Petőfi Népe, 1966. november (21. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-30 / 282. szám

M A P T 1966. november szerda I ober 30,1 N évn a p: András Napkelte: 7 óra 09 perc. Napnyugta: 15 óra 56 perc. — AZ ANDRÁS név görög eredetű, mely nyelvben ,,fórfi”-t je­lent. Ebben a formá­jában már Homérosz: ,,OdyiS3eiá”-jában is szerepel. Ebből a név­ből fejlődött ki az oroszban még ma is használatos Andrej közvetítésével e férfi­név mai magyar ne­ve, amely egyébként azonos jelentésű az Endrével és az Andor­ral is. — PÉNZÉRMÉK­KEL és díszes kő­itekkel kirakott nyakékkel gazdago­dott a Bajai Türr István Múzeum lá- zsia-gyüjteménye. A több mint százéves díszes nyakék, mely­nek mágikus jelen­tőséget tulajdoní­tott viselője, gazda­gon mintázott. Forgalmasak az e elök A hideg beálltá­val „megterítettek” az erdei állatok ré­sziére a Dunaártéri Erdőgazdaság rezer­vátumában. A kije­lölt helyeken már korábban megkezd­ték az etetést, hogy odaszoktassák az őzeket, szarvasokat. A vadállomány át- teleltetésére több mint ezer mázsa jó minőségű szénát tá­roltak, s a szemes takarmányon kívül makk, vadgesztenye és egyéb lédús ta­karmány is szerepel az „étrendjükben”. — Szovjet kor­mányküldöttség ér­kezett Delhibe, hogy befejezze a tárgya­lásokat az 1966— 1970 közötti idő­szakban Indiának nyújtandó gazdasá­gi és technikai se­gítségről, "s aláírja a megfelelő egyez­ményt. (TASZSZ) — Compót ex­portáltak Tiszakécs- kéről. A helybeli Eéke Termelőszö­vetkezet halastavá­ból mintegy 25 má­zsa halat exportál­tak Becsbe és re­mény van arra, hogy a megye többi halastavaiból is vá­sárolnak majd a külföldi kereske­delmi cégek compót és egyéb hal félesé­get H ugoszláv műsora SZERDA 11.00: Oktatás, neA- iős. — 11.45: A Tanec-' •-•gy fittes műsora. — 16.10: Oktatás, nevelés. — 16.56: Zeneoktatás. — 17.10: Hirdetések. — 17.35: Hírek. — 17.40: Tiktak. — 17.55: A vi­lág kénekben. — 18.26: Műsorismertetés. — 18.30: Tv-újdonságok. — 18.45: Riportműsor. — 19.05: Stúdiónk vendé­gei. — 19.30: Ty-postá­ja. — xo.o*. w — kát, gyerekek! —20.00: Tv-híradó. — 20.30: Hirdetések. — 20.35: Riportműsor. — 21.00: játékfilm. — 22.30: TV­Kedves meglepess Kedves meglepetéssel szolgál feketekávézó vendégeinek a kecskeméti csemege áruház: A presszópulton piros pöttyös kis csészék sorakoznak, és aki így jobban szereti, nya­kon Öntheti dupláját tejjel is. A kávé ára természetesen változatlan maradt. — Nem fizetnek rá a figyelmességre? — kérdeztem Joó János üzletvezetőtől. Mosolyogva megnyugtatott, hogy ráfizetés­ről szó sincs, sőt. . . Amióta tejes feketekávé kapható náluk, naponta körülbelül 150-nel több dupla fogy, mint korábban. így ha le­vonjuk a napi két liter tej árát, még mindig 144 forint nyereségtöbblet marad a kasszá­ban. Kecskeméti kulturális program ISMERET­TERJESZTŐ ELiŐADASOK Az új gazdasági me­chanizmus néhány kér­déséről — Finomme­chanikai Vállalat, 15 óra. — Egészségügyi előadás — Építőipari Vállalat háromnegyed öt. — A vállalati dol­gozóik helyzete és> sze­repe az új mechaniz­musban — Hirös Ét­terem, 1'6 óra (a Ven­déglátó Vállalat részé­re). rövedfujM­VETITÉS Gyermekszínház, dél­előtt 10 óra. MÜZEUM Gallé Tibor em léik- ki állítása. A DUNAÚJVÁ­ROSI óvónők vesz­nek részt ma ta­pasztalatcserén Kecskeméten. A Hosszú utcai óvoda munkáját és a vá­rosi művelődési ház bábegyüttesének próbáját tekintik meg. — tíJABB 35 FIA­TAL szakmunkás lett tulajdonosa a „Szakma Ifjú Mes­tere” címnek a Kis­kunfélegyházi Vegy­ipari Gépgyárban. A fiatalok hathóna­pos elméleti és gya­korlati munka so­rán nyerték el ezt a címet," amely ma­gasabb fizetéssel is jár. — AZ IDÉN 60 ezer baromfit te­nyésztenek a háztá­ji gazdaságokból alakult társulások. A fejlődést bizo­nyítja, hogy az el­múlt évben csupán 10 ezer baromfi volt a társulások te­nyésztésében. — Befejezéshez közeledik a MÉK megyei kirendeltsé­gem az áru téli tá­rolása. Túlnyomó- részt prizmákban, kisebb mennyiség­ben pedig a válla­lat raktáraiban ed­dig 2400 vagon bur­gonyát, zöldséget, gyümölcsöt, káposz­tafélét. vöröshagy­mát és almát he­lyeztek el. Az em­lített mennyiség egyébként az elmúlt teleken taroltnak jóval több mint a kétszerese. Lottösarsolási mene:rend Decemberben öt lot­tóhúzást rendeznek: december 2-án Kiskun­félegyházán, 9-én Ti­szaiakon húzzák a lot­tó nyerőszámait. De­cember 16-án a fővá­rosban, Rákoskeresztú­ron, 23-án pedig Gyöm- rőn sorsolják a lottót. Az év utolsó sorsolását december 30-án Buda­pesten — a televízió nyilvánossága előtt — tartják, plTQ — A MÁV Vezér- igazgatósága közli, hogy a heti- és ha­vijegy váltására, va­lamint hazautazás­hoz menettérti jegy váltására szolgáló, 1966. évre nyilván­tartásba vett igazol­ványok érvényessé­gét 1967. március 31-ig meghosszab­bítja. A dolgozók­nak tehát az év vé­gén igazolványukat nem kell kicserél­niük, a munkavi­szony igazolását ja­nuár, február és március hónapok­ban a birtokukban levő igazolvány hát­lapján, a „fonto­sabb határozmá- nyok”, illetőleg a „fontosabb tudniva­lók” szövegére kell a munkáltatóval rá- vezettetniök. — A Párizs mel­letti Neully-ben hétfőn meghalt Zi- novi Pechkoff tá­bornok, Gorkij fo­gadott fia. Pechkoff nagy katonai kar­riert futott be. A második világhábo­rú idején az elsők között csatlakozott de Gaulle tábornok­hoz, s megbízásából több fontos jolitikai missziót; teljesített. — Rekordered­ményt értek el az izsákiak az idén a piócaszedésben. A körzeti földműves­szövetkezet 14 má­zsa gyóáyp’ócát vá­sárolt fel. Ez az or­szágos felvásárlás­nak pontosan a fele. Ha azt számítjuk, hogy körülbelül 560 pióca ad ki egy ki­lót, bizony sokat kell a gyűjtőknek az Izsák környéki mocsarakat járniuk. — A négynapos hálaadó ünnepen 749 amerikai vált közlekedési baleset te’< áldozatává. A 18. éven aluli áldo­zatok száma 125. A Kecskeméti Agno- meteorológiai Obszer­vatórium jelenti: no­vember 28-án a közép­hőmérséklet mínusz 3,1 (az 50 éves átlag 2,3), - a legmagasabb hőmérséklet 0,6 Cel- sius-fok. A napsütéses órák száma 2.7. No­vember 29-én a reggel 7 órakor mért hőmér­séklet mínusz 5,7, a délután 1 órakor mért hőmérséklet mínusz 3,9, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6,4 Celsius-fok. Várható időjárás ma estig; Felhős idő, többfelé havas­esővel, később eső­vel. Megélénkülő délnyugati, helyen­ként erős északnyu­gati szél. Várható . legmagasabb nap­pali hőmérséklet szerdán 0—plusz 5 fok között. (MTI, Tázlári gondok és remények — Községünk lakossága az 1960-as népszámlálás idején 3000 volt. Ma 2600-an laknak Tázlá- ron. A faluban 800, a 13 ezer holdas tanyavilágban pedig 2600 ember. Így tájékoztat Trsztyinszky Pál, a községi tanács vb-elnöke. Hat év alatt négyszázzal fo­gyott a lakosság. Mi van e mö­gött: gazdasági, vagy kulturális ok? Nyilván mindkettő. A községben három tszcs mű­ködik: a Remény, a Rákóczi és a Kossuth. Nem tartoznak a leg­jobbak közé, de nem is a leg­rosszabbak. Sokan elmentek a faluból, tehát a mostani állapot­nál rosszabb is volt itt. Kicsi a község termőhatára, a belterjes­ség adta előnyöket csak az utób­bi években kezdik jobban ki­használni. Azóta jobb. A Kiskőrösi Állami Gazdaság 100 holdon telepített szőlőt a tázlári határban. A három szak­csoport együttesen 130 holdas kajszi, alma, baracktelepet ho­zott létre. Ha termőre fordul­nak, nyilván jobb lesz itt az élet, sokan mondták már, hogy visz- ß zajönnek. A Rákóczi Tszcs 50 férőhelyes hizlaldát állított fel. Követhetnék a példát a többiek is. A Remény Tszcs a kezelésé­ben levő természetes vizű halas­tavat kitisztítja, nemes ivadékkal benépesíti. Ez is hasznos kere­seti forrás, 1 millió forint bevé­tellel számolnak. A jelek arra mutatnak, hogy kiküszöbölődnek az okok, amelyek miatt itthagy­ják falujukat az emberek. Egy gond azonban még akkor is marad, ha már az anyagia­kon javítottak. Ez pedig a kul­túra gondja. Takaros, ízléses művelődési otthona van a községnek, öt év­vel ezelőtt épült a házilagos bri­gád szorgalmas munkájával, je­lentős megtakarítással. Az épü­letben 300 ezer forint értékű társadalmi munka fekszik: a község lakosságának önként vál­lalt munkája. A lakosság szá­mához képest jelentős áldozat. A község egységes művelődési terve tetszetős. Valamennyi szerv, intézmény készített részle­tes kulturális tervet, így a föl­művesszövetkezet, a három szak- szövetkezet, a nőtanács, a KISZ és az önkéntes Tűzoltó Testület. Egyszerű, megvalósítható tervek. Horváth János tanár, a műve­lődési otthon igazgatója elmon­dotta, hogy máris kevés a helyi­ség, most némi átalakítást ter­veznek. Az épület megtoldása mintegy 50—60 ezer forintot igé­nyelne. Honnan vegyék? KÖFA- ból nem telik, állami hozzájáru­lást nehéz kapni erre a célra, önként kínálkozik a gondolat: a művelődési otthon építésekor megnyivánult nagyfokú társadal­mi segítséget nem lehetne-e egy kicsit megnyújtani? Tavasz jöt­tével — számítva a művelődés­re egyébként is sokat adó tszcs., segítségére — meg lehet építeni az öltözőket. A művelődési ház rendbeho­zása fontosabb, mint első látás­ra tűnik. Hogyan működik most az ifjúsági klub? Jóformán se­hogy. „Vezetőválság” van, az ed­digi klubvezető, Zakupszky Ibo­lya egyetemre ment. A KISZ élére hamarosan új vezetőség ke­rül és ennek lesz feladata az ifjúsági klub dolgát is rendbe- tenni. Kimondatlanul is tudja min­denki, hogy a fiatalok nagymér­vű elvándorlásának oka a meg­felelő szórakozási és művelődési lehetőség hiánya. Az eltávozott 400 lakos nagy részét visszavár­ják. Ám ennek érdekében ten­ni kell valamit A tázlári gondok nem kis gondok. De alapos vizsgálat után az az ember véleménye:, ahol ennyi kezdeményező készség van, ott kézben van a megoldás kul­csa. Amennyi t képesek... Az egész világon keresettek a Lajosmizsei Háziipari KTSZ kitűnő minőségű kefeárui. Az export nagyságát így nem a külföldi igény, hanem a szövet­kezet teljesítőképessége hatá­rozza meg évről évre. Ezért is értékelhetjük nagyra a házi­ipari exportbrigádok munka­versenyben elért eredményét: az elmúlt napokig körülbelül 1 millió 200 ezer forinttal telje­sítették túl a tervüket. „Sseresd a hasúdatI“ — Először foglalkozunk kü­lön ezzel a kérdéssel — mondta a bevezetőben Tóth László igaz­gató — pedig igen fontos része munkánknak. A Kecskeméti Gáspár And­rás Iparitanuló Iskola tegnapi értekezletén a szocialista haza- fiságra nevelés feladatait vitat­ta meg a megye legnagyobb — kereken 100 főnyi — tantestüle­te. A napirend előadója Fekete László tanár vólt, a megyei KISZ-bizottság munkatársa. A magvas beszámoló mellett nagy hatást keltett egy magnetofon­szalagra vett beszélgetés. Ezt Fekete elvtárs folytatta a rend­őrségen az intézet egyik volt növendékével, aki a nyáron disszidálni akart: Ebből is lát-» szott. hogy a foglalkozás meg­szerettetése. az értelmes mun­ka. s a tartalmasnak érzett élet alkotják azokat az eltéphetetlen szálakat, amelyek az állampol­gárokat hazájukhoz fűzik. A tanácskozáson részt, vettek és felszólaltak a honvédség, a kiegészítő parancsnokság, a Ma­gyar Honvédelmi Sportszövet­ség és a munkásőrség képvise­lői is. A múlt héten és ezen a hé­ten a megye valamennyi közép­iskolájában és középfokú tanin­tézetében hasonló tanácskozáso­kat tartottak a tantestületek. A sok hozzászólás és a termékeny viták azt mutatják, hogy a szo­cialista hazafiságra nevelésben számos tisztázásra váró kérdés van még, s a téves nézetek — mint a sovinizmus, nacionaliz­mus, kozmopolitizmus és paci­fizmus — elleni harcot az egész társadalom érdeklődése kíséri. Több, mint 47 millió forint jégkárt térített eddig megyénkben as Állami Bistos tó Az Állami Biztosító megyei igazgatósága nemrégiben fejezte be a termelőszövetkezeti jégká­rok térítését. Jégverés szempont­jából az elmúlt esztendő igen rossznak mutatkozott. Összesen 49 ezer katasztrális holdon pusz­tított kisebb-nagyobb mértékben a jég és legnagyobb károkat most is a bajai járás termelő- szövetkezeteinek okozott, ahol tízezer holdon verte el a veté­seket, gyümölcsöt, szőlőt. Csu­pán a járás termelőszövetkeze­teinek kifizetett kártérítés össze­ge megközelíti a húsz millió fo­rintot. Nem sokkal volt kisebb a jégverés a kiskunhalasi járás­ban sem. A járás termelőszövet­kezeteinek 8700 holdján kelet­kezett jégkár megtérítéseként 16 millió forintot fizetett ki a me­gyei igazgatóság. Az elmúlt esztendőben össze­sen 78 millió forintot utalt ki az igazgatóság jégkár címen a megyében. Az összegben a ma­gánosokat ért jégkár is szere­RENDÖRSÉGI KRÓNIKA Elfogták a szánk! gyilkost Gyors eredménnyel járt a endőrség nyomozása a szanki mberölés ügyében. Kedden es- 5 rendőrkézre került Máté Zol­án 24 éves, foglalkozás nélküli odrászsegéd, Kiskunmajsa, Zrí- ;yi utca 30. szám alatti lakos. A bestiális gyilkost a megyei rendőr-főkapitányság előzetes le­tartóztatásba helyezte. A bűn- cselekmény indítékainak és kö­rülményeinek tisztázása céljából tovább folytatják a vizsgálatot. Súlyos tűz pusztított Jánoshalmán Kedden hajnalban három óra­kor tűz keletkezett a Bács-Kis- kun megyei Bútor- és Faipari Vállalat jánoshalmi telepén. A tűz következtében a telepen le­vő 25x40 méteres szárító épület teteje leégett, több értékes gép megrongálódott, s mintegy 800 láda elégett. A tűz okának meg­állapítása céljából rendőri bi­zottság szállt ki a helyszínre. A vizsgálat folyik. Az előzetes becslések szerint a kár megközelíti a 300 ezer fo­rintot. A súlyos tűzeset körül­ményeinek tisztázása céljából a rendőrségi vizsgálat még tovább folyik. A súlyos kárt okozó tűz ügs’ére későbbi lapszámunkban visszatérünk. G. G. pel, s ezzel együtt több, mint 75 ezer katasztrális hold területen pusztított a jég megyénkben ta­valy. Az idén, bár emelkedett a terület nagysága, a kifizetett összeg mégis kevesebb, mert egyes részeken csak kisebb ká­rok jelentkeztek. Érdekes megfigyelés, hogy ál­talában évenként szinte ugyan­azok a termelőszövetkezetek szenvednek leginkább. Mélykú- ton például az Alkotmány és az Üj Élet Termelőszövetkezet min­den évben igen nagy összegű kártérítést kap az Állami Biz­tosítótól. Az idén a mélykúti Űj Élet Termelőszövetkezetnek kö­zel három és fél millió forintot fizetett ki a megyei igazgatóság, az Alkotmány Tsz valamivel ke­vesebb, mint kétmillió forintot kapott. A dávodi Rákóczi Ter­melőszövetkezetnek két és fél millió forintot térítettek, a sze- remlei Dunagyöngye Tsz pedig alig kevesebb,! mint kétmillió forintot vett fel. Megyénk terü­letén összesen tizenegy termelő- szövetkezetnek [fizetett ki az Ál­lami Biztosító egymillió forintot meghaladó összeget jégkár cí­mén. PEIOPl NÉH ^ Magyar ázocia'lsta Munkäspar Bacs-Kiskun megyei Bizottsága ás a megyei tanács lapja sföszerkeszrö dr Weither Dánle Kiadja a Bács megyei UapkiadO Vállalat ■eieJöe kiadó; Mezei istvaD gareau 3zerkesztöség: Kecskemet varosa Tanaesha; ’terkesztósegi telefon kOzpon szerkesztő Bizottság t0-3í 28-19 23-16 Kiadóhivatal: Kecskemét Szabadság eét i/a re] efon; 19-09 Terjeszti s Magyar Poéta * fizetést dir iftnso re ta foTIn­aacs-Kiskun -negyei Nyomda v Kecskémé’ - r»lefoB: U-W Index; SS 0G3

Next

/
Oldalképek
Tartalom