Petőfi Népe, 1966. november (21. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-13 / 268. szám

Stettner Béla: Kőfaragók. NÉQYSZEMKOZT Néha mikor négyszemközt maradok a fákkal, folyókkal, kifosztott réttel nem tudok figyelni másra csak hallgatom magamban az idő pataverését ami egybefolyik és dorombol, mint a vízimalmok suhogása. Azt hallom csak, hogy befalazott kutyák visszafojtott ugatásaként köhögnek körülöttem a vének megkékülnek, mint ősszel a szilva és fölsikolt egy-egy halottsirató kórus, templomi ének. Fölébred bennem ilyenkor a kisgyerek aki mezítláb malacokat terel a faluvégen jajgató libák verdesnek a tóban_ zúg a harangszó és az ökörnyál közönyösen lobog a léckerítésen. Nem siratom én az ellobbant ifjúságot de néha szeretnék visszamenni az qlmaczagú szobákba, a meztelenszívű emberek közé a hétköznapok zsámolyán térdeplő tisztaságba. Mert amikor így négyszemközt maradok az őszi földekkel, dűlőútakkal b mozdulatlanul néz rám a napraforgó sárga virága csak hallgatom az idő pataverését és dorombol az emlék, mint a vízimalmod suhogása. Gál Sándor „Bánk bán66 alkotója 175 éve született Katona József Harmincnyolc esztendős volt. amikor meghalt, s utolsó íveit — mint Kecskemét váro­sának ügyvédje — városi urak társaságában, pereket intézve és vadászgatva töltötte. Nyilván, ez esztendőkben is sokat gon­dolt ama „drámára, öt szakasz­ban.’’. amelyet — huszonhárom évesen, 18Í4-ben, pesti joghall­gatóként — a felépítendő, ám (akkor még sokáig) csak terv­nek maradt kolozsvári színház pályázatára írt. Nagyon valószí­nű, hogy kecskeméti pajtásai között is felfedezett Petur bá­nokat, meg Solom mestereket is. és aligha nézte őket — a maga kritikus-gunyoros szemé­vel és együttérző szívével — közömbösen. Ám nem talált kö­zöttük olyan embert, akivel el is beszélgethetett volna a fel­háborodásnak és viaskodásnák arról a művéről, amely — a korabeli „ krimi ”-ket. a német lovagdrámákat utánzó színpadi rémhistóriák után — egyszerre csak kiszaladt a tolla alól. így hát csak legyintett Katona Jó­zsef és azt a mondatot idézte magában, amit ő maga írt le, amikor Pestről, — felcsillanó és elhamvadó reményei színte­réről — hazament Kecskemétre. „Ha a madár látja, hogy hasz­talan esik fütyürézése, élelmé­ről gondoskodik, és — elhall­gat”. Nem „fütyürézett” többé, ám nem hagyta abba — lehe­tetlen, hogy abbahagyta volna! — a gondolkodást nem az „élel­méről”, hanem a nemzeti és emberi kiútról. Amely külön­ben nem sokkal azután bukkant fel a magyar életben, hogy 1829-ben meghalt. Lehet-© elképzelni tragiku- sabb sorsot? Egy, a nép sűrű­jéből jött kecskeméti fiú. aki akkor eszmél magára és a vi­lágra, amikor még sem a bécsi császár, sem a magyar értelmi­ség nem feledhette a Martino- vics-öss zeesküvés véres leveré­sét! Egy tehetséges ember, aki­nek — szellemi értelemben — végig elszigeteltségben, magány­ban kell élnie és aki eltávozik íz életből, mielőtt kalászba ■zökkenhetne a mag. Az, ame- 'yet éppen a nemzeti nyelvért §s a haladás gondolatáért lelke- sedő-munkálkodó költők és ;rók vetettek, kialszik, mielőtt 'úgyúltak volna a reformkor fé­nyei!. .. A tragikus sors azon­ban mégsem kényszert thetíe térdre, és a súly alatt növő pál­ma — ha kortársai előtt lát­hatatlanul is — a magasba emelkedett. S hogy valójában — és éppen szellemi értelem­ben — nem volt sem elszige­telt, azt éppen a „Bánk bán” bizonyítja. Hiszen ezt a Szent Szövetség diadalának idején al­kotott művet a Szent Szövetség középkori szelleme ellen írta, elvi kontaktust teremtve a kor legjobbjaival, eszmeileg meg­előzve Kölcseyt, alá a „nemzet és haladás” szintézisében látta kora írástudóinak feladatát. Hogy végül is elhallgatott Ka­tona — el. mint a madár, amely nem lel visszhangra — az igaz. De akkor, amikor már tudta, hogy ami dolga volt az életben, és az irodalomban, azt becsülettel elvégezte. Amióta csak — hat eszten­dővel alkotójának halála után — először vitték színre a „Bánk bán”-t, a mű a legélénkebb vi­tákat váltotta ki a hivatásos és nem hivatásos kritikusok kö­rében. Széchenyi István — tud­juk — „érezte erejét”, de „visz- szariasztó”-nak találta. Pedig — anélkül, hogy 1814-ben még megnevezhette volna — mintha Széchenyire, sorsára is gondolt volna drámai prognózisában, Bánk konfliktusaiban Katona, Gyulai Pál — aki részletesen elemezte a dráma szerkeszté­sét és magasra értékelte külön­böző hőseinek lélektani rajzát — éppen magát Bánkot nem találta „elég szilárd jellemé­nek. Egyes nacionalista szelle­mű ítészek azt kifogásolták; vajon miért nézi bizonyos kri­tikával Katona József a „békét- Ieneket” és hogy miért hatá­rolja el magát — miközben a gyarmatosító merániak ellen lá­zit — „az idegen köntösök gyű- löleté”-től? Az álforradalmi dogmatizmus — nem tudta meg­érteni, miért láttat Gertrudis- ban is tragikus alakot az első magyar nemzeti dráma alkotó­ja? És napjainkban is új értel­mezésekre ad lehetőséget a „Bánk bán”. Hevesi Sándor ír egy helyütt a „kimeríthetetlen drámád­ról, amelyek „vitás pontjaik, problémáik ellenére is új és még újabb arcukat mutatják meg az idők sodrában”. Min­den jel azt mutatja, hogy a „Bánk bán” is ilyen „kimerít­hetetlen” színpadi alkotás, amely kicsúszik az előregyártott „el­méletek” hálójából és „új és még újabb arcát” ragyogtatja felénk. Mai szemmel már ter­mészetesnek tűnik, hogy abban az időben, amik«r József Atti­la azt sikoltotta, „hogy mi ne legyünk német gyarmat”, • munkásszínjátszóknak egyik fegyvere volt a gyarmatosítás elleni nemzeti összefogás felé utat mutató mű. Érdekesebb azonban, hogy mo6t, a nemze­ti függetlenség, s a szocializmus korában is él és hat, felkavar bennünket a több mint 150 esz­tendeje írott dráma. Mi a „titka" ennek? Na­gyon röviden szólva talán az, hogy a „Bánk bán”-ban — ép­pen mert Katona József shakes- peare-i ihletésű, teljes helyze­teket és embereket teremtő mű­vész — a nemzeti sorskérdések bonyolult egyéni konfliktusok­kal ötvöződnek össze. És most, amikor túl vagyunk mind az úgynevezett „lelkiző”, mind a társadalmi problémákat egyol­dalúan, sematikusan ábrázoló színpadi műveken, amikor ko­runk színpadi szerzőitől a kül- és belvilág valódi kapcsolatai­nak (és összeütközéseinek) fel­tárását várjuk, szívesen fordu­lunk azokhoz a tegnapi és teg­napelőtti művekhez, amelyek példát mutatnak „közélet” és „magánélet” sokoldalú össze­függéseinek felmutatásából. És különben is: mostanában divat — s nem felületi, nem tiszavi­rágéletű divat — a történelmi témák színpadi megjelenítése. Tudjuk, hogy a „Bánk bán” szövegének szövetében van olyasmi is, ami megfakult. Ám maga a mű él és élni fog hol­nap is! Tragikus sors ? A kecs­keméti takácsmester fiának éle­tén, pályáján elgondolkodva, az ember hajlamos arra, hogy fel­vesse: vajon nem ilyen sors kell-e nagy drámák alkotásá­hoz? Am annyi az ellenpélda is!... Reálisabb hát úgy fel­vetni a kérdést, hogy nem min­dig az a tragikus sors, ami an­nak látszik. Sikerek között is lehet valaki magányos és siker­telenül, látszólag elszigetelve is gazdag kapcsolatokat építhet ki a jövővel. Mi kell végül is nagy drámák alkotásához? Olyan lélek, amely át tudja él­ni a jelent és ugyanakkor ké­pes látni a jövőt, a kibontako­zást is. S ez független a vissz­hangtól, vagy annak hiányától. Katona József egyszer csak ab­bahagyta a „fütyürézés”-t. Lei­kéből lelkendezett művének föl­emelői hangzatai azonban ma is visszhangot vernek... Antal Gábor A művész Pár napra jött haza csupán, de a csalhatatlan jelek azt mutatják, hogy most már tartósan itt marad. A novem­beri esőben várakozók beszédéből kive­hetni, hogy nagyon megszerették. És: nehezen felejtik el az élményt, a vele való találkozást. A festőművész — Gallé Tibor — ha­zajött Hartára, szülőfalujába. Jelképe­sen persze, hiszen huszonkét éve halott már. De a képeinek serege, — ez a sok­sok küldött — itt van, a háriái új is­kola három tantermének falát díszíti. És a termekbe nem lehet beférni. Nem túlzás: egymást nyomkodják, taszigál- ják az emberek. Hálás gondolat volt. a dunavecsei já­rási tanácstól és a bájai múzeum ve­zetőitől, hogy ezt a tárlatot. Baja után bemutatják a szülőfaluban. Sajnos, Har- ta megyénk azon községei közé tarto­zik, ahol a népművelésnek elég sok még a tennivalója. Nos, ez a kétnapos kiállí­tás többet tett az emberek tudatában, mint akárhány előadás. A BŰVÖS VIZESTAL Weibel Jánosné áll az egyik kép előtt. Napfényben fürdő utca a képen, vaksi szemű házak. „Ilartai részlet”- — ez a címe. — ísinerfim e# gj gjgáf ágggggí*- hazatért mék háza mellett volt. Aztán Ismertem a festőt is. Ajjaj, sokat kimentünk hoz­zá, amikor festett. Ügy van az, hogy a gyerekféle szeret kíváncsiskodni. Ali ak­kor 4—5 évesek ha voltunk. Körülálltuk és néztük, hogyan dolgozik. Lassan megtanultuk, mikor kell a vizestáljába 1riss vizet hozni. Nem is vártuk, hogy szóljon. Különben nem szerette, ha fcö- rülálljuk. — Emlékszik még) az arcára? — Hogyne! Markáns arcvonások. Be­teg volt a tüdejével. Hatalmas fehér kalapot viselt, ha dolgozott. Dús haja sokszor kilógott a kalap alól. Weibelné sorra lépked a képek előtt, egyre mélyebben az emlékekben. Aztán felkiált: — Nicsak! Ez a ház a Jakabéké volt. Igen, a Jakabéké. — És ma? — Oh, négyszobás ház áll a helyén. A.z már eltűnt... íme a szélesre tárt társadalmi mon­danivaló. A múlt láttán felfakadó ér­zelemből kiválasztani a jót, hasznosat, célszerűt. Lám: hazatérve így hódit, így hat, dolgozik a művész.:. A járási tanács vb-elnöke. Búza De­zső ezt mondta a tárlat megnyitásakor: „Nem érhette meg a művész szülőfalu­jának semte forradalmi változását...* Igaz; mégis mekkora az ereje a mű­vésznek! EMLÉK A HÍDRÓL Kardos Péter nyugdíjas hajós, 76 éves. Hat év volt közöttük a korkülönbség. Abban az időben ez még jelentős. Így emlékszik vissza: — Ismertem jól az egész családot. Már abban az időben rajzolgotott, ami­kor még gyerek volt. Sokszor megnéze­gettük, megcsodáltuk rajzait. Évekkel később egyízben a fővárosban találkoz­tam vele. Az épülő Arpád-hidat rajzol­ta a Duna-parton. Áhítattal rajzolt. Ce­ruzáját hol felemelte és mért valami távolit, hol meg rajzolt vele. Nem szól­tam akkor hozzá, nem szerette, ha za­varták, pedig nagyon barátkozó termé­szetű ember volt.., Erről tesz említést Énisz Péter is: — Gyakran ránk szilt; félre gyere­kek, dolgozni szeretnék. De goromba azért sose volt. Továbbra is hagyott bá­mészkodni. Frei János, a Lenin Tsz tagja így em­lékezik: — Sokat mókáztunk, nagyon vidám ember volt. Mintha itt a képén is, a fa­lon valami tréfán törné a fejét... Ahogy a hartai nép a sok-sok ismerős kép előtt zarándokol, egyre többet is­mer fel a témákból Ez a ház is, ez a táj is, ez a fej is... Mindegyik szakít fel valami emléket, buggyant ki vala­mi mondanivalót. Szinte megszínesül a levegő a sok emléktől;... A HÍRES FESTŐISKOLA Weber Henrik elmondja, hogy őt is lefestette 1915-ben a művész. Hartai népviseletben, csizmában-kalaposan. A töltés mellett volt egy tó, amelyet Bé- kaváros-nak neveztek. Töméntelen bé­kája miatt persze. Itt mostak az asszo­nyok. Egy piros dézsát állított ide a mester és abban lubickoltatta a gyere­keket. Közben festette őket. Orbán László, a hartai textilbolt mos­tani vezetője fővárosi gyerek volt és nyaranta jött Hartára a nagyszülőkhöz. Így ismerte meg a Duna-partján a fes­tőt, „Tibi bácsi”~t. — Mintha ma is látnám: gyakran ment horgászni a Dunához. Fiát és kis­lányát vitte magával. Horgászás közben festett, ha nem kapott a hal. Beszélgetés, emlékezés közben gyak­ran jön elő a Duna. Igen, a hartai szi­get sarkán volt egy hatalmas fa, ez volt az ő „művésztelepe”. Mikor a har­mincas évek közepén megszervezte jó­nevű festőiskoláját, itt a víz mellett, a szabadban foglalkozott tanítványaival, akiknek száma idők folytán már meg­közelítette a kétszázat is. És ezek kö­zött nagyon sok szegény gyereket díjta­lanul tanított, hiszen olyan nehéz volt akkor művésziskolába jutni... .:. Hazajött tehát a művész. Haza­jött műveiben, a képekben, amelyeknek csaknem mindegyike elevenen buzgó emlékeket fakasztott; Balogh József

Next

/
Oldalképek
Tartalom