Petőfi Népe, 1966. szeptember (21. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-24 / 226. szám

mäsof\ Szeptember 26—október 2-ig. Állandó műsor számok ' KÖSS U TH-fí ADIO Hírek. Idojárásjelentes. 4.30, 6.00, 6.30, 3.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, £2.00, 24.00 óra. — 1.32—7.38: Hajnal­tól reggelig. Zon&> műsor. — 4.13 Falurádió. — 5.30 és J.üó: Reggeli krónika. — 8.03: Műsorismertetés, és a budapesti mozik Hazunk Hírei. — ezumazak műsora. — 18.13: 18.33: Jó éjszakát gyerekek! — 20.00: Esti Krónika. PETOFI-RADIO 14.05: Időjárás- és vízállásjelentés. — 15.00, 17 00, 10.00, 23.00: Hírek, idójárásjelentes. nye. — 10.10: Könnyűzenei híradó. — 10.53: Néhány perc tudomány. — H.00: Operaáriák. — 11.27: A Szabó család. — 12.15: A leányvásár. Ope- rettr észlelek. — 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.15: Az NBC szimfonikus zeneikar játszik. —14.05: Magyar nóták. — 14.30: Lányok, asszonyok. — 15.00: Zongoraművek. — 15.40: A sziget. XV. rész. — 16.15: Tánczenei koktél. — 17.05: Műszak- váltásikor — a mosdóban, az öltö­zőben. — 17.20: Operabarátoknak. — 16.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.20: Filmzene. — 16.30: Közvetítés Magyarország—Franci a ország vá­logatott labdarúgó-ménkű zésről. — 20.218: Nagy monológok. — 21.05: Be­mutatjuk Muszlin Magomajevet. — 22.10: Sporthírek. — 22.15: A szo­ciológia határai. — 22.25: A nem­zetközi Liszt—Bartók zongoraver­senyről jelentjük. — 22.55: Egy éj Velencében. Operettrészletek. — 23.21: Sztravinszkij vokális műveiből. — 0.10: Tánczene. PETŐFI-RADIO 4.26—10.58: Azonos a Kossuth-rátíió műsorával. — 14.00: Operákból. — 15..05: Jeles helyett külföldi utazás. — 15.15: Népzene. — 15.55: Orvosi tanácsok. — 16.00: Lüzisztraté. Ope­rettrészletek. — 1-6.22: Bronislav Hii- berman hegedül. — 17.05: Könnyű­zenei híradó. — 17.48: Hirdetőosz­lop. — 17.56: Népzene. — 18.20: Gaz­daszemmel a nagyvilág mezőgazda­ságáról. — 18.35: Régi beszélgetés a régi Theater an der Wien igazgató­jával. — 19.10: A Pénzügyőrzenekai játszik. — 19.25: Ki oldja meg, kié a jobb? — IS.35: Budapesti Zenei Hetek. 1966. — 21.30: Fiorentina— Győr KEK labdarúgó-mérkőzés n. félideje. — 22.15: Antibes-i Dzseasz- fesztivál. r K.. Héttő .J KOSSU f fcl-KADIO My fair Lady. Részletek. — 9.25: A POTÖFI-RADIÖ I 4.26—10.57: Azonos a Kossuth-ráaló 1 műsorával. — 14.00: Könnyűzene. — I 14.15: Válaszolunk hallgatóinknak. — ; 14.30: Népzene. — 15.05: Heti hang- ! versenykalauz. — 15.40: Mit érde­kel? — 15.50: Délutáni frissítő. — 16.55: Bélyeggyűjtők öt perce. — 17.05: Két Haydn-szimfónia. — 17.40: Láttuk, hallottuk... — 18.00: Dinicu és zenekara muzsikál. — 18.30: Ze­nés játékból. — 19.10: Táncdalok. — 19.20: Az eltűnt ciklus nyomában. — 19.35: A nemzetközi Liszt—Bartók zongoraverseny zenekari döntője. — 21.15: Könnyűzene. — 22.10: Lssay Dobrowen. vezényel. C Szombat 3 Sikeres volt az idei Spartakiád 8.15: _ _ 9.10: Tanári szobában, hét előadóművésze: lssay Dobro­wen. — 10.10: Az óvodások műsora — 10.30: Népzene. — 11.00: Uj gon­dok a szemészetben. — 11.10: Két szonáta. — 12.15: Mindenki kedvére. — 14.05: Iphigenia Taurisban. Ope­rarészletek. — 14.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.00: Tánczenei koktél. — 15.40: A sziget. Xffl. rész. — 16.15: Balkan a kürtszó! ■— 16.55: Édes anyanyelvűnk. — 17.00: Ma­gyar nóták. — 17.25: Pszichológiai V ilágkongresszus Moszkvában. — 17.43: Mozart: F-dúr oboanégyes. — 18.00: Mi történt a nagyvilágoan? — 18.20: Offenbach: Fortunió dala. Egy fel vonás-ots daljáték. — 19.35: Bu­dapesti Zenei Hetek. 1966. — 21.45: Csárdások. — 22.15: Sporthírek. — 22.20: Antibes-i Dzsesszíesztivál. — 23.00: Mai szemmel. . . — 23.10: Ope- rarészletek. — 0.10-: Könnyűzene. PETŐI-1-RADIO 4.26—110.58: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00; Tánczene. — 14.25: Kút a sötét erdőben. Elbe­szélés. — 14.45: Bárdos-kórusok. — 15.05; A régi muzsika kedvelőinek. — 16.05: Magyar dalok és táncok. — 16.25: Hangverseny a stúdióban. — 47.05: A G vermek rádió műsora. — 17.25: ötórai tea. — 18.20: Lányok, asszonyok... — 18.50: Fúvószene. — 19.10: Népdalok. — 19.34: Gazda­ßzemmel hazánk mezőgazdaságáról. — 19.49: Rádiópatika. — 21.05: Fran­cia sanzonok. — 21.40: Arany a ho­mokon. Mathiász Jánosról. — 22.00: Csínom Palkó. Daljátékrészletek. — 22.25: A hét előadóművésze: lssay Dobrowen. KÖSS UTH-R ADIO 8.30: Operarészletek. — 9.10: Idő­szerű nemzetközi kérdések. — 9.20: Népzene. — 1-0.10: A sétáló falevél és a többiek. — 10.40: Könnyűzene. — 11.00: Déli tájak muzsikája. — 12.15: Tánczened koktél. — 13.00: We­ber operáiból. — 13.45: A török adó­szedő háza. Elbeszélés. —14.05: Ope­rettrészletek. — 15.10: Zengjen da­lunk. — 15.40: Táj és költészet. — 16.15: Csak fiataloknak! — 16.55: Na- bucoo. Operarészletek. — 17.25: Ahol a középületeket tervezik. — 17.35: Magyar nóták. — 18.07: A gyűlölet országútján. Dokumentumműsor. — i8.37: Könnyű dalok. — 18.52: ,.Na­gyobbak ők, mint a hadvezérek.’* Rádiójáték. — 19.35: Budapesti Ze­nei Hetek. 1966. — 21.30: Népdalok. — 22.15: A modern ember szabad­ideje. — 22.25: Oparettrészletek. — 22.45: Kutató árok. — 23.00: Tánc- zene. — 23.30: Kamarazene. —• 0.10: Szórakoztató zene. PETOF1-RADIÖ 4.26—10.58: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Beethoven-mű- vek. — 15.05: Táncmelódiák:. —15.52: Bach-műsor. — 17.05: Könnyűzene Moszkvából. — 17.35: Látogatás Job­bágy Károlynál. — 17.55: Hangver­seny a stúdióban. — 18.30: Magyar muzsikával a nagyvilágban. — 19.10: Könnyű fúvósmuzsika. — 19.30: Mág- nesség és atomfizika. — 19.40: Tánc­dalok. — 19.53: Közvetítés a Kecs­keméti Katona József Színházból: 104 lap a szerelemről. Dráma két részben. — 21.56: Filmzene. — 22.15: A nemzetközi Liszt—Bartók zongo­raversenyről jelentjük. — 22.45: Ka­tona da lók. KOSSUTH-RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. — 8.40: Reggeli hangverseny. — 9.25: Orvo­sok a mikrofon előtt. — 9.30: Köny- nyűzene. — 10.10: Debussy-művek. — 10.30: Daljátékokból. — 11.10: Sta­tisztika. Rádió dráma. — 12.15: Nép­zene. 13.00: Személygépkocsi és szőlőpar­cella. Hatvani Dániel írása. 13.15: Versenymüvek. — 14.05: Hir- detőosziop. — 14.20: Két operanyi­tány. — 14.45: Mi történt a héten a nagyvilágban? — 15.00: Csak fia­taloknak! — 15.40: A méreg. Elbe­szélés. — 16.15: Hét vége. . . — 18.10: lssay Dobrowen vezényel. — 18.45: j Nyelvészkedjünk. — 19.01: Huszka- est. — 20.25: Magyar nóta. — 20.53: Fantomok, lidércek és egyéb ször­nyetegek — vidám vérfagyasztás. — 22.15: Nemzetközi Icaposolátok és a játékelmélet. — 22.25: Táncoljunk! PETÖFI-RADIO 4.26—11.08: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Indulók. —14.10: Lemorzsolódás. — 14.20: Dallal — tánccal a világ körül. — 14.54: Or- vosok a mikrofon előtt. — 15.C6: Szimfonikus hangverseny. — 16.01: Csókold homlokon a Múzsát. Vidám műsor. — 17.05: Wagner-operákból. — 17.40: Az üzenet.. — 17.56: Magyar nóták. — 18.30: Népművelők figyel­mébe! — 18.45: A dzsessz kedvelői­nek. — 19.10: Német kórus. — 19.20: A filozófia nagy problémái. — 19.33: Budapesti Zenei Hetek. 1966. — 21.15: Népdalok. — 21.40: Operaáriák. — 22 .18; Futok a pénzem után. Vidám írások. r v.­Kcdd KOSSUTH-RADIO 8.20: Népzene. — 8.55: Nézze meg, pénzt ad érte! — 9.00: Hars an a kürtszó! — 9.40: Szuchony: A he­gyekről — kórusszvit. — 10.14): Köny- nyűzene. — 11.00: A XX. század an­gol zenéjéből. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Törvénykönyv, — 13.15: Operarészletek. — 14.05: Nép­dalok. — 14.25: Harminc kilométeres kikötőváros: Alexandria. — 14.40: Zenekari muzsika. — 15.40: A szi­get. XIV. rész. — 16.10: Beszélő szé­kek. — 17.15: A zene műhelyében. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.20: Huszas stúdió. — 19.11: Nó­tacsokor. — 19.25: A Szabó család — 20.30: A Stúdió 11 játszik. — 21.00 Kállay Ferenc szerepeiből* — 22.15 Sporthíreik. — 22.20: Dalok. — 22.35 A nemzetközi Liszt—Bar tók-zon go­lfversenyről jelentjük. — 23.05: Ko­runk költészete. — 23.20: Szórakoz­tató szimfonikus zene. — 0.10: Éji zene. PETŐ FI- RADIO 4.26—10.58: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Dalok. — 14.23 Tánczene. — 15.05: A lepecsételt asz szony. Daljátékrészletek. — 15. vizek megzabolázója. — 16.15: Hang­verseny gyermekeknek. — 16.35: Me­zei csokor. — 17.05: Dalok. — 17.15 A világ legdrágább autója. Elbeszé­lés. — 17.42: Szórakoztató zene. 18.25: Gondolatok filmekről. — 18.40 Hanglem ezgyüj tők húsz perce. — 19.10: Muszorgszkij: Borisz Godunov. Négyfelvonásos opera. — 22.32: Ma­gyar nóták. r .Szerda KÖSS U1 H-K ADIO á.2ö: Könnyűzene. — 8.55: Orvosi tanácsok. — 9.05: A Gyermekrádió műsora. — 9.10: Úttörő .kórus. — O.íO: Magyar művészek hangverse­AZ MTS kongresszusa a sportmozgalom legfőbb felada­tául a tömegesítést jelölte meg. E célkitűzés jegyében zajlott le az idei év legnagyobb szabású sporteseménye a II. Országos Sportnapok ünnepségsorozata és ennek egyik — ugyancsak szé­les tömegeket mozgató rendez­vénye — a Falusi Dolgozók Spar- takiádja. A SPARTAKIÁD nem új do­log. Vonzóereje mindig nagy volt és ma talán még az eddi­gieknél is fontosabb és jelentő­sebb verseny. Igen sok azoknak a száma, akik a Spartakiád-ver­senyek során váltak aktív spor­tolókká. Számtalan községben alakultak a Spartakiád-verse- nyek után különböző szakosz­tályok, sőt nem ritkán új sport­körök is. A FALUSI Dolgozók Sparta- kiád-versenyeit az idén 9 sport­ágban rendezték meg megyénk­ben. A községi versenyeken részt vevő fiatalok létszáma ugyan az előző évhez viszonyít­va nem sokat nőtt, mert 1965- ben 17 636, az idén pedig 17 799 sportoló állt rajthoz, de ha az elért eredményeket és a ver­senyzők felkészítését nézzük, már sokkal biztatóbb képet ka­punk. örvendetes például, hogy atlétikában a női versenyzők száma majdnem 50 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyít­va. A járási döntőkön 1931 fő vett részt, jóval többen tehát mint az előző; években bármi­kor. Ez a Spartakiád volt az el­ső, amelyen a csapatsportágak­ban valamennyi járás részt vett. AZ ORSZÁGOS döntő az OSN központi ünnepségeinek kereté­ben Budapesten került megren­dezésre. Itt versenyzőink igen szép eredményt értek el. A me­gyénkből döntőbe jutott egyet­len csapat a Mélykút női röp- labdázói veretlenül bajnokságot nyertek. Ezenkívül női atlé­táink három második, a férfi atléták egy harmadik helyet szereztek. A Falusi Spartakiád-verse- nyek célja, hogy a falusi fia­talokkal megszerettesse a spor­tot. Az idei Spartakiád ezt a feladatát jól töltötte be és ered­ményeivel újabb előrelépést je­lentett a sportmozgalom töme­gesítésében. r Vasárnap 3 r Péntek-J KOSSUTH-RADIO 8.20: Mit főzzünk? — 8.2ö: Ritmi­kus percek. — 8.55: A vásárlók ne­vében kéretni! — 9.00: Schubert— Honegger-hangverseny. — 10.10: Az óvodások műsora. — 10.30: Édes anyanyelvűnk. — 10.35: Fúvószene. — 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Két elbeszélés. — 11.26: Népdalcso­kor. — 12.15: Erkel operáiból. — 13.00: Ami a jövő hét zenei műso­raiból kimarad. — 14.05: Szólók. — 14.30: Róka Móka bábszínháza. — 15.00: üZENEtek. — 15.40; Kolibrik. Elbeszélés. — 15.50: Komszomol-da- lok. — 16.15: A Rádió kongresszusi tablója. Kőművesek. — 16.46: Könyv­szemle. — 16.56: ötórai tea. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.20: Üj Zenei Újság. — 19.00: Magyar nóták. — 20.00: A vizsgálat. Orató­rium 11 énekben. Rádiójáték. — 0.10: Két motetta. KOSSUTH-RADIO 8.10: Lammermoori Lucia. Opera­részletek. — 8.55: Édes anyanyel­vűnk. — 9.30: Rádiójáték gyerme­keiknek. — 9.50: Alkotóműhelyben. — 10.05: Szivárvány. — 12.16: Jó ebédhez szol a nóta. — 12.45: Van új a Nap alatt! — 13.05: Mairio Lan­za énekel. — 13.19; Egy korty ten­ger. — 13.29: lssay Dobrowen vezé­nyel. — 14.30: Társasutazás — Má­mái a. — 15.30: Mérkőzések percről — percre. — á6.30: Magnósok, ügye­lem! — 17.00: Legkedvesebb ver­seim. — 17.15: Edinburghi Fesztivál. 1966. — 18.06: Népszerű müvek — híres előadók. — 18.49: Egy légy. Elbeszélés. — 19.08: Népzene. — 20.10: Ritmus és melódia. — 21.07: Isteni Komédia — avagy a világ és az ember teremtésének, az első bűnbeesésnek és a paradicsomból való kiűzetésnek, valamint annak részletes története, hogy mindebből mi származott. — 22.10; A vasárnap sportja. — 22.20: Foss: A calaverasi ugróbéka. Egyfelvonasos vigopera. — 23.03: Elmélet vagy empíria? — 23.13: Klasszikus operettrészletek. — 0.10: Csembalóművek. PETOFI-RADIO 8.00: Színes népi muzsika. — 8.25: Magyar tájak. Alföldi tanyák. — 9.00: Operakalauz. — 10.00: Táncae- ne. — 11.00; Szimfonikus hangver­seny. — 12.50: Vidám műsor gyer­mekeknek. — 13.28: Népzene. — 14.00: A dzsessz kedvelőinek. — 14.20: Hogyan lesz az ember mara­di? — 14.30: Mérkőzések percről percre. — 16.20: Művészlemezek. — 16.08: Olasz muzsikusok a XX. szá­zad hajnalán. — 17.00: Mit hallunk a jövő héten? — 17.30: Pillantás a nagyvilágba. — 17.50: Marlene Diet- rich éneikéi. — 18.05: A helység ka­lapácsa. — 18.50: Üj kórusfelvóte- leinkből. — 19.15: Oktatás injekciós­tűvel. — 19.35: Budapesti Zenei He­tek. 1966. — 21.15: Könnyűzene. — 22.05: Hangversenynaptár. — 22.20: Magyar nóták. LABDARÚGÁS: NB II. Keleti csoport: Kecs­keméti Dózsa—Gyulai MEDOSZ. Kecskemét, Széktói Stadion, va­sárnap du. fél 4 óra, vezeti: Ko­vács B. — Kiskunfélegyházi Va­sas—Borsodi Bányász, Kiskun­félegyháza, vasárnap du. fél 4 óra, vezeti: Bene. IVB III. Délkeleti csoport: Kis­kunhalasi MEDOSZ—Mezöko­vácsházi Petőfi, Kiskunhalas, vasárnap du. fél 4. vezeti: Kor­mányos. — Kalocsai VTSK— Martfűi MSE, Kalocsa, vasárnap du. fél 4, vezeti: Jármai dr. — Orosházi Kinizsi—Kalocsai Hon­véd. Orosháza, vasárnap du. fél 4 óra, vezeti: Kollai. — Csong­rádi Petőfi—Kecskeméti TE, Csongrád, vasárnap du. fél 4 óra. vezeti: Hodroga. NB III. Délnyugati csoport: Nagykanizsai Bányász—Bajaj Vasas MTE, Nagykanizsa, szom­bat du. fél 4 óra, vezeti: Szlo voda. Megyei I. osztály: Északi cso­port: K. MÁV—Kkfélegyházi Honvéd, Kecskemét, MÁV-pálya, szombat du. 2 óra, K. AKÖV— K. Fémmunkás, Kecskemét, Bel- sővárofii Sportelep, szombat du. 3 óra. K. Honvéd—K. Egyetér­tés, Kecskemét, Belsővárosi Sporttelep, vasárnap de. 10 óra. Kkfélegyházi Vasas II.—Kiskő­rösi MEDOSZ, Kiskunfélegyhá­za, vasárnap du. fél 2 óra. A következő négy mérkőzés kez­dési időpontja vasárnap du. 3 óra. Szabadszállási Honvéd—K. Dózsa II., Dunavecse—Izsák, Kiskőrösi Honvéd—Kiskunhalasi Honvéd, Tiszakécske—Lajosmi- zse. Déli csoport: (Valamennyi mérkőzés kezdési időpontja va­sárnap du. 3 óra.) Bajai Bácska HÉTFŐ 13.33: Budapesti Zenei Hetek. 136«. KEDD 8.05—9.55: Iskola-tv. — 17.50: A Ma­gyar Hirdető műsora. — 18.05: Bar­kácsoljunk! — 18.35: Mai vendégünk: Keserű János földművelésügyi mi­niszterhelyettes. — 18.55: Esti mese. — 13.05: Demeter Imre színházi jegy­zete. — 19.15: Shaw: Caesar és Cleo­patra. Színmű 3 felvonásban. — 23.25: TV Híradó. SZERDA 17.45: Sokszemközt. — 18.15: Hazai tükör. — 18.20: Magyarország—Fran­ciaország labdarúgó-mérkőzés. — 20.20: TV Híradó. — 20.40: A kame­ra második oldala. — 22.00: TV Hír­adó. CSÜTÖRTÖK 8.10—9.55: Iskola-tv. — 10.30: An­gyal kalandjai. T,ída. — 11.00: Uta­zás jegy nélkül. — 18.C«: 29 000 óra — 400 kilovolt. Riportf'lm. — 18.30: lelesport. ■* 13.15; A Fejj veiee Erők Napján. — 18.20: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 19.50: Klasszi­kusok a képernyőn. A bosszú. Ma­gyarul beszélő nyugatnémet film. — 20.45: Szalontánc EB. — 21.04: TV Híradó. — 22.05: Csak felnőtteknek! PENT EK 9.00: Iskola-tv. — 9.41: Az első vo­nalban. — 10.00: Eottósorsolás. — 10.20: A bosszú. Magyarul beszélő nyugatnémet film. — 11.15: Tele­sport. — 14.30: Iskola-tv. Élővilág. — 19.00: Pedagógusok fóruma. SZOMBAT 18.55: Hírek. — 17.00: Casablanca. Magyarul beszélő amerikai film. — 18.40: A tv jelenti. — 19.20: Esti me­se. — 19.30; TV Híradó. « 13.50; Hobby. Magyar bábfilm. — 20.00: Világirodalmi Magazin. — 22.00: II. Pécsi Játékfilm Szemle. Gálaest az Olimpiában. — 22.30: TV Híradó. VASÁRNAP 9.05—9.30: Iskola-tv. — 9.55: Hét- mérfőldes kamera. — 10.10: Paletta. — 10.40: Foxi Maxi kalandjai. — 11.05: Üdvözlet barátainktól. — 14.25: Tatabánya—Vasas bajnoki labdarú­gó-mérkőzés. — 18.20: „Televízió.” Kisfilm. — 16.30: Nemzetközi Mező- gazdasági Magazin. — 16.50: Talál­kozás a stúdióban. — 17.20: Utazás jegy nélkül. A Balti-tenger partjai­nál. — 17.45: Munkásénekkarok. — 18.00: A röntgensugárzás. — 18.30: Mit akar ön megtudni Magyaror­szágról? — 19.30: TV Híradó. — 19.50: Esti mese. — 20.05: Csodálatos vagy Júlia. Magyarul beszélő oszt­rák—francia film. — 21.40: Sporthí­rek. — 21.50: A Barangolás vendég­könyve. — 22.10: Az érem harmadik oldala. — 22.20: TV Híradó. — 22.10: Jó éjszakát, felnőttek! Gusztáv és a pénztárca. Posztó—Bácsbokod, Kiskunhala­si MÁV—Jánoshalma, Gara— Mélykút, Császártöltés—Kecel, Miske—Bácsalmás, Katymár— Soltvadkert, Vaskút—Hajós. KOSÁRLABDA: NB I-es női mérkőzés: Kecs­keméti Dózsa—Soproni Postás, Kecskemét, vasárnap de. 10 óra. NB I-es férfi mérkőzés: Bajai Bácska Poszjtó—Újpesti Dózsa, Baja, vasárnap de. 10 óra. NB II-s férfi mérkőzés: Bp. Egyesült Gyógyszergyár—Kecs­keméti Petőfi, Budapest, vasár­nap de. Megyei bajnokság: Óvónőkép­ző-pálya. K. Óvónőképző—F. Va­sas, női, szombat du. 3 óra. Dó- zsa-pálya: K. Dózsa II.—K. Dó­zsa serdülő, női: szombat du. 3 K. Dózsa II.—Petőfi II. férfi. TEKE: NB I-es női mérltőzés: Bp. Ganz-MÁVAG—K. MÁV, Buda­pest, vasárnap de. fél 11 óra. NB II. Keleti csoport, férfi mérkőzés: Bp. Űttörővasút—K. MÁV, Budapest, szombat du. ASZTALITENISZ: NB II-s női mérkőzés: Kecs­keméti VMi—Szegedi Kender, Kecskemét, Bács-Kiskun megyei Építő- és Szerelőipari Vállalat Tatár sor 1. szám alatti termé­ben vasárnap de. fél 10. Bp. Vegyterv—KítVSC, Budapest, szombat du. Bp. SZÖVOSZ—• KRVSC, Budapest, vasárnap de. ÍJÁSZAT: Nehéz és könnyűíjas férfi és női csapatbajnokság II. forduló. Kecskemét, Széktói-pálya, szom­bat du. 3 és vasárnap de 9 óra. RÖPLABDA: NB II-s férfi mérkőzés: Érd—K. AKÖV, Érd, vasárnap de. Megyei férfi mérkőzés: K. Dózsa—K. Légierők, K. Építők—Kalocsai Honvéd, Bajai Ruhagyár—Kun- fehértó. KÉZILABDA: Megyei férfi I. oszt.: Kecske­méti BRG—.Szabadszállási Hon­véd. Kecskeméti FGT—Kkfházi Fáklya, Kiskunhalasi Spartacus —Bácsalmás, Kiskőrösi Honvéd Kkfházi Honvéd, Lajosmizse— Bajai Kismotor, Csávoly—Kalo­csai Honvéd. Megyei női bajnokság: Északi csoport: Városföld—Kerekegy­háza, Szabádszállás—Felsőlajos, Kkhalasi MÁV II.—KTE. Déli csoport: Szombat du. Bajai Bácska—Bajai ITSSjL. vasárnap le. Bácsalmási Gimnázium— Nagybaracska, Madaras—Gara, unauatai—fáskőroa vü • i M • ú

Next

/
Oldalképek
Tartalom