Petőfi Népe, 1966. július (21. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

Bajai Napok keretében tAz mmypmty ünnep leqteesebb xxi. évi., im. sz. Ara ÓO fillér «*«. rot» 1, fentek Megnövekedett a közös gazdaságok vagyona Befejezték munkájukat az újraértékelő bizottságok A megyei tanács vb mező- gazdasági osztályának terv- és pénzügyi csoportján ezekben a napokban nagy és hosszadal­mas munka végső szakaszához érkeztek el. Befejeződött a me­gye közös gazdaságainak tulaj­donában levő állóeszközök új­raértékelése. Mint ismeretes, a földműve­lésügyi miniszter rendelete alap­ján a zárszámadás időpontjának megfelelően kerültek számbavé­telre a szövetkezeti gazdaságok gépei, gépi berendezései és fel­szerelései ; az épületeik, végül pedig az ültetvények, s történt meg az első félévben ezek újra­értékelése. A munka — amely­ben egyedül B ács-Kiskun me­gyében 86 bizottság 236 tagja vett részt — a termelőszövet­kezetek, termelőszövetkezeti csoportok önálló, vállalati jel­legű gazdálkodásának fontos feltételét teremti meg. Ahhoz ugyanis, hogy a szö­vetkezetek saját eszközei­ket megfelelően hasznosít­hassák és fejleszthessék, is­merniük kell ezek tényleges értékét. A könyvekben nyilvántartott összegek azonban ezt minded­dig meglehetősen pontatlanul tükrözték. — J ellemző a munka nagy­ságára — tájékoztatott Bakó Zoltán főrevizor, a megyei új­raértékelő bizottság titkára —, hogy az adatokat 233 tsz-ben és 65 tszcs-ben kellett össze­gyűl tenni k a járások ezzel megbízott szerveinek. 4 A gépek már korábban be­fejeződött újraértékelése során megállapítást nyert, hogy a megye közös gazdaságaiban mintegy 3300 traktor, kombájn és tehergépkocsi van. Az épületek számbavételére félezernél is több majorban ke­rült sor. Ezek még hátralevő át­lagos élettartama 25 év, ami csaknem nyolc évvel jobb, mint az országos átlag. A közös gazdaságokban egyéb­ként az épületek és építmények kis híján egymilliárd, a gé­pek és felszerelések 626 millió forint értéket képvi­selnek, _ Régóta esedékes feladatot h ajtottunk végre a közös álló-' eszközök értékének „helyére té­telével”. Az eddigi torzításokat kiigazítva, immár valóságos ér­téküket. az elhasználódás tény­leges mértékét vehetjük figye­lembe. Egyik alapeleme ez a tevékenység az önállóbb gaz­dálkodásnak, egyúttal biztosí­tékot teremt az amortizációs alapok képzéséhez. Ez utóbbira egyébként eddig a gépeket illetően került sor. Az év végéig ennek fejében szövet­kezeti gazdaságaink 88 millió forintot fizetnek be. s ebből el­sősorban új gépek beszerzése válik lehetővé. Az épületek és ültetvények amortizációs alapjának kép­zése az elkövetkező évek­ben történik meg. Ez az alap egy év vonatkozásá­ban az állóeszközök előbbi cso­portjánál 30, míg az ültetvé­nyeknél 7—8 millió forint — fejezte be tájékoztatását a fő­revizor. Mint olvasóinknak már hírül | deklődő, s a „szorítón kívül” adtuk szerdán este Ribxanszky í kattognak a fotósok, filmesek Miklós, az FM Országos Halá' szati Felügyelőség igazgatója nyitotta meg a Bajai Napok eseménysorozatát, amely lam- pionos csónakfelvonulással, tű­zijátékkal és az aranyponty ün­nepséggel vette kezdetét. Másnap, csütörtökön délelőtt szinte az ország valamennyi i ^tt ^száil^cslpós" méguTiUaT « halászati termelő- ! ’ CS pot>’ megls lUa‘ masinái, készül a tv-riport. .. .No és természetesen Krú dy, Ruffy, vagy Baróti tollára méltó halié földöntúli zamatok sűrítménye. Másfél óra és 3 kiló hal áll mindegyik Versenyző rendelke­zésére. Lobog a tűz a bogrács számottevő szövetkezetének képviselői gyűl-| j „ fáj kft. tek össze a Petőfi-szigeten, hogy j a Bajai Napok keretében meg- I Egy órán belül már a dönt­rendezett halfőző versenyen be- j nökök asztalán az első „ver. mutassák tudásuk legjavát. Ve­lencétől Szolnokig, Ercsitől Ba­jáig megtalálható itt csaknem mindenki, aki — minden joggal — a halászlé, vagy a halpör­köl tkészítés mesterének vallja magát. tos, remek ízeket ígérő füst a A verseny II órakor veszi senydarab”. Fehér köpenyben kóstolgat és pontoz az öttagú zsűri pártatlanul, nem tudva ki­nek a főztjét bírálják. Nem könnyű a véleményt összeegyez­tetni a nemes pankrációban hosszas tanácskozás előzi meg az eredményhirdetést, amely vé­kezdetét. Nem sípszó, vagy pisz- j gezetül azt adja tudtul, hogy a tolylövés jelzi a rajtot: Pékh ; halászléfőzés versenyének 9 Gyula, az Országos Halászati résztvevője közül Farkas József, Felügyelőség helyettes igazgató-; , ... ja, a zsűri elnöke adja meg a a ÜJ, É1* Htsz yersfnfzof kezdésbe az engedélyt. i íe érdemelte ki az első helyet. ! Közvetlenül mögötte végeztek Már a versenyzők asztalán a pontyok, csukák, harcsák: a hal­ié legfőbb kellékei. Működésbe lépnek a kisebb-nagyobb kések, pikkelyező alkalmatosságok; — amott hagymát szeletelnek, s a végre kikíváncsiskodó Nap su­garába szikrázva röppennek szerteszét a „halpénzek”. Izga­tott versenyzők és rengeteg ér. paksi Vörös Csillag és a velen­cei Törekvés Htsz szakácsai. A verseny részvevői emlékla­pot, a győztesek és a helyezet, tek pedig serleggel és értékes tárgyjutalmakkal gazdagabban hagyták el a vetélkedő szín he. lyét. Jóba Tibor 483 tonna — eS) betoncölöpön Néhány héttel ezelőtt már be­számoltunk arról, hogv újszerű alapozást eljárást alkalmaznak Kecskeméten, a Kada Elek ut­ca sarkán felépítendő 9 szintes családi háznál: az épület vas- szerkezete földbe süllyesztett betoncölöpökön nyugszik majd. Az EM Közmű és Mélyépítő Vállalat dolgozói időközben le­verték a földbe és — mint ké­pünkön látható — próbaterhe­lésnek is alávetették a beton­oszlopokat. Böcz Béla. az CM Földmérő és Talajvizsgáló Vál­lalat mérnöke és Scheffler Ist­ván, a munkálatok vezetője elé­gedett az eddigi eredménnyel: a betoncölöp jól bírja a 483 tonnás terhelést is. Ha Kecske­méten beválik az újszerű ala­pozás. akkor a hasonló talaj­szerkezetű alföldi városokban is ezt alkalmazzák a jövőben. Ülést tartott a Minisztertanács ♦ V A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A kormány el nőkének és a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkárának kö­zös előterjesztése alapján megvitatta és jóváhagyta azt a meg­állapodást, amely a kormány vezetői és a SZOT titkárságának tagjai között jött létre az állami, gazdasági szervek és a szakszer­vezetek munkakapcsolatáról, a soron levő gazdasági feladatok megoldásában való együttműködésről. A földművelésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt a nyá­ri mezőgazdasági munkákról, a gabonabetakarításról. A művelő­désügyi miniszter beszámolt a szocialista országok felsőoktatási — illetve művelődésügyi minisztereinek Moszkvában tartott ta­nácskozásáról. A kormány a tájékoztatókat tudomásul vette. A Minisztertanács megtárgyalta és elfogadta a kormány, va­lamint a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság második félévi mun­katervét. (MTI) Erkölcsi csőd A felháborodás hatalmas vi­hara zúg végig a földkerekség minden kontinensén ezekben az órákban. Való és igaz: haragtól szikrázó szemmel olvasták Ha­noi és Haiphong külvárosainak bombázásáról szóló híreket az egyszerű emberek Párizsban, Londonban, Rómában, New Yorkban, Moszkvában — szerte a világon. Spontán röpgyűlések, tiltakozó felvonulások, petíciók, levelek és táviratok dokumen­tálják: az amerikai genocídium, a Vietnam földjén folyó népir­tás minden tisztességes embert felvonultat ki terveiéi és végre­hajtói ellen. Mi szülte ezt a becstelenséget és hová vezet? Az Egyesült Államok mond* vacsinált ürügyekkel, imperia­lista céljai szolgálatában, sok ezer kilométernyire senki által nem veszélyeztetett és fenyege­tett határaitól, egy másik kon­tinensen, megtámadott egy kis népet. E nép azonban csodála­tos hősiességgel védelmezi ön­magát, s már-már a legendák világába tartozó elszántságával bizonyítja a népek igazanak le- gyözheletlensegét. Immár teljes az USA csődje Vietnamban. Már hónapok óta világos, az amerikai agresszorok katonai, politikai és erkölcsi helyzete a végletekig leromlott és romlik tovább a Siami-öböltől a 17. szélességi fokig. Hiába vittek oda több százezer állig felfegy­verzett katonát és vetették be a legmodernebb harci eszközö­ket, és hasztalan alkalmazzák a legundorítóbb harci módszere­ket — a foszfort, a baktériumot és a gázt — a megtámadott nép ellenállását nem tudják meg­törni. M it tesz az agresszor ebben a helyzetében? Felülkerekedik benne az esz­telen katonai kalandorság A sebzett vad dühével csapkod, újabb területekre tor reá és vér­be borult szemmel rohan saját vesztébe. Az USA tábornokai megtanultak félni Vietnamban. És miközben Johnson népszerű­sége odahaza rohamosan csök­ken, a tömegek ítéletmondásá- tól megrettenve minden józan­ságot eldobva — kihívja maga ellen a vegzetet. Hanoi és Hai­phong környékének bombázásá­val felrúgta a sajat békeszóla­mait, kihívta maga ellen a vi­lágközvéleményt és bebizonyí­totta az eseményeket mérlegel­ni tudó amerikaiaknak — mit várhatnak tőle! Példátlan cinizmus párosul mindehhez. McNamara, alig néhány órá­val a gyalázatos bombázások után, Hanoi és Haiphong térké­pére mutatva dicsekedett a Pentagon legújabb „hőstettével” a sajtó képviselői előtt. Mindez immár félreérthetetlenül a hit­lerista fasiszták magatartására emlékeztet. Márpedig minden embertelenség vége — mint a fasizmusé is mindenkor — csak egy lehet: a dicstelen bukás. T úl minden szón — az ag­resszor cselekedetei önmaga el­len érvelnek. Vietnam népe so­kat szenved, de el nem bukhat Óriási történelmi erők sorakoz­nak fel melléje: a békét egynek és oszthatatlannak tekintő em­beriség. ^Mi magyarok, minden más néppel egy fronton, elitél­jük az agresszort, lehetséges eszközeinkkel fellépünk ellene és tudjuk: ezt a törekvést az amerikai tömegek is mind erő­teljesebben támogatják. Jenki szoldateszka: el a kezekkel Viet­- na mtol)

Next

/
Oldalképek
Tartalom