás. Csak lassan, a fontos­sági sorrendet szigorúan be­tartva lehet előrehaladni a munkában. Ebben az évben négy utcát — Jósika, Petőfi, Május 1. és az Attila — villa­mosítanak. Az arányok érzé­keltetése végett megemlítjük, hogy az Attila, utca például 14 kilométer hosszú. — Jövőre 235 ezer forintot fordítunk a villanyhálózat bő­vítésére, mert a fenti négy ut­cával még csak a község bel­területének a villamosítása fe­jeződik be. A hálózatbővítést a Tompái Vegyes Ktsz munkásai végzik majd. A költségekből 90 ezer forintot állami támogatás­ként kapunk, a többit község­fejlesztési alapból fedezzük — tájékoztat Tóth elvtárs. A nagy távolságok azonban más okból is költségessé teszik a villamosítást. A hosszú veze­tékeken „elfárad” az áram, s a szélső utcák házaiban már olyan gyenge, hogy nem tudja működtetni a televíziót. A fe­szültség növelése érdekében több transzformátort kellett közbeiktatni, s ez bizony nem olcsó dolog. Vízvezeték, Járda, park A villanyhoz hasonlóan gon­dot okoz az egészséges ivóvíz hosszú vezetékeinek az eükészí­A pohavai ipar központja Kremencsug, a szovjet-ukraj­nai Poltava hatalmas ipari köz­pontja gyors ütemben fejlődik. Az itt épülő hatalmas kőe.ajfi- nomító első vonala már meg­kezdte működését. Kremencsug "•Szelében pedig a Dnyeperi ércdúsító Kombinát építése van folyamatban, melyben a külszí­ni fejtéssel bányászott érc nyer majd feldolgozást. A képen: A kremencsugi új kőolajfinomító részlete. ff tése és a járdaépítés is. De most, hogy a művelődési ház létesítésének gondja az emlí­tett módon megoldódott, az ösz- szegyűjtött pénz egy részét ezekre tudják fordítani. — Eddig nyolc utcában és a Szabadság tér házaiba vezettük el a vizet. A tervek szerint to­vábbi, több mint 5 kilométer­nyi csőhálózatot fektetünk le az idén és a következő években Ez újabb 14 utca bekapcsolá­sát jelenti. A munka körülbe­lül 800 ezer forintba kerül. Jö­vő évre jelentős járdaépítési programot is kidolgoztunk. A 310 ezer forintos beruházásból 50 ezret társadalmi munká­ban végez él a község lakossá­ga, 10 ezer forint értékű anya got pedig saját erőből biztosí­tunk — mondja a községi ta­nács vb-titkára. Tompán összesen 24 ezer 779 méter hosszúságú járda van, amiből eddig 1429 folyómétert köveztek ki, illetve borítottak cementlapokkal. Bőven van te­hát még tennivaló ezen a té­ren. Parkosításra ebben az év­ben 70 ezer forintot költöttek, de ebből 50 ezer forint társa­dalmi munka, amit aZ úttörő park kiépítésénél végzett a lakosság. ** Sok kicsi, sokra megy Az elmondottakon kívül azon­ban más területei is vannak a községfejlesztésnek. Érthető hogy elsősorban a vízvezetéket, villanyhálózatot, járdaépítést szorgalmazzák a tompaiak, hi­szen ez a lakosságot közvetle­nül érintő és érdeklő kommu­nális feladat. A községi tanács vb-nek vi­szont más irányú kötelezettsé­gei is vannak. A közságfejles'- tési keretből 5 ezer forintot fordít a könyvtár fejlesztésére jövőre pedig 10 ezer formte . Az úttörőket ugyancsak 5 ezer forinttal támogatja, egy ösztön­díjas tanul Szegeden — s bi­zony a sok kicsi sokra megy. Adódnak azonban nagyobb ki­adások is. Az állatorvosi lakás építésére 100 ezer forintot for­dítanak, a diákotthon kialakí­tása pedig 400 ezer forintba kerül Igaz, hogy Tompa nem értei előkelő helyezést a múlt évi községfejlesztési versenyben. Mégis azt mondhatjuk, hogy a takarékosság és a munkaszer­vezés tekintetében jó példát mutat, különleges adottságai ellenére is szép eredményekkel dicsekedhet Gál Sándor LJj ház a Duna-part on Ha egy kiváló sportoló ese­tében lehet tüneményes pálya- dtásról beszélni, mennyivel in­tőbb nevezhető annak egy jgész egyesület példátlan fel­kelése. A bajai MHS víziklub ma az jrszág második Legereamenye- ~eub egyesülete. Csupán a bu­dapesti Hajó- és Darugyár vízi sportolói előzik meg az éves versenyben, alig néhány pont­iul. Már tavaly is több szép si­kerrel szereztek nevet maguk­nak. S évekkel korábban is ott volt egy-két versenyzőjük az ország legjobbjai között. De a klub egész munkája, a teljes kollektíva az idén érdemelte ki először ezt a kiváló helyezést. Hosszú előkészítés, céltudatos nevelő és szervező munka előz­te meg a sikert. Az országos és nemzetközi versenyeken el­ért eredmények a kitűnő ver­senyzőgárdán kívül főleg Sze­rény Lászlónak köszönhetők. A nevéhez illően csendes klubve­zetőre hallgatnak a fiatalok és idősebbek egyaránt; ha a maga megfontolt módján új tervvel, elképzeléssel áll elő, mindenki biztos benne, hogy az jó, kivi­hető és érdemes nekilátni, meg­csinálni. Pedig nem kis tervek ezek. Ha egy-két éve azt mondja valaki, hogy 1967-ben új, tágas, ■ól felszerelt otthona, csónak­áza lesz a klubnak a Duna partján, a Sugovica mellé szo­rult ütött-kopott fészerek he­lyett, biztosan kinevetik... S lám: lesz! Félig már el is készült. Égbenyúló fáik tövében, szemben a folyam festői szige­teivel, állnak már a falak a TrTSZ-tábor tőszomszédságában. 1 'étszázötven négyzetméteres alapterületű épületet emeltek a klubtagok társadalmi munká­ban az egyik honvédségi alaku­lat fiatal katonáinak közremű­ködésével. Segítette őket termé­szetesen az MHS megyei és Or­szágos Elnöksége is. De az ér­dem mindenekelőtt a klub ve­zetőié és tagjaié. A legnagyobb helyiség lesz a csónakház. Egy kisebb: a mű­hely, jól felszerelve szerszá­mókkal, gépekkel; s egy másik: a klubszoba a gyűlések, össze­jövetelek, és tanfolyamok szá­mára. Harmincötezer téglát, sok köbméter kavicsot, homokot, egyéb építőanyagot hordtak oda a víziklub tagjai és a honvé­dek a helyszínre, azután rövid egy hónap alatt felhúzták a fa­lakat. Az idén még tető alá ke­rül a bajai víziklub új otthona, s tavaszig elvégzik rajta a töb­bi munkát is. összesen mintegy 85 ezer fo­rintba fog kerülni csupán ez az épület, holott az értéke 250— 300 ezer forintra becsülhető! A költség és az érték közötti kü­lönbség a tagság önzetlen tár­sadalmi munkájából származik. Dicséretes tett volt. M. L. Sportköri közgyűlés December 10-én délután 4 órakor tartja évi közgyűlését a jánoshalmi sportegyesület, ahol számot adnak az 1966-os év sportmunkájának eredményéről. A vezetőségi beszámoló a lab­darúgó szakosztály, a megyei I. osztályban szereplő sakk-szak­osztály, kézi- és röplabda-, vala­mint asztalitenisz szakosztály munkáját értékeli és javaslatot terjeszt a közgyűlés elé atlétikai szakosztály megalakítására, és a sporttelep bővítésére. T/ECI "966. DECEMBER 10, SZOMBAT TEKE Megyei tízek bajnoksága, Kecs­kemét, KTE-pálya, du. 3 órakor. KOSÁRLABDA MNK-középdöntők: Bp. Honvéd- Bajai Bácska Posztó, Budapest, Klapka utcai sportcsarnok, de. íél 9 óra. — Bajai Bácska Posztó- Székesfehérvári VT Vasas, Buda­pest, Klapka utcai sportcsarnok, du. 4 óra. KÉZILABDA Osztályozó mérkőzések az NB n- be való jutásért a Kecskeméti FGT, a Bp. Híradástechnika, a Gödöllői Vasas, és a Szegedi Előre részvé­telével Tatán, az edzőtábor sport- csarnokában délután. CSELGÁNCS Országos ifjúsági és serdülő csa­patbajnokság a Kecskeméti Dózsa részvételével Budapest, Jégszínbáz, du. 4 óra. 1966. DECEMBER 11, VASÄRNAP VIVAS Országos ifjúsági kardverseny Kecskeméti Vörös Meteor rendezé­sében Kecskemét, Béke téri általá­nos Iskola, de. ^1 10 órakor, CSELGÁNCS Országos ifjúsági és serdülő csa­patbajnokság a Kecskeméti Dózsa részvételével Budapest, Jégszínház, de. 9 órakor. ASZTALITENISZ Országos II. osztályú férfi és női egyéni bajnokság megyei résztvö- vőkkel, Budapest, Sportcsarnok, de. 9 óra. kosárlabda MNK-középdöntők: Bajai Bácska Posztó—Veszprémi Haladás, Buda­pest, Klapka utcai Sportcsarnok, de. 12 óra. , KÉZILABDA Osztályozó mérkőzések az NB II- be jutásért a Kecskeméti FGT, a Bp. Híradástechnika, a Gödöllői Vasas és a Szegedi Előre részvéte­lével Tatán, az edzőtábor .sport- csarnokában vasárnap délelőtt. Hétfőn lesz a tekézők éri közgyűlése A Bács-Kiskun megyei Teke iövetiég évzáró és díjkiosztó özgyűlését hétfőn, 12-én du. 5 rakor tartja meg a BelsíVáro- [ úi Sporttelep nagytermében. A zövetség kéri a tekézőket, hogy az értekezleten minél na­gyobb számban jelenjenek meg. A szakosztályvezetők feltétle­nül jöjjenek el az értekezletre. Rtragkusan effiunvt cselgáncsőzók temetése A csehszlovákiai tragikus re­pülőszerencsétlenség magyar ál­dozatai közül három cselgán- csozót az elkövetkezendő na­pokban temetnek. Nagy Miklós villamosmérnök földi maradvá­nyait pénteken szállították szü­lővárosába, Zalaegerszegre, és vasárnap délután 14,30 órakor helyezik örök nyugalomra a za­laegerszegi köztemetőben. Kovács Ákos, edző temetése hétfőn 15,30 órakor lesz a rá­koskeresztúri új köztemetőben, míg Kovács Jánost kedden 14,00 órakor temetik Farkasréten. A másik két vidéki versenyzőt — Faragó Benjámint és Bodor An­talt — valószínűleg a jövő hé­ten szerdán, vagy csütörtökön temetik Jakabszálláson, illetve Kecskeméten. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom