Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-10 / 136. szám

I9Ä6. Jinis® 10. péntek i. flWa! A riporter visszatér Fél év után ismét Gátéren Tavaly novemberben egy kel­lemes őszi délelőttön határjá­rásra indultunk a gátéri Arany­kalász Termelőszövetkezet ve­zetőivel. Velünk volt dr. Lacz- kó Tibor, a kiskunfélegyházi járási pártbizottság titkára is. A határjárásra az adott indí­tékot, hogy nem sokkal előbb a járási párt-végrehajtöbdzott- ság tárgyalta a termelőszövet­kezet munkáját és az eredmé­nyek elismerése mellett számos megszívlelendő bírálat is el­hangzott. Nemrég meghívást kaptam a termelőszövetkezettől. Javasol­ták az Aranykalász vezetői, hogy ismét járjuk körül a ha­tárt és közösen mérjük fel a fejlődést. Most egy szokatlanul meleg, tavasz végi napon indulunk út­nak Németh András elnökkel, Fazekas László párttitkárral. A járási pártbizottságot ezúttal Mrizsi k Tibor, a pártbizottság munkatársa képviseli. Csökken az önköltség Előbb tájékozódunk az iro­dán. A tavalyi riportban sok szó esett az állattenyésztésről, mint a termelőszövetkezet egyik fontos üzemágáról, amelyet a jövőben még inkább fejleszteni akarnak. A könyvelés alapos munkát végez, rendszeresen fi­gyeli az önköltség alakulását és figyelmezteti időben a gazda­ságvezetőt, ha indokolatlanul emelkednek a ráfordítások. Térjék Erzsébet főkönyvelő egy kimutatást tesz elém. — íme — magyarázza —, az önköltség általában csökken. Elsősorban az állattenyésztés­ben elért javulás figyelemre méltó. A hízó marháknál majd­nem 5 forinttal, a süldőknél csaknem 1 forinttal csökkent egy kilogramm súlygyarapodás költsége. Lehetne tovább sorol­ni, de most említésünk csak meg még egyet: a tejet. Itt is sikerült 5 filléres költségcsök­kentést elérni. Jelenleg 3,25 fo­rintba kerül egy liter tej. Ezen bizony még lehet faragni. Az állattenyésztés fejlesztésé­nél meg kell említenünk azt is, hogy évről évre növelik a hiz­lalás volumenét. A határjárást ez alkalommal a kacsateleppel kezdjük. A tavalyi riportban ugyanis szó volt arról, hogy nagyobb mértékben rátérnék a kacsanevelésre. A terv megva­lósításának bizonyítékaként nézzük meg a telepet. Annál is inkább figyelemre méltók az eredmények, mert a megye egyetlen termelőszövetkezetében sincs ekkora kacsafarm. Lehet tanulni a gátéri gazdáktól. Egyszerűen, olcsón A totyogó« jószágok élénk koncerttel „fogadnak”. Bujáki Jánosné és Kozma Erzsébet ép­pen újabb táptakarmányadag- gal tölti meg a vályúkat. A ka­csa állandóan eszik, tehát min­dig figyelemmel kell kísérni, van-e előtte elegendő takar­mány. — H arminchétezer kacsát ter­veztünk felnevelni az idén — tájékoztat az elnök — hat­nyolc forint a nyereségünk ka­csánként. Egy kilogramm súly- gyarapodást 3 kilogramm kö­rüli takarmánnyal érünk el. Nyolchetes korukra a jószágok elérik a 2 kiló 40 dekát. Hozzá kell tenni, hogy rend­kívül egyszerűen oldották meg a farmot. Kevés költséggel, át­alakítással hozták létre az épü­leteket. A gondozásuk egysze­rű, mert a kacsáknak csak táp­takarmányt adnak, egy kútból elágazó cső gondoskodik a víz­ről, amely egy kis betonteknő­be folyik. Lényegében száraz nevelés mellett érték el ezt a kiváló eredményt. Bosszúsággal is találkozunk. Az Építési és Szerelőipari Vál­lalat által kivitelezett borjúne­velőkbe még nem lehet jószá­gokat tartani. Rosszaik a zárak, használhatatlanok az ablakok, nem csukódnak az ajtók és így tovább. Még márciusban felvet­ték a hibajegyzőkönyvet, azóta nem történt semmi. A szépen gondozott vetések, a jó termés ígérete, az emel­kedő színvonalú állattenyésztés mind a termelőszövetkezeti gaz­dák igyekezetét, szorgalmát di­cséri. Bevált a normarendszer Fazekas László elmondja: — Bevált nálunk a norma­rendszer. A jövedelemelosztási módszereinket tovább fejlesz­tettük az idén. Eredményességi prémiumot vezettünk be a ter­méseredmények után, például a cukorrépánál és a hagymánál. Minél magasabb az eredmény, úgy növekszik a tag jövedelme. Az idén először nyereségrésae- sedésst is osztunk. Muzsik Tibornak is az a vé­leménye, hogy a termelőszövet­kezet az elmúlt félévben sokat fejlődött — Annak idején bírálat ér­te a gazdaság vezetőit, hogy nem segítik eléggé a tsz-de- mokrácia kibontakozását. Ez ma már másképp alakult Job­ban működnek a választott szervek, tovább javult a kap­csolat a vezetők és a tagok között. Ezt az eredmények is jól bizonyítják. Ugyanez a véleménye Ispá- novits Mártonnak is, a járási pártbizottság első titkárának. Az elmúlt őszi riportban már megállapítottuk, hogy nagyon sokat fejlődött a gazdaság az előző időszakhoz viszonyítva, az új vezetésnek köszönhetően. — Most újabb fejlődésről számolnak be az eddi© ered­mények — mondja Ispánovits elvtárs. — Hozzá kell tennem azonban, hogy ezek elismerése mellett még mindig hiányoljuk a pártpolitikai munka javulá­sát. Bár e tekintetben is van némi előrelépés, de a pártépí­tésben többet kellene tenni a pártszervezetnek. A tapasztala­tok szerint a termelőszövetke­zet kommunistái nem foglal­koznak eléggé a fiatalokkal, a pártonkívüli aktivista hálózat kialakításával. Lelkes verseny Szükséges azonban megemlí­teni, hogy a kongresszusi ver­senyben a pártszervezet kezde­ményezésére számos vállalás szü­letett. A vetélkedés során tovább csökkennek a termelési költsé­gek, javulnak az eredmények, összesítették a vállalásokat és úgy számolnak, hogy mintegy félmillió forinttal túlteljesíti a szövetkezet bevételi tervét. Az esztendő már jól indult. Térjék Erzsébet büszkén mu­tatja az összesítést Első ne­gyedéves tervüket 109 száza­lékra teljesítették. Annak elle­nére, hogy gcf.djadk is vannak, mert 370 holdat belvíz borít — bíznak benne, hogy pótolják a kiesést. A riporter tehát megállapít­hatja: az elmúlt több mint fél­esztendő alatt eredményesen küzdöttek az Aranykalász Ter­melőszövetkezet gazdái terveik megvalósításáért, gazdaságuk felvirágoztatásáért. K. S. Meredek az út az igazsághoz Egyes emberek túlságosan is mélyen raktároznak el az agyuk mélyén nem is jelen­téktelen dolgokat: nem tudnak, vagy nem akarnak emlékezni. Nézzük az alábbi példákat: Akiről szó van. párttag. 1945- től a szocializmusért fárado­zik, sokat vállalt, sokat tett és tesz ma is az ország fel- emelkedéséért. A párt politi­kájával minden fő kérdésben egyetért, egy dologban azon­ban fenntartásai vannak: a pártomkívüliek miért vehetnek részt a vezetésben, szerinte sokat megengedünk, elnézünk a pártonkívülieknek. Érvei: hol voltak ezek 1945-ben, hol voltak 56-ban, egyáltaláan hol Szentérntes ütegek Alig fél éve köl­töztek a gyerekek­hez. Nehéz is meg­szokni a lépcsőjá­rást, a vékony fa­lakat a belvárosi lakóházban, a pe­remkerületi utca csendje, nyugalma után. Külön szobában laknak, van fürdő­szoba, háztartási gép, Bora néninek az ujját se kell moz­dítani, a lánya he­lyébe visz mindent. Ülhet a kényelmes fotelben, süttetheti magát nappal az erkélyen; mikor mi­re van kedve. Miska bácsi, a férje, szintén el­mondhatja: Jígazánj egy zokszót nem ejthetünk a gyere­kekre. De azért, ha elszökhetek egy kis körsétára, az első mellékutcán a Tég­latelep felé vágok le. Elbolyongok a régi fertályon.” Lassan azért be­letörődik a két öreg a változhaiatlanba. Bora néni új szom­szédasszonyokkal is­merkedett össze, azok is nagymamák, Miska bácsi meg felfedezte azt a kö­zeli kiskocsmát, ahol napi kisfröcs- csét elszopogatja. Csak eggyel nem be­kül meg sose Boga Mihály. A televízió­val. Ha filmet lát­nak, amiben csőko- lóznak, vagy meg­jelennek a csinos, de lenge ruhájú táncosnők a képer­nyőn, Miska bácsi szigorúan rászól Bo­ra nénire. — Gyedünk kife­lé! Nem hallod? Hogy nem szégyel- led magad; ilyet nézni! Mondtam ugye, hogy 14 éven felülieknek?! Bora néni enge­delmeskedik. Pedig az ő legnagyobb baja éppen a 73 éve, és az, hogy alig lát már. Félszemére egyáltalán, a má­sikkal is csak árny­foltokat. m Lakóház — vasbeton cölöpökön — Olaj után kutatnak a vá­ros szívében? Vagy talán hu­tát fúrnak? — találgatják a kecskemétiek a Kada Elek ut­ca sarkán magasodó torony előtt. Nem, egyikről sincs szó. Az ÉM Közmű és Mélyépítő Vállalat cölöpözőgépének a tornya az, amit fúrótoronynak vélnek a járókelők. 1967-ben itt kezdik építeni a kilenc szintes, 470 lakásos házat, amelynek a vasszerkezete vas­betoncölöpökön nyugszik majd. A laza talaj szerkezet­nek ugyanis ez az alapozási eljárás felel meg a legjobban. A most földbe süllyesztett cö­löpök próbaterhelése során derül ki, hogy Kecskemét ed­di© legnagyobb lakóházát hány betontüskével kell alá­támasztani. (Pásztor Zoltán Mvéteto) voltak, „amiKor az eg zengen r Most meg, amikor már köny- nyebb. kevesebb áldozattal jár a vezetés, részt kérnek, köze­lebb húzódnak a hatalomhoz. A másik: „Hogyan dolgoz­zam én ezzel egy pártszerve­zetben, amikor néhány évvel ezelőtt még templomba járt, vagy 1947-ben a kisgazdákra adta szavazatát, pedig egy rö­göt sem mondhatott a magáé­nak, aki 1956-ban a munkás­tanács mellett szavazott?” Sorolhatnám még: „Mi volt az 45 előtt”; „Talpnyalója az akkori intézőnek”, „Csirkét, kosarakat hordott a mester­nek”; „Szóba sem állt a ma­gunkfajtával”— Mire nem emlékeznek, vagy nem akarnak emlékezni azok, akik ma is ezeket hánytorgat- ják? Arra, hogy ezeket a „bé­lyegeket”, pontasabban ezek egyikét, vagy másikát ők is magukon viselték. Kevés olyan ember van a középkorúak kö­zött, aki ne lett volna levente, ne járt volna templomba. Jó néhány százezer azoknak a száma, akik megjárták a kele­ti frontot Milyen érdekekért, kinek az oldalán,? — nem kell mondani. Ez a sokfajta, nem egy, még néhány éve más világnézetet valló ember mind közelebb ke­rült egymáshoz. Van, aki tá­volabbról indult és még nem ért közel, van, aki már akkor itt volt, amikor ezért életével fizethetett volna, s van, aki egyenletesen, lépésről lépésre jutott el a szocializmus eszmé­jéhez. Van, akinek simább, van, akinek rögösebb volt az útja. És ne tagadjuk — ha ele­nyészően kevesen is —, de vannak olyanok, akik ellensé­gei a szocializmusnak, akik minden lehetséges eszközzel azon munkálkodnak, hogy az ő táboruk és ne a szocializmus tábora növekedjék. Miért érdemes és szükséges mindezekre emlékeztetni azo­kat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak emlékezni? Min­denekelőtt azért — és most a szándékukat ne firtassuk —, mert ezek az emberek akarva, akaratlanul is azt vallják, hogy a valóság, a környezet nem alakíthatja, formálhatja az em­bert. És miről feledkeznek meg? Arról, hogy ők sem az anyatejjel szívták magukba az eszmét, amit ma magukénak vallanak, hogy ők is valahon- nét indultak — ki közelebbről, ki távolabbról — és kinek hosszabb, kinek rövidebb, ki­nek simább, kinek rögösebb volt az útja, amíg eljutott oda, ahol most van. Nem egyformák, sokfélék az emberek, de ma egyben majd­nem valamennyien egyetérte­nek: jó dolog a szocializmus, érdemes ebben az országban dolgozni, van miért élni. S ez a fontos számukra. Ez az egyetértés! Talán nevetségesnek tűnik„ de egy 70 éves asszony a tele­vízió előtt imádkozott, hogy Leonov, az űrhajós, vissza tud­jon térni hajójával. Furcsa, de így van, hogy egy szocialista brigádtag éppoly lelkesedéssel és hévvel bizonygatta a KGST fontosságát, mint a vadnai jós halottlátását. A jó természete­sen az, ha ezek már nem élő, hanem bolt példák lennének. Egykor azok is lesznek. Ahhoz azonban, hogy ez mielőbb be­következzék, hinni és tenni kell az emberi gondolkodás fejlődé­séért, az emberi tudat és cse­lekvés megváltoztatásáért. Aki nem akar, vagy nem emlékszik arra, honnét indult, milyen utat tett meg, és nem bízik abban, hogy azt az utat más is megteheti, — akarva- akaratlanul — többnek, „ma- gasabbrendűnek” tartja magát. És ez a gondolat, ez a tudat káros veszélyt hordoz magá­ba», i " - P. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom